681/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

681
ZÁKON
z 12. decembra 2006
o štátnom rozpočte na rok 2007
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2007 sa rozpočtujú sumou 310 471 512 000 Sk. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2007 sa určujú sumou 348 857 512 000 Sk.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2007 sa určuje sumou 38 386 000 000 Sk.
(3)
Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2007 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2007 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2007 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5 v celkovej sume 27 577 326 000 Sk; z toho do rozpočtov obcí 16 860 175 000 Sk a do rozpočtov vyšších územných celkov 10 717 151 000 Sk.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2007 rozpočtujú v celkovej sume 2 201 755 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
(1)
Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2007 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda vykonáva v roku 2007 úpravy v systemizácii v súlade s osobitným predpisom.1)
(2)
Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2007 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %; toto obmedzenie neplatí na prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie vrátené na príjmový účet platobnej jednotky, určené na ďalšie použitie. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2007 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1)
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2007 určuje vo výške 0 % ročne.
(2)
Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) sa na rok 2007 určuje vo výške 1,5 % ročne.
§ 4
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2007 je 128 894 229 847 Sk.
§ 5
(1)
Platové tarify4) sa v roku 2007 zvýšia o 4 % od 1. júla 2007.
(2)
Stupnica platových taríf5) sa v roku 2007 zvýši o 5 % od 1. júla 2007.
(3)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov6) sa v roku 2007 zvýšia o 5 % od 1. júla 2007.
(4)
Hodnostné platy profesionálnych vojakov7) sa v roku 2007 zvýšia o 5 % od 1. júla 2007.
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 681/2006 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2007
(v tis. Sk)
Ukazovateľ
a b 1
Príjmy spolu 310 471 512
A. Daňové príjmy 248 007 000
A.1 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 56 580 000
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby 2 828 000
v tom: zo závislej činnosti 2 460 000
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti 368 000
daň z príjmov právnickej osoby 49 538 000
daň z príjmov vyberaná zrážkou 4 214 000
A.2 Domáce dane na tovary a služby 190 704 000
v tom: daň z pridanej hodnoty 135 654 000
spotrebné dane 55 048 000
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 2 000
A.3 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 723 000
v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch
odvádzaných do rozpočtu EÚ
723 000
B. Nedaňové príjmy 19 257 762
C. Granty a transfery 43 206 750
Tuzemské granty a transfery 14 124 572
Zahraničné transfery - prostriedky z rozpočtu EÚ 29 082 178
Výdavky spolu 348 857 512
Schodok (-) -38 386 000
Príloha č. 2 k zákonu č. 681/2006 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2007
(v tis. Sk)
Kapitola Záväzný
ukazovateľ
Prostriedky
z rozpočtu EÚ
a 1 2
Kancelária Národnej rady SR 25 100
Kancelária prezidenta SR 285
Úrad vlády SR 20 450
Ústavný súd SR 400
Najvyšší súd SR 30
Generálna prokuratúra SR 8 350
Najvyšší kontrolný úrad SR 325
Slovenská informačná služba 5 500
Ministerstvo zahraničných vecí SR 470 000
Ministerstvo obrany SR 170 000
Ministerstvo vnútra SR 1 210 150
Ministerstvo spravodlivosti SR 240 000
Ministerstvo financií SR 291 700
Ministerstvo životného prostredia SR 6 900 951 481
Ministerstvo školstva SR 35 138 737 570
Ministerstvo zdravotníctva SR 298 972
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 616 090 3 950 731
Ministerstvo kultúry SR 242 800
Ministerstvo hospodárstva SR 191 150 1 681 111
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 218 685 7 524 013
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 5 380 1 936 693
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 2 705 000 4 719 931
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 15 100
Štatistický úrad SR 6 750
Úrad pre verejné obstarávanie 4 960
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR 41 724
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 3 500
Protimonopolný úrad SR
Národný bezpečnostný úrad 1 180
Správa štátnych hmotných rezerv SR 30 000
Všeobecná pokladničná správa 7 580 648
Slovenská akadémia vied 75 000
Spolu 6 940 619 29 082 178
Príloha č. 3 k zákonu č. 681/2006 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2007
(v tis. Sk)
z toho:
Kapitola Výdavky
celkom
Prostriedky
z rozpočtu
Výdavky
spolu bez
prostriedkov
Prostriedky
na
spolufinanco-
vanie
610Mzdy,
platy,
služobné
príjmy
a ostatné
osobné
vyrovnania
700Kapitálové
výdavky(bez prostr.
