532/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

532
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 14. augusta 2006
o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:
Základné ustanovenia
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)
druh a rozsah stavebnotechnických požiadaviek zariadení civilnej ochrany zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, ktoré nie sú upravené osobitným predpisom,1)
b)
technické podmienky zariadení civilnej ochrany.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
prestavbou zmena stavebne dokončenej a užívanej stavby, ak sa zasahuje do jej technických a úžitkových parametrov,
b)
rekonštrukciou činnosť, ktorej následkom je zmena technických parametrov stavby,
c)
obmenou technického zariadenia obmena
1.
zariadenia na zásobovanie vodou, napríklad zásobníka vody, rozvodu vody, domácej vodárne,
2.
zariadenia na zásobovanie elektrickou energiou, napríklad elektroinštalácie, dieselagregátu vrátane príslušenstva a potrebného náradia,
3.
zariadenia naftového hospodárstva,
4.
vzduchotechnického zariadenia, napríklad filtračného a ventilačného zariadenia rôzneho typu,
5.
kanalizačného zariadenia, prípadne zariadenia na prečerpávanie splaškov,
6.
zariadenia odmorovacích priepustov, napríklad sprchovej ružice, vodovodnej batérie, podlahového roštu,
7.
zariadenia sociálnych miestností, napríklad vybavenia WC a umyvárok,
8.
zariadenia na vykurovanie,
9.
spojovacieho zariadenia.
§ 4
Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany
(1)
Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany sú požiadavky na územno-technické, urbanistické, stavebnotechnické a dispozičné riešenie a technické vybavenie stavieb z hľadiska potrieb civilnej ochrany. Uplatňujú sa v rámci obstarávania, navrhovania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a pri navrhovaní, umiestňovaní a povoľovaní zariadení civilnej ochrany budovaných samostatne a budovaných v stavbách.5)
(2)
Stavebnotechnické požiadavky podľa odseku 1 sa uplatňujú tak, že ochranné stavby
a)
sa budujú v podzemných podlažiach alebo úpravou nadzemných podlaží stavebných objektov alebo ako samostatne stojace stavby,
b)
tvoria prevádzkovo uzatvorený celok a nesmú ním viesť tranzitné inžinierske siete, ktoré s ním nesúvisia,
c)
sa navrhujú do miest najväčšieho sústredenia osôb, ktorým treba zabezpečiť ukrytie v dochádzkovej vzdialenosti najviac do 500 m,
d)
sa umiestňujú najmenej 100 m od zásobníkov prchavých látok a plynov s toxickými účinkami, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ukrývaných osôb,
e)
sa umiestňujú tak, aby prístupové komunikácie umožňovali príjazd k objektu pre ukrývané osoby a spĺňali podmienky podľa prílohy č. 1 prvej časti písmena C prvého bodu,
f)
sa navrhujú s kapacitou 150 a viac ukrývaných osôb podľa prílohy č. 1 štvrtej časti písmena A.,
g)
majú zabezpečené vo vnútorných priestoroch mikroklimatické podmienky,
h)
spĺňajú ochranné vlastnosti vyjadrené ochranným súčiniteľom stavby K0 podľa prílohy č. 1 štvrtej časti.
(3)
Stavebnotechnické požiadavky podľa odseku 1 sa vypracúvajú v územnoplánovacej dokumentácii v časti verejné dopravné a technické vybavenie územia takto:
a)
v budovách zabezpečujúcich ukrytie pre najpočetnejšiu zmenu zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti,
b)
v budovách poskytujúcich služby obyvateľstvu, najmä v nemocniciach, hoteloch, ubytovniach, internátoch, všetkých typoch škôl, bankách, divadlách, kinách, poisťovniach, telovýchovných objektoch, zabezpečujúcich ukrytie podľa prevádzkovej a ubytovacej kapacity pre personál a osoby prevzaté do starostlivosti,
c)
v hypermarketoch a polyfunkčných domoch podľa projektovanej kapacity návštevnosti pre personál a osoby prevzaté do starostlivosti,
d)
v budovách štátnych orgánov, vyšších územných celkov, miest a obcí pre plánovaný počet zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti,
e)
v bytových budovách pre navrhovaný počet osôb.
(4)
Ochranné stavby sa navrhujú podľa analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí.
