688/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

688
ZÁKON
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z. a zákona č. 660/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno v) znie:
„v)
životným poistením životné poistenie,2a) z ktorého daňovníkovi bude plynúť príjem najskôr v roku, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života.“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa za slová „za prácu“ vkladajú slová „likvidátorov, prokuristov, nútených správcov,“.
3.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie,20) sociálne poistenie21) a sociálne zabezpečenie,22) o ktoré si daňovník znížil podľa odseku 8 v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjmy zo závislej činnosti.“.
4.
V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
cena alebo výhra prijatá zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej svojím zamestnávateľom; za príjem zamestnanca sa považuje aj takáto cena alebo výhra prijatá manželom (manželkou) zamestnanca a deťmi zamestnanca, ktoré sa na účely tohto zákona považujú u tohto zamestnanca za vyživované (§ 33), ak sa takejto súťaže zúčastnili, pričom táto cena alebo výhra sa u týchto výhercov posudzuje samostatne [§ 9 ods. 2 písm. n)].“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28)
Napríklad § 58 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia).“.
7.
V § 7 ods. 3 sa slová „a), b), d) a e) a v odseku 2“ nahrádzajú slovami „a), b), d), e) a g) a v odseku 2“ dvakrát.
8.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie suma, o ktorú úhrn príjmov podľa odseku 1 písm. g) prevyšuje úhrn vkladov podielnika; za vklad podielnika sa považuje predajná cena vyplateného (vráteného) podielového listu pri jeho vydaní. Ak úhrn vkladov podielnika prevyšuje úhrn príjmov podľa odseku 1 písm. g), na rozdiel sa neprihliada.
(7)
Ak daňovník využije možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou podľa § 43 ods. 10 ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7, základ dane (čiastkový základ dane) sa zistí podľa odseku 6.“.
9.
V § 8 ods. 1 písm. e) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „na účely tohto zákona sa považuje za prevod cenného papiera aj vrátenie (vyplatenie) podielového listu“.
10.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno k).
11.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
12.
V § 8 ods. 11 sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.
13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:
„38)
Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 9 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak nejde o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období päťnásobok sumy životného minima39a) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len „platné životné minimum”); ak takto vymedzené príjmy presiahnu päťnásobok sumy platného životného minima, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
15.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak nejde o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 nepresiahne v zdaňovacom období päťnásobok sumy platného životného minima; ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne päťnásobok sumy platného životného minima, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu; ak daňovník súčasne dosiahol aj príjmy podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), uplatní sa oslobodenie od dane podľa písmena h) a podľa tohto písmena, najviac v úhrnnej výške päťnásobku sumy platného životného minima.“.
16.
V § 9 ods. 2 písmeno r) znie:
„r)
príjem z predaja podielového listu do výšky aktuálnej ceny podielového listu platnej v deň jeho predaja, okrem predaja podielového listu osobe so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí.“.
17.
V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písm. a) alebo“.
18.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Nezdaniteľné časti základu dane
(1)
Základ dane sa znižuje o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v odsekoch 2 až 4.
(2)
Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý
a)
sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy platného životného minima,
b)
je vyšší ako 100-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.
(3)
Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane
a)
rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti57) v tomto zdaňovacom období
1.
nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca 19,2-násobku platného životného minima,
2.
má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 19,2-násobku platného životného minima a vlastným príjmom manželky (manžela),
3.
má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,
b)
vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti57) v tomto zdaňovacom období
1.
nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca rozdielu 63,4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,
2.
má vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma vypočítaná podľa prvého bodu, znížená o vlastný príjem manželky (manžela); ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.
(4)
Nezdaniteľnými časťami základu dane sú aj
a)
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu,35)
b)
finančné prostriedky na účelové sporenie,
c)
poistné na životné poistenie.
(5)
Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 sa za vlastný príjem manželky (manžela) považuje vlastný príjem manželky (manžela), znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa daňový bonus podľa § 33, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky64) a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.125)
(6)
Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 3 len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.
(7)
Základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu vypočítanú podľa odseku 2, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku22) (ďalej len „dôchodok”) alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2, zníži sa základ dane podľa odseku 2 len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2 a vyplatenou sumou dôchodku.
(8)
Základ dane sa znižuje o nezdaniteľné časti základu dane podľa odsekov 3 a 4 len u daňovníka uvedeného v § 2 písm. d) prvom bode.
