562/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

562
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. decembra 2004 bol v Bruseli prijatý Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov z 23. júla 1990 v znení dohovoru z 21. decembra 1995 a protokolu z 25. mája 1999. Znenie dohovoru o pristúpení bolo publikované v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom C 160/1 30. júna 2005.1)
V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 8. decembra 2004.
Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1855 z 27. septembra 2005 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 12. októbra 2005. Ratifikačná listina bola uložená 18. novembra 2005 u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára dohovoru.
Pôvodné znenie Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov bolo publikované v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom L 225/10 20. augusta 1990.2)
Pôvodné znenie dohovoru bolo následne doplnené Dohovorom o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva z 21. decembra 1995.3)
Protokol podpísaný 25. mája 1999, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov, bol publikovaný v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom C 202/11 16. júla 1999.4)
Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov z 23. júla 1990 v znení jeho zmien a doplnení nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 1. apríla 2006 v súlade s článkom 5.
Pôvodné znenie Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov z 23. júla 1990, Dohovoru o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva z 21. decembra 1995 a Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov, z 25. mája 1999 je uverejnené na internetovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky http://www.finance.gov.sk.
K oznámeniu č. 562/2006 Z. z.
DOHOVOR
o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov
Vysoké zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,
berúc do úvahy, že Česká republika, Estónska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Maďarská republika, Maltská republika, Poľská republika, Slovinská republika a Slovenská republika sa pri vzniku členstva zaviazali pristúpiť k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov (arbitrážny dohovor) podpísanému v Bruseli 23. júla 1990 a k jeho protokolu podpísanému v Bruseli 25. mája 1999,
rozhodli sa uzavrieť tento dohovor a na tento účel vymenovali týchto splnomocnených zástupcov:
JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ BELGIČANOV,
PREZIDENT ČESKEJ REPUBLIKY,
JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ DÁNSKA,
PREZIDENT SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,
PREZIDENT ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENT GRÉCKEJ REPUBLIKY,
JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ ŠPANIELSKA,
PREZIDENT FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENTKA ÍRSKA,
PREZIDENT TALIANSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENT CYPERSKEJ REPUBLIKY,
KABINET MINISTROV LOTYŠSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENT LITOVSKEJ REPUBLIKY,
JEHO KRÁĽOVSKÁ VÝSOSŤ VOJVODA LUXEMBURSKA,
PREZIDENT MAĎARSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENT MALTY,
JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ HOLANDSKA,
SPOLKOVÝ PREZIDENT RAKÚSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENT POĽSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENT PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENT SLOVINSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
PREZIDENTKA FÍNSKEJ REPUBLIKY,
VLÁDA ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,
JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,
ktorí sa na zasadaní Výboru stálych zástupcov členských štátov Európskej únie a po výmene svojich plných mocí, formálne uznaných za správne a náležité,
dohodli takto:
Článok 1
Česká republika, Estónska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Maďarská republika, Maltská republika, Poľská republika, Slovinská republika a Slovenská republika týmto pristupujú k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov podpísanému v Bruseli 23. júla 1990 so všetkými úpravami, zmenami a doplneniami, ktoré sa vykonali Dohovorom o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov podpísaným v Bruseli 21. decembra 1995 a Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov podpísaným v Bruseli 25. mája 1999.
Článok 2
Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov sa týmto mení a dopĺňa takto:
1.
