470/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

470
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 13. júla 2006,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 4 písm. h) sa vypúšťajú slová „č. 1“.
2.
V § 4 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „fyziologický pôrod môže odvádzať na základe písomného poverenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2“.
3.
V § 4 ods. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „č. 1“.
4.
Príloha č. 2 sa vypúšťa. Súčasne sa zrušuje označenie prílohy č. 1.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.
Ivan Valentovič v. r.