437/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

437
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 26. júna 2006,
ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 66 písm. a) až j) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti
a)
o prijímaní, umiestňovaní, premiestňovaní a predvedení obvinených,
b)
o zaobchádzaní s obvinenými,
c)
o zabezpečovaní práv obvinených,
d)
o nakladaní s peňažnými prostriedkami obvineného,
e)
o zaraďovaní obvinených do práce,
f)
o disciplinárnych odmenách, disciplinárnych trestoch a rozsahu disciplinárnej právomoci,
g)
o diferencovanom výkone väzby,
h)
o prepúšťaní obvinených,
i)
o výkone väzby mladistvých, žien, cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti,
j)
o účasti orgánov a organizácií na výkone väzby obvinených,
k)
o nosení preukazu obvineného,
l)
o konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby.
Prijímanie
§ 2
(1)
Písomný príkaz súdu, na základe ktorého bol obvinený prijatý do väzby, obsahuje údaje podľa osobitného predpisu,1) mená, priezviská a dátumy narodenia obvinených, ktorých trestné činy navzájom súvisia alebo o trestných činoch ktorých sa vykonáva spoločné konanie, ak sú vo väzbe z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.2)
(2)
Písomný príkaz podľa odseku 1 musí obsahovať podpis sudcu a odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky súdu, ktorý rozhodnutie o vzatí do väzby vydal.
§ 4
(1)
Osobnú prehliadku obvineného po prijatí do väzby vykoná príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „príslušník zboru“) rovnakého pohlavia za prítomnosti príslušníka orgánu, ktorý obvineného dodal do väzby.
(2)
O výsledku osobnej prehliadky sa vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje najmä
a)
zoznam odňatých vecí podľa § 6 ods. 6 zákona,
b)
údaj o prevzatí osobných dokladov,
c)
údaj o prevzatí peňažných prostriedkov v eurách alebo cudzej mene podľa § 23 ods. 1 a 2 zákona,
d)
záznam o vyjadrení obvineného, či, kým a kedy bolo voči nemu použité fyzické násilie,
e)
záznam o zistení viditeľných stôp po fyzickom násilí alebo zranení na tele obvineného a
f)
časový údaj s uvedením dátumu, hodiny a minúty vykonania osobnej prehliadky a vykonania písomného záznamu.
(3)
Záznam podľa odseku 2 podpíše príslušník zboru, ktorý osobnú prehliadku vykonal, obvinený, ktorý sa úkonom podľa odsekov 1 a 2 podrobil, a príslušník, ktorý obvineného do väzby dodal; ak obvinený záznam odmietne podpísať, príslušník zboru o tom urobí poznámku v zázname. Ak obvineného do väzby dodal príslušník iného pohlavia ako dodaný obvinený, tak tento príslušník podpíše písomný záznam potvrdzujúci len pravdivosť jeho obsahu podľa odseku 2 písm. a) až d) a f).
(4)
Písomný záznam podľa odseku 2 sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch; jeden výtlačok sa vydá obvinenému a jeden sa založí do osobného spisu obvineného.
§ 5
(1)
O oboznámení s právami a povinnosťami, ktoré má obvinený vo väzbe, sa urobí záznam, ktorý obvinený potvrdí podpisom; ak obvinený záznam odmietne podpísať, príslušník zboru o tom urobí poznámku v zázname.
(2)
O obvinenom sa založí osobný spis.
§ 6
(1)
Ak je obvinený prijatý do väzby v pracovný deň po 15.00 hodine alebo v deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, podrobí sa lekárskej prehliadke, hygienickým a protiepidemickým opatreniam a zdravotným výkonom v najbližší pracovný deň. Ak príslušník zboru, ktorý osobnú prehliadku vykonal, po prijatí obvineného do väzby zistí, že na tele obvineného sú viditeľné stopy po fyzickom násilí alebo zranení, zabezpečí bez zbytočného odkladu jeho prehliadku lekárom. Ak je obvinený podozrivý z infekčného a parazitárneho ochorenia, ústav na výkon väzby a nemocnica pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav“) ihneď zabezpečí jeho izoláciu.
(2)
Ak lekár pri vstupnej lekárskej prehliadke zistí na tele obvineného stopy po fyzickom násilí alebo zranení alebo zistí, že obvinená je tehotná, ústav o tom upovedomí súd, ktorý o väzbe rozhodol, a prokurátora, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave.
§ 7
(1)
Obvinený si môže ponechať veci uvedené v § 17 ods. 1 zákona; ostatné veci vrátane peňažných prostriedkov, cenností a dokladov ústav prevezme do úschovy.
(2)
Ak má obvinený pri prijatí do výkonu väzby strelnú zbraň alebo strelivo, odovzdá ich orgánu, ktorý obvineného dodal do výkonu väzby. Pri dodaní obvineného do výkonu väzby príslušníkmi zboru ústav strelnú zbraň alebo strelivo obvinenému odníme a odovzdá v mene obvineného do úschovy najbližšiemu policajnému útvaru, ktorý o tom vydá potvrdenie; potvrdenie o úschove ústav prevezme do úschovy podľa odseku 1.
§ 8
Ústav o prijatí obvineného do väzby odošle hlásenie súdu, ktorý o vzatí do väzby rozhodol.
