614/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2007 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

614
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 22. novembra 2006
o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 113 a § 23 ods. 18 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška vymedzuje podrobnosti o vyhotovení, tvare a rozmeroch osvedčenia o evidencii a technického osvedčenia vozidla, o údajoch v nich uvádzaných a o spôsobe vedenia ich evidencie.
§ 2
(1)
Osvedčenie o evidencii a technické osvedčenie vozidla sú vyhotovené v tvare formátu A4 a vytlačené na špeciálnom papieri s ochranou proti falšovaniu použitím aspoň dvoch techník z týchto techník: grafika, vodotlač, fluoreskujúce vlákna alebo fluoreskujúca tlač; tieto techniky možno doplniť ďalšími vhodnými bezpečnostnými znakmi.
(2)
Osvedčenie o evidencii sa skladá z piatich oddielov:
a)
titulná strana,
b)
technické informácie o vozidle,
c)
základné údaje o evidencii vozidla,
d)
potvrdenie zhodnosti vozidla a nadstavby vozidla,
e)
ďalšie úradné záznamy.
(3)
Technické osvedčenie vozidla sa skladá zo štyroch oddielov:
a)
titulná strana,
b)
technické informácie o vozidle,
c)
potvrdenie zhodnosti vozidla a nadstavby vozidla,
d)
ďalšie úradné záznamy.
(4)
Osvedčenie o evidencii a technické osvedčenie vozidla sú pri výrobe označené evidenčným číslom, ktoré sa skladá zo série zloženej z dvoch znakov a z poradového čísla zloženého zo šiestich znakov 000001; rozdelenie sérií je takéto:
a)
SA, SB, SF a SG, ktoré vydávajú osoby oprávnené vydávať osvedčenia o evidencii a technické osvedčenia vozidla podľa § 23 ods. 2 písm. a) a c) zákona,
b)
SC, SD, SH a SJ, ktoré vydávajú osoby oprávnené vydávať osvedčenia o evidencii a technické osvedčenia vozidla podľa § 23 ods. 2 písm. b) zákona.
(5)
Série podľa odseku 4 sa zvyšujú podľa počtu vyrobených osvedčení o evidencii a technických osvedčení vozidla.
(6)
Vzor osvedčenia o evidencii je uvedený v prílohe č. 1. Vzor technického osvedčenia vozidla je uvedený v prílohe č. 2.
(7)
Osvedčenie o evidencii a technické osvedčenie vozidla sa po vyplnení údajov zložia na formát A7.
(8)
Osvedčenie o evidencii vydané inými členskými štátmi Európskych spoločenstiev (ďalej len „členský štát“) je uznávané na evidenciu vozidla v medzinárodnej cestnej doprave alebo na opätovnú evidenciu v Slovenskej republike.
§ 3
(1)
V osvedčení o evidencii podľa prílohy č. 1 sa v príslušných oddieloch uvádzajú tieto údaje:
a)
základné údaje o evidencii vozidla:
1.
dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby),
2.
dátum prvej evidencie v Slovenskej republike,
3.
identifikačné číslo vozidla VIN,
4.
evidenčné číslo vozidla,
5.
platnosť do,
6.
vlastník vozidla, dátum narodenia alebo identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
7.
trvalý pobyt alebo sídlo vlastníka,
8.
držiteľ osvedčenia o evidencii, dátum narodenia alebo identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
9.
trvalý pobyt alebo sídlo držiteľa,
10.
zmena údajov o vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi osvedčenia o evidencii,
11.
záznamy o prevode držby vozidla na inú osobu,
b)
vozidlo:
1.
druh,
2.
kategória,
3.
identifikačné číslo vozidla VIN,
4.
značka,
5.
obchodný názov,
6.
typ, variant, verzia,
7.
výrobca vozidla (podvozku),
8.
číslo typového schválenia ES,
9.
dátum typového schválenia ES,
c)
motor a prevodovka:
1.
výrobca motora,
2.
identifikačné číslo motora (typ),
3.
zdvihový objem valcov,
4.
katalyzátor,
5.
najväčší výkon motora/otáčky,
6.
druh paliva – zdroj energie,
7.
výkon/hmotnosť (kategória L),
8.
prevodovka – počet stupňov,
d)
karoséria (nadstavba):
1.
druh (typ),
2.
farba,
3.
výrobca,
4.
výrobné číslo,
5.
počet miest na sedenie, z toho núdzových,
6.
počet miest na státie,
7.
počet lôžok,
8.
zaťaženie strechy,
9.
objem skrine – cisterny,
10.
objem palivovej nádrže,
e)
rozmery a hmotnosti:
1.
celkové rozmery – dĺžka, šírka, výška,
2.
rozmery ložnej plochy – dĺžka, šírka,
3.
prevádzková hmotnosť,
4.
najväčšia prípustná celková hmotnosť,
5.
najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1/2/3/4,
6.
najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy,
7.
najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla – brzdeného, nebrzdeného,
f)
brzdy:
1.