(9)
Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 4 písm. a), finančné prostriedky zaplatené daňovníkom na účelové sporenie podľa odseku 4 písm. b) a poistné zaplatené daňovníkom na životné poistenie podľa odseku 4 písm. c) je možné odpočítať od základu dane vo výške preukázateľne zaplatenej v zdaňovacom období, v úhrne najviac do výšky 12 000 Sk. V prípade jednorazovo zaplateného poistného na životné poistenie dohodnutého na dobu
a)
určitú sa jednorazové poistné rovnomerne rozpočíta na zdaňovacie obdobia podľa poistnej doby, a to počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bolo jednorazové poistné preukázateľne zaplatené,
b)
neurčitú sa jednorazové poistné rovnomerne rozpočíta na obdobie desiatich po sebe nasledujúcich rokov, a to počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bolo jednorazové poistné preukázateľne zaplatené.
(10)
Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 4 písm. a) musia byť splnené podmienky podľa osobitného predpisu35) a na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 4 písm. b) musia byť splnené tieto podmienky:
a)
dohodnutá doba platenia účelového sporenia je najmenej desať rokov, pričom daňovníkovi nie je vyplatené plnenie z účelového sporenia pred uplynutím tejto lehoty, a súčasne
b)
plnenie z účelového sporenia nastane najskôr dovŕšením 55. roku života daňovníka.
(11)
Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 4 písm. c) musia byť splnené tieto podmienky:
a)
dohodnutá poistná doba je najmenej desať rokov, pričom výplata poistného plnenia pre prípad dožitia sa konca poistnej doby je dohodnutá v poistnej zmluve najskôr pre rok, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života, alebo
b)
poistná doba je dohodnutá na dobu neurčitú, pričom výplata poistného plnenia nastane najskôr po uplynutí doby desiatich rokov od uzavretia životného poistenia a najskôr v roku, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života.
(12)
Ak daňovník nedodrží podmienky ustanovené v odsekoch 10 a 11, je povinný zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k porušeniu ustanovených podmienok o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platieb finančných prostriedkov na účelové sporenie a platieb poistného na životné poistenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane. Nedodržaním podmienok je aj výplata odstupného z doplnkového dôchodkového sporenia pred dovŕšením 55. roku života daňovníka a pred uplynutím desiatich rokov od uzavretia účastníckej zmluvy.
(13)
Ak životné poistenie zanikne neplatením, výpoveďou, dohodou alebo odstúpením pred uplynutím doby desiatich rokov od začiatku životného poistenia alebo pred kalendárnym rokom, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života, daňovník je povinný zvýšiť základ dane o sumu poistného zaplateného na životné poistenie, o ktorú si znížil základ dane, do konca troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k porušeniu ustanovených podmienok. Za nedodržanie podmienok podľa odseku 11 sa nepovažuje vyplatené plnenie z poistenia pre prípad úrazu alebo choroby, ktoré je súčasťou životného poistenia.
(14)
Ak daňovník, ktorý si uplatňoval zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane podľa odseku 4 písm. a), b) alebo c), zomrie, táto skutočnosť sa nepovažuje za nedodržanie podmienok ustanovených v odsekoch 10 a 11. V tomto prípade sa základ dane nezvyšuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:
„64)
Napríklad zákon č. 235/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. 485/2004 Z. z.“.
19.
V § 12 ods. 3 sa slová „Úrad pre finančný trh71)“ nahrádzajú slovami „Garančný fond investícií59)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 sa vypúšťa.
20.
V § 13 ods. 1 písm. c) sa slová „Úradu pre finančný trh71)“ nahrádzajú slovami „Garančného fondu investícií59)“.
21.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
22.
V § 14 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo ktorým bolo povolené vyrovnanie“, slová „likvidácie, konkurzu alebo vyrovnania“ sa nahrádzajú slovami „likvidácie alebo konkurzu“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak daňovníkovi bola povolená reštrukturalizácia, nedochádza z tohto dôvodu k zmene zdaňovacieho obdobia ku dňu povolenia reštrukturalizácie alebo počas reštrukturalizácie.“.
23.
V § 16 ods. 1 písm. e) treťom bode sa za slová „podielových listov“ vkladajú slová „vrátane sumy určenej podľa § 43 ods. 10 pri ich vyplatení (vrátení)“.
24.
V § 17 ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „upraveného spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”), alebo z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak by účtoval v sústave podvojného účtovníctva,1) pričom na účely zistenia tohto výsledku hospodárenia je povinný viesť evidenciu v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva1) a uchovávať ju podľa osobitného predpisu.77b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 77b znie:
„77b)
§ 35 a 36 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
25.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
26.
V § 17 ods. 8 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo povolené vyrovnanie“.
27.
