451/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

451
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 21. júna 2006
o odbornom lesnom hospodárovi
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 66 písm. g) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch ustanovuje:
§ 1
(1)
Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára (ďalej len „skúška“) sa podáva podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 do 31. októbra ministerstvu.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
doklad o vzdelaní,
b)
doklad o absolvovaní praxe v lesníckych činnostiach potvrdený obhospodarovateľom lesa spolu s opisom vykonávaných lesníckych činností; v doklade o absolvovaní praxe vydanom štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo zodpovednou osobou sa uvádza dĺžka pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu, počas ktorého žiadateľ v hlavnej činnosti zamestnania vykonával lesnícku prax,
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku.1)
(3)
Žiadateľovi, ktorý spĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti, sa termín a miesto skúšky oznámi písomne najneskôr 30 dní pred jej konaním.
(4)
Žiadosť o vykonanie skúšky, ktorú žiadateľ predkladá do piatich rokov od predloženia predchádzajúcej žiadosti o vykonanie skúšky žiadateľa, ktorému ministerstvo oznámilo splnenie predpokladov podľa odseku 3 a ktorý sa skúšky nezúčastnil z dôvodu na jeho strane alebo skúške nevyhovel, obsahuje len doklad podľa odseku 2 písm. c); na podanie žiadosti sa primerane vzťahuje odsek 1.
§ 2
(1)
Obsahom skúšky je overenie vedomostí a schopností žiadateľa potrebných na výkon činnosti, povinností a oprávnení odborného lesného hospodára (ďalej len „hospodár“).
(2)
Skúškou sa overujú odborné vedomosti a praktické zručnosti z týchto oblastí:
a)
pestovanie lesov,
b)
ťažba dreva, doprava dreva, ochrana dreva a ekologické technológie,
c)
hospodárska úprava lesov a realizácia programov starostlivosti o lesy, lesná hospodárska evidencia a pozemková evidencia,
d)
všeobecne záväzné právne predpisy na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny,
e)
ochrana lesov a lesotechnické meliorácie.
§ 3
(1)
Skúška sa vykonáva pred päťčlennou komisiou.
(2)
Za predsedu komisie a člena komisie možno po prerokovaní so Slovenskou lesníckou komorou vymenovať osobu s vysokoškolským vzdelaním lesníckeho zamerania druhého stupňa, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára (ďalej len „osvedčenie“) alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie programu starostlivosti o lesy, alebo držiteľa dokladu o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon štátnej správy lesného hospodárstva. Predseda komisie je štátny zamestnanec ministerstva.
§ 4
(1)
Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť skúšky sa vykonáva formou testu. Ak žiadateľ v písomnej časti skúšky nezodpovedal správne najmenej 70 % z požadovaných otázok z každej oblasti podľa § 2 ods. 2, ústna časť skúšky sa nevykoná. Ústna časť skúšky doplnená preverením odborných vedomostí a praktických zručností pri vykonávaní činnosti, povinností a oprávnení hospodára sa vykonáva v teréne. V ústnej časti skúšky žiadateľ vyhovie, ak sa na tom uznesú najmenej štyria členovia komisie.
(2)
Výsledok skúšky sa hodnotí súhrnným klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(3)
Po ukončení skúšky predseda komisie oznámi žiadateľovi výsledok skúšky. O výsledku skúšky sa za každého žiadateľa vyhotoví samostatný protokol. Protokol podpísaný predsedom komisie a ostatnými členmi komisie sa bezodkladne predloží okresnému úradu v sídle kraja príslušnému podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.
§ 5
(1)
Žiadosť o vydanie osvedčenia a zápis do registra odborných lesných hospodárov (ďalej len „register“) sa predkladá okresnému úradu v sídle kraja príslušnému podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa spolu s dokladom o zaplatení správneho poplatku.2) Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Osvedčenie sa žiadateľovi vydá na základe protokolu podľa § 4 ods. 3, oznámenia ministerstva o odpustení vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach alebo dokladu o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon štátnej správy lesného hospodárstva. Vzor osvedčenia je uvedený v prílohe č. 3.
§ 5a
(1)
Žiadosť o odpustenie vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach sa podáva ministerstvu; vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 4.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je doklad o
a)
vzdelaní,
b)
štátnych skúškach z oblastí podľa § 2 ods. 2 a
c)
odbornej praxi v rámci štúdia potvrdený vysokou školou, na ktorej žiadateľ absolvoval štátne skúšky a odbornú prax.
(3)
Porovnanie rozsahu štátnej skúšky podľa odseku 2 písm. b) s rozsahom skúšky podľa § 2 ods. 2 sa vykoná v spolupráci s vysokou školou, na ktorej žiadateľ absolvoval štátnu skúšku.
(4)
Vykonanie skúšky možno odpustiť, ak žiadateľ absolvoval štátne skúšky podľa odseku 2 písm. b) s hodnotením v klasifikačnom stupni A – výborne.3)
(5)
Absolvovanie praxe v lesníckych činnostiach možno odpustiť žiadateľovi, ktorý absolvoval odbornú prax vo vysokoškolskom lesníckom podniku4) v rámci vysokoškolského štúdia druhého stupňa v rozsahu najmenej 200 hodín, pričom odborná prax v každej oblasti podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) a e) je v rozsahu najmenej 40 hodín.
§ 6
Zánik platnosti osvedčenia sa oznámi dotknutým obhospodarovateľom lesov a dotknutým orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
§ 7
Register odborných lesných hospodárov obsahuje
a)
údaje o hospodárovi, a to meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia a adresa trvalého pobytu,
b)
číslo osvedčenia, dátum zápisu do registra, miesto a dátum vydania osvedčenia a orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý osvedčenie vydal,
c)
záznam o porušení povinností hospodára a orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý porušenie zistil a zaznamenal,
d)
dátum a dôvod zániku platnosti osvedčenia, a ak platnosť zaniká rozhodnutím orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, aj číslo rozhodnutia o zániku platnosti osvedčenia a dobu, na ktorú platnosť osvedčenia zaniká, a orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý rozhodnutie vydal,
e)
dátum vyčiarknutia z registra a
f)
dátum účasti hospodára na školení.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2006.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 451/2006 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 451/2006 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 451/2006 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 451/2006 Z. z.
1)
Položka 5 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3)
§ 6 ods. 3 písm. a) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších predpisov.
4)
§ 38 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.