ES alebo EHK,
2.
prevádzková,
3.
parkovacia,
4.
odľahčovacia,
5.
núdzová,
6.
protiblokovacie zariadenie ABS,
g)
nápravy:
1.
druh kolies,
2.
počet náprav, z toho poháňaných,
3.
rázvor,
4.
rozmer a druh pneumatík na náprave – zdvojené,
5.
rozmer ráfikov na náprave,
6.
najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla,
h)
spájacie zariadenia:
1.
trieda,
2.
značka,
3.
typ,
4.
schvaľovacia značka,
5.
najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia – horný záves, spodný záves, točnica,
i)
emisie zvuku:
1.
ES alebo EHK,
2.
hladina vonkajšieho zvuku vozidla – stojaceho, pri otáčkach, za jazdy,
j)
emisie a spotreba:
1.
emisie ES alebo EHK,
2.
dymivosť ES alebo EHK,
3.
CO,
4.
HC,
5.
NOx,
6.
HC + NOx,
7.
častice – platí len pre vznetové motory,
8.
korigovaný súčiniteľ absorpcie – platí len pre vznetové motory,
9.
CO2,
10.
spotreba paliva,
k)
ďalšie úradné záznamy,
l)
motorové – prípojné vozidlo:
1.
je zhodné s typom podľa typového schválenia ES a rozhodnutia ministerstva o uznaní typového schválenia ES,
2.
je zhodné s typom schváleným ministerstvom na prevádzku na pozemných komunikáciách,
3.
je schválené rozhodnutím obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy“),
m)
nadstavba:
je namontovaná na vozidlo podľa osvedčenia ministerstva o schválení typu nadstavby vozidla.
(2)
Osvedčenie o evidencii podľa odseku 1 písm. a) až j) obsahuje povinné aj nepovinné harmonizované kódy Európskych spoločenstiev, ktoré sa uvádzajú za poradovým číslom príslušnej položky tučným písmom, napríklad „4 D.1 Značka“.
(3)
V technickom osvedčení vozidla podľa prílohy č. 2 sa v príslušných oddieloch uvádzajú údaje podľa odseku 1 okrem písmena a) prvého až jedenásteho bodu a písmena c) siedmeho bodu.
(4)
Osvedčenie o evidencii sa vystaví podľa
a)
zodpovedajúceho osvedčenia o zhode COC pri typovom schválení vozidla ES, pri uznaní typového schválenia ES vozidla alebo pri uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla,
b)
zodpovedajúceho základného technického opisu vozidla pri typovom schválení vozidla, pri schválení jednotlivo vyrobeného vozidla, pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla, pri schválení hromadnej prestavby typu vozidla alebo pri schválení prestavby jednotlivého vozidla,
c)
technického preukazu vozidla vydaného pred 1. marcom 2005; v tom prípade sa do príslušného tlačiva zapisujú len dostupné požadované údaje.
(5)
Technické osvedčenie vozidla sa vystaví podľa
a)
zodpovedajúceho osvedčenia o zhode COC pri typovom schválení vozidla ES, pri uznaní typového schválenia ES vozidla alebo pri uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla,
b)
zodpovedajúceho základného technického opisu vozidla pri typovom schválení vozidla, pri schválení jednotlivo vyrobeného vozidla, pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla, pri schválení hromadnej prestavby typu vozidla alebo pri schválení prestavby jednotlivého vozidla,
c)
technického osvedčenia vozidla vydaného pred 1. marcom 2007.
(6)
Do osvedčenia o evidencii sa zapisujú
a)
údaje podľa odseku 1 písm. a) prvého až tretieho bodu a piateho až deviateho bodu, podľa odseku 1 písm. b) až j) a písm. l) až m) laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma 8 b,
b)
údaje podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma 12 b,
c)
údaje podľa odseku 1 písm. k) laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma 6 b,
d)
údaje podľa odseku 1 písm. a) desiateho a jedenásteho bodu možno alternatívne zapísať ručne.
(7)
Do technického osvedčenia vozidla sa zapisujú
a)
údaje podľa odseku 1 písm. b) až j) a písm. l) až m) laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma 8 b,
b)
údaje podľa odseku 1 písm. k) laserovou tlačiarňou písmom Arial, tučným rezom písma a veľkosťou písma 6 b.