V § 17 ods. 16 sa slová „rekonštrukciu a modernizáciu“ nahrádzajú slovami „technické zhodnotenie“.
28.
V § 17 ods. 21 sa za slová „prijatých bankami“ vkladajú slová „a úrokov v prípade vzniku nepovoleného debetného zostatku na bežnom účte platených bankám a prijatých bankami“.
29.
V § 18 odsek 4 znie:
„(4)
Daňovník môže písomne požiadať správcu dane o vydanie rozhodnutia128) o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy podľa odseku 2 alebo odseku 3 (ďalej len „rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia”). Správca dane vydá rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia najviac na päť zdaňovacích období. Na žiadosť daňovníka, podanú najmenej 30 dní pred uplynutím lehoty uvedenej v rozhodnutí o odsúhlasení metódy ocenenia, správca dane môže vydať rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia najviac na päť ďalších zdaňovacích období, ak daňovník preukáže, že nedošlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo predchádzajúce rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia vydané.“.
30.
V § 18 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Správca dane
a)
zruší rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia, ak bolo vydané na základe nepresných alebo nepravdivých údajov poskytnutých daňovníkom,
b)
zruší alebo zmení rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia, ak došlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia vydané a daňovník nepožiada o jeho zmenu,
c)
môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia, ak o to požiada daňovník, pričom preukáže, že došlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia vydané.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
31.
V § 19 ods. 2 písm. h) úvodnej vete sa slovo „bez“ nahrádza slovom „vrátane“ a za slová „(ďalej len „príslušenstvo”),“ sa vkladajú slová „ak je toto príslušenstvo zahrnuté do základu dane podľa § 17 ods. 21,“.
32.
V § 19 ods. 2 písm. h) prvom bode sa vypúšťajú slová „alebo uznesenie súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo o zrušení konkurzu,“.
33.
V § 19 ods. 2 písm. h) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „na návrh oprávneného“.
34.
V § 19 ods. 2 písm. h) piatom bode sa vypúšťajú slová „§ 20 ods. 4“.
35.
V § 19 ods. 2 sa písmeno h) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
ide o pohľadávku z úveru bánk, pobočiek zahraničných bánk a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, pri ktorej bolo identifikované znehodnotenie viac ako 50 % alebo dlžník je v omeškaní so splácaním viac ako 360 dní.“.
36.
V § 19 ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „bez príslušenstva“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „príslušenstvo k takejto pohľadávke je daňovým výdavkom, ak podľa § 17 ods. 21 bolo zahrnuté do základu dane,“.
37.
V § 19 ods. 2 písm. o) druhý bod znie:
„2.
zabezpečovacích derivátov,1) pri ktorých sa výdavok (náklad) uzná do výšky účtovanej ako náklad,“.
38.
V § 19 ods. 2 písmeno p) znie:
„p)
stravné vynaložené daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške ustanovených na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu,87) ak daňovníkovi súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie podľa osobitného predpisu89) v súvislosti s výkonom závislej činnosti, alebo daňovník neuplatňuje výdavky (náklady) na stravovanie podľa písmena e).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 89 znie:
„89)
Zákonník práce.“.
39.
V § 19 ods. 3 písm. h) sa slová „stratovým pohľadávkam v bankách, na ktoré je možné tvoriť opravnú položku do výšky 100 %, podľa § 20 ods. 4“ nahrádzajú slovami „k pohľadávkam v bankách uvedeným v odseku 2 písm. h) šiestom bode vrátane príslušenstva zahrnutého do základu dane podľa § 17 ods. 21“.
40.
V § 19 ods. 3 písmeno l) znie:
„l)
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov podľa osobitného predpisu;35) tieto príspevky je možné uznať najviac do výšky 6 % zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca, ktorý je účastníkom tohto sporenia,“.
41.
V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
úroky z úverov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ak podľa osobitného predpisu1) sa tieto úroky účtujú v nákladoch.“.
42.
V § 20 ods. 4 sa vypúšťa slovo „znehodnoteným“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „vo výške podľa odseku 6“.
43.
V § 20 ods. 5 sa za slová „úrok z omeškania“ vkladajú slová „nezahrnutý do základu dane“.
44.
V § 20 odsek 6 znie:
„(6)
Na vymedzenie výšky opravnej položky k pohľadávkam uvedeným v odseku 4 sa vzťahujú postupy podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo.“.
45.
Poznámka pod čiarou k odkazu 97 znie:
„97)
Zákon č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
46.