Umiestňovanie
§ 9
(1)
Umiestňovanie obvineného do cely určuje riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru okrem prípadov uvedených v § 7 ods. 5 zákona, v ktorých umiestnenie určuje iba riaditeľ ústavu. Pri umiestňovaní sa prihliada najmä na vek, zdravotný stav a životné návyky obvineného, ako fajčenie, závislosť od alkoholu alebo iných návykových látok. Do určenia umiestnenia, najdlhšie však do najbližšieho pracovného dňa, je obvinený umiestnený v prijímacej cele.
(2)
O každom umiestnení obvineného do cely sa vedie záznam.
(3)
Obvinený môže v odôvodnenom prípade požiadať o umiestnenie do inej cely, o čom rozhodne riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru.
§ 11
Premiestňovanie
(1)
Osobný spis obvineného, jeho osobné veci, peňažné prostriedky v cudzej mene prevzaté do úschovy a príkaz na premiestnenie sa zasielajú eskortou do ústavu, do ktorého sa obvinený premiestňuje.
(2)
Ak je obvinený premiestnený do iného zdravotníckeho zariadenia mimo pôsobnosti zboru, zabezpečuje jeho stráženie najbližší ústav.
Predvedenie
§ 12
Obvinený sa predvádza v ústave pred osoby a orgány podľa § 9 ods. 1 zákona do miestnosti na to určenej. Do miestnosti možno priniesť a z miestnosti odniesť len písomnosti, ktoré bezprostredne súvisia s konaním vo veci, v ktorej je obvinený predvádzaný. Iné veci, ktoré so sebou priniesli osoby a orgány podľa § 9 ods. 1 zákona, sa odkladajú do uzamykateľných skriniek v priestoroch na to určených.
§ 13
(1)
Žiadosti o predvedenie a odovzdanie obvineného na vykonanie úkonov trestného konania mimo ústavu sa nevyhovie, ak tomu bráni zlý zdravotný stav obvineného. O zamietnutí žiadosti rozhoduje na návrh lekára riaditeľ ústavu.
(2)
Ak je obvinený odovzdaný na dobu dlhšiu ako 24 hodín a úkon trestného konania je vykonávaný mimo územia okresu, kde sa ústav nachádza, môže byť obvinený umiestnený do ukončenia úkonu mimo súdu alebo na súde v ústave, ktorý je najbližšie k miestu, kde je úkon vykonávaný, ak ho orgán činný v trestnom konaní neumiestni do cely policajného zaistenia podľa osobitného predpisu.3)
DRUHÁ HLAVA
ZAOBCHÁDZANIE
Prvý oddiel
Zabezpečovanie práv
§ 14
Stravovanie
(1)
Hygienickú bezchybnosť, kvalitu stravy a hygienické podmienky jej prípravy a výdaja kontroluje lekár alebo iný zdravotnícky pracovník.
(2)
Strava sa pripravuje podľa schválených jedálnych lístkov, receptúr jedál v spoločnom stravovaní, peňažného limitu na prípravu stravy a počtu stravníkov v rozsahu priznaných stravných dávok spravidla vo väzenskej kuchyni; podáva sa podľa časového rozvrhu dňa. Ak z prevádzkových dôvodov alebo dôvodov zaradenia obvineného do práce nemožno dodržať časový odstup medzi vydávaním hlavných jedál podľa § 13 zákona, ústav zabezpečí výdaj desiatej alebo olovrantu.
(3)
Stravnou dávkou sa rozumie určené množstvo stravy, ktoré sa obvinenému poskytuje na základe výživových dávok odporúčaných Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa veku, zdravotného stavu, zaradenia do práce a osobitostí vyplývajúcich z požiadaviek kultúrnych a náboženských tradícií.
(4)
Zloženie a nutričnú hodnotu stravy pri špeciálnych diétach, štandardizovaných diétnych postupoch a neštandardných požiadavkách na poskytnutie stravy podľa kultúrnych a náboženských tradícií určí spravidla asistent výživy. Peňažné limity na prípravu stravy vyjadrujú priemernú hodnotu potravín obsiahnutých v stravných dávkach, zodpovedajú priemernej úrovni cien potravín a sú podkladom na výpočet peňažnej náležitosti stravovania vo väzenskej kuchyni.
(5)
O priznaní, druhu a zrušení liečebnej výživy rozhoduje lekár.
(6)
Obvinenému, ktorému nie je v cele alebo kuchynke umožnená vlastná príprava kávy alebo čaju, sa najmenej dvakrát denne poskytuje horúca voda na prípravu nápojov.
§ 14a
Ubytovanie
(1)
Obvinenému sa povolí primeraná estetická úprava cely. O spôsobe úpravy cely, lôžka a uzamykateľnej skrinky obvineného rozhoduje riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru.
(2)
Ubytovacia plocha cely sa určí z celkovej plochy cely po odpočítaní plochy, ktorú zaberá
a)
hygienická bunka umiestnená v cele,
b)
stavebne oddelené WC umiestnené v cele,
c)
plocha, nad ktorou je svetlá výška cely menšia ako 1300 mm,
d)
plocha zabudovaného nábytku,
e)
plocha okenných a dverných ústupkov.
