635/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

635
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. novembra 2005 bola v Jeruzaleme podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o vzájomnej pomoci v colných otázkach.
Dohoda nadobudne platnosť 14. decembra 2006 v súlade s článkom 20 ods. 1.
K oznámeniu č. 635/2006 Z. z.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o vzájomnej pomoci v colných otázkach
Vláda Slovenskej republiky a vláda Izraelského štátu (ďalej len „zmluvné strany“),
berúc do úvahy, že porušovanie colných predpisov pôsobí negatívne na bezpečnosť, zdravie ľudí, hospodárske, finančné, spoločenské a obchodné záujmy štátov zmluvných strán, ako aj na oprávnené záujmy obchodu,
uvedomujúc si potrebu spoločného postupu v boji proti nezákonnému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami,
berúc do úvahy dôležitosť zabezpečenia správneho vymeriavania a vyberania cla, daní a iných platieb pri dovoze alebo vývoze tovaru a správneho určenia colnej hodnoty, nomenklatúrneho zatriedenia a pôvodu tovaru, ako aj správneho uplatňovania ustanovení o zákazoch, obmedzeniach a kontrole,
v presvedčení, že úsilie o zabránenie porušovaniu colných predpisov a úsilie o zabezpečenie správneho vyberania dovozného a vývozného cla, daní a iných platieb je možné vynakladať účinnejšie prostredníctvom spolupráce medzi colnými orgánmi,
rešpektujúc odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu o vzájomnej administratívnej pomoci z 5. decembra 1953,
pripomínajúc aj ustanovenia Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku l961 doplneného protokolom z roku 1972 a Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971, ako aj Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nezákonnému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z 20. decembra 1988,
dohodli sa takto:
Článok 1
Pojmy
Na účely tejto dohody
1.
„colné predpisy“ sú ustanovenia obsiahnuté v právnych predpisoch, ktoré upravujú dovoz, vývoz a tranzit tovaru alebo akýkoľvek iný colný režim a ktoré sa týkajú cla, daní a iných platieb, ktoré vyberajú colné orgány, alebo opatrení o zákazoch, obmedzeniach alebo o kontrole,
2.
„porušenie colných predpisov“ znamená akékoľvek porušenie colných predpisov, ako aj pokus o ich porušenie,
3.
„colný orgán“ je v Slovenskej republike Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a v Izraelskom štáte Daňový úrad Ministerstva financií,
4.
„dožadujúci colný orgán“ je príslušný colný orgán štátu zmluvnej strany, ktorý žiada o pomoc podľa tejto dohody alebo ktorý takúto pomoc prijíma,
5.
„dožiadaný colný orgán“ je príslušný colný orgán štátu zmluvnej strany, ktorý dostal žiadosť o poskytnutie pomoci podľa tejto dohody alebo ktorý takúto pomoc poskytuje,
6.
„zakázaný tovar“ je tovar, ktorý je predmetom nezákonnej prepravy, najmä omamné a psychotropné látky a látky, ktoré ich nahrádzajú, jedy, jadrový a rádioaktívny materiál, prekurzory, strelné zbrane a zbrane hromadného ničenia, strelivo a výbušniny a ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
7.
„sledovaná dodávka“ je postup, ktorý umožňuje, aby nezákonné alebo podozrivé zásielky zakázaného tovaru boli prepustené z území, cez územia alebo na územia štátov zmluvných strán s vedomím a pod kontrolou príslušných orgánov v záujme zistenia osôb zúčastnených na nezákonnej preprave tohto tovaru,
8.
„informácie“ zahŕňajú okrem iného správy, záznamy, doklady, dokumentáciu aj v elektronickej forme, ako aj ich overené kópie,
9.
„osobné údaje“ sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby.
Článok 2
Rozsah dohody
1.
Zmluvné strany si prostredníctvom colných orgánov svojich štátov v súlade s právnymi predpismi platnými na území štátu zmluvnej strany a v súlade s ustanoveniami tejto dohody navzájom poskytnú pomoc,
a)
aby zabezpečili správne uplatňovanie colných predpisov,
b)
aby zisťovali a odhaľovali prípady porušovania colných predpisov a predchádzali im,
c)
a to v prípadoch doručovania a oznamovania dokladov týkajúcich sa uplatňovania colných predpisov.
2.
Dožiadaný colný orgán prijme všetky primerané opatrenia na vybavenie žiadosti, a ak to bude potrebné, zabezpečí prijatie úradného alebo súdneho opatrenia nevyhnutného na jej vybavenie.
