55/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

55
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 12. januára 2006
o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 17a ods. 4, § 27 ods. 6, § 28 ods. 26 a § 29 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)
obsahu havarijných plánov, postupe pri ich predkladaní a schvaľovaní,
b)
opatreniach, postupoch a činnostiach vrátane stanovenia stupňov závažnosti udalostí podľa medzinárodných kritérií,
c)
informovaní úradu a verejnosti,
d)
náležitostiach podkladov potrebných k žiadosti o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia, veľkosti spoločnej oblasti ohrozenia vrátane termínu jej predloženia,
e)
systémoch monitorovania,
f)
školeniach, precvičovaní a aktualizácii havarijných plánov,
g)
poskytovaných dátach a časovom priebehu nehody alebo havárie na jadrových zariadeniach a pri preprave rádioaktívnych materiálov,
h)
spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
organizáciou havarijnej odozvy zriadenie a usporiadanie útvarov a zaradenie dostatočného počtu zamestnancov na obsadenie pozícií v organizačnej štruktúre držiteľa povolenia alebo dotknutých orgánov štátnej správy a orgánov samosprávy podľa osobitého predpisu1) vo vzájomných nadväznostiach, ktoré zabezpečia vykonanie činností potrebných na zdolávanie nehôd alebo havárií a na zmiernenie a odstránenie ich následkov
1.
na jednom jadrovom zariadení podľa § 2 písm. f) druhého až piateho bodu zákona,
2.
na jednom jadrovom reaktore,
3.
na viacerých jadrových reaktoroch jedného jadrového zariadenia,
4.
na viacerých jadrových reaktoroch viacerých jadrových zariadení v jednej lokalite,
5.
na viacerých jadrových zariadeniach v jednej lokalite alebo
6.
pri preprave rádioaktívnych materiálov,
b)
územím jadrového zariadenia územie s jadrovým zariadením ohraničené bariérou stráženého priestoru, ktorá je na účel havarijného plánovania súčasne hranicou jadrového zariadenia,
c)
okolím jadrového zariadenia územie v oblasti ohrozenia okrem územia jadrového zariadenia,
d)
oblasťou ohrozenia jadrovým zariadením územie spravidla v tvare kruhu, ktorého stred a polomer navrhne žiadateľ v konaní o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia alebo jej zmien,
e)
spoločnou oblasťou ohrozenia pre viaceré jadrové zariadenia zjednotenie oblastí ohrozenia pre jednotlivé jadrové zariadenia a v ktorej hraniciach sú zohľadnené hranice všetkých oblastí ohrozenia; nemusí byť v tvare kruhu,
f)
lokalitou územie jadrového zariadenia alebo bezprostredne susediace územie viacerých jadrových zariadení s rovnakým alebo rozdielnym držiteľom povolenia.
§ 3
Predbežný vnútorný havarijný plán
(1)
Predbežný vnútorný havarijný plán je podkladom pre vnútorný havarijný plán a pri jeho vypracúvaní sa zohľadňujú aj nehody alebo havárie, ktoré môžu vzniknúť počas výstavby jadrového zariadenia, a zdolávanie nehôd alebo havárií vzniknutých aj na inom jadrovom zariadení v lokalite a nehody alebo havárie vznikajúce v dôsledku kombinácie rôznych mimoriadnych udalostí.1a)
(2)
Predbežný vnútorný havarijný plán obsahuje
a)
všeobecnú časť,
b)
predbežnú organizáciu havarijnej odozvy,
c)
nejadrové nehody alebo havárie, alebo iné iniciačné javy s vplyvom na jadrovú bezpečnosť (ďalej len „iné riziká“),
d)
prílohy.
(3)
Všeobecná časť obsahuje
a)
cieľ predbežného vnútorného havarijného plánu,
b)
rozsah záväznosti predbežného vnútorného havarijného plánu,
c)
opis jednotlivých kapitol,
d)
určenie zodpovednosti útvarov a jednotlivcov pri riešení nehôd alebo havárií,
e)
prehľad právnych predpisov dotýkajúcich sa predbežného vnútorného havarijného plánu a zoznam nadväzujúcej a prevádzkovej dokumentácie,
f)
použité definície, skratky a označenia.
(4)
Predbežná organizácia havarijnej odozvy obsahuje
a)
predbežnú klasifikáciu udalosti na jadrovom zariadení, pri nehode alebo havárii aj spôsob určenia stupňa ich závažnosti a predpokladaného časového priebehu,
b)
opis činnosti na území jadrového zariadenia na zabránenie alebo zmiernenie následkov nehody alebo havárie,
c)
spôsob vyhlasovania nehôd alebo havárií podľa stupňa ich závažnosti,
d)
základný opis organizačnej štruktúry organizácie havarijnej odozvy držiteľa povolenia,
e)
predbežný opis technických, komunikačných a materiálnych prostriedkov určených na zvládnutie nehôd alebo havárií,
f)
predbežný plán monitorovania územia jadrového zariadenia a okolia jadrového zariadenia,
g)
spôsob ochrany osôb oprávnene sa zdržujúcich na území jadrového zariadenia,
h)
spôsob vyrozumenia osôb na území jadrového zariadenia a v oblasti ohrozenia a spôsob varovania obyvateľstva,
i)
dokumentáciu ochrany pred požiarmi,2)
j)
spôsob informovania verejnosti o nehodách alebo haváriách,
k)
zoznam orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na činnosti havarijnej odozvy na území jadrového zariadenia podľa havarijného plánu s vymedzením zodpovednosti a koordinácie medzi držiteľom povolenia a orgánmi štátnej správy a organizáciami, pričom sa berie do úvahy časový priebeh nehody alebo havárie,
l)
plán zdravotníckych opatrení2a) vrátane spolupráce s orgánmi štátnej správy a organizáciami zabezpečujúcimi prevenciu a ochranu zamestnancov a verejnosti pred nebezpečnými účinkami ionizujúceho žiarenia a zabezpečujúcimi zdravotnú starostlivosť postihnutým osobám.
(5)
Opis iných rizík obsahuje
a)
ich predbežný prehľad,
b)
rozsah ich vplyvu na jadrovú bezpečnosť,
c)
návrh riešenia nimi spôsobených následkov a nadväznosť na príslušné časti predbežného vnútorného havarijného plánu.
