Predpis bol zrušený predpisom 387/2008 Z. z.

556/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2006 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

556
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 3. októbra 2006
o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk na pripomenutie posledného panovníka Veľkomoravskej ríše Mojmíra II.
Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Na pripomenutie posledného panovníka Veľkomoravskej ríše Mojmíra II. sa vydávajú do obehu pamätné zlaté mince v nominálnej hodnote 5 000 Sk (ďalej len „päťtisíckorunák“).
(2)
Päťtisíckorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi; jeho hmotnosť je 9,5 g, priemer 26 mm a hrúbka 1,45 mm. Pri razbe päťtisíckorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,8 g a v obsahu zlata 10/1000.
§ 2
(1)
Na líci päťtisíckorunáka v strede hornej časti mincového poľa je zobrazený Kostol svätej Margity Antiochijskej v Kopčanoch; po jeho stranách sú vyobrazené náušnice z obdobia Veľkomoravskej ríše. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v spodnej časti päťtisíckorunáka tak, že slovo „SLOVENSKÁ“ je v ľavej časti šikmo zhora nadol a slovo „REPUBLIKA“ v pravej časti šikmo zdola nahor. V spodnej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky a pod ním letopočet razby „2006“. Nad štátnym znakom Slovenskej republiky je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty mince „Sk 5000“. Iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu päťtisíckorunáka Miroslava Ronaia „MR“ sú vedľa náušnice pri pravom okraji päťtisíckorunáka a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami je vedľa náušnice pri ľavom okraji päťtisíckorunáka.
(2)
Na rube päťtisíckorunáka je zobrazený fiktívny portrét posledného panovníka Veľkomoravskej ríše Mojmíra II. z profilu (ďalej len „portrét“). V strede pod portrétom je na štylizovanom pozadí rukoväť meča. Vľavo od portrétu je zobrazená náušnica a časti dvoch mečov a vpravo od portrétu ozdoba konského postroja. V ľavej časti päťtisíckorunáka je šikmo zhora nadol v dvoch riadkoch nápis „VEĽKOMORAVSKÉ KNIEŽA“ a v pravej spodnej časti päťtisíckorunáka šikmo zdola nahor meno „MOJMÍR II.“. Pri pravom hornom okraji päťtisíckorunáka sú vedľa ozdoby konského postroja umiestnené letopočty  ,,894 . 906“ pripomínajúce obdobie, v ktorom posledný panovník Veľkomoravskej ríše Mojmír II. vládol.
(3)
Hrana päťtisíckorunáka je vrúbkovaná.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2006.
Ivan Šramko v. r.
Obrázek 01