(3)
Do ubytovacej plochy cely sa započítava plocha arkierov a výklenkov, ak sú súčasne najmenej 1200 mm široké, 300 mm hlboké a 2000 mm vysoké od podlahy.
(4)
Generálny riaditeľ určí celkovú ubytovaciu kapacitu ústavu.
(5)
O dočasnom znížení ubytovacej plochy podľa § 12 ods. 1 zákona môže rozhodnúť riaditeľ ústavu. Rozhodnutie riaditeľa ústavu o dočasnom znížení ubytovacej plochy platí najviac šesť mesiacov; v prípade trvania dôvodov, môže riaditeľ ústavu o dočasnom znížení ubytovacej plochy rozhodnúť aj opakovane.
Odievanie
§ 15
(1)
Ak obvinený používa vlastný odev, bielizeň a obuv, musí mať zabezpečenú obmenu spodnej bielizne raz za týždeň a obmenu odevu a obuvi podľa potreby, najčastejšie však raz za dva týždne. Kontrolu prinesených súčastí odevu určených na obmenu vykonáva príslušník zboru v prítomnosti osoby, ktorá ich priniesla, o čom urobí záznam. Jednotlivé časti vlastného odevu nesmú sťažovať identifikáciu obvineného, nesmú byť označené názvami ozbrojených zborov, nesmú byť výstredné alebo v rozpore s § 30 ods. 2 písm. i) zákona.
(2)
Obvinený, ktorý používa vlastný odev, nosí rukávovú pásku oranžovej farby širokú 10 cm nad lakťom ľavej ruky na účel jeho identifikácie. Obvinení, ktorých trestné činy navzájom súvisia alebo o trestných činoch ktorých sa vykonáva spoločné konanie, sa pri eskorte označujú aj rukávovou páskou rovnakej farby okrem oranžovej; rukávová páska je široká 10 cm a obvinený ju nosí nad lakťom ľavej ruky.
§ 16
(1)
Ak obvinený nedodržiava podmienky ustanovené v § 14 ods. 2 zákona alebo ak poruší povinnosť ustanovenú v § 30 ods. 1 písm. i) zákona, riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru dočasne pozastaví možnosť obvineného používať vlastný odev a obuv.
(2)
Obvinenému sa v súlade s § 14 ods. 1 zákona poskytuje odev a obuv podľa určených vzorov a noriem. Ústavná spodná bielizeň sa vymieňa raz za týždeň, ústavný odev a obuv podľa potreby a ústavná posteľná bielizeň raz za dva týždne.
§ 17
(1)
Pri športovej činnosti v ústave sa obvinenému na jeho žiadosť umožní používať vlastný športový odev a obuv.
(2)
Obvinený, ktorý sa má podľa § 9 zákona predviesť mimo ústavu, používa počas predvedenia vlastný odev, bielizeň a obuv, ak zodpovedajú klimatickým a mikroklimatickým podmienkam a zabezpečia ochranu jeho zdravia pred nepriaznivými účinkami týchto podmienok.
(3)
Podmienky používania vlastného odevu a obuvi určí riaditeľ ústavu.
§ 17a
Nosenie preukazu obvineného
Preukaz obvineného sa má nosiť obvineným vždy, keď sa nachádza obvinený mimo cely; jeho stratu ihneď nahlási príslušníkovi zboru.
§ 18
Spánok
Počas nočného pokoja sa obvinený zdržiava na svojom lôžku a nevykonáva žiadne činnosti, ktoré by mohli rušiť ostatných obvinených, najmä nezapína osvetlenie cely, nehrá kartové ani iné hry, nepoužíva hlasno rádioprijímač a nesleduje televízne vysielanie; fajčiť počas nočného pokoja môže len obvinený, ktorý je v cele umiestnený sám. Riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru môže obvinenému povoliť sledovať televízne vysielanie aj počas nočného pokoja.
Starostlivosť o zdravie
§ 19
(1)
Ústav poskytne obvinenému peňažný príspevok podľa § 16 ods. 2 zákona vo výške najnižšieho doplatku za liek, liečebnú a zdravotnícku pomôcku zaradenú v zozname kategorizovaných liekov, liečebných a zdravotníckych pomôcok, ktoré majú porovnateľný účel určenia a porovnateľné základné funkčné vlastnosti. Ak liek, liečebnú alebo zdravotnícku pomôcku indikuje lekár v ústave alebo v nemocnici, ústav poskytne obvinenému peňažné prostriedky na nákup lieku, liečebnej alebo zdravotníckej pomôcky vo výške určeného doplatku za liek, liečebnú alebo zdravotnícku pomôcku.
(2)
Obvinený potvrdí svojím podpisom súhlas s poskytnutím peňažných prostriedkov na úhradu nákladov na nákup lieku, liečebnej alebo zdravotníckej pomôcky a na úhradu nevyhnutých nákladov poskytnutých za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Peňažný príspevok sa zaeviduje na konto obvineného debetom.
(3)
Lekár vykonávajúci kontrolu podľa osobitného predpisu4) predkladá riaditeľovi ústavu správu a odporúčanie týkajúce sa nedostatkov v hygienickej starostlivosti.
(4)
Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti5) a nemožno ju zabezpečiť lekárom z ústavu, ústav privolá záchrannú zdravotnú službu alebo lekársku službu prvej pomoci, ktorá po vyšetrení obvineného rozhodne o ďalšom postupe.