(6)
Prílohy obsahujú
a)
predbežné štandardné operatívne postupy s opisom činnosti členov organizácie havarijnej odozvy pri všetkých stupňoch závažnosti nehôd alebo havárií vrátane riadenia odozvy a spôsob jej vedenia,
b)
grafické zobrazenie predbežnej veľkosti oblasti ohrozenia a vytýčenie evakuačných trás,
c)
opis priestorov zhromaždenia a ukrytia,
d)
opatrenia pri súčasnej výstavbe jadrového zariadenia a prevádzke iných celkov na území jadrového zariadenia s dopadom na havarijné plánovanie,
e)
situačný plán jadrového zariadenia a návrh na rozmiestnenie úkrytov,
f)
pravidlá správania zamestnancov zostávajúcich na pracovisku.
§ 4
Vnútorný havarijný plán
(1)
Vnútorný havarijný plán zohľadňuje nehody alebo havárie na jadrovom zariadení, ktoré môžu vzniknúť počas jeho prevádzky, a zdolávanie nehôd alebo havárií aj na iných jadrových zariadeniach v lokalite a nehody alebo havárie, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku kombinácie rôznych mimoriadnych udalostí.
(2)
Vnútorný havarijný plán obsahuje
a)
všeobecnú časť,
b)
organizáciu havarijnej odozvy,
c)
iné riziká,
d)
prílohy.
(3)
Všeobecná časť obsahuje
a)
cieľ vnútorného havarijného plánu,
b)
rozsah záväznosti vnútorného havarijného plánu,
c)
opis jednotlivých kapitol,
d)
určenie zodpovednosti za výkon opatrení určených vo vnútornom havarijnom pláne v rámci organizačnej štruktúry držiteľa povolenia,
e)
prehľad právnych predpisov dotýkajúcich sa vnútorného havarijného plánu a nadväzujúcej prevádzkovej dokumentácie,
f)
použité definície, skratky a označenia.
(4)
Organizácia havarijnej odozvy obsahuje
a)
klasifikáciu prevádzkových udalostí na jadrovom zariadení pri nehode alebo havárii, spôsob určenia stupňa ich závažnosti a ich predpokladaného časového priebehu,
b)
opis činnosti na území jadrového zariadenia na zabránenie alebo zmiernenie následkov nehody alebo havárie,
c)
opis riešenia dlhotrvajúcich udalostí,
d)
opis zabezpečenia činnosti organizácie havarijnej odozvy pri narušení infraštruktúry na území jadrového zariadenia a v jeho okolí,
e)
spôsob vyhlásenia nehody alebo havárie podľa stupňa ich závažnosti,
f)
spôsob vyrozumenia osôb na území jadrového zariadenia a v oblasti ohrozenia, spôsob varovania obyvateľstva a informovanie dozorných orgánov o nehode alebo havárii,
g)
štruktúru organizácie havarijnej odozvy držiteľa povolenia,
h)
opis využívania personálnych zdrojov, technických, komunikačných a materiálnych prostriedkov spoločných pre viaceré jadrové zariadenia jedného držiteľa povolenia v jednej lokalite,
i)
opis opatrení na zabezpečenie dostatočného počtu zamestnancov v štruktúre organizácie havarijnej odozvy v čase dlhotrvajúcej udalosti,
j)
dokumentáciu, technické, komunikačné a materiálne prostriedky vrátane mobilných zariadení a spotrebných materiálov určených na zvládnutie nehody alebo havárie alebo zmiernenie ich následkov, ktoré sú skladované, udržiavané, testované a kontrolované dostatočne často na to, že sú dostupné a schopné prevádzky počas projektovej havárie a havárie v podmienkach rozšíreného projektu,2b)
k)
opis zabezpečenia prístupu do skladovacích priestorov dokumentácie a prostriedkov podľa písmena j), pričom prístup k týmto prostriedkom musí byť možný aj pri rozsiahlom poškodení infraštruktúry,
l)
systém uvedenia do pohotovosti,
m)
plán monitorovania územia jadrového zariadenia a okolia jadrového zariadenia,
n)
ochranu osôb oprávnene sa zdržujúcich na území jadrového zariadenia vrátane osôb podieľajúcich sa na likvidácii jadrovej havárie alebo radiačnej havárie,
o)
školenia o vnútornom havarijnom pláne a jeho precvičovanie,
p)
nadväznosti na plán ochrany obyvateľstva3) v oblasti ohrozenia,
q)
kritériá na odvolanie núdzových stavov a zásady obnovy na jadrovom zariadení,
r)
spôsob informovania verejnosti o nehodách alebo haváriách,
s)
zoznam orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na činnosti havarijnej odozvy na území jadrového zariadenia podľa havarijného plánu s vymedzením zodpovednosti a koordinácie medzi držiteľom povolenia a orgánmi štátnej správy a právnickými osobami, pričom sa berie do úvahy časový priebeh nehody alebo havárie,
t)
dokumentáciu ochrany pred požiarmi,2)
u)
plán zdravotníckych opatrení2a) vrátane spolupráce s orgánmi štátnej správy a právnickými osobami zabezpečujúcimi prevenciu a ochranu pracovníkov a verejnosti pred nebezpečnými účinkami ionizujúceho žiarenia a zabezpečujúcimi zdravotnú starostlivosť postihnutým osobám.
(5)
Opis iných rizík obsahuje
a)
ich prehľad,
b)
rozsah ich vplyvu na jadrovú bezpečnosť,
c)
návrh riešenia nimi spôsobených následkov a nadväznosť na príslušné časti vnútorného havarijného plánu.
(6)
Prílohy obsahujú
a)
štandardné operatívne postupy s opisom činnosti členov organizácie havarijnej odozvy pri všetkých stupňoch závažnosti nehôd alebo havárií vrátane riadenia odozvy a spôsob jej vedenia,
b)
formuláre pre prvotné a následné priebežné písomné informovanie dozorných orgánov a fyzických osôb a právnických osôb zúčastnených na havarijnom plánovaní podľa § 6,
c)
príklady vybraných nehôd alebo havárií s klasifikáciou podľa stupňa ich závažnosti vrátane odhadu množstva a časového priebehu úniku rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia,
d)
opatrenia pri súčasnej prevádzke jadrového zariadenia a výstavbe iných celkov na území jadrového zariadenia s dopadom na havarijné plánovanie,
e)
situačný plán jadrového zariadenia, plán rozmiestnenia úkrytov, grafické zobrazenie oblasti ohrozenia s vytýčenými pásmami, sektormi a evakuačnými trasami,
f)
pravidlá správania zamestnancov zostávajúcich na pracovisku.