V článku 2 ods. 2:
a)
za písmeno a) sa vkladá písmeno, ktoré znie:
b) v Českej republike:
– daň z příjmů fyzických osob,
– daň z příjmů právnických osob,“;
b)
písmeno b) sa stáva písmenom c) a nahrádza sa týmto textom:
c) v Dánsku:
– indkomstskat til staten,
– den kommunale indkomstskat,
– den amtskommunale indkomstskat,“;
c)
písmeno c) sa stáva písmenom d);
d)
za písmeno d) sa vkladá písmeno, ktoré znie:
e) v Estónskej republike:
– tulumaks,“;
e)
písmeno d) sa stáva písmenom f);
f)
písmeno e) sa stáva písmenom g) a nahrádza sa týmto textom:
g) v Španielsku:
– Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
– Impuesto sobre Sociedades,
– Impuesto sobre la Renta de no Residentes,“;
g)
písmeno f) sa stáva písmenom h);
h)
písmeno g) sa stáva písmenom i);
i)
písmeno h) sa stáva písmenom j) a nahrádza sa týmto textom:
j) v Taliansku:
– imposta sul reddito delle persone fisiche,
– imposta sul reddito delle societŕ,
– imposta regionale sulle attivitŕ produttive,“;
j)
za písmeno j) sa vkladajú písmená, ktoré znejú takto:
k) v Cyperskej republike:
– Фóρoς Eiσoбήματoς,
–´Eĸταkτŋ Eiσбoρά γiα τŋv ´Aμvvα τŋς Δŋμoĸρατíας,
l)
v Lotyšskej republike:
– iedzivotaju ienakuma nodoklis,
– uznemumu ienakuma nodoklis,
m)
v Litovskej republike:
– Gyventoju pajamu mokestis,
– Pelno mokestis,“;
k)
písmeno i) sa stáva písmenom n);
l)
za písmeno n) sa vkladajú písmená, ktoré znejú takto:
o) v Maďarskej republike:
– személyi jövedelemadó,
– társasági adó,
– osztalékadó,
p)
v Maltskej republike:
– taxxa fuq l - income,“;
m)
písmeno j) sa stáva písmenom q);
n)
písmeno k) sa stáva písmenom r);
o)
za písmeno r) sa vkladá písmeno, ktoré znie:
s) v Poľskej republike:
– podatek dochodowy od osób fizycznych,
– podatek dochodowy od osób prawnych,“;
p)
písmeno l) sa stáva písmenom t);
q)
za písmeno t) sa vkladajú písmená, ktoré znejú takto:
u) v Slovinskej republike:
– dohodnina,
– davek od dobička pravnih oseb,
v)
v Slovenskej republike:
– daň z príjmov právnických osôb,
– daň z príjmov fyzických osôb,“;
r)
písmeno m) sa stáva písmenom w);
s)
písmeno n) sa stáva písmenom x) a nahrádza sa takto:
x) vo Švédsku:
– statlig inkomstskatt,
– kupongskatt,
– kommunal inkomstskatt,“;
t)
písmeno o) sa stáva písmenom y).
2.
V článku 3 ods. 1 sa dopĺňajú tieto zarážky:
„– v Českej republike:
Ministr financí alebo jeho oprávnený zástupca,
– v Estónskej republike:
Rahandusminister alebo jeho oprávnený zástupca,
– v Cyperskej republike:
O Yπovργóς Oiĸovoμiĸώv alebo jeho oprávnený zástupca,
– v Lotyšskej republike:
Valsts ienemumu dienests,
– v Litovskej republike:
Finansu ministras alebo jeho oprávnený zástupca,
– v Maďarskej republike:
a pénzügyminiszter alebo jeho oprávnený zástupca,
– v Maltskej republike:
il-Ministru responsabbli ghall-finanzi alebo jeho oprávnený zástupca,
– v Poľskej republike:
Minister Finansów alebo jeho oprávnený zástupca,
– v Slovinskej republike:
Minister za finance alebo jeho oprávnený zástupca,
– v Slovenskej republike:
Minister financií alebo jeho oprávnený zástupca,“.
3.
V článku 3 ods. 1 sa zarážka
„– v Taliansku:
il Ministro delle Finanze alebo jeho oprávnený zástupca“
nahrádza takto:
„– v Taliansku:
Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali“.
Článok 3
Generálny tajomník Rady Európskej únie zašle vládam Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky overenú kópiu
– Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov;
– Dohovoru o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov a
– Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov
v dánskom, holandskom, anglickom, francúzskom, fínskom, nemeckom, gréckom, írskom, talianskom, portugalskom, španielskom a švédskom jazyku.
Znenie Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov, Dohovoru o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov a Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov v českom, estónskom, lotyšskom, litovskom, maďarskom, maltskom, poľskom, slovinskom a slovenskom jazyku je uvedené v prílohách I až IX k tomuto dohovoru.
Znenia vypracované v českom, estónskom, lotyšskom, litovskom, maltskom, poľskom, slovinskom a slovenskom jazyku sú autentické za rovnakých podmienok ako ostatné znenia Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov.
Článok 4
Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu signatárskymi štátmi. Listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.
Článok 5
Tento dohovor nadobúda platnosť po jeho vzájomnej ratifikácii, prijatí alebo schválení zmluvnými štátmi prvým dňom tretieho mesiaca po uložení poslednej listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení týmto štátmi.