(5)
Ak obvinený vyhlási hladovku, do 24 hodín sa o tom informuje lekár, ktorý rozhodne o spôsobe dohľadu nad zdravotným stavom obvineného; zdravotný stav obvineného kontroluje najmenej raz za tri dni. Ak hladovka trvá viac ako 72 hodín, riaditeľ ústavu oznámi túto skutočnosť prokurátorovi, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave, príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu a obvinenému sa poskytne potrebná zdravotná starostlivosť.
§ 20
(1)
Priestor určený na vychádzky je vybavený zariadením na sedenie a vykonávanie športových činností a súčasne umožňuje vykonanie vychádzky aj v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok.
(2)
Obvinený sa zúčastňuje na vychádzke v odeve a obuvi, ktoré sú primerané poveternostným podmienkam. Obvinený môže počas vychádzky vykonávať športovú činnosť.
(3)
Vychádzka chorého obvineného alebo obvinenej tehotnej ženy sa uskutočňuje so súhlasom lekára a podľa jeho pokynov.
(4)
Ustanovenia § 7 zákona sa primerane použijú aj na uskutočnenie vychádzky.
§ 21
(1)
Ak z prevádzkových alebo iných dôvodov obvinenému nemožno sprchovanie dočasne zabezpečiť, ústav zabezpečí, aby sa obvinený mohol najmenej dvakrát v kalendárnom týždni umývať v teplej vode.
(2)
Dozor pri sprchovaní vykonáva príslušník zboru rovnakého pohlavia.
(3)
Ak orgán činný v trestnom konaní nepožiadal, aby vzhľad obvineného zostal v záujme trestného konania bez zmeny, možno obvinenému na jeho požiadanie upraviť vlasy, fúzy a bradu.
(4)
Obvinený je podľa potreby bezplatne strihaný; vlasy a fúzy si obvinený musí udržiavať čisté.
(5)
Ak obvinený nemá pri prijímaní do výkonu väzby potreby osobnej hygieny, vydajú sa mu ihneď po nástupe. Ústav vydá obvinenému základné potreby osobnej hygieny podľa potreby a určených noriem a ďalšie potreby osobnej hygieny v súlade s § 16 ods. 5 zákona podľa potreby a určených noriem na základe písomnej žiadosti obvineného. Náklady ústavu na poskytnutie ďalších potrieb osobnej hygieny sa zaevidujú na konto obvineného debetom.
§ 22
Ak obvinený ochorel na nevyliečiteľnú životu nebezpečnú chorobu alebo nevyliečiteľnú duševnú chorobu, ktorú nemožno liečiť v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“), riaditeľ ústavu na návrh lekára oznámi túto skutočnosť príslušnému prokurátorovi alebo súdu; vždy však prokurátorovi, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave. Prílohou oznámenia je lekárska správa o zdravotnom stave obvineného.
§ 23
Veci osobnej potreby
(1)
Obvinený kedykoľvek umožní príslušníkovi zboru nahliadnuť do svojich osobných vecí. Náhradné kľúče od uzamykateľnej skrinky sú uložené na mieste určenom riaditeľom ústavu tak, aby bolo vylúčené ich zneužitie.
(2)
Podmienky a spôsob používania elektrických spotrebičov určuje riaditeľ ústavu.
§ 24
Styk s obhajcom a inými osobami
(1)
Na styk obvineného s obhajcom, advokátom alebo inou osobou podľa § 18 ods. 2 zákona je v ústave určená miestnosť; obvinený môže na stretnutie priniesť a zo stretnutia odniesť len písomnosti, ktoré bezprostredne súvisia s vecou, v ktorej ho zastupuje.
(2)
Obhajca, advokát alebo iná osoba podľa § 18 ods. 2 zákona sa musia vždy preukázať písomným poverením na zastupovanie obvineného.
Návštevy
§ 25
(1)
Návšteva sa vykoná na základe pozvania na návštevu za podmienok ustanovených v zákone.
(2)
Pre návštevníkov je zriadená čakáreň a priestor pre matky s deťmi, v ktorej sú k dispozícii zákon, táto vyhláška a ústavný poriadok.
§ 26
(1)
Za priebeh návštevy zodpovedá určený príslušník zboru. Pred návštevou v súlade s § 19 ods. 5 a 6 zákona poučí obvinených a návštevníkov o zásadách správania pri návšteve uvedených v prílohe a odpovie na ich prípadné otázky. Pred začiatkom a po skončení návštevy vykoná osobnú prehliadku obvineného príslušník zboru rovnakého pohlavia.
(2)
Návštevy vykonávané priamym kontaktom medzi obvineným a návštevníkom sa uskutočňujú oddelene od návštev vykonávaných bez priameho kontaktu.
(3)
Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže zúčastniť na návšteve len v sprievode plnoletej osoby.
(4)
Vykonanie návštevy, jej prerušenie a jej predčasné skončenie sa evidujú.
(5)
Návšteva počas výkonu disciplinárneho trestu umiestnenia do samoväzby alebo celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho trestu sa vykoná bez priameho kontaktu; v prípade návštevy obvineného osobou mladšou ako 15 rokov môže riaditeľ ústavu povoliť návštevu priamym kontaktom.