3.
Pomoc v rámci tejto dohody sa poskytne v súlade s právnymi predpismi platnými na území štátu dožiadanej zmluvnej strany alebo štátu zmluvnej strany poskytujúcej pomoc. Touto dohodou nie sú dotknuté právne predpisy upravujúce vzájomnú pomoc v trestných veciach.
4.
Táto dohoda neumožňuje uplatňovať alebo vymáhať nároky na clo, dane, pokuty a iné platby, ani zatknutie alebo zadržanie osôb.
5.
Ak dožiadaný colný orgán nie je príslušný žiadosť vybaviť, odovzdá žiadosť príslušnému orgánu, ktorý bude konať vo veci žiadosti na základe svojej právomoci podľa vnútroštátnych právnych predpisov, alebo dožadujúcemu colnému orgánu odporučí postup na vybavenie žiadosti.
6.
Dožiadaný colný orgán postupuje pri získavaní informácií vo vlastnom mene a v prospech dožadujúceho colného orgánu.
7.
Ak dožiadaný colný orgán nemá požadované informácie, pokúsi sa ich získať v súlade s právnymi predpismi platnými na území štátu dožiadanej zmluvnej strany.
Článok 3
Vzájomná pomoc
Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie, v súlade s právnymi predpismi platnými na území štátu zmluvnej strany, navzájom poskytnú všetky informácie, ktoré môžu pomôcť pri zabezpečovaní správneho uplatňovania colných predpisov, okrem iného
a)
pri vyberaní cla, daní a iných platieb colnými orgánmi, a informácie, ktoré pomôžu určiť hodnotu tovaru na colné účely a zistiť nomenklatúrne zatriedenie tovaru, hodnotu a pôvod tovaru,
b)
pri uplatňovaní zákazov, obmedzení a kontrol pri dovoze a vývoze tovaru,
c)
pri použití pravidiel pôvodu, ktoré nie sú predmetom dohôd o preferenčnom sadzobnom zaobchádzaní uzavretých jednou zmluvnou stranou alebo obidvoma zmluvnými stranami.
Článok 4
Informácie o pohybe tovaru
Colné orgány si na požiadanie poskytnú informácie v súlade s právnymi predpismi platnými na území štátu dožiadanej zmluvnej strany,
a)
či tovar dovezený na územie štátu jednej zmluvnej strany bol zákonne vyvezený z územia štátu druhej zmluvnej strany,
b)
či tovar vyvezený z územia štátu jednej zmluvnej strany bol zákonne dovezený na územie štátu druhej zmluvnej strany,
c)
či tovar, ktorému bolo udelené zvýhodnené zaobchádzanie pri vývoze z územia štátu jednej zmluvnej strany, bol riadne dovezený na územie štátu druhej zmluvnej strany; to znamená, že sa zároveň poskytne informácia o colných kontrolných opatreniach, ktorým bol tento tovar podrobený,
d)
do akého colného režimu bol tovar prepustený.
Článok 5
Osobitné informácie
1.
Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany poskytne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany informácie, ktoré súvisia s porušovaním colných predpisov, týkajúce sa najmä:
a)
fyzických osôb, o ktorých je známe alebo ktoré sú dôvodne podozrivé, že porušujú alebo porušili colné predpisy platné na území štátu druhej zmluvnej strany,
b)
pohybu tovaru, o ktorom je známe, že je predmetom nezákonnej prepravy na územie alebo z územia štátov zmluvných strán,
c)
dopravných prostriedkov a kontajnerov, o ktorých je známe alebo existuje dôvodné podozrenie, že sa použili na porušenie colných predpisov platných na území štátu druhej zmluvnej strany,
d)
nových prostriedkov a spôsobov používaných pri porušovaní colných predpisov.
2.
Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany poskytne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany informácie vrátane správ, dôkazových materiálov alebo overených kópií dokladov, ktoré obsahujú všetky dostupné informácie o zistených alebo pripravovaných činnostiach, ktorými sa porušili alebo sa môžu porušiť colné predpisy platné na území štátu tejto zmluvnej strany.
Článok 6
Informácie
1.
Originály informácií vrátane spisov a dokladov si možno vyžiadať iba v prípadoch, ak by boli overené kópie nepostačujúce. Na základe žiadosti sa kópie takýchto spisov, dokladov a iných materiálov riadne overia.
2.