§ 5
Klasifikačné stupne závažnosti nehody alebo havárie
(1)
Stupne závažnosti nehody alebo havárie sú:
a)
1. stupeň „pohotovosť“ pre stav, pri ktorom je ohrozené alebo narušené plnenie bezpečnostných funkcií, sú narušené alebo nefunkčné bezpečnostné bariéry, hrozí únik rádioaktívnych látok alebo unikli rádioaktívne látky, čo môže viesť alebo vedie k nedovolenému ožiareniu osôb v stavebných objektoch jadrového zariadenia a v prípade nepriaznivého vývoja udalosti hrozí únik rádioaktívnych látok mimo stavebných objektov jadrového zariadenia,
b)
2. stupeň „núdzový stav na území jadrového zariadenia“ pre stav, ktorý môže viesť alebo vedie k úniku rádioaktívnych látok mimo stavebných objektov jadrového zariadenia a na jeho územie,
c)
3. stupeň „núdzový stav v okolí jadrového zariadenia“ pre stav, ktorý môže viesť alebo vedie k závažnému úniku rádioaktívnych látok do okolia jadrového zariadenia.
(2)
Ak dôjde k vyhláseniu jednotlivých stupňov závažnosti, vykonajú sa najmä tieto činnosti:
a)
pri prvom stupni sa vyrozumejú príslušné útvary organizácie havarijnej odozvy na území jadrového zariadenia, a ak je to potrebné, aj osoby zodpovedné za ochranu obyvateľstva podľa plánu ochrany obyvateľstva; tento stupeň sa rovná obdobiu ohrozenia,4)
b)
pri druhom stupni sa uvedie do pohotovosti organizácia havarijnej odozvy a prebehne vyrozumenie osôb zodpovedných za ochranu obyvateľstva podľa plánu ochrany obyvateľstva a príprava varovania obyvateľstva; vykonávajú sa opatrenia podľa plánu ochrany obyvateľstva,
c)
pri treťom stupni sa zavedú a vykonajú opatrenia vyplývajúce z vnútorného havarijného plánu a plánov ochrany obyvateľstva.
§ 6
Vyrozumenie a varovanie
(1)
Spôsob vyrozumenia osôb na území jadrového zariadenia a v oblasti ohrozenia a spôsob varovania obyvateľstva obsahuje
a)
opis vyrozumenia osôb činných pri riešení nehôd alebo havárií na jadrovom zariadení a opis varovania osôb na území jadrového zariadenia,
b)
opis vyrozumenia osôb a varovania obyvateľstva podľa osobitných predpisov,5)
c)
varovné signály a forma oznamovania nehôd alebo havárií na území jadrového zariadenia,
d)
varovné signály a doplňujúce hovorené informácie na varovanie obyvateľstva,6)
e)
postup vyhlasovania varovných signálov.
(2)
Plány vyrozumenia osôb obsahujú spôsob, postupnosť a časové limity na vyrozumenie osôb na území jadrového zariadenia a v oblasti ohrozenia.
(3)
Výskyt nehody alebo havárie držiteľ povolenia bezodkladne zhodnotí a klasifikuje podľa § 5 ods. 1 a jej výskyt spolu s klasifikáciou bezodkladne telefonicky ohlási úradu.
(4)
Držiteľ povolenia preukázateľne doručí úradu prvotnú písomnú informáciu podľa prílohy č. 1 bodu A najneskôr do 45 minút od klasifikácie nehody alebo havárie podľa § 5 ods. 1 faxom, elektronickou poštou alebo osobne.
(5)
Držiteľ povolenia zasiela úradu následné písomné informácie o priebehu nehody alebo havárie v závislosti od jej zmien, a to najneskôr do jednej hodiny po doručení prvotnej písomnej informácie podľa odseku 4 a následne najmenej každé dve hodiny.
(6)
Minimálny obsah prvotnej a následných písomných informácií podľa odsekov 4 a 5 je uvedený v prílohe č. 1 bodoch A a B.
(7)
Úrad vyhodnotí bezpečnostnú závažnosť udalosti podľa prílohy č. 3, berúc do úvahy návrh hodnotenia držiteľa povolenia podľa prílohy č. 1 bodu B písm. g). Úrad oznámi konečné hodnotenie stupňa závažnosti udalosti verejnosti a Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu.
§ 7
Systém uvedenia do pohotovosti
Systém uvedenia do pohotovosti organizácie havarijnej odozvy ustanovuje
a)
kritériá uvedenia do pohotovosti,
b)
signály a postupy pri uvedení do pohotovosti,
c)
povinnosti zložiek organizácie havarijnej odozvy.
§ 8
Monitorovanie územia a okolia jadrového zariadenia
Opis spôsobu monitorovania územia jadrového zariadenia a okolia jadrového zariadenia v oblasti ohrozenia podľa § 4 ods. 4 písm. m) obsahuje
a)
postupy, prostriedky, činnosti a opatrenia pri monitorovaní technologických parametrov jadrového zariadenia,
b)
postupy, prostriedky, činnosti a opatrenia pri monitorovaní radiačnej situácie na území jadrového zariadenia a v okolí jadrového zariadenia,
c)
postupy, prostriedky, činnosti a opatrenia pri monitorovaní meteorologickej situácie na území jadrového zariadenia a v okolí jadrového zariadenia.
§ 9
Ochrana osôb na území jadrového zariadenia
Opis ochrany zamestnancov a ostatných osôb nachádzajúcich sa na území jadrového zariadenia s vedomím držiteľa povolenia obsahuje
a)
spôsob evidencie a kontroly ich pohybu,
b)
zásady ich zhromaždenia, ukrytia a evakuácie,
c)
spôsob poskytovania prostriedkov ochrany a zdravotníckych prostriedkov vrátane prostriedkov jódovej profylaxie,
d)
spôsob ich dekontaminácie a prehľad dekontaminačných prostriedkov.
