630/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

630
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
výnos zo 6. decembra 2006 č. 206-2006/02288 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky.
Výnos ustanovuje spôsob určenia dotácie pre obec na výkon preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky, a to na druhý polrok 2006 a na nasledujúce roky.
Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2006.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a je prístupný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.