461/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.07.2006 do 31.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

461
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
zo 4. júla 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 448/2005 Z. z. o odbornej skúške aktuára
Národná banka Slovenska podľa § 37 ods. 14 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 448/2005 Z. z. o odbornej skúške aktuára sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa slová „Úradu pre finančný trh“ nahrádzajú slovami „Národnej banky Slovenska“.
2.
V § 2 ods. 5 sa slová „generálny riaditeľ Úradu pre finančný trh“ nahrádzajú slovami „viceguvernér Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí útvar dohľadu nad finančným trhom“.
3.
V § 2 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
O priebehu a výsledkoch odbornej skúšky aktuára sa do desiatich dní po jej vykonaní vyhotoví zápisnica skúšobnej komisie o vykonaní odbornej skúšky aktuára, ktorá sa odovzdá Národnej banke Slovenska spolu s dokladmi z odbornej skúšky aktuára.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
4.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Na požiadanie sa v Národnej banke Slovenska umožní žiadateľovi nahliadnuť do jeho výsledkov z odbornej skúšky aktuára s výnimkou zápisnice o hlasovaní skúšobnej komisie.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Ivan Šramko v. r.