Predpis bol zrušený predpisom 387/2008 Z. z.

448/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2006 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

448
Vyhláška
Národnej banky Slovenska
zo 4. júla 2006
o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Karola Kuzmányho
Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Pri príležitosti 200. výročia narodenia prvého podpredsedu Matice slovenskej, básnika, prozaika a cirkevného hodnostára Karola Kuzmányho sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).
(2)
Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jeho hmotnosť je 18 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,45 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 10/1 000.
§ 2
(1)
Na líci dvestokorunáka v štvorcovom obrazci (ďalej len „štvorec“) je v hornej časti v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Vľavo pod názvom štátu je štátny znak Slovenskej republiky a vpravo vedľa neho letopočet razby „2006“. V strede štvorca je nominálna hodnota dvestokorunáka „200 Sk“ a v jeho spodnej časti je štylizovaná otvorená kniha s lipovým listom uprostred. Pod štvorcom vľavo je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“, medzi dvoma razidlami; uprospred je značka programu Spoločné emisie Európy znázorňujúca európsku hviezdu a symbol eura a vpravo sú iniciálky mena a priezviska autorky výtvarného návrhu dvestokorunáka sochárky Márie Poldaufovej „MP“.
(2)
Na rube dvestokorunáka v štvorci je vyobrazený portrét Karola Kuzmányho. Pod portrétom je jeho meno „KAROL“, letopočty jeho narodenia a úmrtia „1806 1866“ a jeho priezvisko „KUZMÁNY“. Nad štvorcom je faksimile podpisu „K. Kuzmány“ a rovnakým písmom uvedený názov jeho cirkevnej funkcie „Superintendent“.
(3)
Na hrane dvestokorunáka je razbou do hĺbky umiestnený začiatok textu hymnickej piesne „KTO ZA PRAVDU HORÍ V SVÄTEJ OBETI ...“.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.
Ivan Šramko v. r.
Obrázok