679/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007 do 28.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

679
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 19. decembra 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 97 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky č. 59/1995 Z. z., vyhlášky č. 353/1996 Z. z. a vyhlášky č. 735/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. ch) sa na konci pripájajú tieto slová: „v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty“.
2.
V § 3 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „v členení podľa sadzieb“.
3.
Prílohy č. 2 a 3 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tejto vyhláške.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ján Počiatek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 679/2006 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 55/1994 Z. z.
DENNÝ VÝKAZ OBRATOV PLATITEĽA DANE Z PRIDANEJ HODNOTY
Príloha č. 2 k vyhláške č. 679/2006 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 55/1994 Z. z.
MESAČNÝ VÝKAZ OBRATOV PLATITEĽ A DANE Z PRIDANEJ HODNOTY