447/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

447
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 26. júna 2006
o organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 47 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z. z. po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Zdravotná starostlivosť v Zbore väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) sa poskytuje v zdravotníckom zariadení ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a v nemocnici pre obvinených a odsúdených (ďalej len „zdravotnícke zariadenie“).
(2)
Zdravotníckymi zariadeniami podľa odseku 1 sú
a)
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
b)
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
c)
zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
d)
psychiatrické oddelenie na výkon ochranného liečenia.1)
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
§ 2
(1)
Zdravotnú starostlivosť v zbore poskytujú zdravotnícki pracovníci v služobnom pomere2) a zdravotnícki pracovníci v pracovnoprávnom vzťahu.3)
(2)
Zdravotná starostlivosť v zbore4) sa poskytuje ako
a)
ambulantná zdravotná starostlivosť
1.
všeobecná a
2.
špecializovaná,
b)
ústavná zdravotná starostlivosť.
§ 3
(1)
Zdravotná starostlivosť v zbore4) sa poskytuje
a)
osobe vo väzbe (ďalej len „obvinený“) v rozsahu podľa § 2 ods. 2,
b)
osobe vo výkone trestu odňatia slobody (ďalej len „odsúdený“) v rozsahu podľa § 2 ods. 2,
c)
príslušníkovi zboru v rozsahu podľa § 2 ods. 2 písm. a),
d)
zamestnancovi zboru v rozsahu podľa § 2 ods. 2 písm. a).
(2)
Inej osobe možno zdravotnú starostlivosť v zbore poskytovať v rozsahu podľa § 2 ods. 2 písm. a) na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; návrh na uzatvorenie dohody osoba predkladá riaditeľovi ústavu na výkon väzby, riaditeľovi ústavu na výkon trestu odňatia slobody, riaditeľovi ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo riaditeľovi nemocnice pre obvinených a odsúdených, ktorý o návrhu rozhodne na základe stanoviska vedúceho lekára príslušného zdravotníckeho zariadenia. Návrh na uzatvorenie dohody možno odmietnuť v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.5)
§ 4
Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
(1)
Ambulantná zdravotná starostlivosť sa obvineným a odsúdeným poskytuje v zdravotníckych zariadeniach uvedených v § 1 ods. 2, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.6)
(2)
Ústavná zdravotná starostlivosť sa obvineným a odsúdeným poskytuje v nemocnici pre obvinených a odsúdených, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.7)
(3)
Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť sa osobám uvedeným v § 3 ods. 1 písm. c) a d) a iným osobám podľa § 3 ods. 2 poskytuje v zdravotníckych zariadeniach uvedených v § 1 ods. 2 písm. a).
(4)
Príslušníkovi zboru sa zdravotná starostlivosť podľa odseku 3 poskytuje v zdravotníckom zariadení ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo v nemocnici pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav“), v ktorom je podľa osobitného predpisu7) do funkcie ustanovený alebo vymenovaný; príslušníkovi zboru z Generálneho riaditeľstva zboru sa zdravotná starostlivosť podľa odseku 3 poskytuje v Ústave na výkon väzby v Bratislave.
(5)
Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije, ak poskytovateľa zdravotnej starostlivosti určil služobný orgán alebo služobný úrad podľa osobitného predpisu.8)
§ 5
Spoločné ustanovenia
(1)
Ordinačné hodiny zdravotníckych zariadení, v ktorých sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, schvaľuje Generálne riaditeľstvo zboru na návrh poskytovateľa.
(2)
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti obvinenému alebo odsúdenému v zdravotníckom zariadení zboru môže byť v miestnosti, kde sa starostlivosť poskytuje, prítomný príslušník zboru rovnakého pohlavia, ak o to požiada ošetrujúci zdravotnícky pracovník v záujme ochrany života alebo zdravia prítomných osôb; ak sa zdravotná starostlivosť poskytuje v inom zdravotníckom zariadení, ako je uvedené v § 1 ods. 2, prítomnosť príslušníka zboru rovnakého pohlavia musí byť zachovaná.
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 359/1996 Z. z. o organizácii a poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.
Lucia Žitňanská v. r.
1)
§ 83 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 664/2005 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody.
2)
§ 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
3)
§ 42 a 226 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
4)
§ 4 ods. 1 písm. k) zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
5)
§ 12 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 3 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby.
§ 5 ods. 3 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 33 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)