Poskytnuté originály informácií vrátane spisov a dokladov sa musia vrátiť pri najbližšej príležitosti; práva dožiadanej zmluvnej strany alebo tretích strán zostávajú nedotknuté. Originály potrebné na súdne alebo podobné účely sa na požiadanie vrátia bez meškania.
3.
Informáciu poskytnutú podľa tejto dohody môže nahradiť informácia v elektronickej forme poskytnutá akýmkoľvek spôsobom na rovnaký účel. Súčasne sa poskytnú všetky dôležité pokyny týkajúce sa výkladu alebo použitia týchto informácií.
Článok 7
Dohľad nad osobami, tovarom a dopravnými prostriedkami
Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany v rámci svojej právomoci a z vlastného podnetu po písomnom schválení colným orgánom štátu druhej zmluvnej strany alebo na požiadanie colného orgánu štátu druhej zmluvnej strany zabezpečí dohľad nad
a)
pohybom fyzických osôb vstupujúcich na územie a vystupujúcich z územia svojho štátu, o ktorých je známe alebo ktoré sú dôvodne podozrivé, že porušili alebo môžu porušiť colné predpisy platné na území štátu druhej zmluvnej strany,
b)
dopravnými prostriedkami a kontajnermi, o ktorých je známe alebo o ktorých existuje dôvodné podozrenie, že sa používajú na porušenie colných predpisov na území štátu druhej zmluvnej strany,
c)
pohybom tovaru, ktorým by podľa oznámenia colného orgánu štátu druhej zmluvnej strany mohlo dôjsť k nezákonnej preprave na územie alebo z územia svojho štátu,
d)
miestami, o ktorých je známe, že sa používali, alebo o ktorých existuje dôvodné podozrenie, že sa používajú na nezákonné uskladnenie tovaru, pri ktorom vzniká podozrenie z porušenia colných predpisov platných na území štátu druhej zmluvnej strany.
Článok 8
Postup proti nezákonnej preprave niektorých druhov tovaru
Colné orgány si navzájom bez meškania, z vlastného podnetu alebo na požiadanie, po konzultácii a koordinácii s príslušnými orgánmi, v súlade s právnymi predpismi platnými na území štátu dožiadanej zmluvnej strany poskytnú všetky príslušné informácie o činnostiach, ktorými sa porušujú colné predpisy na území štátu jednej zo zmluvných strán týkajúce sa najmä prepravy
a)
zbraní, streliva a výbušnín,
b)
citlivého a strategického tovaru, ktorý je predmetom osobitnej kontroly v súlade s príslušnými medzinárodnými zmluvami, mnohostrannými dohovormi a záväzkami týkajúcimi sa zákazu šírenia zbraní hromadného ničenia, ktorých členmi sú zmluvné strany,
c)
omamných a psychotropných látok,
d)
umeleckých predmetov a starožitností, ktoré majú významnú historickú, kultúrnu alebo archeologickú hodnotu pre jednu zo zmluvných strán,
e)
jedov alebo látok, ktoré ohrozujú životné prostredie a zdravie ľudí,
f)
tovaru, ktorý podlieha vysokej sadzbe cla, daní alebo iných platieb, predovšetkým alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.
Článok 9
Sledovaná dodávka
1.
Zmluvné strany prijmú v rámci svojich možností nevyhnutné opatrenia, ktoré im umožnia využiť sledovanú dodávku na medzinárodnej úrovni, na účely zistenia totožnosti osôb zapojených do nezákonnej prepravy zakázaného tovaru a prijatia právnych opatrení proti nim.
2.
Rozhodnutia o využití sledovanej dodávky sa budú vykonávať pre každý prípad jednotlivo a v prípade potreby v súlade s akýmikoľvek opatreniami alebo dohodami, ktoré sa mohli dosiahnuť v konkrétnom prípade. Ak je to nevyhnutné a je to v súlade s právnymi predpismi platnými na území štátov zmluvných strán, môžu sa vziať do úvahy dosiahnuté finančné opatrenia a dohody.
3.
Nezákonné zásielky uznané ako sledovaná dodávka môžu byť na základe vzájomnej dohody príslušných orgánov zaistené a následne ponechané, aby pokračovali v preprave zakázaného tovaru v nezmenenom stave alebo s odstráneným obsahom, prípadne s obsahom čiastočne alebo úplne nahradeným.
Článok 10
Úradné zisťovanie
1.
Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany v súlade s právnymi predpismi platnými na území štátu dožiadanej zmluvnej strany na požiadanie colného orgánu štátu druhej zmluvnej strany vykoná úradné zisťovanie vrátane vypočutia expertov a svedkov alebo osôb podozrivých z porušovania colných predpisov a vykoná overovanie, prehliadky a zisťovanie skutočností podľa tejto dohody.
