481/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

481
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 28. júla 2006,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 66 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti
a)
o lesníckej rovnošate (ďalej len „rovnošata“) a jej súčastiach pre zamestnancov orgánov štátnej správy lesného hospodárstva,
b)
o postupe pri prideľovaní rovnošaty, výdaji, obmene a evidencii rovnošatových súčastí,
c)
o používaní a udržovaní rovnošaty a
d)
o označení na rovnošate.
§ 2
(1)
Rovnošata je tmavozelenej farby. Vyhotovuje sa vo veľkosti prispôsobenej postave zamestnanca a pozostáva z povinných rovnošatových súčastí a prípustných rovnošatových súčastí.
(2)
Povinné rovnošatové súčasti sú čiapka letná, klobúk, čiapka zimná, sako, nohavice (ak ide o ženu, nohavice a sukňa), bundokošeľa, hubertus, šál, košeľa zelená, košeľa biela a viazanka. Prípustné rovnošatové súčasti sú golfky, lýtkovnice, plášť do dažďa, sveter, pracovné topánky, zimná zelená bunda a letná zelená bunda. Každá rovnošatová súčasť má svoje bodové ohodnotenie, ktoré je uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Označenie na rovnošate je jej povinnou súčasťou; skladá sa z výložiek umiestnených na golieri saka a nášivky umiestnenej na ľavom rukáve saka v strede medzi ramenom a lakťom. Na bundokošeli a svetri sa nášivka umiestňuje na ľavom rukáve v strede medzi ramenom a lakťom. Pre zamestnancov orgánov štátnej správy lesného hospodárstva (ďalej len „štátny zamestnanec“) sa vyhotovuje podľa prílohy č. 2.
(4)
Označenie na lesníckej rovnošate zamestnancov fyzických osôb a právnických osôb, ktorí sú oprávnení nosiť lesnícku rovnošatu, nesmie byť zameniteľné s označením na rovnošate podľa odseku 3.
§ 3
(1)
Rovnošata a jej súčasti sa prideľujú a vydávajú po vzniku štátnozamestnaneckého pomeru1) štátneho zamestnanca. Pri pridelení rovnošaty sa zamestnancovi vydajú všetky povinné rovnošatové súčasti.
(2)
Štátny zamestnanec má v každom kalendárnom roku nárok na 4 150 bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí. Štátnemu zamestnancovi vzniká nárok na pridelenie bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí k 1. januáru. Ak vznikne štátnozamestnanecký pomer v priebehu kalendárneho roka, štátny zamestnanec má nárok na pridelenie pomernej časti bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí.
(3)
Evidencia o vydaní rovnošatových súčastí sa vedie na evidenčnej karte lesníckej rovnošaty, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3. Prevzatie rovnošatových súčastí štátny zamestnanec potvrdzuje svojím podpisom. Odpis bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí pri povinných rovnošatových súčastiach sa vykonáva podľa hodnôt uvedených v prílohe č. 1 písm. a). Odpis bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí pri prípustných rovnošatových súčastiach sa vykonáva podľa nadobúdacej ceny spôsobom určeným v prílohe č. 1 písm. b).
(4)
Počet bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí nemožno presiahnuť; to neplatí pri obmene prípustných rovnošatových súčastí, ak rozdiel medzi počtom bodov a obstarávacou cenou uhradí štátny zamestnanec z vlastných prostriedkov.
(5)
Ak došlo k zničeniu alebo poškodeniu rovnošaty alebo jej súčastí v dôsledku mimoriadnych udalostí, napríklad požiaru, havárie vozidla, bez zavinenia štátneho zamestnanca v čase výkonu jeho služobnej činnosti, môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva prideliť štátnemu zamestnancovi rovnošatu alebo niektoré jej súčasti bez ohľadu na počet bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí.
§ 4
(1)
Štátny zamestnanec udržiava rovnošatu v riadnom stave. Vonkajší vzhľad rovnošaty sa nesmie meniť a upravovať. K rovnošate sa nosia hnedé topánky alebo čierne topánky.
(2)
Ak štátny zamestnanec prestane spĺňať podmienky na pridelenie rovnošaty, najmä ak sa skončí štátnozamestnanecký pomer,2) vráti pridelenú rovnošatu, jej súčasti a označenie na rovnošate orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý mu ju pridelil.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.
Miroslav Jureňa v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 481/2006 Z. z.
BODOVÉ OHODNOTENIE ROVNOŠATOVÝCH SÚČASTÍ
a) Povinné rovnošatové súčasti body
čiapka letná 320
klobúk 800
čiapka zimná 750
sako 2 460
nohavice 1 200
sukňa 950
bundokošeľa 460
hubertus 4 440
šál 160
košeľa zelená 370
košeľa biela 370
viazanka 170
Spolu: 12 450
b) Prípustné rovnošatové súčasti
Celková bodová hodnota zodpovedá nadobúdacej cene v Sk, t. j. 1 bod = 1 Sk.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 481/2006 Z. z.
OZNAČENIE NA LESNÍCKEJ ROVNOŠATE PRE ZAMESTNANCOV ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
Časť I
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
1.
Tmavozelené výložky, okraj výložiek pretkávaný zlatým lemovaním, v hornej časti výložiek veľké zlaté rozety, v dolnej časti výložiek zlatá lipová ratolesť;
minister – štyri rozety,
štátny tajomník – tri rozety,
generálny riaditeľ sekcie – dve rozety.
2.
Tmavozelené výložky, okraj výložiek pretkávaný zlatým lemovaním, v hornej časti výložiek malé zlatozelené rozety, v dolnej časti výložiek zlatá lipová ratolesť;
riaditeľ odboru – štyri rozety,
vedúci oddelenia – tri rozety,
odborní zamestnanci – dve rozety.
Časť II
Krajské lesné úrady
Tmavozelené výložky, okraj výložiek pretkávaný dvojitým zlatým lemovaním, v hornej časti výložiek malé zlatozelené rozety, v dolnej časti výložiek zelená vetvička;
prednosta – štyri rozety,
zástupca prednostu – tri rozety,
ostatní odborní zamestnanci – dve rozety.
Časť III
Obvodné lesné úrady
Tmavozelené výložky, okraj výložiek pretkávaný jednoduchým zlatým lemovaním, v hornej časti výložiek malé zlatozelené rozety, v dolnej časti výložiek zelená vetvička;
prednosta – štyri rozety,
zástupca prednostu – tri rozety,
ostatní odborní zamestnanci – dve rozety.
Časť IV
Nášivka
Nášivka je tmavozelenej farby, okraj je zvýraznený zlatozeleným lemovaním. V strede je štátny znak Slovenskej republiky so zelenou vetvičkou. V hornom oblúku je označenie: „Štátna správa lesného hospodárstva Slovenskej republiky“. V dolnom oblúku je označenie: „Ministerstvo pôdohospodárstva SR“ pre štátnych zamestnancov ministerstva; označenie: „Krajský lesný úrad“ a názov sídla pre štátnych zamestnancov krajských lesných úradov; označenie: „Obvodný lesný úrad“ a názov sídla pre štátnych zamestnancov obvodných lesných úradov.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 481/2006 Z. z.
VZOR EVIDENČNÁ KARTA LESNÍCKEJ ROVNOŠATY
1)
§ 16 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 39 až 43 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.