Korešpondencia
§ 27
(1)
Korešpondencia sa prijíma a odosiela každý pracovný deň v čase určenom v ústavnom poriadku. Poštovému podniku6) sa korešpondencia odovzdáva najneskôr nasledujúci pracovný deň; ak ide o korešpondenciu v cudzom jazyku, bez zbytočného odkladu po kontrole obsahu prekladu. Doručená korešpondencia v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, ktorej obsah prekladu môže skontrolovať príslušník zboru v ústave, sa obvinenému odovzdáva v ten istý deň, v ktorom bola prevzatá z poštového podniku,6) ak tomu nebránia dôležité okolnosti. Pri ostatnej doručenej korešpondencii v cudzom jazyku ústav bezodkladne zabezpečí kontrolu obsahu prekladu a odovzdá ju obvinenému.
(2)
Ak je potrebné zistiť obsah korešpondencie napísanej v inom ako štátnom jazyku, ústav zabezpečí jej preklad okrem korešpondencie obvinených v kolúznej väzbe; v takom prípade sa postupuje podľa § 20 ods. 3 zákona.
(3)
Obvinený odovzdáva korešpondenciu na odoslanie v nezalepenej obálke; to neplatí, ak ide o korešpondenciu podľa § 20 ods. 4 zákona. Korešpondencia musí byť označená úplnou adresou odosielateľa a adresou adresáta a musí byť na nej nalepená platná poštová známka príslušnej nominálnej hodnoty okrem prípadu uvedeného v § 20 ods. 5 zákona; inak sa taká korešpondencia neodošle.
(4)
Obvinený si môže ponechať pri sebe došlú korešpondenciu v množstve zodpovedajúcom možnostiam jej uloženia v skrinke. Ak množstvo korešpondencie, ktorú má obvinený pri sebe, prevyšuje možnosti jej uloženia v skrinke, obvinený korešpondenciu odovzdá pri návšteve, odošle na vlastné náklady, zničí ju alebo ak o to požiada, ústav zabezpečí uloženie korešpondencie do jeho osobných vecí; ústav korešpondenciu pred odovzdaním alebo odoslaním skontroluje.
§ 28
(1)
Korešpondencia podľa § 20 ods. 4 zákona a korešpondencia medzi obvineným a osobami a orgánmi uvedenými v § 59 a 60 zákona sa evidujú; ostatná korešpondencia sa eviduje, len ak je odosielaná a doručená ako doporučená zásielka alebo poistená zásielka.
(2)
Korešpondenciu, o ktorej obvinený tvrdí, že obsahuje opravný prostriedok, ktorý podáva podľa procesných predpisov, opatrí príslušník zboru odtlačkom prezentačnej pečiatky ústavu s dátumom odovzdania korešpondencie obvineným na odoslanie.
(3)
Ak ústav zadrží korešpondenciu podľa § 20 ods. 2 zákona, príslušník zboru o tom spracuje úradný záznam a informuje obvineného.
§ 29
Používanie telefónu
(1)
Žiadosť o používanie telefónneho zariadenia umiestneného v ústave obvinený v kolúznej väzbe predkladá orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu prostredníctvom službukonajúceho príslušníka zboru na predpísanom tlačive; žiadosť sa zasiela orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu na náklady obvineného. Podmienky používania telefónneho zariadenia určuje riaditeľ ústavu.
(2)
Ak obvinený v kolúznej väzbe žiada ústav o telefonovanie s obhajcom, na predpísanom tlačive uvedie údaje o obhajcovi, ktoré ústav overuje prostredníctvom orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.
(3)
Obvinenému, ktorý nepretelefonuje počet minút stanovených zákonom, sa tieto do ďalšieho telefonovania neprenášajú.
(4)
Ústavom nie sú sprostredkované telefonické hovory adresované obvinenému do ústavu.
(5)
Riaditelia ústavov po vzájomnej dohode môžu povoliť telefonický hovor medzi obvinenými navzájom a medzi obvinenými a odsúdenými, ak ide o manželov, rodičov a deti a ak to technické podmienky ústavu umožňujú. Náklady telefonického hovoru znáša volajúci obvinený alebo odsúdený.
(6)
V prípade nariadenia riaditeľa ústavu podľa § 21 ods. 1 zákona je príslušník zboru prítomný v priestore určenom na telefonovanie tak, aby mal možnosť nepretržitej kontroly telefónneho zariadenia a telefonujúceho obvineného. Ústav upozorní obvineného výveskou umiestnenou pri telefónnom zariadení, že príslušník zboru, ktorý môže byť podľa § 21 ods. 1 zákona prítomný pri telefonovaní, môže obsah hovoru počuť a telefonovanie preruší, ak zistí, že obvinený poškodzuje telefónne zariadenie.
(7)
Pri telefonovaní obvineného v kolúznej väzbe je zástupca orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ak si vyhradil svoju prítomnosť pri telefonovaní, vždy prítomný bezprostredne pri telefónnom zariadení.
(8)
Na telefonovanie obvinený používa preukaz obvineného. Ak sa kontrolou zistí, že preukaz obvineného používa iný obvinený ako ten, ktorému bol vydaný, telefonický hovor sa zruší; neoprávnené použitie telefónneho zariadenia je disciplinárnym previnením podľa § 40 ods. 2 zákona.