§ 10
Školenia, precvičovanie a aktualizácia
(1)
Držiteľ povolenia preukázateľne oboznamuje s obsahom predbežného vnútorného havarijného plánu a s obsahom vnútorného havarijného plánu všetkých zamestnancov a ostatné osoby nachádzajúce sa na území jadrového zariadenia s vedomím držiteľa povolenia pri vstupe na územie jadrového zariadenia, pri nástupe do práce a pri zmene pracovnej funkcie a potom najmenej jedenkrát za dva roky v rozsahu ich pracovnej funkcie. Členovia organizácie havarijnej odozvy sa preukázateľne oboznamujú s obsahom predbežného vnútorného havarijného plánu a vnútorného havarijného plánu najmenej jedenkrát ročne. Systém školení držiteľa povolenia zahŕňa aj oboznamovanie zamestnancov a ostatných osôb nachádzajúcich sa na území jadrového zariadenia s vedomím držiteľa povolenia o zmenách v príslušnom havarijnom pláne. O oboznámení a školeniach vedie držiteľ povolenia evidenciu.
(2)
Zložky organizácie havarijnej odozvy vykonávajú profesijné školenia, nácviky alebo cvičenia najmenej dvakrát za rok.
(3)
Cvičenie so zapojením celej organizácie havarijnej odozvy držiteľa povolenia sa vykonáva najmenej jedenkrát ročne.
(4)
Vnútorný havarijný plán sa precvičuje so zložkami určenými v pláne ochrany obyvateľstva jedenkrát za tri roky.
(5)
Havarijná pripravenosť držiteľa povolenia sa pri cvičení a nácviku posudzuje ako počas reálnej udalosti.
(6)
O každom cvičení vedie držiteľ povolenia príslušnú dokumentáciu vrátane komplexného vyhodnotenia a opatrení na odstránenie nedostatkov zistených počas cvičenia.
(7)
Držiteľ povolenia do 30. novembra príslušného kalendárneho roka informuje úrad o záväzných termínoch cvičení na nasledujúci kalendárny rok vrátane zamerania cvičení.
(8)
Držiteľ povolenia predkladá úradu ročné vyhodnotenie cvičení za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka.
(9)
Aktualizáciu vnútorného havarijného plánu držiteľ povolenia predkladá úradu v troch vyhotoveniach.
§ 11
Informovanie verejnosti
(1)
Na informovanie verejnosti poskytne držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) až d) zákona Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky informáciu podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Držiteľ povolenia informuje verejnosť prostredníctvom informačného miesta pre styk s verejnosťou zriadeného podľa osobitného predpisu7) a prostredníctvom webového sídla držiteľa povolenia. Zástupca informačného miesta je zaradený v rámci organizácie havarijnej odozvy.
§ 12
Poskytovanie dát
(1)
Držiteľ povolenia poskytuje úradu
a)
technologické dáta z každého jadrového zariadenia alebo jeho časti,
b)
dáta z radiačného monitorovania objektov jadrového zariadenia, územia jadrového zariadenia a okolia jadrového zariadenia,
c)
meteorologické dáta z územia jadrového zariadenia a okolia jadrového zariadenia.
(2)
Orgány štátnej správy alebo ich podriadené organizácie poskytujú úradu
a)
dáta z radiačného monitorovania okolia jadrového zariadenia, územia Slovenskej republiky a z územia Európy,
b)
meteorologické dáta z okolia jadrového zariadenia, územia Slovenskej republiky a z územia Európy.
(3)
Dáta podľa odseku 1 poskytuje držiteľ povolenia na vlastné náklady v elektronickej forme v reálnom čase na špecializované pracovisko úradu.
(4)
Dáta podľa odseku 2 poskytujú orgány štátnej správy alebo ich podriadené organizácie v elektronickej forme v reálnom čase na špecializované pracovisko úradu.
§ 13
Plán ochrany obyvateľstva
(1)
Plán ochrany obyvateľstva pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia sa vypracúva podľa osobitných predpisov7a) v nadväznosti na vnútorný havarijný plán.
(2)
Plán ochrany obyvateľstva obsahuje najmä požiadavky na opatrenia v nadväznosti na časový priebeh nehody alebo havárie v
a)
období ohrozenia,
b)
skorej fáze,
c)
prechodnej fáze,
d)
neskorej fáze.
§ 14
Obdobie ohrozenia
(1)
Obdobie ohrozenia4) je obdobie, počas ktorého je nehoda alebo havária klasifikovaná prvým stupňom závažnosti.
(2)
Opatrenia v období ohrozenia sú:
a)
vyrozumenie osôb činných pri riešení nehôd alebo havárií a príprava varovania obyvateľstva,
b)
príprava na prípadné uskutočnenie neodkladných opatrení v skorej fáze v oblasti ohrozenia,
c)
informovanie obyvateľstva o opatreniach v období ohrozenia podľa § 28 ods. 22 zákona.
§ 15
Skorá fáza
(1)
Skorá fáza je charakterizovaná začiatkom úniku rádioaktívnych látok a pretrvávaním úniku rádioaktívnych látok z jadrového zariadenia do ovzdušia, ktorý vo forme prechádzajúceho rádioaktívneho mraku je zdrojom rádioaktívnej kontaminácie, vonkajšieho a vnútorného ožiarenia obyvateľstva rádioaktívnymi látkami. Tá je klasifikovaná minimálne druhým stupňom závažnosti podľa § 5 ods. 1.
(2)
Neodkladné opatrenia v skorej fáze sú opatrenia podľa osobitných predpisov:7a)
a)
vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov nehôd alebo havárií a varovanie obyvateľstva,
b)
monitorovanie radiačnej situácie,
c)
regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov,
d)
ukrytie,
e)
jódová profylaxia,
f)
evakuácia,
g)
používanie špeciálnych prostriedkov individuálnej ochrany,
h)
čiastočná hygienická očista osôb a vecí,
i)
zákaz spotreby nechránených potravín, vody a krmív.
(3)
Neodkladné opatrenia podľa odseku 2 písm. d) až f) a písm. i) sa plánujú v súlade s hodnotami všeobecných kritérií na prijímanie ochranných opatrení podľa osobitného predpisu.8)
(4)
Prognóza prekročenia všeobecných kritérií na prijímanie ochranných opatrení8) je dôvodom na vykonanie neodkladných opatrení, ktoré sa vykonajú bez čakania na výsledky monitorovania skutočnej radiačnej situácie.