2.
Dožiadaný colný orgán môže na požiadanie povoliť, aby sa úradníci dožadujúceho colného orgánu v čo najväčšej možnej miere zúčastnili úradného zisťovania na území štátu dožiadanej zmluvnej strany vrátane ich prítomnosti pri úradnom zisťovaní porušenia colných predpisov, ktoré je v záujme dožadujúceho colného orgánu.
3.
Úradníci dožadujúceho colného orgánu môžu vystupovať na území štátu dožiadanej zmluvnej strany v súlade s touto dohodou výhradne v poradnej funkcii. Títo úradníci sa nemôžu aktívne zúčastňovať na úradnom zisťovaní alebo uplatňovať akúkoľvek zákonnú alebo vyšetrovaciu právomoc, ktorú majú úradníci dožiadaného colného orgánu v súlade s právnymi predpismi platnými na území štátu dožiadanej zmluvnej strany.
4.
Dožadujúci colný orgán, ak o to požiada, bude oboznámený o čase a mieste úkonu, ktorý sa vykoná na základe žiadosti tak, aby úkon mohol byť koordinovaný.
5.
Úradníci dožadujúceho colného orgánu, ktorí sú oprávnení zisťovať porušenie colných predpisov, môžu žiadať, aby dožiadaný colný orgán preskúmal účtovné knihy, evidencie a iné doklady alebo dátové nosiče a poskytol ich kópie alebo poskytol informácie vzťahujúce sa na porušenie colných predpisov.
6.
Ak sa úradníci colného orgánu štátu jednej zmluvnej strany nachádzajú na území štátu druhej zmluvnej strany v prípadoch vymedzených touto dohodou, sú povinní kedykoľvek sa preukázať úradným splnomocnením. Nesmú byť uniformovaní a mať pri sebe zbraň.
Článok 11
Znalci a svedkovia
Na základe žiadosti colného orgánu štátu jednej zmluvnej strany colný orgán štátu druhej zmluvnej strany splnomocní svojich úradníkov, ak s tým súhlasia, aby vystupovali ako znalci a svedkovia v súdnom alebo správnom konaní na území štátu dožadujúcej zmluvnej strany a predložili záznamy, doklady a iné materiály alebo ich overené kópie, ktoré môžu byť potrebné pri týchto konaniach. Žiadosť musí obsahovať údaje o čase, mieste a druhu konania, označenie zúčastnených strán a rozsah, v akom bude úradník vystupovať.
Článok 12
Použitie informácií a dokladov
1.
Informácie a iné oznámenia získané podľa tejto dohody sa môžu použiť len na účely uvedené v tejto dohode vrátane ich použitia v súdnom alebo správnom konaní. Takéto informácie alebo oznámenia sa môžu použiť na iné účely ako na účely uvedené v tejto dohode len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu podľa oznámenia dožiadaného colného orgánu a po splnení podmienok alebo obmedzení, ktoré môže uložiť.
2.
Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na informácie a oznámenia o porušení colných predpisov týkajúce sa omamných a psychotropných látok alebo o porušení colných predpisov v prípadoch, ktoré môžu spôsobiť vážne ohrozenie bezpečnosti, zdravia alebo životného prostredia štátu dožadujúcej zmluvnej strany. Takéto informácie môže dožadujúca zmluvná strana poskytnúť príslušnému orgánu alebo ministerstvu svojho štátu kompetentnému pre danú oblasť.
3.
Informácie alebo oznámenia prijaté colnými orgánmi štátov zmluvných strán podľa tejto dohody majú dôvernú povahu a nesmú byť oznámené žiadnej fyzickej osobe alebo právnickej osobe okrem colného orgánu, ktorý ich dostal, s výnimkou prípadov uvedených v tejto dohode. Tieto informácie a iné oznámenia sú dôverné a sú chránené podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvnej strany, ktorej colný orgán ich dostal.
4.
Informácie a iné oznámenia získané podľa tejto dohody nemôžu byť použité na iné účely, ako sú uvedené v žiadosti, bez predchádzajúceho písomného súhlasu dožiadaného colného orgánu.
