590/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2006 do 30.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

590
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. októbra 2006,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a má najmenej trojročnú odbornú zdravotnícku prax v príslušnom špecializačnom odbore.“.
2.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v dopravnej psychológii podľa osobitného predpisu10b) majú aj psychológovia, ktorí získali osvedčenie na výkon dopravno-psychologickej činnosti podľa osobitného predpisu.10c)“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. novembra 2006.
Robert Fico v. r.