(9)
Kredit na telefonovanie si môže obvinený zakúpiť bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom telefónneho zariadenia v termínoch určených riaditeľom ústavu. Pri prepustení obvineného na slobodu sa mu nevyčerpaný kredit na telefonovanie vráti.
§ 30
Prijímanie balíkov
(1)
Povolenie na prijatie balíka podľa § 14 ods. 4, § 22, § 26 ods. 5 a § 38 ods. 3 písm. d) zákona (ďalej len „balík“) zasiela obvinený fyzickej osobe alebo právnickej osobe, od ktorej ho žiada zaslať, na riadne vyplnenom predpísanom tlačive opatrenom odtlačkom pečiatky ústavu a podpisom oprávneného príslušníka zboru, ktorý tlačivo vyplnil.
(2)
Povolenie na prijatie balíka je platné tri mesiace odo dňa jeho vydania; u mladistvého jeden mesiac odo dňa jeho vydania. Na predpísanom tlačive sa vyznačí dátum posledného dňa platnosti povolenia na prijatie balíka. Pre časovú platnosť povolenia na prijatie balíka je rozhodujúci dátum jeho podania na poštovú prepravu odosielateľom.
(3)
Ústav neprevezme od poštového podniku6) balík, ak
a)
bol doručený bez platného povolenia na prijatie balíka nalepeného na obale,
b)
platnosť povolenia na prijatie balíka uplynula pred dátumom jeho podania na poštovú prepravu odosielateľom,
c)
má poškodený obal,
d)
presahuje maximálnu povolenú hmotnosť podľa § 22 ods. 1 zákona alebo § 38 ods. 3 písm. d) zákona.
(4)
Dôvod odmietnutia prevzatia balíka podľa odseku 3 ústav uvedie na dodacom doklade poštového podniku.
(5)
V záujme zaistenia bezpečnosti a predchádzania prieniku drog do ústavu sa vykoná kontrola balíka na prítomnosť drog a výbušných systémov a zaistí sa časť obsahu balíka, ktorá nie je v súlade so zákonom.
(6)
Obsah balíka vydá určený príslušník zboru obvinenému, ktorému je balík adresovaný. Prijatie balíka a jeho obsah sa eviduje. Obvinený potvrdí prevzatie balíka vrátane neporušenosti obalu svojím podpisom v príslušnej evidenčnej knihe. Osobitne sa evidujú nevydané veci.
Nakladanie s peňažnými prostriedkami a iné finančné operácie
§ 31
(1)
Ak táto vyhláška neustanovuje inak, obvinený môže čerpať peňažné prostriedky v poradí podľa
b)
§ 23 ods. 5 písm. a) a b) zákona po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(2)
Ak ústav neeviduje voči obvinenému pohľadávku, vydá na základe písomnej žiadosti obvineného ceniny, cenné papiere a doklady preukazujúce existenciu účtu obvineného vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktoré boli prevzaté a zaevidované na konte obvineného, osobe určenej obvineným.
(3)
Do celkového čerpania peňažných prostriedkov obvineného sa nezahŕňa nákup liekov, ktoré nemožno poskytnúť na základe zdravotného poistenia bezplatne, a úhrada nevyhnutných nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(4)
Rozdiel medzi výškou úhrady pohľadávky obvineného a celkovým čerpaním peňažných prostriedkov sa prenáša do ďalšieho obdobia.
(5)
Obvinený môže na základe písomnej žiadosti raz mesačne poukázať peňažné prostriedky určeným osobám. Výdavky spojené s poukázaním peňažných prostriedkov znáša obvinený.
(6)
Pohľadávky obvineného sa evidujú na základe právoplatného rozhodnutia súdu, exekučného príkazu, nariadenia výkonu rozhodnutia, rozhodnutia týkajúceho sa výkonu väzby alebo výkonu trestu a dohody podľa § 60k zákona.
(7)
Obvinený môže čerpať peňažné prostriedky zo svojho konta podľa § 23 ods. 4 písm. e) zákona na
a)
úhradu pohľadávky,
b)
doplnenie predpokladanej sumy cestovného do miesta trvalého pobytu obvineného na území Slovenskej republiky a stravného na jeden deň,
c)
nákup základných potrieb osobnej hygieny,
d)
nákup ďalších potrieb osobnej hygieny,
e)
nákup primeraného odevu a obuvi pred prepustením z väzby,
f)
nákup základných potrieb na korešpondenciu,
g)
nákup liekov, ktoré nemožno poskytnúť na základe zdravotného poistenia bezplatne, a na úhradu nevyhnutných nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(8)
Pri prepustení z väzby sa obvinenému vyplatí z pokladnice ústavu zostatok peňažných prostriedkov na konte obvineného. Ak ústav pri prepustení obvineného nemá v pokladnici k dispozícii dostatok peňažných prostriedkov, vyplatí sa obvinenému najmenej suma podľa osobitného predpisu;7) zostávajúce peňažné prostriedky sa obvinenému zašlú bez zbytočného odkladu na ním uvedenú adresu alebo účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(9)
Ak ústav v čase prepustenia na slobodu eviduje voči obvinenému neuhradenú pohľadávku spojenú s výkonom väzby a výkonom trestu, obvinený uhradí takúto pohľadávku alebo jej časť zo sumy peňažných prostriedkov vyššej, ako je suma podľa § 23 ods. 6 zákona.
