Predpis bol zrušený predpisom 450/2007 Z. z.

540/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2006 do 30.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

540
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. septembra 2006,
ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Výška minimálnej mzdy sa ustanovuje na
a)
43,70 Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom,
b)
7 600 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 428/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.
Robert Fico v. r.