(5)
Cieľom neodkladných opatrení je zníženie alebo odvrátenie kontaminácie rádioaktívnymi látkami a zníženie alebo odvrátenie ožiarenia jednotlivca z obyvateľstva.
§ 16
Prechodná fáza a neskorá fáza
(1)
Prechodná fáza je charakterizovaná skončením úniku rádioaktívnych látok z jadrového zariadenia. Obyvateľstvo je potenciálne v tejto fáze ohrozované predovšetkým vonkajším ožiarením z rádioaktívne kontaminovaných povrchov alebo vnútorným ožiarením, ktoré je spôsobené vdychovaním rádioaktívnych látok alebo konzumovaním rádioaktívne kontaminovaných potravín a vody.
(2)
Neskorá fáza je charakterizovaná postupným odvolávaním ochranných opatrení a prechodom k bežnému spôsobu života. Obyvateľstvo môže byť potenciálne v neskorej fáze ohrozované z tých istých zdrojov ako v prechodnej fáze.
(3)
Následné opatrenia v prechodnej a neskorej fáze, ktoré sa plánujú v súlade s hodnotami všeobecných kritérií na prijímanie ochranných opatrení podľa osobitného predpisu,8) sú:
a)
regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov,7a)
b)
zákaz alebo regulácia spotreby rádioaktívne kontaminovaných potravín, vody a krmív,7a)
c)
presídlenie obyvateľstva podľa vyhodnotenia aktuálnej radiačnej situácie a prognózy jej vývoja,8)
d)
dekontaminácia postihnutého územia.7a)
(4)
Cieľom následných opatrení je zníženie ožiarenia jednotlivca z obyvateľstva a zníženie alebo vylúčenie následkov z pôsobenia rádioaktívnych látok na jednotlivca z obyvateľstva.
§ 17
Školenia, precvičovanie a aktualizácia
(1)
Obvodné úrady v sídle kraja preukázateľne oboznamujú s obsahom plánu ochrany obyvateľstva všetkých zamestnancov začlenených do organizácie havarijnej odozvy na úrovni kraja najmenej jedenkrát ročne. Systém školení zahŕňa aj oboznamovanie zamestnancov zaradených do organizácie havarijnej odozvy so zmenami v pláne ochrany obyvateľstva.
(2)
Obvodné úrady v sídle kraja najmenej jedenkrát ročne precvičujú vybrané časti plánu ochrany obyvateľstva.
(3)
Činnosti uvedené v pláne ochrany obyvateľstva obvodné úrady v sídle kraja precvičujú komplexne jedenkrát za tri roky spolu s organizáciou havarijnej odozvy držiteľa povolenia.
(4)
Obvodné úrady v sídle kraja vedú o každom cvičení príslušnú dokumentáciu vrátane komplexného vyhodnotenia a opatrení na odstránenie nedostatkov zistených počas cvičenia.
(5)
Obvodné úrady v sídle kraja do konca kalendárneho roka informujú úrad o záväzných termínoch cvičení na nasledujúci rok vrátane ich zamerania.
(6)
Obvodné úrady v sídle kraja predkladajú aktualizáciu plánov ochrany obyvateľstva úradu na posúdenie v jednom vyhotovení.
§ 18
Stanovenie oblastí ohrozenia
(1)
Najmenšia možná veľkosť oblasti ohrozenia jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého a piateho bodu zákona žiadateľa o vydanie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a), b) a o) zákona je kruh s polomerom 5 km od uvažovaného stredu jadrového zariadenia; to neplatí pre jadrové zariadenie vo vyraďovaní. Veľkosť oblasti ohrozenia jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) druhého až štvrtého bodu zákona a jadrového zariadenia vo vyraďovaní môže byť vymedzená hranicou jadrového zariadenia, ak to žiadateľ dostatočne preukáže a zdôvodní výsledkami analýz.
(2)
Podrobnosti podkladov k žiadosti o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia alebo jej zmien sú uvedené v prílohe č. 5 v rozsahu podľa žiadosti o vydanie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a), b) a o) zákona pre jadrové zariadenie podľa § 2 písm. f) zákona. Na vydanie povolenia alebo súhlasu podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona alebo podľa § 5 ods. 3 písm. d) zákona pre jadrové zariadenia podľa § 2 písm. f) zákona sa podklady k žiadosti použijú primerane.
(3)
Žiadosť o schválenie návrhu veľkosti oblasti ohrozenia sa predkladá úradu tri mesiace pred podaním žiadosti o súhlas na umiestnenie stavby jadrového zariadenia podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona alebo žiadosti o povolenie na umiestnenie jadrového zariadenia podľa § 5 ods. 3 písm. o) zákona.
(4)
Žiadosť o schválenie predbežnej veľkosti oblasti ohrozenia predkladá žiadateľ úradu najneskôr tri mesiace pred podaním žiadosti o schválenie predbežného vnútorného havarijného plánu.
(5)
Žiadosť o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia predkladá žiadateľ úradu najneskôr tri mesiace pred podaním žiadosti o schválenie vnútorného havarijného plánu.
(6)
Žiadosť o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia spoločnej pre viaceré jadrové zariadenia predkladá žiadateľ po schválení veľkosti oblasti ohrozenia pre jednotlivé jadrové zariadenia.
§ 19
Havarijný dopravný poriadok
(1)
Havarijný dopravný poriadok obsahuje
a)
všeobecnú časť,
b)
organizáciu havarijnej odozvy,
c)
iné riziká,
d)
prílohy.
(2)
Všeobecná časť obsahuje
a)
cieľ havarijného dopravného poriadku,
b)
rozsah záväznosti havarijného dopravného poriadku,
c)
opis jednotlivých kapitol,
d)
určenie zodpovednosti za výkon opatrení určených v havarijnom dopravnom poriadku,
e)
všeobecné zásady prepravy rádioaktívnych materiálov v nadväznosti na opatrenia pre prípad nehody alebo havárie pri preprave,
f)
prehľad právnych predpisov dotýkajúcich sa havarijného dopravného poriadku a zoznam nadväzujúcej dokumentácie,
g)
použité definície, skratky a označenia.