Článok 6
Generálny tajomník Rady Európskej únie oznámi všetkým signatárskym štátom
a)
uloženie každej listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení;
b)
dátumy nadobudnutia platnosti dohovoru medzi štátmi, ktoré ho ratifikovali, prijali alebo schválili.
Článok 7
Tento dohovor, vyhotovený v jednom origináli v českom, dánskom, holandskom, anglickom, estónskom, fínskom, francúzskom, nemeckom, gréckom, maďarskom, írskom, talianskom, lotyšskom, litovskom, maltskom, poľskom, portugalskom, slovinskom, slovenskom, španielskom a švédskom jazyku, pričom všetkých dvadsaťjeden textov je rovnako autentických, sa uloží do archívu Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie. Generálny tajomník zašle overenú kópiu vláde každého signatárskeho štátu.
V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícštyri.
Za Jeho Veličenstvo kráľa Belgičanov:
Jan DE BOCK
veľvyslanec
Za prezidenta Českej republiky:
Jan KOHOUT
veľvyslanec
Za Jej Veličenstvo kráľovnú Dánska:
Claus GRUBE
veľvyslanec
Za prezidenta Spolkovej republiky Nemecko:
Wilhelm Heinrich SCHÖNFELDER
veľvyslanec
Za prezidenta Estónskej republiky:
Väino REINART
veľvyslanec
Za prezidenta Gréckej republiky:
Vassilis KASKARELIS
veľvyslanec
Za Jeho Veličenstvo kráľa Španielska:
Carlos BASTARRECHE SAGÜES

veľvyslanec
Za prezidenta Francúzskej republiky:
Pierre SELLAL
veľvyslanec
Za prezidentku Írska:
Anne ANDERSON
veľvyslankyňa
Za prezidenta Talianskej republiky:
Rocco Antonio CANGELOSI
veľvyslanec
Za prezidenta Cyperskej republiky:
Nicholas EMILIOU
veľvyslanec
Za Kabinet ministrov Lotyšskej republiky:
Peteris USTUBS
veľvyslanec
Za prezidenta Litovskej republiky:
Oskaras JUSYS
veľvyslanec
Za Jeho Kráľovskú Výsosť vojvodu Luxemburska:
Martine SCHOMMER
veľvyslankyňa
Za prezidenta Maďarskej republiky:
Tibor KISS
veľvyslanec
Za prezidenta Malty:
Richard Cachia CARUANA
veľvyslanec
Za Jej Veličenstvo kráľovnú Holandska:
Tom J. A. M. DE BRUIJN
veľvyslanec
Za spolkového prezidenta Rakúskej republiky:
Gregor WOSCHNAGG
veľvyslanec
Za prezidenta Poľskej republiky:
Marek GRELA
veľvyslanec
Za prezidenta Portugalskej republiky:
Alvaro MENDONÇA E MOURA
veľvyslanec
Za prezidenta Slovinskej republiky:
Ciril STOKELJ
Za prezidenta Slovenskej republiky:
Maroš Šefčovič
veľvyslanec
Za prezidentku Fínskej republiky:
Eikka KOSONEN
veľvyslanec
Za vládu Švédskeho kráľovstva:
Sven-Olof PETERSSON
veľvyslanec
Za Jej Veličenstvo kráľovnú Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska:
John GRANT
veľvyslanec
ZÁPISNICA
z podpisu Dohovoru o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov
Splnomocnení zástupcovia Belgického kráľovstva, Českej republiky, Dánskeho kráľovstva, Estónskej republiky, Spolkovej republiky Nemecko, Gréckej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Írska, Talianskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Fínskej republiky, Švédskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska podpísali 8. decembra 2004 v Bruseli Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov.
Pri tejto príležitosti vzali na vedomie tieto jednostranné vyhlásenia:
I. Vyhlásenie o článku 7 Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov
Vyhlásenie Belgicka, Českej republiky, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Portugalska, Slovenska a Slovinska o článku 7 Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov
Belgicko, Česká republika, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko a Slovinsko vyhlasujú, že budú uplatňovať článok 7 ods. 3.
II. Vyhlásenia o článku 8 Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov
1.