5.
a)
Bez toho, aby boli dotknuté články 12 a 14 tejto dohody, dohoda nebráni vykonávaniu ustanovení Európskeho spoločenstva, ktoré upravujú výmenu informácií v colných otázkach medzi príslušnými službami Komisie Európskych spoločenstiev a colným orgánom Slovenskej republiky, ktoré by mohli byť predmetom záujmu Európskeho spoločenstva.
b)
Ak colný orgán Slovenskej republiky poskytne informácie prijaté podľa tejto dohody Európskej komisii a/alebo inému členskému štátu Európskej únie, túto skutočnosť v celom rozsahu a okamžite oznámi izraelskému colnému orgánu. Colný orgán Slovenskej republiky pri odoslaní informácií požiada prijímajúci orgán, aby použil tieto informácie len na účely správneho uplatňovania colných predpisov a aby s týmito informáciami zaobchádzal v súlade s protokolom 5 Európsko-stredomorskej dohody ustanovujúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej.
c)
Ak colný orgán Slovenskej republiky prijme od Európskej komisie alebo od členského štátu Európskej únie informácie, ktoré sa týkajú správneho uplatňovania colných predpisov alebo ktoré by mohli napomôcť predchádzanie, zisťovanie alebo odhaľovanie porušenia colných predpisov a tieto by mohli byť predmetom záujmu izraelského colného orgánu, slovenský colný orgán oznámi túto skutočnosť orgánu, od ktorého túto informáciu získal a požiada ho o súhlas na odoslanie informácie izraelskému colnému orgánu.
Článok 13
Doručovanie a oznamovanie
Na základe žiadosti dožiadaný colný orgán v súlade s právnymi predpismi platnými na území štátu dožiadanej zmluvnej strany doručí a oznámi fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktorých sa to týka a ktoré majú bydlisko alebo sídlo na území štátu tejto zmluvnej strany, všetky doklady a rozhodnutia v rozsahu tejto dohody vydané dožadujúcim colným orgánom.
Článok 14
Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov podlieha v súlade s právnymi predpismi platnými na území štátov zmluvných strán najmä nasledujúcim podmienkam:
a)
osobné údaje sa neposkytnú, ak existuje dôvodné podozrenie, že ich poskytnutie alebo použitie by mohlo byť v rozpore so základnými právnymi princípmi platnými na území štátu jednej zo zmluvných strán a najmä, ak by osoba, ktorej sa to týka, mohla utrpieť ujmu. Na žiadosť colného orgánu poskytujúceho osobné údaje bude colný orgán, ktorý ich prijal, informovať poskytujúci colný orgán o využití získaných informácií a o dosiahnutých výsledkoch,
b)
osobné údaje možno poskytnúť len colným orgánom a iným orgánom činným v trestnom konaní alebo v prípade potreby na účely trestného stíhania prokurátorovi alebo súdu. Tieto údaje môže dožadujúci colný orgán poskytnúť iným ako uvedeným osobám len s výslovným súhlasom dožiadaného colného orgánu a ak to právne prepisy platné na území štátu dožadujúceho colného orgánu dovoľujú,
c)
dožiadaný colný orgán je povinný overiť platnosť a správnosť osobných údajov, ktoré sa majú poskytnúť. Ak dožiadaný colný orgán zistí, že sa poskytli nesprávne údaje alebo dôverné osobné údaje, musí o tom bez meškania informovať dožadujúci colný orgán. Ak sa to požaduje, dožadujúci colný orgán takéto osobné údaje opraví, zničí alebo vymaže,
d)
dožiadaný colný orgán spolu s osobnými údajmi poskytne informácie o lehote na výmaz údajov podľa právnych predpisov platných na území štátu dožiadanej zmluvnej strany. Osobné údaje sa vymažú v deň, keď uplynie lehota na ich výmaz, alebo ak nie sú naďalej potrebné,
e)
colné orgány štátov zmluvných strán vedú evidenciu o poskytnutých alebo prijatých osobných údajoch a účinne ochraňujú osobné údaje pred neoprávneným prístupom k nim, ich zmenou, uverejnením alebo poškodením.
Článok 15
Forma a obsah žiadosti o poskytnutie pomoci
1.
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa tejto dohody sa vyhotovuje v písomnej forme. K žiadosti sa priložia informácie vrátane dokladov nevyhnutných na jej vybavenie. V naliehavej situácii možno prijať ústnu žiadosť, ktorá musí byť bez meškania potvrdená písomne.
2.