§ 5
Dokumentácia ochranných stavieb
Projektová dokumentácia ochranných stavieb sa vypracúva v časti verejné dopravné a technické vybavenie územia ako súčasť projektovej dokumentácie stavieb a obsahuje náležitosti podľa osobitných predpisov.7) Požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb upravuje osobitný predpis.8)
§ 6
Technické podmienky zariadení civilnej ochrany
(1)
Technické podmienky zariadení civilnej ochrany sú určené zásadami na zabezpečenie ochrany obyvateľstva ukrytím počas mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu;2) uvádzajú sa v pláne ukrytia, ktorý je súčasťou plánu ochrany.
(2)
Technické podmienky zariadení civilnej ochrany sa uplatňujú v rozsahu základných technických podmienok a požiadaviek na ochranné stavby podľa prílohy č. 1 pri ich navrhovaní.
(3)
Textová časť a grafická časť plánu ukrytia sa spracúvajú podľa príloh č. 12 až 16.
§ 7
Preradenie ochranných stavieb
Preradenie ochrannej stavby na nižší druh ochrany sa vykoná,
a)
ak ochranná stavba neplní účel, na ktorý bola budovaná z technického hľadiska,
b)
ak nezabezpečuje požadované ochranné vlastnosti pre ukrývané osoby.
§ 8
Zrušenie účelu ochranných stavieb
(1)
Ak ide o ochrannú stavbu, ktorá nevyhovuje technickým podmienkam alebo stavebným podmienkam účelu, na ktorý bola vybudovaná, je možné požiadať o jej zrušenie.
(2)
Žiadosť o zrušenie ochrannej stavby sa podáva obvodnému úradu v sídle kraja, v ktorej sa uvedú údaje podľa prílohy č. 3.
§ 9
Požiadavky na ochranné stavby
(1)
Ochranné stavby sa budujú
a)
v stave bezpečnosti ako dvojúčelové odolné a plynotesné úkryty s prioritou mierového využitia pri nutnosti zachovať ich ochrannú funkciu,
b)
po vyhlásení mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu2) ako jednoduché úkryty budované svojpomocne, úpravou vhodných priestorov v stavbách podľa plánov ukrytia.
(2)
Pri vypracúvaní projektovej dokumentácie na ochranné stavby sa postupuje podľa prílohy č. 1.
(3)
Ak po vyhlásení mimoriadnej situácie nemožno uviesť ochrannú stavbu do stavu technickej pripravenosti na príjem osôb, postupuje sa podľa prílohy č. 2.
§ 10
Odolné úkryty
(1)
Odolné úkryty sú odolné stavby
a)
na ochranu proti vonkajšiemu statickému a dynamickému zaťaženiu,
b)
na zabezpečenie plynotesnosti stavby,
c)
na zabezpečenie dodávky filtrovaného vzduchu pre ukrývané osoby,
d)
na utvorenie podmienok na dlhodobý pobyt ukrývaných osôb, a to najmenej na päť dní.
(2)
Na dlhodobý pobyt ukrývaných osôb treba zabezpečiť
a)
zásobu pitnej vody vrátane jej filtrácie s objemom zodpovedajúcim potrebe 3 l na osobu a deň,
b)
zásobu vody na dekontamináciu v množstve 2 000 l/1 deň pre jednotku ochrannej stavby,
c)
zásobu chladiacej vody pre dieselagregát a filtračné a ventilačné zariadenie; množstvo sa určuje s prihliadnutím na druh a typ technologického zariadenia,
d)
zásobu pohonných hmôt pre dieselagregát prepočítanú na jeho nepretržitý chod po dobu použitia úkrytu s prihliadnutím na druh a typ,
e)
dodávku filtrovaného vzduchu 2,5 – 5,0 m3 na osobu za hodinu podľa prílohy č. 1 prvej časti.
(3)
Odolné úkryty sa z hľadiska dispozičného riešenia členia na
a)
hlavné priestory – miestnosti pre ukrývané osoby a služobné miestnosti,
b)
pomocné priestory – prevádzkové miestnosti, t. j. technickoprevádzkový blok a vnútorné komunikácie,
c)
vchody a východy, ktorých odolnosť je 1,4-násobku odolnosti ochrannej stavby.
(4)
Priestory odolných úkrytov uvedené v odseku 3 sa členia podľa účelu pri prevádzke na čistú a nečistú časť.