Vyhlásenie Cyperskej republiky
Výraz „závažná sankcia“ zahŕňa sankcie za
a)
podvodné alebo úmyselné vykonanie alebo podanie nepravdivého vyhlásenia, priznania, dokladu alebo vyhlásenia týkajúceho sa príjmu alebo nárokov na prídavky alebo odpočty;
b)
podvodné alebo úmyselné podanie nepravdivej účtovnej závierky;
c)
odmietnutie, zanedbanie podania alebo nepodanie daňového priznania;
d)
odmietnutie, zanedbanie vedenia riadnych účtovných záznamov alebo ich nevedenie alebo nesprístupnenie dokumentov a účtovných záznamov na kontrolu;
e)
pomoc, napomáhanie, radenie, podnecovanie alebo navádzanie osoby podať, doručiť alebo predložiť priznanie, vyhlásenie, nárok, účtovnú závierku alebo dokument alebo viesť alebo pripraviť účtovné záznamy alebo dokumenty, ktoré sú vecne nepravdivé.
Právne ustanovenia, ktoré upravujú vyššie uvedené sankcie, sú obsiahnuté v zákonoch o vymeriavaní a výbere daní.
2.
Vyhlásenie Českej republiky
Porušenie daňových zákonov, za ktoré možno uložiť „závažnú sankciu“, predstavuje akékoľvek porušenie daňových zákonov s možnosťou uloženia trestu odňatia slobody, trestnoprávnych alebo správnych pokút. Na tieto účely „porušenie daňového zákona“ znamená
a)
nezaplatenie vymeraných daní, odvodov do sociálneho poistenia, odvodov do zdravotného poistenia a poplatkov platených do štátneho fondu poistenia v nezamestnanosti;
b)
daňový alebo podobný únik;
c)
nesplnenie oznamovacej povinnosti.
3.
Vyhlásenie Estónskej republiky
Pojem „závažná sankcia“ sa bude vykladať ako trestné sankcie za daňový podvod podľa estónskeho vnútroštátneho práva (trestný zákon).
4.
Vyhlásenie Gréckej republiky
Vymedzenie pojmu závažná sankcia, ktoré Grécka republika poskytla v roku 1990, sa týmto nahrádza takto:
„Pojem „závažné sankcie" zahŕňa správne sankcie za závažné porušenia daňových zákonov, ako aj trestné sankcie za trestné činy spáchané v súvislosti s daňovými zákonmi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o účtovných záznamoch, zákona o dani z príjmu, ako aj so všetkými osobitnými ustanoveniami, ktoré vymedzujú správne a trestnoprávne sankcie v daňovom práve.“.
5.
Vyhlásenie Maďarskej republiky
Pojem „závažná sankcia“ znamená trestné sankcie zavedené v súvislosti s trestnými činmi v daňovej oblasti alebo daňové sankcie v súvislosti s nezaplatením dane viac ako 50 miliónov HUF.
6.
Vyhlásenie Lotyšskej republiky
Pojem „závažné sankcie“ znamená správne sankcie za závažné porušenia daňových zákonov, ako aj trestné sankcie.
7.
Vyhlásenie Litovskej republiky
Pojem „závažné sankcie“ zahŕňa trestné sankcie a správne sankcie, ako napríklad sankcie za nedostatok dobrej vôle a za odpor proti daňovej kontrole.
8.
Vyhlásenie Maltskej republiky
Pojem „závažná sankcia“ znamená správnu alebo trestnú sankciu uloženú osobe, ktorá zámerne s úmyslom vyhnúť sa plateniu dane alebo pomôcť inej osobe vyhnúť sa plateniu dane
a)
v priznaní alebo inom vykonanom, pripravenom alebo podanom vyhlásení na účely zákonov o dani z príjmu alebo podľa nich vynechá príjem, ktorý v ňom mal byť zahrnutý; alebo
b)
vykoná v priznaní alebo inom dokumente alebo vyhlásení pripravenom alebo podanom na účely zákonov o dani z príjmu alebo podľa nich nepravdivé vyhlásenie alebo záznam; alebo
c)
nepravdivo ústne alebo písomne odpovie na položenú otázku alebo podanú žiadosť o informáciu v súlade s ustanoveniami zákonov o dani z príjmu; alebo
d)
pripraví alebo vedie alebo povolí prípravu alebo vedenie nepravdivých účtovných záznamov alebo iných záznamov alebo sfalšuje alebo povolí falšovanie účtovných záznamov alebo záznamov; alebo
e)
použije akýkoľvek podvod, lesť alebo machináciu alebo povolí použitie takého podvodu, ľsti alebo machinácie.
9.