§ 32
Ak sa kontrolou údajov z preukazu obvineného pri nákupe potravín a vecí osobnej potreby zistí, že preukaz obvineného bol použitý iným obvineným ako tým, ktorému bol vydaný, nakúpený tovar sa nevydá; neoprávnené použitie preukazu obvineného je disciplinárnym previnením podľa § 40 ods. 2 zákona.
Vzdelávanie, záujmová činnosť, športová činnosť a iná činnosť
§ 33
(1)
Obvinený sa môže zúčastňovať na krátkodobých skupinových vzdelávacích a osvetových činnostiach, záujmovej činnosti, športovej činnosti a inej činnosti na základe ponukových listov, ktoré spracováva určený príslušník zboru na nasledujúci kalendárny mesiac a schvaľuje vedúci oddelenia výkonu väzby.
(2)
V ponukových listoch sú uvedené činnosti podľa druhu a čas ich konania; obvinený sa na nich môže zúčastňovať v čase určenom časovým rozvrhom dňa alebo vo svojom osobnom voľne.
(3)
O účasti obvineného na jednotlivých činnostiach rozhoduje určený príslušník zboru, ktorý účasť eviduje s uvedením dátumu a času vykonávanej činnosti.
(4)
Obvinenému, ktorý ku dňu prijatia do väzby študoval na strednej škole alebo vysokej škole, sa na základe jeho žiadosti umožní pokračovať v tomto štúdiu dištančným vzdelávaním; na štúdium obvineného, ktorý je v kolúznej väzbe, sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.
(5)
Ustanovenia § 7 ods. 2 zákona sa primerane použijú aj na uskutočnenie vzdelávania, záujmovej činnosti, športovej činnosti a inej činnosti podľa § 26 zákona.
§ 34
(1)
V ústave sú na záujmovú a športovú činnosť obvinených vytvorené priestory s potrebným vybavením. Miestnosti na záujmovú činnosť sú zariadené podľa druhu činnosti; miestnosti a vonkajšie priestory na športovú činnosť najmä posilňovacím náradím a vybavením na loptové hry.
(2)
Zoznam vecí, ktoré môže obvinený prijať podľa § 26 ods. 5 zákona, vyznačí určený príslušník zboru v povolení na prijatie balíka, ktoré zasiela obvinený fyzickej osobe alebo právnickej osobe, od ktorej žiada zaslanie balíka.
Prístup k informáciám
§ 35
(1)
Rádioprijímač a televízny prijímač možno obvinenému do ústavu dodať individuálnou donáškou v čase a termíne určených riaditeľom ústavu.
(2)
Maximálne rozmery rádioprijímača a televízneho prijímača a počet prijímačov v cele určí riaditeľ ústavu podľa priestorových možností a technických možností v cele; uhlopriečka obrazovky televízneho prijímača nesmie presiahnuť 58 cm (23 palcov).
(3)
Ak obvinený používa elektrický spotrebič pripojený do elektrickej siete, riaditeľ ústavu určí paušálny poplatok podľa priemernej mesačnej spotreby energie zistenej na základe technických údajov elektrického spotrebiča. Úhrada nákladov sa uskutoční vždy kalendárny mesiac vopred.
(4)
Obvinený, ktorý bol počas kalendárneho mesiaca premiestnený do iného ústavu a v pôvodnom ústave uhradil preddavok na úhradu nákladov, môže po schválení používania elektrického spotrebiča riaditeľom ústavu, do ktorého bol premiestnený, používať elektrický spotrebič v kalendárnom mesiaci bez ďalšej úhrady.
§ 36
(1)
V ústave sa zriaďuje väzenská knižnica (ďalej len „knižnica“); umiestňuje sa v samostatných priestoroch.
(2)
Knižničný fond tvorí domáca a zahraničná odborná literatúra, populárno-náučná literatúra, beletria, iná literatúra a podľa dostupnosti literatúra v jazykoch národnostných menšín a cudzojazyčná literatúra. Knižničný fond sa pravidelne dopĺňa a obnovuje.
(3)
Knižničný fond je obvineným sprístupnený za podmienok určených knižničným a výpožičným poriadkom. Sprístupňovanie knižničného fondu sa zabezpečuje prostredníctvom katalógu titulov kníh, ktorý je každému obvinenému dostupný. Všeobecne záväzné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky sú obvineným sprístupnené spravidla v čitárni knižnice.
(4)
Ústavu možno knihy darovať na základe písomne uzatvorenej darovacej zmluvy; pred uzatvorením zmluvy darca predloží ústavu zoznam titulov kníh, ktoré majú byť predmetom darovacej zmluvy. Darovacia zmluva sa uzatvára podľa aktuálnych potrieb knižnice a možností uloženia darovaných kníh.
§ 37
Poskytovanie psychologických a sociálnych služieb
(1)
Psychológ ústavu poskytne obvinenému na jeho žiadosť alebo podnet príslušníka zboru alebo inej osoby so súhlasom obvineného potrebné psychologické služby v miestnosti ústavu na to určenej; poskytovanie psychologických služieb sa eviduje.