(3)
Opis organizácie havarijnej odozvy obsahuje
a)
klasifikáciu a opis nehody alebo havárie pri preprave, ktorá môže narušiť jadrovú bezpečnosť pri preprave,
b)
opis činnosti na mieste nehody alebo havárie pri preprave na zabránenie alebo zmiernenie následkov nehody alebo havárie,
c)
spôsob vyhlasovania nehody alebo havárie pri preprave,
d)
štruktúru organizácie havarijnej odozvy a jej zložiek, ktoré sa zúčastňujú na preprave, a systém ich uvedenia do pohotovosti,
e)
štruktúru, zabezpečenie a technické vybavenie havarijnej výjazdovej skupiny,
f)
plán vyrozumenia osôb činných pri riešení nehody alebo havárie pri preprave a spôsob informovania o nehode alebo havárii pri preprave,
g)
spôsob vyrozumenia osôb činných pri riešení udalosti pri preprave v krajoch, cez územie ktorých sa preprava vykonáva, a spôsob varovania obyvateľstva,
h)
technické, komunikačné a materiálne prostriedky určené na zvládnutie nehody alebo havárie pri preprave,
i)
plán radiačného monitorovania prepravovaných rádioaktívnych materiálov a plán radiačného monitorovania územia pre prípad nehody alebo havárie pri preprave,
j)
ochranu osôb zabezpečujúcich prepravu a spôsob poskytovania prostriedkov ochrany a zdravotníckych prostriedkov vrátane opisu týchto prostriedkov,
k)
organizáciu, opatrenia a postupy na zdolanie, zmiernenie alebo odstránenie následkov nehody alebo havárie pri preprave vrátane regulácie pohybu osôb a dopravných prostriedkov podľa osobitných predpisov7a) v oblasti predpokladaného ohrozenia,
l)
školenia a precvičovanie havarijnej pripravenosti podľa havarijného dopravného poriadku,
m)
prostriedky na zabezpečenie dekontaminácie a spôsob zabezpečenia dekontaminácie,
n)
spôsob informovania verejnosti v prípade nehody alebo havárie pri preprave podľa § 28 ods. 22 zákona,
o)
zoznam orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na činnosti podľa havarijného dopravného poriadku, vymedzenie zodpovednosti a koordinácie medzi držiteľom povolenia a príslušnými orgánmi štátnej správy a organizáciami zapojenými do havarijnej odozvy na udalosť pri preprave, pričom treba brať do úvahy časový priebeh nehody alebo havárie,
p)
dokumentáciu ochrany pred požiarmi,2)
q)
plán zdravotníckych opatrení2a) vrátane spolupráce s orgánmi štátnej správy a organizáciami zabezpečujúcimi prevenciu a ochranu pracovníkov a verejnosti pred nebezpečnými účinkami ionizujúceho žiarenia a zabezpečujúcimi zdravotnú starostlivosť postihnutým osobám.
(4)
Opis iných rizík obsahuje
a)
ich prehľad,
b)
rozsah ich vplyvu na jadrovú bezpečnosť,
c)
návrh riešenia nimi spôsobených následkov a nadväznosť na príslušné časti havarijného dopravného poriadku.
(5)
Prílohy obsahujú
a)
štandardné postupy s opisom činnosti členov organizácie havarijnej odozvy,
b)
doklad preukazujúci zmluvné zabezpečenie odborne spôsobilej organizácie, ktorá dodávateľským spôsobom zabezpečuje plnenie úloh sprievodnej technickej skupiny alebo havarijnej výjazdovej skupiny, ak činnosť týchto skupín nedokáže žiadateľ o vydanie povolenia na prepravu alebo držiteľ povolenia na prepravu zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami,
c)
formuláre na prvotné a následné priebežné informovanie dozorných orgánov podľa § 20,
d)
príklady vybraných nehôd alebo havárií pri preprave,
e)
spôsob vymedzenia zasiahnutého územia, jeho označenia a zabezpečenia.
§ 20
Informovanie o nehode alebo havárii pri preprave
(1)
Držiteľ povolenia bezodkladne ohlasuje nehodu alebo haváriu pri preprave orgánom štátnej správy podľa § 27 ods. 4 písm. d) zákona telefonicky.
(2)
Prvotnú písomnú informáciu o nehode alebo havárii pri preprave preukázateľne doručí orgánom štátnej správy podľa § 27 ods. 4 písm. d) zákona držiteľ povolenia najneskôr do 45 minút od klasifikácie nehody alebo havárie podľa § 27 ods. 3 písm. b) alebo c) zákona faxom, elektronicky alebo osobne.
(3)
Informácia podľa odseku 2 obsahuje údaje, ktorých minimálny rozsah je uvedený v prílohe č. 1 bode C.
(4)
Následnú písomnú informáciu o nehode alebo havárii pri preprave zasiela držiteľ povolenia orgánom štátnej správy podľa § 27 ods. 4 písm. d) zákona faxom, elektronicky alebo osobne v závislosti od jej zmien najneskôr do jednej hodiny po doručení prvotnej písomnej informácie podľa odseku 2 a následne najmenej každé dve hodiny.
(5)
Informácia podľa odseku 4 obsahuje údaje, ktorých minimálny rozsah je uvedený v prílohe č. 1 bode D.
(6)
Úrad vyhodnotí bezpečnostnú závažnosť udalosti podľa stupnice v prílohe č. 3, berúc do úvahy návrh hodnotenia držiteľa povolenia podľa prílohy č. 1 bodu D písm. e). Úrad oznámi konečné hodnotenie stupňa verejnosti a Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu.
(7)
Držiteľ povolenia bezodkladne informuje verejnosť o nehode alebo havárii pri preprave odoslaním informácie o udalosti prostredníctvom masovokomunikačného prostriedku.
§ 21
Školenia, precvičovanie a aktualizácia
(1)
Držiteľ povolenia na prepravu preukázateľne oboznamuje s obsahom havarijného dopravného poriadku všetky osoby, ktoré zabezpečujú prepravu, najmenej jedenkrát ročne v rozsahu ich pracovného zaradenia.
(2)
Školenie sa vykonáva aj vždy pred prepravou.
(3)
Zložky organizácie havarijnej odozvy precvičujú havarijný dopravný poriadok najmenej jedenkrát ročne.
(4)
Cvičenie so zapojením celej organizácie havarijnej odozvy sa vykonáva najmenej jedenkrát ročne.
(5)
Havarijná pripravenosť držiteľa povolenia sa pri cvičení a nácviku posudzuje ako počas reálnej udalosti.
