596/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

596
ZÁKON
z 20. októbra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 473/2003 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z. a zákona č. 546/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
2.
Za § 6 sa vkladá § 7, ktorý znie:
㤠7
(1)
Prevádzkovateľ bitúnka,8a) ktorý zabíja hovädzí dobytok, ošípané a ovce, je povinný zabezpečiť klasifikáciu ich jatočne opracovaných tiel.
(2)
Klasifikácia jatočne opracovaných tiel8b) je ich posúdenie a zaradenie do triedy kvality, ktorá sa získava kombináciou triedy mäsitosti8b) a triedy pretučnenosti.8b)
(3)
Klasifikácii nepodliehajú jatočne opracované telá hovädzieho dobytka, ktoré sa neuvádzajú na trh a slúžia na vlastnú spotrebu, teľatá s hmotnosťou jatočne opracovaného tela nižšou ako 25 kg, jatočne opracované telá oviec, ktoré sa neuvádzajú na trh a slúžia na vlastnú spotrebu, jahňatá do 13 kg jatočnej hmotnosti vrátane a ošípané z vlastného výkrmu, ktoré sa neuvádzajú na trh a slúžia na vlastnú spotrebu.
(4)
Klasifikácia jatočne opracovaných tiel oviec sa nevykonáva v bitúnkoch, kde sa zabíja ročne menej ako 1 000 kusov jatočných oviec.
(5)
Klasifikáciu jatočne opracovaných tiel môžu vykonávať fyzické osoby alebo právnické osoby na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len „klasifikátor") vydaného ministerstvom. Podrobnosti o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva fyzickej osobe, ktorá preukáže zdravotnú spôsobilosť, má aspoň stredoškolské vzdelanie v odbore poľnohospodárskom, potravinárskom alebo veterinárnom, má tri roky odbornej praxe a ktorá úspešne absolvovala odbornú prípravu. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti je päť rokov.
(7)
Odbornú prípravu vykonáva právnická osoba poverená ministerstvom. Podrobnosti o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(8)
Dozor nad klasifikáciou jatočne opracovaných tiel podľa odseku 1 vykonáva regionálna veterinárna a potravinová správa.8c)
(9)
Regionálna veterinárna a potravinová správa nepovolí zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, ak prevádzkovateľ bitúnka nezabezpečil ich klasifikáciu.
(10)
Kontrolu klasifikácie jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka8d) (ďalej len „kontrola klasifikácie") môže vykonávať klasifikátor poverený ministerstvom, ktorý má aspoň 120 hodín praxe v klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka (ďalej len „kontrolór").
(11)
Ministerstvo odníme klasifikátorovi na návrh kontrolóra osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak sa preukáže, že klasifikátor
a)
v určenej lehote neodstránil nedostatky zistené kontrolou klasifikácie,
b)
trvalo nezabezpečuje požadovanú úroveň klasifikácie,
c)
chybne zatriedil viac ako 20 % z celkového počtu kontrolovaných jatočne opracovaných tiel.
(12)
Kontrolu zaznamenávania trhových cien dospelého hovädzieho dobytka8e) vykonáva agentúra.
(13)
Náklady spojené s klasifikáciou hradí rovnakým dielom dodávateľ jatočných zvierat a prevádzkovateľ bitúnka.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8e znejú:
„8a)
§ 22 a 37 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
8b) Nariadenie Rady (ES) č. 1183 z 24. júla 2006, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka (Ú. v. EÚ L 214, 4. 8. 2006).
Nariadenie Rady (EHS) č. 3220/84 z 13. novembra 1984, ktorým sa určuje stupnica pre klasifikáciu trupov z ošípaných (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 6) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 344/91 z 13. februára 1991, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1186/90 rozširujúceho rozsah stupnice spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 11) v platnom znení.
Nariadenie Rady (EHS) č. 2137/92 z 23. júla 1992, ktoré sa týka stupnice spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel oviec a určuje štandardnú kvalitu čerstvého alebo chladeného ovčieho mäsa v spoločenstve a rozširuje nariadenie (EHS) č. 338/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 13) v platnom znení.
8c)
§ 8 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení zákona č. 442/2004 Z. z.
8d) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1183/2006, nariadenie (EHS) č. 344/91.
8e) Nariadenie Komisie (ES) č. 295/96 zo 16. februára 1996, ktorým sa stanovujú predpisy na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 1892/87 o zaznamenávaní trhových cien dospelého hovädzieho dobytka na základe stupnice Spoločenstva pre klasifikáciu zabitých zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv.18) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 25) v platnom znení.“.
3.
§ 8 sa vypúšťa.
4.
§ 10 znie:
㤠10
(1)
Činnosti podľa osobitných predpisov14a) súvisiace s organizovaním trhu s ovocím, zeleninou, chmeľom, tabakom, rezanými kvetmi, rybami a rybími výrobkami vykonávajú právnické osoby, ktoré na tento účel uznáva ministerstvo na základe návrhu agentúry.
(2)
Právnické osoby vykonávajú činnosti podľa odseku 1 ako skupiny výrobcov,14b) organizácie výrobcov14c) alebo združenia organizácií výrobcov14d).
(3)
Združenie organizácie výrobcov musí združovať15) najmenej dve organizácie výrobcov.
(4)
Skupina výrobcov alebo organizácia výrobcov16) pozostáva najmenej z piatich spoločníkov.
(5)
Skupina výrobcov alebo organizácia výrobcov, ktorí podnikajú s rybami alebo rybími výrobkami, pozostáva najmenej z troch spoločníkov.
