618/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

618
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 23. novembra 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 38 písm. b) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Skúšobná komisia zapíše výsledok skúšky do skúškového záznamu uchádzača, ktorý obsahuje najmä meno, priezvisko a rodné číslo uchádzača, meno a priezvisko členov skúšobnej komisie, deň a miesto konania skúšky, počet získaných bodov za každú časť skúšky, prípadne dôvod vylúčenia zo skúšky a podpisy členov skúšobnej komisie. Skúškový záznam uchádzača tvorí podklad na vydanie písomného osvedčenia podľa odseku 6.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
2.
V § 7 odsek 6 znie:
„(6)
O výsledku skúšky skúšobná komisia vydá uchádzačovi do siedmich pracovných dní od skončenia skúšky písomné osvedčenie, ktoré obsahuje najmä meno, priezvisko a rodné číslo uchádzača, meno a priezvisko členov skúšobnej komisie, deň a miesto konania skúšky, počet získaných bodov za každú časť skúšky, hodnotiaci stupeň, prípadne dôvod vylúčenia zo skúšky a podpis predsedu skúšobnej komisie. Skúškový záznam podľa odseku 5, odpis osvedčenia spolu s testom a riešením prípadových štúdií predseda skúšobnej komisie do siedmich pracovných dní od skončenia skúšky doručí ministerstvu.“.
3.
V § 7 ods. 9 sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.
4.
V § 9 ods. 1 sa slová „štyri kreditné body“ nahrádzajú slovami „šesť kreditných bodov“.
5.
V § 10 sa slová „pol kreditného bodu“ nahrádzajú slovami „jeden kreditný bod“.
6.
V § 11 sa číslo „40“ nahrádza číslom „20“.
7.
V § 12 ods. 2 sa slová „odbornej prípravy“ nahrádzajú slovami „odborného podujatia“.
8.
V § 12 ods. 5 sa v celom texte slová „odbornej prípravy“ nahrádzajú slovami „ďalšieho vzdelávania“.
9.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Prechodné ustanovenie
Ak bol správca do zoznamu správcov zapísaný pred 1. januárom 2006, pri prvom vyhodnocovaní ďalšieho vzdelávania preukazuje riadne vykonanie ďalšieho vzdelávania získaním 30 kreditných bodov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2006.
Štefan Harabin v. r.