(5)
Konštrukcia odolných úkrytov musí spĺňať podmienky podľa prílohy č. 1 prvej časti tak, aby sa zabezpečila ochrana proti
a)
tlakovým účinkom,
b)
radiačnému zamoreniu,
c)
tepelným účinkom pri požiaroch,
d)
účinkom pri úniku nebezpečných látok,
e)
zatopeniu.
(6)
Do ochrannej stavby vstupujú osoby jednotlivými vstupmi cez
a)
uzáver UG-8 pri priepustnosti 500 osôb po dobu obsadzovania ochrannej stavby,
b)
dvere so šírkou 1 200 mm pri priepustnosti 400 osôb po dobu obsadzovania ochrannej stavby,
c)
dvere so šírkou 800 mm pri priepustnosti 250 osôb po dobu obsadzovania ochrannej stavby.
(7)
Na stavbe odolných úkrytov je možné použiť len monolitické alebo prefabrikované železobetónové konštrukcie.
(8)
Plynotesnosť odolných úkrytov zabezpečuje vonkajší a vnútorný plášť, pričom
a)
vonkajší plášť zabezpečuje plynotesné oddelenie vnútorného priestoru od vonkajšieho prostredia,
b)
vnútorné plynotesné predely zabezpečujú oddelenie vnútorných čistých častí a nečistých častí odolných úkrytov.
(9)
Odolné úkryty sa vybavujú
a)
zariadením na zásobovanie vodou a kanalizačným zariadením,
b)
zariadením na zásobovanie elektrickou energiou,
c)
filtračným a ventilačným zariadením,
d)
telekomunikačnou technikou,
e)
signalizačným zariadením na signalizáciu ich polohy pri zavalení,
f)
zariadením na zabezpečenie podmienok potrebných na pobyt ukrývaných osôb,
g)
hasiacimi prístrojmi,
h)
náradím na vyslobodenie z poškodeného úkrytu.
(10)
Systémy a prvky inžiniersko-technických zariadení sa navrhujú tak, aby sa dali využiť na prevádzku aj v stave bezpečnosti.
(11)
O odolnom úkryte vypracúva vlastník alebo správca evidenčný list ochrannej stavby podľa prílohy č. 5.
§ 11
Plynotesné úkryty
(1)
Plynotesné úkryty sú ochranné stavby, ktoré
a)
zabezpečujú plynotesnosť stavby,
b)
zabezpečujú dodávku filtrovaného vzduchu pre ukrývané osoby,
c)
utvárajú podmienky na krátkodobý pobyt ukrývaných osôb, a to najmenej na dva dni.
(2)
Na krátkodobý pobyt ukrývaných osôb treba zabezpečiť
a)
zásobu pitnej vody vrátane jej filtrácie s objemom zodpovedajúcim potrebe 3 l na osobu a deň,
b)
zásobu vody na dekontamináciu v množstve 2 000 l/1 deň pre jednotku ochrannej stavby,
c)
zásobu chladiacej vody pre filtračné a ventilačné zariadenie; množstvo sa určuje s prihliadnutím na druh a typ technologického zariadenia,
d)
dodávku filtrovaného vzduchu 2,8 – 3,9 m3 na osobu za hodinu podľa prílohy č. 1 druhej časti.
(3)
Plynotesné úkryty sa z hľadiska dispozičného riešenia členia na
a)
miestnosti pre ukrývané osoby,
b)
priestory na technologické zariadenia a na ich prevádzku,
c)
vchody a východy.
(4)
Plynotesné úkryty sú vybavené
a)
filtračným a ventilačným zariadením,
b)
sanitárnym zariadením,
c)
telekomunikačnou technikou,
d)
elektroinštaláciou,
e)
náradím na vyslobodenie z poškodeného úkrytu,
f)
hasiacimi prístrojmi,
g)
signalizačným zariadením na signalizáciu ich polohy pri zavalení.
(5)
Vonkajšia obvodová konštrukcia musí mať čo najmenej otvorov a prestupov tak, aby spĺňala ochranu proti rádioaktívnemu zamoreniu a prenikaniu nebezpečných látok.
