Predpis bol zrušený predpisom 54/2015 Z. z.

47/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2006 do 31.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

47
Vyhláška
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 12. januára 2006
o podrobnostiach o maximálnych limitách množstiev jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov, pri ktorých sa nepredpokladá vznik jadrovej škody
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 4 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o maximálnych limitách množstiev jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov, pri ktorých sa nepredpokladá vznik jadrovej škody a pri ktorých jadrová udalosť spôsobená týmito množstvami jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov je vyňatá z krytia zodpovednosti za jadrovú škodu.
§ 2
(1)
Maximálne limity množstiev jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov, pri ktorých sú jadrové udalosti vyňaté z krytia zodpovednosti za vznik jadrovej škody, a to ak
a)
jednotlivé jadrové zariadenie alebo jednotlivá dodávka jadrového materiálu alebo rádioaktívnych odpadov obsahuje jeden rádionuklid alebo niekoľko rádionuklidov rovnakej skupiny, nepresahujú limity množstiev uvedené v prílohe pre celkovú aktivitu v tomto jadrovom zariadení alebo v tejto dodávke jadrového materiálu alebo rádioaktívnych odpadov,
b)
jednotlivé jadrové zariadenie alebo jednotlivá dodávka jadrového materiálu alebo rádioaktívnych odpadov obsahuje rádionuklidy ako osobitnú formu rádioaktívneho materiálu, nepresahujú hodnotu 1,85 x 1013 Bq pre celkovú aktivitu v tomto jadrovom zariadení alebo v tejto dodávke jadrového materiálu alebo rádioaktívnych odpadov,
c)
jadrové zariadenie obsahuje spoločne osobitnú formu rádioaktívneho materiálu a rádionuklidy v inej ako osobitnej forme rádioaktívneho materiálu alebo takéto rádionuklidy rôznych skupín, nepresahujú hodnotu 1 pre súčet hodnôt získaných delením aktivít každého prítomného rádionuklidu príslušnou limitou podľa písmena b) alebo podľa prílohy; ak sú aktivity niektorých rádionuklidov v zmesi neznáme, ako deliteľ ich celkovej aktivity sa použije najnižšia predpísaná limita, alebo ak žiadna hodnota aktivity rádionuklidu nie je známa, celková aktivita nesmie prevýšiť najnižšiu predpísanú limitu pre prítomný rádionuklid.
(2)
Osobitná forma rádioaktívneho materiálu je nerozptýliteľný pevný rádioaktívny materiál alebo uzavreté puzdro obsahujúce rádioaktívny materiál.
§ 3
(1)
Na účely tejto vyhlášky sa štiepnym materiálom rozumie jadrový materiál obsahujúci rádionuklidy Pu-239, Pu-241, U-233 alebo U-235 okrem
a)
neožiareného prírodného alebo ochudobneného uránu,
b)
prírodného alebo ochudobneného uránu ožiareného výhradne v tepelných reaktoroch.
(2)
Na štiepny materiál sa vzťahujú ustanovenia § 2, pričom množstvo štiepneho materiálu, s ktorým sa nakladá v jadrovom zariadení alebo ktoré je obsiahnuté v zásielke jadrového materiálu alebo rádioaktívnych odpadov, nesmie presiahnuť limity množstiev uvedené v prílohe.
(3)
Jednotlivá dodávka čerstvého jadrového paliva nespĺňa požiadavky umožňujúce vyňať túto dodávku spod krytia zodpovednosti za jadrovú škodu.
§ 4
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom1) pod číslom notifikácie 2005/0457/SK.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Marta Žiaková v. r.
Príloha k vyhláške č. 47/2006 Z. z.
Tabuľka č. 1: Limity aktivity
Skupina Rádionuklid v skupine Limita aktivity [Bq]
1 rádionuklidy s hodnotou A2 neprevyšujúcou 3,7 x 108 Bq 7,4 x 1010
2 rádionuklidy s hodnotou A2 vyššou ako 3,7 x 108 Bq
a neprevyšujúcou 3,7 x 1010 Bq
7,4 x 1011
3 rádionuklidy s hodnotou A2 vyššou ako 3,7 x 1010 Bq
a neprevyšujúcou 3,7 x 1012 Bq
7,4 x 1012
4 rádionuklidy s hodnotou A2 vyššou ako 3,7 x 1012 Bq
a nižšou ako 3,7 x 1013 Bq
1,85 x 1014
5 rádionuklidy s hodnotou A2 rovnakou alebo vyššou ako 3,7 x 1013 Bq 1,85 x 1015
Rádionuklid, ktorého aktivita nie je známa, sa pokladá za rádionuklid skupiny 1.
Tabuľka č. 2: Limity množstiev
1. Pre jeden rádionuklid
Rádionuklid Limita množstiev [g]
Pu-239 375
Pu-241 375
U-233 375
U-235 600
2. Pre zmes rádionuklidov štiepneho materiálu súčet hodnôt získaných delením hmotnosti každého prítomného rádionuklidu príslušnou limitou uvedenou vyššie nesmie prevýšiť hodnotu 1.
Tabuľka č. 3: Hodnoty A2
1)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998).