Predpis bol zrušený predpisom 135/1961 Zb.

623/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

623
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. novembra 2006,
ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 639/2004 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá označených dopravnými značkami je
a)
na jeden kalendárny rok za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 1 100 Sk,
b)
na jeden mesiac za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 300 Sk,
c)
na jeden týždeň za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 150 Sk.
(2)
Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy označených dopravnými značkami je
a)
na jeden kalendárny rok za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou
1.
od 3,5 t do 12,0 t vrátane 13 500 Sk,
2.
nad 12,0 t 28 000 Sk,
b)
na jeden mesiac za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou
1.
od 3,5 t do 12,0 t vrátane 2 600 Sk,
2.
nad 12,0 t 3 000 Sk,
c)
na jeden týždeň za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou
1.
od 3,5 t do 12,0 t vrátane 1 100 Sk,
2.
nad 12 t 1 200 Sk,
d)
na jeden deň za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou
1.
od 3,5 t do 12,0 t vrátane 260 Sk,
2.
nad 12 t 300 Sk.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 642/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 623/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 07/zv. 4).