(6)
Kontrolu splnenia podmienok na uznanie právnických osôb podľa odseku 1 vykonáva agentúra. Ak agentúra zistí nesplnenie podmienok na uznanie, navrhne ministerstvu rozhodnúť o neuznaní právnickej osoby alebo o zrušení rozhodnutia o uznaní právnickej osoby.
(7)
Kontrolu zhody s obchodnými normami čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, rezaných kvetov a kontrolu čerstvosti, minimálnej veľkosti a hmotnosti rýb a rybích výrobkov (ďalej len „kontrola zhody") podliehajúcich spoločnej organizácii trhu vykonáva podľa osobitných predpisov16a) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky16aa) (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa") a regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „kontrolný orgán").
(8)
Na výkon kontroly zhody16a) štátna veterinárna a potravinová správa vymenúva autorizovaných inšpektorov.16b)
(9)
Za autorizovaného inšpektora možno vymenovať zamestnanca kontrolného orgánu, ktorý
a)
má aspoň stredoškolské vzdelanie v odbore poľnohospodárskom, veterinárnom alebo potravinárskom,
b)
získal po kvalifikačnej skúške osvedčenie o autorizácii na výkon kontroly zhody.
(10)
Podrobnosti o kvalifikačnej skúške a o osvedčení o autorizácii na výkon kontroly zhody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(11)
Kontrolu zhody možno vykonať aj na základe žiadosti podnikateľa. Žiadateľ o vykonanie kontroly zhody je povinný uhradiť príslušnému kontrolnému orgánu oprávnené náklady, ktoré vzniknú pri výkone tejto kontroly.
(12)
Osvedčenie o zhode a nález o nezhode vydáva autorizovaný inšpektor na mieste kontroly zhody.
(13)
Ak sa pri kontrole zhody zistí porušenie osobitných predpisov,16a) autorizovaný inšpektor môže uložiť podnikateľovi opatrenie na nápravu.
(14)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže so súhlasom ministerstva na základe výsledkov vykonaných kontrol zhody uznať podnikateľov za autorizovaných obchodníkov podľa osobitného predpisu.16ba)
(15)
Štátna veterinárna a potravinová správa
a)
riadi, usmerňuje, koordinuje a kontroluje16bb) výkon kontroly zhody, ktorú uskutočňujú regionálne veterinárne a potravinové správy,
b)
rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálna veterinárna a potravinová správa,
c)
vykonáva v prípade potreby kontrolu zhody pri dovoze a vývoze,
d)
vypracúva program kontroly zhody v mieste maloobchodného predaja ovocia a zeleniny konečnému spotrebiteľovi,
e)
vedie register podnikateľov s ovocím a zeleninou,
f)
plní ďalšie úlohy ustanovené nariadením vlády Slovenskej republiky vydaným podľa osobitného predpisu.16bc)
(16)
Regionálna veterinárna a potravinová správa
a)
vykonáva kontroly zhody pri dovoze, vývoze a na vnútornom trhu,
b)
ukladá pokuty podľa § 10a.
(17)
Na ukladanie opatrení na nápravu podľa odseku 13 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.16bd)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14d, 16a, 16aa a 16ba až 16bd znejú:
„14a) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 2200/1996 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 20) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) č. 234/1968 z 27. februára 1968 o zriadení spoločnej organizácie trhu so živými stromami a ostatnými rastlinami, hľuzami, koreňmi, rezanými kvetmi a okrasnými listami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 1) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 4/zv. 4) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (oznámenie č. 185/2004 Z. z.), nariadenie Rady (EHS) č. 2075/1992 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu so surovým tabakom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 13) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 2848/98 z 22. decembra 1998 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92 o prémiovej schéme, pestovateľských kvótach a špecifickej pomoci, ktorá sa udeľuje skupinám pestovateľov v sektore nespracovaného tabaku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 24) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 1952/2005 z 23. novembra 2005 o spoločnej organizácii trhu s chmeľom, ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č. 1981/82 (Ú. v. EÚ, L 314, 30. 11. 2005).
14b) Čl. 2 písm. d) nariadenia Komisie (ES) č. 1432/2003 z 11. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, pokiaľ ide o podmienky na uznanie organizácií výrobcov a predbežné uznanie skupín výrobcov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 39) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 686/2004 zo 14. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43).
14c) Čl. 11 nariadenia (ES) č. 2200/1996.
14d) Čl. 16 nariadenia (ES) č. 2200/1996.
16a) Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1148/2001 z 12. júna 2001 o kontrolách zhody obchodných noriem čerstvého ovocia a zeleniny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 32) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) č. 234/1968, nariadenie Rady (ES) č. 104/2000.
16aa)
§ 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
16ba) Čl. 4 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1148/2001.
16bb)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
16bc)
Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16bd)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 10a znie:
㤠10a
(1)
Regionálna veterinárna a potravinová správa môže uložiť podnikateľovi pokutu od 10 000 Sk do 500 000 Sk, ak
a)
porušil osobitné predpisy16a) v oblasti organizovania trhu,
b)
sťažuje alebo marí výkon kontroly zhody podľa § 10 ods. 7,
c)
v určenej lehote nevykonal uložené opatrenia podľa § 10 ods. 13.
(2)
Regionálna veterinárna a potravinová správa môže uložiť prevádzkovateľovi bitúnka pokutu od 100 000 Sk do 1 000 000 Sk, ak prevádzkovateľ bitúnka nesplnil povinnosť podľa § 7 ods. 1.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď kontrolný orgán zistil porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností.
(4)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia, následky protiprávneho konania a na to, či ide o opakované protiprávne konanie.
(5)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.