(6)
Pri navrhovaní konštrukčných riešení možno použiť prefabrikované konštrukcie a murované priečky. Plynotesnosť sa zabezpečuje plynotesným vonkajším plášťom a vnútornými plynotesnými predelmi.
(7)
O plynotesnom úkryte vypracúva vlastník alebo správca evidenčný list ochrannej stavby podľa prílohy č. 5.
§ 12
Jednoduché úkryty budované svojpomocne
(1)
Na jednoduché úkryty budované svojpomocne sa vyberajú vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb vybudované v stave bezpečnosti, ktoré po vykonaní svojpomocných špecifických úprav musia zabezpečovať čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí a použitých zbraní v čase vojny a vojnového stavu podľa prílohy č. 1 tretej časti.
(2)
Vhodné podzemné a nadzemné priestory stavieb vybrané pre jednoduché úkryty možno považovať za ochranné stavby až po vykonaní špecifických úprav, ktoré sú potrebné na pripravenosť stavieb plniť účel, na ktorý boli vybudované.
(3)
Vybrané vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb na jednoduché úkryty musia spĺňať požiadavky na
a)
vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných osôb tak, aby sa mohli v prípade ohrozenia včas ukryť,
b)
zabezpečenie ochrany pred radiačným zamorením a pred preniknutím nebezpečných látok,
c)
minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu ich priestorov,
d)
statické a ochranné vlastnosti,
e)
vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom, filtračným a ventilačným zariadením,
f)
utesnenie.
(4)
O vybraných priestoroch stavieb podľa odsekov 1 a 2 právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia vypracúvajú určovací list jednoduchého úkrytu podľa prílohy č. 4 v objektoch, ktoré vlastnia alebo v ktorých podnikajú, o čom informujú obec, na ktorej území sa jednoduché úkryty nachádzajú. Zoznam jednoduchých úkrytov sa vypracúva podľa prílohy č. 2.
§ 13
Chránené pracoviská
(1)
Chránené pracoviská sú ochranné stavby, ktoré slúžia civilnej ochrane na zabezpečenie úloh súvisiacich
a)
s ochranou štátnych orgánov,
b)
s organizovaním a riadením záchranných prác.
(2)
Chránené pracoviská sa zriaďujú vo vybraných odolných a plynotesných úkrytoch budovaných v stave bezpečnosti.
§ 14
Kontrola bezpečnosti technického zariadenia ochrannej stavby
Kontrolu bezpečnosti technického zariadenia ochrannej stavby upravuje osobitný predpis.9)
§ 15
Údržba a prevádzka ochrannej stavby
(1)
Údržba ochrannej stavby sa vykonáva podľa ročného plánu údržby ochrannej stavby.
(2)
Pri údržbe ochrannej stavby sa postupuje podľa prílohy č. 6 písm. A. a B. a prílohy č. 9.
(3)
Pri prevádzke ochrannej stavby sa postupuje podľa prílohy č. 6 písm. C., D. a E. a prílohy č. 8.
(4)
Dokumentácia údržby ochrannej stavby a dokumentácia prevádzky ochrannej stavby sa vedie podľa prílohy č. 6 písm. F. a príloh č. 7, 8, 10 a 11.
§ 16
Prechodné ustanovenie
Na stavby, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie do 30. septembra 2006, platia doterajšie predpisy.
§ 17
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 349/1998 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 202/2002 Z. z.
§ 18
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.
Robert Kaliňák v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 532/2006 Z. z.
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PODMIENKY A POŽIADAVKY NA OCHRANNÉ STAVBY
Príloha č. 2 k vyhláške č. 532/2006 Z. z.
ZÁSADY OCHRANY V OCHRANNÝCH PRIESTOROCH BUDOV
Príloha č. 3 k vyhláške č. 532/2006 Z. z.
ZRUŠENIE ÚČELU OCHRANNÝCH STAVIEB
Príloha č. 4 k vyhláške č. 532/2006 Z. z.
URČOVACÍ LIST
jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne
Príloha č. 5 k vyhláške č. 532/2006 Z. z.
EVIDENČNÝ LIST OCHRANNEJ STAVBY
Príloha č. 6 k vyhláške č. 532/2006 Z. z.
ÚDRŽBA OCHRANNÝCH STAVIEB
Príloha č. 7 k vyhláške č. 532/2006 Z. z.