V § 20 ods. 9 písmeno c) znie:
„c)
likvidáciu hlavných banských diel, lomov a odpadov pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a na rekultiváciu pozemkov dotknutých banskou činnosťou alebo činnosťou vykonávanou banským spôsobom;100) to neplatí u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva,“.
47.
V § 20 ods. 9 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a to aj u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva,“.
48.
V § 20 ods. 9 písm. e) sa vypúšťajú slová „výrobca pri predaji elektrozariadenia uvádza na doklade vyhotovenom pri predaji sumu recyklačného poplatku a súčasne“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to aj u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva.“.
49.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20)
Rozdiel medzi výškou vytvorenej rezervy uznanej za daňový výdavok a sumou skutočného nákladu, ku ktorému bola táto rezerva tvorená, sa zahrnie do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo k použitiu rezervy.“.
50.
V § 25 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
časť neodpočítanej dane z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak uplatňuje nárok na jej odpočítanie koeficientom podľa osobitného predpisu,6) za podmienky, že neuplatňuje v zdaňovacom období postup podľa § 19 ods. 3 písm. k) druhého bodu.“.
51.
V § 32 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v lehote podľa § 49“ a slová „ods. 1“ sa nahrádzajú slovami „ods. 2“ trikrát.
52.
V § 32 ods. 2 úvodnej vete sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
53.
V § 32 ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 5 až 7“ nahrádzajú slovami „ods. 9 až 11“.
54.
V § 32 ods. 3 písm. b) sa slová „ods. 5 až 7“ nahrádzajú slovami „ods. 9 až 11“.
55.
V § 32 ods. 6 písm. d) sa slová „ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
56.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Daňovník, ktorému bol spätne priznaný dôchodok (§ 11 ods. 7) k začiatku bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu, podáva za tieto zdaňovacie obdobia dodatočné daňové priznanie, ak si za tieto zdaňovacie obdobia uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak daňovník podá dodatočné daňové priznanie len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa osobitného predpisu.146a)“.
57.
V § 33 ods. 3 sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
58.
V § 34 ods. 1 a 2 sa suma „20 000 Sk“ nahrádza sumou „50 000 Sk“.
59.
V § 34 ods. 5 sa slová „nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 platné“ nahrádzajú slovami „nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) platnú“.
60.
V § 34 ods. 7 prvej vete sa slová „§ 11 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 2“.
61.
V § 35 ods. 1 písm. b) sa slová „[§ 11 ods. 1 písm. a)]“ dvakrát nahrádzajú slovami „[§ 11 ods. 2 písm. a)]“ a slová „§ 11 ods. 1 písm. b) až e) a podľa § 11 ods. 2“ sa nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 2 písm. b), ods. 3, 4 a 7“.
62.
V § 35 ods. 7 druhej, tretej a štvrtej vete sa za slová „preddavkov na daň“ vkladajú slová „a dane vrátane dane vybranej podľa § 43“.
63.
V § 35 ods. 7 štvrtej vete sa za slovo „požiada“ vkladajú slová „na tlačive podľa § 39 ods. 9 písm. a), v lehote podľa § 49 ods. 2“.
64.
V § 35 ods. 7 piatej vete sa slová „najneskôr do ôsmich pracovných dní“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 15 pracovných dní“.
65.
V § 36 ods. 3 a 5 sa za slová „základu dane na daňovníka“ vkladajú slová „[§ 11 ods. 2 písm. a)]“.
66.
V § 36 ods. 6 úvodnej vete a písmene b) sa za slová „základu dane na daňovníka“ vkladajú slová „[§ 11 ods. 2 písm. a)]“.
67.
V § 36 ods. 6 písm. c) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
68.
V § 36 ods. 8 sa za slová „základu dane na daňovníka“ vkladajú slová „[§ 11 ods. 2 písm. a)]“ a za slová „základu dane“ sa vkladajú slová „na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a)]“.
69.
V § 37 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 3 a 4 vystaveného oprávneným subjektom a čestným vyhlásením o výške vlastného príjmu manželky (manžela),“.
70.
V § 37 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 7“ a slová „ods. 1 písm. a)“ sa nahrádzajú slovami „ods. 2“.
71.
V § 37 ods. 3 poslednej vete sa slová „ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
72.
V § 38 ods. 1 prvej vete sa slová „ods. 5 až 7“ nahrádzajú slovami „ods. 9 až 11“ dvakrát.
73.
V § 38 ods. 4 úvodná veta znie:
„Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) vykoná výpočet dane a súčasne prihliadne na zrazené preddavky na daň, na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3, na nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ods. 4, na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uvedeného v § 11 ods. 7 a na daňový bonus, ak zamestnanec do 15. februára po uplynutí zdaňovacieho obdobia žiada o vykonanie ročného zúčtovania a podpíše vyhlásenie, v ktorom uvedie,“.