(6)
O každom školení a cvičení vedie držiteľ povolenia na prepravu dokumentáciu vrátane komplexného hodnotenia a opatrení na odstránenie nedostatkov zistených počas cvičenia. Dokumentáciu o cvičení predkladá držiteľ povolenia na prepravu úradu.
(7)
Držiteľ povolenia na prepravu informuje úrad každoročne do 30. novembra o záväzných termínoch cvičení na nasledujúci kalendárny rok vrátane zamerania cvičení a predkladá úradu ročné vyhodnotenie cvičení za uplynulý kalendárny rok najneskôr do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka.
(8)
Aktualizáciu havarijného dopravného poriadku predkladá držiteľ povolenia na prepravu v jednom vyhotovení.
§ 21a
Styčné miesto
(1)
Úrad zhodnotí informáciu o vzniku udalosti podľa § 29 ods. 2 a 3 zákona a rozhodne o uvedení svojho pracoviska do pohotovosti podľa § 28 ods. 24 zákona.
(2)
Po zhodnotení informácií o udalosti úrad rozhodne o informovaní Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, Európskej komisie a štátov, s ktorými má Slovenská republika uzavretú dohodu o vzájomnom informovaní o vzniku udalosti podľa § 29 ods. 3 zákona.
(3)
Orgány štátnej správy podľa § 29 ods. 3 zákona poskytnú úradu informáciu o vzniku udalosti bezodkladne elektronickou formou.
(4)
Poskytnutá informácia obsahuje
a)
identifikačné údaje organizácie, ktorá informáciu zasiela,
b)
kontaktnú osobu, ktorá môže podať bližšie informácie, a jej kontaktné údaje,
c)
kontaktnú osobu, ktorá zodpovedá za riešenie udalosti, a jej kontaktné údaje,
d)
miesto, dátum a čas udalosti,
e)
typ udalosti,
f)
opis udalosti,
g)
prvotne zistené charakteristiky zdroja ionizujúceho žiarenia,
h)
prvotne vykonaný odhad ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvateľstva, ak sa taký odhad vykonal.
(5)
Poskytnutá informácia podľa odseku 4 v závislosti od okolností obsahuje aj
a)
základné informácie o meteorologickej situácii v mieste vzniku udalosti,
b)
namerané hodnoty povrchovej kontaminácie,
c)
namerané hodnoty príkonu dávkového ekvivalentu,
d)
obrazovú dokumentáciu,
e)
dostupnú sprievodnú dokumentáciu zdroja ionizujúceho žiarenia,
f)
ďalšie doplňujúce informácie.
(6)
Po dodatočnom získaní informácie o udalosti podľa odsekov 4 a 5 ju orgán štátnej správy poskytne bezodkladne úradu.
(7)
Ak záverečná správa obsahuje spôsob vyriešenia udalosti, ako aj spôsob bezpečného uloženia zdroja ionizujúceho žiarenia, avšak tento spôsob nie je súčasťou informácie poskytnutej podľa odsekov 4 a 5, orgány štátnej správy podľa § 29 ods. 3 zákona ju poskytnú úradu dodatočne.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22
Posudzovanie a schvaľovanie
(1)
Predbežný vnútorný havarijný plán predkladá žiadateľ o vydanie povolenia na posúdenie Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky. Po zapracovaní požiadaviek Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá žiadateľ takto upravený predbežný vnútorný havarijný plán úradu na schválenie v troch vyhotoveniach spolu so stanoviskom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky najneskôr tri mesiace pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu jadrového zariadenia.
(2)
Vnútorný havarijný plán predkladá žiadateľ o vydanie povolenia na schválenie úradu po zapracovaní požiadaviek Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v troch vyhotoveniach spolu so stanoviskom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
(3)
Plány ochrany obyvateľstva predkladajú obvodné úrady v sídle kraja na posúdenie úradu v jednom vyhotovení. Po zapracovaní požiadaviek úradu a vydaní stanoviska predložia obvodné úrady v sídle kraja plány ochrany obyvateľstva na schválenie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Po zapracovaní jeho požiadaviek a schválení plánov ochrany obyvateľstva predložia obvodné úrady v sídle kraja jedno schválené vyhotovenie spolu s kópiou stanoviska o schválení úradu.
(4)
Havarijný dopravný poriadok predkladá žiadateľ o vydanie povolenia na prepravu na posúdenie úradu v jednom vyhotovení. Po zapracovaní požiadaviek úradu a vydaní stanoviska predloží žiadateľ o vydanie povolenia na prepravu havarijný dopravný poriadok na schválenie Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Po zapracovaní jeho požiadaviek a schválení havarijného dopravného poriadku predloží žiadateľ o vydanie povolenia na prepravu jedno schválené vyhotovenie spolu s kópiou stanoviska o schválení úradu.
§ 23
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
§ 24
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.10)
§ 25
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Marta Žiaková v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 55/2006 Z. z.
Obsah prvotnej a následnej informácie o nehode alebo havárii jadrového zariadenia a o nehode alebo havárii pri preprave
A.
Prvotná písomná informácia o nehode alebo havárii jadrového zariadenia obsahuje
a)
identifikačné údaje držiteľa povolenia podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona,
b)
identifikáciu jadrového zariadenia a jeho zemepisné súradnice,
c)
čas vyhlásenia klasifikačného stupňa podľa § 5,
d)
opis stavu jadrového zariadenia pred nehodou alebo haváriou,
e)
stručný opis nehody alebo havárie,
f)
predpokladané príčiny vzniku nehody alebo havárie,
g)
opatrenia vykonané bezprostredne po nehode alebo havárii,
h)
predpokladané následky nehody alebo havárie,
i)
základné informácie o meteorologickej situácii.
B.
Následná písomná informácia o nehode alebo havárii jadrového zariadenia obsahuje upresnené informácie podľa bodu A doplnené o
a)
informáciu o celistvosti bariér,
b)
predpokladané úniky rádioaktívnych látok do životného prostredia vrátane informácie o predpokladanom čase začiatku takéhoto úniku alebo o čase, do ktorého takýto únik nenastane, alebo o čase, do ktorého sa takýto únik nepredpokladá,
c)
nimi zasiahnutom území a predpokladaný počet osôb zasiahnutých únikom na území jadrového zariadenia,
d)
prijaté ochranné opatrenia,
e)
informovanie médií,
f)
výsledky monitorovania,
g)
návrh hodnotenia podľa medzinárodnej stupnice jadrových a radiačných udalostí uvedenej v prílohe č. 3.
