588/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2006 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

588
ZÁKON
z 24. októbra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa slová „§ 8 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1 písm. e)“.
2.
V § 8 ods. 1 písm. c) sa za slovom „dvoch“ vypúšťa slovo „štatutárnych“.
3.
V § 8 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
schvaľuje štatutárneho zástupcu Slovenskej televízie, ktorý bude v rozsahu určenom radou riadiť činnosť Slovenskej televízie a konať v jej mene, a to v čase od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa do zvolenia generálneho riaditeľa, za čo mu môže určiť mesačnú odmenu najviac však v sume jeho mesačnej mzdy; za štatutárneho zástupcu Slovenskej televízie rada schvaľuje zástupcu generálneho riaditeľa podľa § 17 ods. 2, ktorý vykonával svoju funkciu v čase skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa, a ak takýto zástupca nie je, schvaľuje iného zamestnanca Slovenskej televízie, pričom rozsah, ktorý určí štatutárnemu zástupcovi, nesmie obmedziť bežnú prevádzku a hospodárenie Slovenskej televízie,“.
Doterajšie písmená d) až m) sa označujú ako písmená e) až n).
4.
V § 15 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 8 ods. 1 písm. e), g), h) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1 písm. f), h), i) a j)“.
5.
V § 15 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 8 ods. 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1 písm. k)“.
6.
V § 15 ods. 2 písm. f) sa slová „§ 8 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1 písm. g)“.
7.
V § 17 ods. 2 sa za slovom „poverený“ vypúšťa slovo „štatutárny“.
8.
V § 17 ods. 3 písm. e) sa slová „§ 8 ods. 1 písm. d) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1 písm. e) a j)“.
9.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
㤠18
Podmienky na výkon funkcie generálneho riaditeľa
(1)
Za generálneho riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá
a)
sa prihlásila za kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa (ďalej len „kandidát") na výzvu rady; kandidát nesmie byť členom rady ani členom dozornej komisie,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má najmenej trojročnú odbornú prax v oblasti riadenia a
e)
spĺňa predpoklady podľa § 10 ods. 2 až 5.
(2)
K prihláške kandidát prikladá
a)
projekt riadenia a rozvoja Slovenskej televízie; minimálny rozsah a obsah projektu riadenia a rozvoja Slovenskej televízie zverejňuje rada vo výzve podľa odseku 1,
b)
odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
c)
štruktúrovaný životopis,
d)
doklad preukazujúci ukončenie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
e)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu,
f)
čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával,
g)
čestné vyhlásenie o splnení predpokladov podľa § 10 ods. 3 až 5 alebo čestné vyhlásenie, že tieto predpoklady splní do 30 dní od zvolenia.
(3)
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa sa začína dňom zvolenia radou a trvá päť rokov. Generálneho riaditeľa možno zvoliť opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(4)
Generálny riaditeľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť rade každú zmenu skutočnosti podľa odseku 1 písm. b) až e).
(5)
Generálnemu riaditeľovi patrí mesačná mzda rovnajúca sa dvojnásobku platu poslanca národnej rady.
(6)
Generálny riaditeľ je povinný spôsobom podľa osobitného predpisu32) preukázať rade svoje majetkové pomery do 30 dní od zvolenia do funkcie a následne do 31. marca každého kalendárneho roka.“.
10.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Voľba generálneho riaditeľa
(1)
Generálneho riaditeľa volí rada tajným hlasovaním najmenej dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov členov rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov.
(2)
Kandidáta, ktorý spĺňa podmienky podľa § 18 ods. 1 a ktorého prihláška obsahuje prílohy podľa § 18 ods. 2, rada pozve na verejné vypočutie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny verejného vypočutia.
(3)
Ak žiadny z kandidátov nezíska vo voľbe podľa odseku 1 najmenej dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov rady, rada najneskôr do piatich dní od hlasovania podľa odseku 1 opakovane hlasuje na základe verejného vypočutia o kandidátoch, ktorí získali vo voľbe podľa odseku 1 najmenej tri hlasy. Ak ani na základe opakovaného hlasovania žiadny z kandidátov nezíska najmenej dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov rady, rada na tom istom zasadnutí vykoná ďalšie hlasovanie. V ďalšom hlasovaní rada volí generálneho riaditeľa tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady z kandidátov, ktorí v opakovanom hlasovaní získali najmenej šesť hlasov.
(4)
Ak rada nezvolí generálneho riaditeľa podľa odseku 1 ani podľa odseku 3, vykoná novú voľbu generálneho riaditeľa spôsobom podľa odsekov 1 až 3. Výzvu na prihlásenie kandidátov rada zverejní do piatich dní od neúspešného hlasovania podľa odseku 1 alebo 3.
(5)
Rada je povinná najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa zverejniť výzvu na prihlásenie kandidátov, a to prostredníctvom vysielania Slovenskej televízie a na internetovej stránke Slovenskej televízie a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače.
(6)
Ak sa výkon funkcie generálneho riaditeľa skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, rada je povinná do 15 dní od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa zverejniť výzvu na prihlásenie kandidátov podľa odseku 5.“.
11.
V § 19 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 18 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 3“.
12.
V § 19 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 18 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 1“.
13.
V § 19 ods. 3 písm. c) sa slová „§ 17 ods. 3 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 3 písm. e)“.
14.
V § 19 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
15.
V 20 ods. 9 sa slová „§ 8 ods. 1 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1 písm. j)“.
16.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23a
Prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2006
(1)
Voľba generálneho riaditeľa, ktorá bola vyhlásená pred účinnosťou tohto zákona podľa doterajších predpisov sa dokončí podľa tohto zákona. Kandidáti na funkciu generálneho riaditeľa sú povinní doplniť prihlášku dokladmi podľa § 18 ods. 2 v lehote určenej radou, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní.
(2)
Na generálneho riaditeľa zvoleného pred účinnosťou tohto zákona sa § 18 ods. 3 vzťahuje.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.