74.
V § 38 ods. 4 písm. b) sa slová „ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. a)“.
75.
V § 38 ods. 4 písm. c) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 7“ a slová „ods. 1 písm. a)“ sa nahrádzajú slovami „ods. 2“.
76.
V § 38 ods. 4 písmená d) a e) znejú:
„d)
že si uplatňuje nárok na nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ods. 4 a spĺňa podmienky na uplatnenie týchto nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 ods. 9 až 11,
e)
že za zdaňovacie obdobie, za ktoré žiada o vykonanie ročného zúčtovania, nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky uvedené v § 11 ods. 9 až 11 na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 ods. 4.“.
77.
V § 39 ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
78.
V § 39 ods. 9 písm. a) sa za slová „preddavkoch na daň“ vkladajú slová „a dani vyberanej podľa § 43“.
79.
V § 41 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo povolené vyrovnanie“ a slová „alebo povolenia vyrovnania“.
80.
V § 41 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 11.
81.
V § 42 ods. 3 písmená b) a c) znejú:
„b)
daňovník v likvidácii alebo v konkurze v zdaňovacom období podľa § 41 ods. 4 a 6,
c)
daňovník podľa odsekov 8 a 10.“.
82.
V § 42 ods. 4 prvá veta znie:
„Daňovník, ktorý vznikol počas kalendárneho roka iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozdelením, neplatí preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol.“.
83.
V § 42 ods. 4 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
84.
V § 43 ods. 3 písm. c) sa za slovo „žrebovaní“ vkladajú slová „[§ 8 ods. 1 písm. i)]“.
85.
V § 43 ods. 3 písm. d) sa za slová „športových súťaží“ vkladajú slová „[§ 8 ods. 1 písm. j)]“.
86.
V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
príjem podľa § 16 ods. 1 písm. e) štvrtého bodu s výnimkou nájomného alebo príjmu plynúceho z iného využitia nehnuteľností umiestnených na území Slovenskej republiky a príjmu, pri ktorom sa zabezpečuje daň podľa § 44.“.
87.
V § 43 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 9“.
88.
V § 43 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pri vyplatení (vrátení) podielového listu sa vykoná zrážka dane z kladného rozdielu medzi vkladom podielnika, ktorým je predajná cena podielového listu pri jeho vydaní a vyplatenou nezdanenou sumou; ak ide o príjemcu, ktorým je podielový fond, zrážka dane sa nevykoná a ak ide o príjemcu, ktorým je obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi držiaci podielové listy vo svojom mene pre svojich klientov v rámci poskytovania investičnej služby na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez zriadenia pobočky, zrážka dane sa nevykoná a platiteľom dane122) vyberanej zrážkou z vyplatenia (vrátenia) podielového listu je obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi. Rovnaký postup sa použije aj v prípade, ak vypláca podielové listy alebo obdobné cenné papiere zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť.136a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 136a znie:
„136a)
§ 61 ods. 1 a § 75 ods. 1 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
89.
V § 43 ods. 11 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Platiteľ dane,122) ktorý vykonal zrážku z príjmov zo závislej činnosti podľa odseku 3 písm. j), je povinný hlásenie o vykonaní zrážky a odvedení zrazenej dane oznámiť správcovi dane na tlačive podľa § 39 ods. 9 písm. a), v lehote podľa § 49 ods. 2.“.
90.
V § 44 ods. 2 prvej vete sa za slovo „povinnosťou“ vkladajú slová „s výnimkou daňovníka podľa § 2 písm. t)“.
91.
§ 45 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak daňovníkovi, ktorý je fyzickou osobou s neobmedzenou daňovou povinnosťou, fyzická osoba alebo právnická osoba vrátane stálej prevádzkarne, vyplatila, poukázala alebo pripísala úrokový príjem136b) v štátoch a závislých územiach podľa prílohy č. 3 a preukázateľne zrazila daň z tohto úrokového príjmu136b) v súlade s právnym aktom Európskeho spoločenstva upravujúcim zdaňovanie príjmov fyzických osôb z úspor v podobe výplat úrokov, započíta sa táto daň na úhradu dane do výšky, v ktorej môže byť zrazená podľa tohto zákona. Ak takto zrazená daň fyzickou osobou alebo právnickou osobou vrátane stálej prevádzkarne z úrokového príjmu136b) je vyššia ako celková daňová povinnosť daňovníka, rozdiel sa považuje za daňový preplatok.126) Ak bola daňovníkovi súčasne zrazená z úrokového príjmu plynúceho zo zdrojov v zahraničí aj daň podľa zmluvy alebo daňovej legislatívy štátu, v ktorom je zdroj tohto príjmu, postupuje v tomto prípade pri zamedzení dvojitého zdanenia podľa odsekov 1 až 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 136b znie:
„136b)
§ 32 ods. 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 534/2005 Z. z.“.