C.
Prvotná písomná informácia o nehode alebo havárii pri preprave obsahuje
a)
identifikačné údaje držiteľa povolenia podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona,
b)
kód prepravy rádioaktívnych materiálov,
c)
informácie o mieste nehody alebo havárie pri preprave,
d)
čas vzniku nehody alebo havárie pri preprave,
e)
opis vzniknutej udalosti,
f)
kategorizáciu podľa stupňa závažnosti podľa § 27 ods. 3 zákona,
g)
informácie o úniku rádioaktívnych látok a/alebo ionizujúceho žiarenia,
h)
základné informácie o meteorologickej situácii,
i)
opatrenia vykonané bezprostredne po nehode alebo havárii pri preprave.
D.
Následná písomná informácia o nehode alebo havárii pri preprave obsahuje
a)
spresnenie údajov podľa bodu C,
b)
opis činnosti pred nehodou alebo haváriou pri preprave a po nehode alebo havárii pri preprave a príčiny jej vzniku,
c)
predpokladané následky nehody alebo havárie pri preprave na obyvateľov, osoby zúčastňujúce sa prepravy a predbežný odhad materiálnych škôd a škôd na životnom prostredí,
d)
výsledky monitorovania radiačnej situácie,
e)
návrh hodnotenia podľa medzinárodnej stupnice jadrových a radiačných udalostí uvedenej v prílohe č. 3.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 55/2006 Z. z.
Medzinárodná stupnica jadrových a radiačných udalostí (INES*)
na účely informovania verejnosti
Stupeň 7
Veľmi vážna havária
Stupeň 6
Vážna havária
Stupeň 5
Havária s účinkami na okolie
Stupeň 4
Havária s lokálnymi následkami
Stupeň 3
Vážna nehoda
Stupeň 2
Nehoda
Stupeň 1
Odchýlka od normálneho stavu
Pod stupnicou/Stupeň 0
Bez vplyvu na bezpečnosť
* INES – International Nuclear and Radiological Event Scale (Medzinárodná stupnica jadrových a radiačných udalostí).
Príloha č. 5
k vyhláške č. 55/2006 Z. z.
Podrobnosti o podkladoch požadovaných na vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia

1.
Podklady požadované pre návrh veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa prílohy č. 1 bodu A písm. g) zákona alebo jej zmien obsahujú
a)
opis a analýzu obálkových scenárov udalostí na jadrovom zariadení zohľadňujúce následky žiadateľom navrhnutých ťažkých havárií11) pre jadrové zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého, tretieho a piateho bodu zákona a vybraných nehôd a havárií pre ostatné jadrové zariadenia,
b)
odôvodnenie výberu obálkových scenárov,
c)
vyhodnotenie radiačných následkov obálkových scenárov a odôvodnenie návrhu veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,
d)
návrh oblasti ohrozenia,
e)
opis metodiky pre návrh veľkosti oblasti ohrozenia a výpočtových programov použitých na analýzy scenárov.
2.
Podklady pre predbežné vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa prílohy č. 1 bodu B písm. l) zákona alebo jej zmien a vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia podľa prílohy č. 1 bodu C písm. v) zákona obsahujú spresnenie prvého bodu a
a)
analýzu scenárov a radiačných následkov žiadateľom navrhnutých ťažkých havárií11) pre jadrové zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého, tretieho a piateho bodu zákona a vybraných nehôd a havárií pre ostatné jadrové zariadenia s použitím deterministickej metódy alebo s použitím kombinácie deterministickej metódy a pravdepodobnostnej metódy, pre scenáre uvažujúce s únikmi do životného prostredia vrátane zahrnutia vplyvu externých faktorov a porovnanie vypočítaných výsledkov s ustanovenými hodnotami podľa osobitného predpisu,8)
b)
opis metodiky analýzy a výpočtového programu,
c)
preukázanie úplnosti uvažovaných udalostí a odôvodnenia výberu analyzovaných scenárov podľa písmena a),
d)
použité predpoklady modelovania,
e)
uvažované počiatočné a okrajové podmienky a požiadavky na funkčnosť systémov a komponentov,
f)
uvažované nápravné opatrenia na zmiernenie následkov vybraných scenárov podľa písmena a),
g)
zabezpečenie kvality,
h)
výsledky analýz, ich závery s návrhom veľkosti oblasti ohrozenia,
i)
grafické zobrazenie s vyznačením umiestnenia jadrového zariadenia a s vyznačením oblasti ohrozenia.
3.
Podklady k žiadosti podľa druhého bodu sa primerane použijú pri predkladaní žiadosti o schválenie zmeny veľkosti oblasti ohrozenia podľa prílohy č. 1 bodu D písm. q) zákona.
4.
Analýzy scenárov a radiačných následkov vybraných scenárov podľa druhého bodu písm. a) sú vyhotovené a zdokumentované tak, že úrad môže vypočítané výsledky a závery overiť.
5.
Podklady podľa prvého až tretieho bodu sa predkladajú v dvoch vyhotoveniach v listinnej podobe a v elektronickej podobe.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 55/2006 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Touto vyhláškou sa preberajú tieto právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie:
1.
Smernica Rady 89/618/Euratom z 27. novembra 1989 o informovaní verejnosti o opatreniach na ochranu zdravia, ktoré sa majú uplatniť, a o krokoch, ktoré sa majú vykonať v prípade rádiologickej havarijnej situácie (Ú.v. ES L 357, 7. 12. 1989),
2.
Rozhodnutie Rady 87/600/Euratom zo 14. decembra 1987 o vytvorení súboru opatrení Spoločenstva na rýchlu výmenu informácií v prípade mimoriadnej rádiologickej udalosti (Ú.v. ES L 371, 30. 12. 1987).
1)
Napríklad zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
2)
§ 24 až 31 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
2a)
Príloha č. 6 časť 5 bod E zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2b)
§ 2 písm. l) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z.
3)
§ 3 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.
7)
§ 6 vyhlášky č. 388/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 442/2007 Z. z.
7a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov.
10)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).
11)
§ 2 písm. x) vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z.