Vyhlásenie Holandského kráľovstva
Vymedzenie pojmu závažná sankcia, ktoré Holandské kráľovstvo poskytlo v roku 1990, sa týmto nahrádza takto:
„Pojem „závažná sankcia" znamená sankciu uloženú súdom za úmyselné spáchanie trestného činu, ako je uvedené v článku 68 ods. 2 alebo v článku 69 ods. 1 a 2 všeobecného zákona o daniach.“.
10.
Vyhlásenie Portugalskej republiky
Vymedzenie pojmu závažná sankcia, ktoré Portugalská republika poskytla v roku 1990, sa týmto nahrádza takto:
„Pojem „závažné sankcie" zahŕňa trestné sankcie, ako aj správne sankcie uplatniteľné zo zákona za porušenie daňových zákonov ako závažné alebo spáchané s úmyslom dopustiť sa podvodu.“.
11.
Vyhlásenie Poľskej republiky
Pojem „závažná sankcia“ znamená trest pokuty, trest odňatia slobody alebo oboje uložené spoločne alebo trest odňatia slobody za zavinené porušenie ustanovení daňového zákona zo strany platiteľa dane.
12.
Vyhlásenie Slovinskej republiky
Pojem „závažná sankcia“ znamená sankciu za akékoľvek porušenie daňového zákona.
13.
Vyhlásenie Slovenskej republiky
Pojem „závažná sankcia“ znamená pojem „pokuta“ za porušenie daňovej povinnosti chápaná ako poplatok uložený podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní v znení zmien a doplnení, príslušných daňových zákonov alebo zákona o účtovníctve a pojem „sankcia“ znamená sankciu uloženú podľa Trestného zákona za trestné činy spáchané v súvislosti s porušením vyššie uvedených zákonov.
V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícštyri.
Za Jeho Veličenstvo kráľa Belgičanov:
Jan DE BOCK
veľvyslanec
Za prezidenta Českej republiky:
Jan KOHOUT
veľvyslanec
Za Jej Veličenstvo kráľovnú Dánska:
Claus GRUBE
veľvyslanec
Za prezidenta Spolkovej republiky Nemecko:
Wilhelm Heinrich SCHÖNFELDER
veľvyslanec
Za prezidenta Estónskej republiky:
Väino REINART
veľvyslanec
Za prezidenta Gréckej republiky:
Vassilis KASKARELIS
veľvyslanec
Za Jeho Veličenstvo kráľa Španielska:
Carlos BASTARRECHE SAGÜES

veľvyslanec
Za prezidenta Francúzskej republiky:
Pierre SELLAL
veľvyslanec
Za prezidentku Írska:
Anne ANDERSON
veľvyslankyňa
Za prezidenta Talianskej republiky:
Rocco Antonio CANGELOSI
veľvyslanec
Za prezidenta Cyperskej republiky:
Nicholas EMILIOU
veľvyslanec
Za Kabinet ministrov Lotyšskej republiky:
Peteris USTUBS
veľvyslanec
Za prezidenta Litovskej republiky:
Oskaras JUSYS
veľvyslanec
Za Jeho Kráľovskú Výsosť vojvodu Luxemburska:
Martine SCHOMMER
veľvyslankyňa
Za prezidenta Maďarskej republiky:
Tibor KISS
veľvyslanec
Za prezidenta Malty:
Richard Cachia CARUANA
veľvyslanec
Za Jej Veličenstvo kráľovnú Holandska:
Tom J. A. M. DE BRUIJN
veľvyslanec
Za spolkového prezidenta Rakúskej republiky:
Gregor WOSCHNAGG
veľvyslanec
Za prezidenta Poľskej republiky:
Marek GRELA
veľvyslanec
Za prezidenta Portugalskej republiky:
Alvaro MENDONÇA E MOURA

veľvyslanec
Za prezidenta Slovinskej republiky:
Ciril STOKELJ
Za prezidenta Slovenskej republiky:
Maroš Šefčovič
veľvyslanec
Za prezidentku Fínskej republiky:
Eikka KOSONEN
veľvyslanec
Za vládu Švédskeho kráľovstva:
Sven-Olof PETERSSON
veľvyslanec
Za Jej Veličenstvo kráľovnú Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska:
John GRANT
veľvyslanec
1)
Ú. v. EÚ C 160, 30. 6. 2005, s. 1.
2)
Ú. v. ES L 225, 20. 8. 1990, s. 10.
3)
Ú. v. ES C 26, 31. 1. 1996, s. 1.
4)
Ú. v. ES C 202, 16. 7. 1999, s. 11.