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje tieto údaje:
a)
dožadujúci colný orgán,
b)
požadované opatrenie,
c)
predmet a účel žiadosti,
d)
právne predpisy a iné všeobecne záväzné právne normy, ktoré sa na prípad vzťahujú,
e)
presné a podrobné údaje o fyzických osobách a právnických osobách, ktorých sa žiadosť týka,
f)
zhrnutie dôležitých skutočností okrem skutočností týkajúcich sa prípadov uvedených v článku 13,
g)
vzťah medzi požadovanou pomocou a záležitosťou, ktorej sa to týka.
3.
Žiadosť sa predkladá v anglickom jazyku.
4.
Ak žiadosť nezodpovedá formálnym požiadavkám, dožiadaný colný orgán môže požadovať jej opravu alebo doplnenie; prijatie predbežných opatrení tým nie je dotknuté.
Článok 16
Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc
1.
Ak dožiadaná zmluvná strana dospeje k záveru, že požadovaná pomoc by mohla spôsobiť porušenie suverenity, verejného poriadku, bezpečnosti alebo iných zásadných záujmov jej štátu alebo by spôsobila porušenie priemyselného, obchodného alebo služobného tajomstva na území štátu tejto zmluvnej strany, môže úplne alebo čiastočne odmietnuť poskytnutie pomoci, alebo ju poskytnúť po splnení určitých podmienok alebo požiadaviek.
2.
Ak žiadosti o pomoc nemožno vyhovieť, dožadujúcemu colnému orgánu sa to oznámi bez zbytočného odkladu s uvedením dôvodov odmietnutia poskytnúť pomoc.
3.
Ak colný orgán žiada o pomoc, ktorú sám nie je schopný poskytnúť, ak by ho o to požiadal colný orgán štátu druhej zmluvnej strany, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Dožiadaný colný orgán zváži, či tejto žiadosti vyhovie.
4.
Dožiadaný colný orgán môže poskytnutie pomoci odložiť kvôli prebiehajúcemu úradnému zisťovaniu, trestnému stíhaniu alebo súdnemu konaniu. V takom prípade dožiadaný colný orgán bude konzultovať s dožadujúcim colným orgánom, za akých podmienok a požiadaviek, ktoré môže dožiadaný colný orgán požadovať, pomoc poskytne.
Článok 17
Náklady
1.
Colné orgány si nebudú uplatňovať nároky na úhradu nákladov, ktoré vznikli pri vykonávaní tejto dohody, s výnimkou nákladov na znalcov, svedkov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú zamestnancami štátnych orgánov.
2.
Ak si vybavenie žiadosti vyžiada podstatné a mimoriadne náklady, colné orgány určia po konzultácii termíny a podmienky, na ktorých základe sa žiadosť vybaví, a akým spôsobom sa tieto náklady uhradia.
Článok 18
Vykonávanie
1.
Vykonávanie tejto dohody budú zabezpečovať colné orgány štátov zmluvných strán. Colné orgány sa navzájom dohodnú o podrobnostiach vykonávania tejto dohody a ak to bude potrebné, môžu sa stretnúť, aby prerokovali otázky týkajúce sa uplatňovania tejto dohody alebo akýchkoľvek colných záležitostí vyplývajúcich zo vzájomných vzťahov medzi nimi.
2.
Colné orgány štátov zmluvných strán môžu zabezpečiť, aby ich útvary poverené úradným zisťovaním boli v priamom vzájomnom styku.
Článok 19
Územné uplatňovanie
Táto dohoda sa bude uplatňovať na colnom území Slovenskej republiky a na colnom území Izraelského štátu.
Článok 20
Nadobudnutie a ukončenie platnosti
1.
Obe zmluvné strany si navzájom písomne oznámia diplomatickou cestou, že boli splnené podmienky ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti tejto dohody. Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom od doručenia neskoršieho oznámenia.
2.
Túto dohodu možno doplniť alebo meniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Pri prijímaní doplnkov a zmien tejto dohody musia byť dodržané rovnaké podmienky, ktoré sú ustanovené pre nadobudnutie platnosti dohody.
3.
Na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa zmluvné strany dohodnú na uskutočnení stretnutia na účely posúdenia nevyhnutnosti revízie tejto dohody.
4.
Dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže kedykoľvek dohodu vypovedať. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia písomného oznámenia o výpovedi diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.
Na dôkaz toho riadne na to poverení splnomocnenci podpísali túto dohodu.
Dané v Jeruzaleme 9. novembra 2005, ktorý zodpovedá dňu 7. Heshvan 5766, v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, hebrejskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Jozef Gönczöl v. r.

Za vládu Slovenskej republiky

Eitan Rub v. r.

Za vládu Izraelského štátu