92.
V § 46 prvej a druhej vete sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
93.
V § 47 ods. 1 sa za slová „základ dane,“ vkladajú slová „nezdaniteľné časti základu dane [§ 11 ods. 2 písm. b) a ods. 3], daňový bonus (§ 33),“.
94.
V § 49 ods. 2 sa za slová „do troch“ vkladá slovo „kalendárnych“ a slová „do 30 dní“ sa nahrádzajú slovami „do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho“.
95.
V § 49 ods. 3 prvej a druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o žiadosť daňovníka podanú najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 2.“.
96.
V § 49 ods. 4 poslednej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa tohto odseku.“.
97.
V § 49 ods. 5 poslednej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa tohto odseku.“.
98.
V § 50 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Daňovník, ktorý je
a)
fyzickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania alebo vo vyhlásení predloženom miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) vykonal ročné zúčtovanie, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej právnickej osobe podľa odseku 4 (ďalej len „prijímateľ”); ak tento daňovník uplatňuje postup podľa § 33, za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus,
b)
právnickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa odseku 4.
(2)
Podiel zaplatenej dane podľa odseku 1 je najmenej
a)
100 Sk, ak daňovníkom je fyzická osoba,
b)
250 Sk pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba.“.
99.
V § 50 odsek 5 znie:
„(5)
Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú
a)
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
b)
podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
c)
poskytovanie sociálnej pomoci,
d)
zachovanie kultúrnych hodnôt.“.
100.
V § 50 ods. 6 písm. a) sa za slovom „zrazená“ vypúšťa čiarka a slová „pričom táto daň je vysporiadaná“ sa nahrádzajú slovami „alebo daňovník nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, vysporiada“.
101.
V § 50 odsek 13 znie:
„(13)
Prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v ročnom prehľade prijímateľov podľa odseku 12 je vyšší ako 100 000 Sk, je povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov podľa odseku 12 zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku, ktorá obsahuje najmä výšku a účel použitia podielu zaplatenej dane, spôsob použitia podielu zaplatenej dane a výrok audítora, ak podľa osobitného predpisu1) prijímateľ musí mať účtovnú závierku overenú audítorom.“.
102.
V § 52 ods. 3 sa za slová „doterajších predpisov“ vkladajú slová „za podmienok ustanovených v § 52b“.
103.
V § 52 ods. 4 sa číslo „2006“ nahrádza číslom „2007“.
104.
V § 52 ods. 48 prvá veta znie:
„Daňový bonus podľa § 33 sa zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima.39a)“.
105.
Za § 52a sa vkladá § 52b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2007
(1)
Ustanovenie § 5 ods. 1 písm. i) sa môže použiť po prvýkrát pri vykonaní ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie roka 2006 alebo pri podaní daňového priznania z príjmov podľa § 5 za zdaňovacie obdobie roka 2006, podanom po 31. decembri 2006.
(2)
Ustanovenia § 11 v znení účinnom od 1. januára 2007 sa použijú po prvýkrát za zdaňovacie obdobie roka 2007.
(3)
Podľa § 45 ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2007 je možné započítať daň zrazenú z úrokového príjmu po prvýkrát v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2006. Podľa § 45 ods. 4 v znení účinnom od 1. januára 2007 je možné v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2005 podanom po 31. decembri 2006 započítať daň zrazenú z úrokového príjmu vyplateného, poukázaného alebo pripísaného v období od 1. júla 2005 do 31. decembra 2005, pričom na toto dodatočné daňové priznanie sa nevzťahujú ustanovenia § 39 ods. 3 poslednej vety, ods. 4 a 5 osobitného predpisu.128)
(4)
Daňovníci, na ktorých sa vzťahuje § 52 ods. 3 môžu uplatniť nároky ustanovené v § 52 ods. 3, ak podmienky podľa § 35 ods. 1 písm. a) a § 35a ods. 1 písm. a) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 466/2000 Z. z. budú splnené najneskôr do 31. marca 2007.
(5)
Lehoty ustanovené v § 35 ods. 8 a v § 35a ods. 2 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 466/2000 Z. z. sa použijú primerane aj na zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok.