na spolufi-
nancovanie)
a 1 2 3 4 5 6
Kancelária Národnej rady SR 917 735 917 735 341 067 133 500
Kancelária prezidenta SR 121 494 121 494 40 085 11 195
Úrad vlády SR 821 600 821 600 174 951 114 300
Ústavný súd SR 74 595 74 595 41 157 1 345
Najvyšší súd SR 202 303 202 303 130 039 3 016
Generálna prokuratúra SR 1 461 478 1 461 478 908 181 113 306
Najvyšší kontrolný úrad SR 181 438 181 438 109 311 500
Slovenská informačná služba 1 192 856 1 192 856 70 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR 3 554 505 3 554 505 1 487 482 200 000
Ministerstvo obrany SR 28 528 050 28 528 050 7 707 677 281 562
Ministerstvo vnútra SR 22 238 585 22 238 585 10 548 229 2 384 332
Ministerstvo spravodlivosti SR 7 324 475 7 324 475 3 820 389 358 537
Ministerstvo financií SR 8 379 014 8 379 014 3 300 170 1 586 250
Ministerstvo životného prostredia SR 3 482 407 951 481 2 530 926 623 845 479 224 49 500
Ministerstvo školstva SR 51 360 826 737 570 50 623 256 349 552 2 664 912 2 467 141
Ministerstvo zdravotníctva SR 30 098 494 30 098 494 714 316 198 675
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
51 816 892 3 950 731 47 866 161 1 227 483 2 938 522 429 560
Ministerstvo kultúry SR 4 039 274 4 039 274 253 033 270 726
Ministerstvo hospodárstva SR 7 398 004 1 681 111 5 716 893 1 092 846 444 137 3 070 935
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 18 142 700 7 524 013 10 618 687 6 947 752 954 889 159 800
Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR
9 463 292 1 936 693 7 526 599 712 538 142 187 1 579 431
Ministerstvo dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR
27 261 462 4 719 931 22 541 531 926 753 844 351 7 325 573
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 085 135 1 085 135 544 340 52 794
Štatistický úrad SR 485 459 485 459 244 732 20 500
Úrad pre verejné obstarávanie 87 689 87 689 30 810 20 860
Úrad jadrového dozoru SR 81 321 81 321 28 006 5 420
Úrad priemyselného vlastníctva SR 92 552 92 552 41 387 6 670
Úrad pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR
206 497 206 497 21 577 6 000
Protimonopolný úrad SR 76 278 76 278 27 142 2 000
Národný bezpečnostný úrad 246 810 246 810 119 998 10 000
Správa štátnych hmotných rezerv SR 627 357 627 357 46 188 161 093
Všeobecná pokladničná správa 66 217 697 7 580 648 58 637 049 1 875 533 1 180 976 86 781
Slovenská akadémia vied 1 589 238 1 589 238 533 881 66 190
Spolu 348 857 512 29 082 178 319 775 334 13 756 302 40 863 346 21 247
492
Príloha č. 4 k zákonu č. 681/2006 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV NA ROK 2007
Príloha č. 5 k zákonu č. 681/2006 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2007
(v tis. Sk)
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Spolu
a 1 2 3
Dotácie pre obce a vyššie územné celky spolu 27 493 368 83 958 27 577 326
z toho:
Obce
Spolu 16 776 217 83 958 16 860 175
z toho:
A. Dotácie z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 603 613 83 958 687 571
v tom: a) dotácia na individuálne potreby obcí 40 000 40 000
b) dotácia pre zariadenia sociálnych služieb 603 613 43 958 647 571
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej
správy na obce
16 172 604 0 16 172 604
a) Ministerstvo vnútra SR - matričná činnosť podľa zákona
č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
153 000 0 153 000
- hlásenie a evidencia pobytu občanov a register občanov
podľa zákona č. 253/1998 Z. z.
50 000 0 50 000
b) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - pôsob-
nosti na úseku stavebného poriadku a bývania
163 767 163 767
c) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR- doprava 7 423 7 423
d) Ministerstvo životného prostredia SR - životné prostredie 21 600 21 600
e) Ministerstvo školstva SR - školstvo 15 776 814 15 776 814
Vyššie územné celky
Spolu 10 717 151 0 10 717 151
z toho:
A. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej
správy na vyššie územné celky
10 717 151 10 717 151
v tom: Ministerstvo školstva SR - školstvo 10 717 151 10 717 151
Príloha č. 6
k zákonu č. 681/2006 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2007
Rezerva vlády SR 200 000
Rezerva predsedu vlády SR 125 000
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 1 876 755
Spolu 2 201 755
1)
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 729/2004 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
2)
§ 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 644/2006 Z. z.
4)
§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z.
5)
6)
7)
§ 139 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.