§ 4
(1)
Pri dovoze jednotlivého vozidla, ktoré bolo zapísané v evidencii vozidiel iného členského štátu, príslušný obvodný úrad dopravy na účely podľa § 16 zákona vyžaduje predloženie časti I osvedčenia o evidencii, ako aj časti II, ak bola časť II vydaná. Obvodný úrad dopravy odníme časť alebo časti osvedčenia o evidencii, ktoré uchováva najmenej šesť mesiacov, a do dvoch mesiacov informuje o odňatí príslušný orgán členského štátu, ktorý osvedčenie o evidencii vydal. Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu vráti obvodný úrad dopravy do šiestich mesiacov odo dňa odňatia osvedčenie o evidencii.
(2)
Ak v osvedčení o evidencii podľa odseku 1 chýba časť II, príslušný obvodný úrad dopravy môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o vydaní osvedčenia o evidencii podľa § 16 zákona, ale len po obdržaní potvrdenia v písomnej alebo elektronickej forme od príslušného orgánu členského štátu, v ktorom bolo vozidlo predtým evidované, o tom, že žiadateľ je oprávnený opätovne vozidlo zapísať do evidencie v Slovenskej republike.
(3)
Na účely zasielania a získavania informácií podľa odsekov 1 a 2 je ministerstvo podľa § 99 písm. c) zákona kontaktným miestom medzi obvodným úradom dopravy a príslušným orgánom členského štátu.
§ 5
(1)
O príjme a výdaji tlačív osvedčení o evidencii a technických osvedčení vozidla sa vedie autentizovaná kniha príjmu a výdaja tlačív (ďalej len „kniha“). V knihe sa uvádza:
a)
počet prijatých tlačív osvedčení o evidencii a technických osvedčení vozidla s uvedením ich série a čísel, dátumu príjmu, mena a priezviska a podpisu osoby, ktorá ich prijala,
b)
počet vydaných tlačív osvedčení o evidencii a technických osvedčení vozidla s uvedením ich série a čísel, dátumu výdaja, mena a priezviska a podpisu osoby, ktorá ich prijala a vydala.
(2)
Ak osoby oprávnené vydávať osvedčenia o evidencii a technické osvedčenia vozidla a zapisovať do nich údaje ich aj zapíšu, v knihe podľa odseku 1 písm. b) sa uvádza aj identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikačné číslo výrobcu vozidla a údaj o tom, či tlačivo bolo vystavené na základe schváleného a platného technického opisu vozidla alebo platného osvedčenia o zhode COC.
(3)
Po vypísaní knihy a jej uzatvorení sa kniha archivuje desať rokov spolu s dokladom o odovzdaní poškodených, zničených alebo nesprávne vypísaných tlačív osvedčení o evidencii a technických osvedčení vozidla podľa odseku 5.
(4)
Spolu s knihou sa archivuje aj fotokópia vystaveného osvedčenia o evidencii a technického osvedčenia vozidla.
(5)
Poškodené alebo nesprávne vypísané tlačivá osvedčení o evidencii a technických osvedčení vozidla sa z obidvoch strán tlačiva preškrtnú, na tlačivo sa z obidvoch strán napíše slovo „STORNO“ a odstrihne sa roh na titulnej strane tlačiva tak, aby evidenčné číslo tlačiva zostalo čitateľné.
(6)
Kniha podľa odseku 1 sa vedie osobitne pre osvedčenia o evidencii a osobitne pre technické osvedčenia vozidla.
(7)
Osoby oprávnené vyrábať osvedčenia o evidencii a technické osvedčenia vozidla podľa § 23 ods. 16 zákona postupujú pri vedení evidencie a pri archivácii podľa odsekov 1, 3, 5 a 6.
(8)
Osoby oprávnené vydávať osvedčenia o evidencii a technické osvedčenia vozidla ich chránia pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím. Na ten účel ich skladujú a zapisujú údaje do nich vo svojom sídle alebo na prevádzke na území Slovenskej republiky, ktoré sú zabezpečené pred krádežou. Tlačivá osvedčení o evidencii a technických osvedčení vozidla sa uskladňujú v ohňovzdornej skrini, pričom prístup k nim majú iba osoby oprávnené na manipuláciu s tlačivami. Ak sídlo alebo prevádzka nie sú zabezpečené pred krádežou, osvedčenia o evidencii a technické osvedčenia vozidla sa uskladňujú v bezpečnostných trezoroch.
§ 6
(1)
Technické osvedčenie vozidla pre nové vozidlá možno vystavovať na tlačivách používaných do 30. novembra 2006 najdlhšie do 28. februára 2007.
(2)
Osvedčenia o evidencii podľa predpisov účinných do 30. apríla 2007 možno vydávať najdlhšie do 31. decembra 2007.
§ 7
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 3.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2006.
v z. Milan Mojš v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 614/2006 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 614/2006 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 614/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 4.) v znení smernice Komisie 2003/127/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 7.) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2.
Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).