(6)
Úroky z omeškania, o ktorých banky účtovali vo výnosoch, nezahrnuté do základu dane do konca roka 2005 podľa § 17 ods. 21 v znení účinnom do 31. decembra 2005, sa zahrnú do základu dane počnúc zdaňovacím obdobím, za ktoré sa po 31. decembri 2006 podáva daňové priznanie, najneskôr však do 31. decembra 2007. Úroky z omeškania platené bankám zahrnované do daňových výdavkov podľa § 17 ods. 21 v znení účinnom do 31. decembra 2005 sa zahrnú do základu dane daňovníka v zdaňovacom období, v ktorom došlo k ich zaplateniu.
(7)
Ustanovenia § 25 ods. 5 písm. c) v znení účinnom od 1. januára 2007 sa použije počnúc zdaňovacím obdobím, za ktoré je daňovník povinný po 31. decembri 2006 podať daňové priznanie. Ustanovenia § 50 v znení účinnom do 31. decembra 2006 sa použijú vyhlásenia podané za zdaňovacie obdobie ukončené 31. decembra 2006.
(8)
Ustanovenie § 17 ods. 1 písm. c) v znení účinnom odo dňa vyhlásenia sa prvýkrát použije pri daňovom priznaní podanom po dni vyhlásenia.
(9)
O pomernú časť úrokového výnosu podľa § 52 ods. 33, počítanú odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti alebo po dni vydania dlhopisu alebo pokladničnej poukážky do dňa ich obstarania daňovníkom, ktorý dlhopis alebo pokladničnú poukážku mal v majetku k 31. decembru 2003, sa zvýši základ dane tohto daňovníka najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia ukončeného 31. decembrom 2008.
(10)
Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. o) druhý bod v znení účinnom od 1. januára 2007 sa použije na zabezpečovacie deriváty,1) pri ktorých k poslednému vyrovnaniu, ukončeniu alebo uplatneniu práva došlo po 1. januári 2007.
(11)
Ustanovenie § 9 ods. 2 písm. r) v znení účinnom od 1. januára 2007 sa použije na príjmy plynúce z predaja podielových listov od 1. apríla 2007.
(12)
Ustanovenie § 43 ods. 10 v znení účinnom od 1. apríla 2007 sa použije aj na podielové listy obstarané do 31. decembra 2003, ak k ich vyplateniu (vráteniu) dôjde od 1. apríla 2007, pričom na tieto podielové listy daňovník môže použiť ustanovenie § 52 ods. 20 pri podaní daňového priznania. Ak daňovník obstaral podielové listy do 31. marca 2007 a pri ich vyplatení (vrátení) dôjde k vykonaniu zrážky dane od 1. apríla 2007 podľa § 43 ods.10 v znení účinnom od 1. apríla 2007, môže si daňovník pri podaní daňového priznania znížiť základ dane vykázaný pre daň vyberanú zrážkou z tohto príjmu, o sumu rozdielu, o ktorý výdavky spojené s nadobudnutím podielových listov prevyšujú cenu, za ktorú boli podielové listy vydané.“.
106.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá znie:
„Príloha č. 3 k zákonu č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 688/2006 Z. z.
ZOZNAM ŠTÁTOV A ZÁVISLÝCH ÚZEMÍ ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÉ ZRÁŽAJÚ DAŇ PODĽA ČL. 11 SMERNICE RADY Č. 2003/48/ES Z 3. JÚNA 2003 O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR V PODOBE VÝPLATY ÚROKOV
Belgicko
Luxembursko
Rakúsko
Andorra
Lichtenštajnsko
Monako
San Marino
Švajčiarsko
Územia závislé na Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska sú:
Guernsey
Jersey
Ostrov Man (Isle of Man)
Britské panenské ostrovy (British Virgin Islands)
Ostrovy Turks a Caicos.
Územia závislé na Holandskom kráľovstve sú:
Holandské Antily.“.
Čl. II
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000 Z. z. a zákona č. 623/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 9 ods. 6 sa slovo „audítorov“ nahrádza slovom „audítora“.
2.
V § 32 ods. 3 a 4 sa slovo „audítormi“ nahrádza slovom „audítorom“.
3.
V § 35 odsek 1 znie:
„(1)
Eximbanka musí mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom.5)“.
Čl. III
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z. a zákona č. 518/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 17a znie:
㤠17a
(1)
Individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov22a) zostavuje účtovná jednotka, ktorou je banka, pobočka zahraničnej banky, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, správcovská spoločnosť, pobočka správcovskej spoločnosti, poisťovňa okrem zdravotnej poisťovne,19) pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť a Burza cenných papierov.