ÚKRYTOVÝ PORIADOK
Príloha č. 8 k vyhláške č. 532/2006 Z. z.
PREVÁDZKOVÁ KNIHA FILTRAČNÉHO A VENTILAČNÉHO ZARIADENIA
Príloha č. 9 k vyhláške č. 532/2006 Z. z.
KNIHA ÚDRŽBY OCHRANNEJ STAVBY
Príloha č. 10 k vyhláške č. 532/2006 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 532/2006 Z. z.
ZÁZNAM HLÁSENIA ZISTENÝCH CHÝB ALEBO PORÚCH
Príloha č. 12 k vyhláške č. 532/2006 Z. z.
TEXTOVÁ ČASŤ A GRAFICKÁ ČASŤ PLÁNU UKRYTIA
A.
Textová časť
1.
Textová časť plánu ukrytia v územnej pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja a obvodného úradu obsahuje najmä:
a)
zhodnotenie stavu zabezpečenia ukrytia,
b)
súhrnné prehľady stavu zabezpečenia ukrytia obyvateľstva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi,
c)
prehľad ukrytia v oblasti ohrozenia1) v okolí jadrového zariadenia v Jaslovských Bohuniciach,
d)
prehľad ukrytia v oblasti ohrozenia1) v okolí jadrového zariadenia v Mochovciach,
e)
prehľad dvojúčelového využívania ochranných stavieb,
f)
základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia zamestnancov v objekte obvodného úradu v sídle kraja a obvodného úradu,
g)
register odolných úkrytov a plynotesných úkrytov.
2.
Textová časť plánu ukrytia obce obsahuje najmä:
a)
základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia,
b)
prehľad stavu zabezpečenia ukrytia obyvateľstva v obci,
c)
prehľad ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v obci,
d)
rozpočet a materiálne zabezpečenie ukrytia obyvateľstva,
e)
základné údaje o spôsobe zabezpečenia pôvodného účelového určenia ochranných stavieb,
f)
evidenčné listy a zoznam odolných úkrytov a plynotesných úkrytov pre obyvateľstvo,
g)
určovacie listy a zoznam jednoduchých úkrytov,
h)
počet úkrytových družstiev v obci s počtom osôb v nich zaradených.
3.
Textová časť plánu ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi obsahuje najmä:
a)
základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
b)
prehľad ukrytia,
c)
rozpočet, materiálne zabezpečenie ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
d)
základné údaje o spôsobe zabezpečenia pôvodného účelového určenia ochranných stavieb,
e)
evidenčné listy a zoznam odolných úkrytov a plynotesných úkrytov,
f)
určovacie listy a zoznam jednoduchých úkrytov,
g)
počet a zloženie úkrytových družstiev.
B.
Grafická časť
a)
Grafická časť plánu ukrytia obyvateľstva v územnej pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja, obvodného úradu a obce sa vypracúva samostatne na mapách.
b)
Grafická časť plánu ukrytia obyvateľstva v územnej pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja a obvodného úradu obsahuje údaje o rozmiestnení a kapacitách odolných úkrytov a plynotesných úkrytov.
c)
Grafická časť plánu ukrytia obyvateľstva obce obsahuje údaje o rozmiestnení a kapacitách ochranných stavieb.
d)
Grafická časť plánu ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi sa vypracúva na situačnom pláne organizácie a obsahuje údaje o rozmiestnení a kapacitách ochranných stavieb.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 532/2006 Z. z.
VZOR SPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE PLÁNU UKRYTIA PRÁVNICKÝMI OSOBAMI A FYZICKÝMI OSOBAMI - PODNIKATEĽMI
Príloha č. 14 k vyhláške č. 532/2006 Z. z.
VZOR SPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE PLÁNU UKRYTIA OBCE
Príloha č. 15 k vyhláške č. 532/2006 Z. z.
VZOR SPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE PLÁNU UKRYTIA OBVODU
Príloha č. 16 k vyhláške č. 532/2006 Z. z.
VZOR SPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE PLÁNU UKRYTIA KRAJA
1)
§ 43d až 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 139a ods. 10 písm. m) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 43 až 43e zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. § 43 ods. 1, § 47 ods. 2, § 48 ods. 8, § 51 ods. 2 a § 52 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
8)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
9)
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
1)
§ 7 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok.
2)
§ 26 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z. z.