(2)
Podľa odseku 1 postupuje aj účtovná jednotka neuvedená v odseku 1, ak je obchodnou spoločnosťou, ktorá najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
a)
celková suma majetku presiahla 5 000 000 000 Sk, pričom sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
b)
čistý obrat presiahol 5 000 000 000 Sk,
c)
priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 2 000.
(3)
Účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa odseku 1, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,22aa) ktorá nespĺňa podmienky podľa odseku 2, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,22a) ak sa tak rozhodne. Účtovná jednotka, ktorou je obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi a nie je súčasne bankou, pobočkou zahraničnej banky, správcovskou spoločnosťou alebo pobočka správcovskej spoločnosti, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,22a) ak sa tak rozhodne.
(4)
Účtovná jednotka uvedená v odsekoch 1 až 3 zostaví na účely osobitného predpisu22ab) aj individuálnu účtovnú závierku,22a) v ktorej sa cenné papiere a podiely vykážu podľa osobitného predpisu.22ac)
(5)
Účtovná jednotka uvedená v odsekoch 1 až 3, ktorá začne zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,22a) zostavuje takúto účtovnú závierku aj keď zaniknú podmienky uvedené v odsekoch 1 až 3.
(6)
Na účtovné jednotky podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje tento zákon, ak osobitné predpisy22a) neustanovujú inak; to platí aj pre účtovné jednotky podľa odseku 3, ak sa rozhodnú zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov.22a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22aa až 22ac znejú:
„22aa)
§ 5 písm. j) zákona č. 594/2003 Z. z.
22ab)
Napríklad § 17 ods.1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 534/2005 Z. z., Obchodný zákonník.
22ac)
Medzinárodný účtovný štandard 27 bod 37, Medzinárodné účtovné štandardy 28 a 31, Nariadenie Komisie (ES) č. 2238/2004 z 29. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1725/2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o IFRS 1, IAS 1 až 10, 12 až 17, 19 až 24, 27 až 38, 40 a 41 a SIC 1 až 7, 11 až 14, 18 až 27, 30 až 33 (Ú. v. EÚ L 394, 31. 12. 2004).“.
3.
§ 17b znie:
㤠17b
(1)
Účtovná jednotka, ktorou je Národná banka Slovenska, vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov.22b)
(2)
Účtovná jednotka, ktorou je Národná banka Slovenska, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov.22b)
(3)
Na účtovnú jednotku, ktorou je Národná banka Slovenska, sa vzťahuje tento zákon, ak osobitné predpisy22b) alebo medzinárodné účtovné štandardy, ktoré vydáva Rada pre medzinárodné účtovné štandardy so sídlom v Londýne neustanovujú inak.“.
4.
V § 20 ods. 4 sa nad slovom „predpis“ odkaz 14 nahrádza odkazom 28a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
Napríklad zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 21 ods. 2 a 4 sa nad slovom „obsahuje“ odkaz 28a nahrádza odkazom 28b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:
„28b)
§ 15 ods. 6 písm. e) zákona č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.“.
6.
V § 27 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
nehnuteľnosti v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností a nehnuteľnosti, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv účtovných jednotiek, ktoré sú poisťovňami podľa osobitného predpisu,19) reálnou hodnotou.“.
7.
V § 39b odsek 3 znie:
„(3)
Podľa § 17b ods. 2 zostavuje Národná banka Slovenska účtovnú závierku prvýkrát za prvé účtovné obdobie, v ktorom Slovenská republika zavedie euro ako svoju menu.“.
8.
Príloha sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Komisie 80/723/EHS z 25. júna 1980 o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a štátnymi podnikmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 8/1) v znení smernice Komisie 85/413/EHS z 24. júla 1985, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnoprávnymi podnikmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 8/1) v znení smernice Komisie 93/84/EHS z 30. septembra 1993, ktorá mení a dopĺňa smernicu 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 8/1) v znení smernice Komisie 2000/52/ES z 26. júla 2000, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 8/2) v znení smernice Komisie 2005/81/ES z 28. novembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnoprávnymi podnikmi a finančnej transparentnosti určitých podnikov (Ú. v. EÚ L 312, 29. 11. 2005).“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem čl. I bodov 1. až 6., 9. až 18., 21., 22., 23., 26., 27., 29., 30., 32., 33., 37., 38., 40., 41., 45. až 63., 65. až 87., 89. až 97., 100., 102., 105. § 52b odsekov 1 až 7 a odsekov 9 až 12 a bodu 106., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007 a čl. I bodu 7., bodu 8. § 7 ods. 7 a bodu 88., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.