(2)
Psychológ ústavu podľa potreby a závažnosti prípadu spolupracuje s príslušníkmi zboru, o čom urobí záznam.
(3)
Sociálne poradenstvo poskytuje obvinenému určený príslušník zboru, o čom urobí záznam.
Ochrana práv
§ 38
(1)
V ústave sa na bežne dostupnom mieste pre obvinených umiestňuje uzamykateľná schránka na ich žiadosti, podnety alebo sťažnosti určené prokurátorovi podľa § 59 zákona; schránka musí byť zabezpečená tak, aby ju nemohla otvoriť nepovolaná osoba. Schránku vyberá prokurátor v čase, keď vykonáva dozor alebo kontrolu v ústave.
(2)
Sťažnosti a žiadosti určené štátnym orgánom Slovenskej republiky podľa § 60 ods. 1 zákona a medzinárodným orgánom a medzinárodným organizáciám podľa § 29 ods. 1 zákona obvinený podáva v zalepenej obálke označenej úplnou adresou adresáta a s nalepenou poštovou známkou príslušnej nominálnej hodnoty.
(3)
Medzinárodnými orgánmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v odseku 2 sú najmä
a)
Výbor pre ľudské práva Organizácie Spojených národov,
b)
Rada Organizácie Spojených národov pre ľudské práva,
c)
Úrad komisára pre ľudské práva,
d)
Výbor Organizácie Spojených národov pre odstránenie rasovej diskriminácie,
e)
Výbor Organizácie Spojených národov proti mučeniu,
f)
Komisia Organizácie Spojených národov pre postavenie žien,
g)
Výbor pre práva dieťaťa pri Organizácii Spojených národov,
h)
Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHCHR),
i)
Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR),
j)
Európsky súd pre ľudské práva,
k)
Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT),
l)
Vysoký komisár Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pre národnostné menšiny,
m)
Úrad Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pre demokratické inštitúcie a ľudské práva,
n)
Amnesty International,
o)
Medzinárodná federácia pre ľudské práva (FIDH),
p)
Medzinárodná helsinská federácia pre ľudské práva,
q)
Medzinárodná spoločnosť pre ľudské práva (IGFM),
r)
Medzinárodná rómska únia,
s)
Medzinárodný výbor Červeného kríža.
(4)
O rozhovor s osobami a zástupcami orgánov uvedenými v § 59 a 60 zákona môže obvinený požiadať písomne alebo ústne. Žiadosť sa odošle alebo odovzdá príslušnej osobe najneskôr v nasledujúci pracovný deň.
§ 39
(1)
Ak obvinený požiada o rozhovor s riaditeľom ústavu, rozhovor sa mu umožní do jedného týždňa, v naliehavých prípadoch bezodkladne. Naliehavosť prípadu posudzuje riaditeľ ústavu podľa dôvodov žiadosti o rozhovor. Ak riaditeľ ústavu nie je prítomný, žiadosť obvineného posudzuje alebo rozhovor s ním uskutoční určený príslušník zboru.
(2)
Riaditeľ ústavu bezodkladne preskúma každú informáciu týkajúcu sa porušenia práva obvineného a podľa potreby prijme opatrenia na zabránenie ďalšiemu porušovaniu práv obvineného.
Druhý oddiel
Zaraďovanie do práce
§ 40
(1)
O zaradení obvineného do práce a o zmene zaradenia do práce rozhoduje po splnení podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona riaditeľ ústavu na návrh umiestňovacej komisie. Predsedom umiestňovacej komisie je vedúci oddelenia výkonu väzby, členmi umiestňovacej komisie sú samostatný referent režimu, psychológ, lekár, príslušník zboru z organizačno-právneho oddelenia, úseku zamestnávania, výroby a odbytu, preventívno-bezpečnostnej služby, oddelenia ochrany a obrany alebo ďalší príslušníci zboru alebo zamestnanci zboru určení riaditeľom ústavu. Určený príslušník zboru vykoná o rozhodnutí záznam v príslušnej dokumentácii.
(2)
Pred zaradením obvineného do práce a počas jeho zaradenia ústav najmä
a)
preukázateľne oboznámi obvineného s jeho právami a povinnosťami, s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi, o používaní predpísaných ochranných zariadení a osobných ochranných pracovných prostriedkov,
b)
vytvára podmienky na bezpečnú prácu,
c)
riadi, koordinuje a zvyšuje úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, technických zariadení a pracovného prostredia a zabezpečuje odstránenie zistených nedostatkov,
d)
zisťuje a odstraňuje príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania, eviduje ich a robí opatrenia potrebné na ich nápravu,
e)
vyhodnocuje riziká vyplývajúce z výkonu práce a na ich základe prehodnocuje bezplatné poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a kontroluje ich používanie,
f)
oboznamuje obvinených s príslušnými právnymi predpismi, zásadami a novými poznatkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, preveruje ich vedomosti a vedie záznamy o vykonaných školeniach a predpísaných skúškach,
g)
zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov o ochrane pred požiarmi, plní z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a pokyny a vykonáva pravidelne kontrolu ich plnenia,
h)
chráni zdravie obvinených, aby nebolo ohrozené fajčením v priestoroch, kde sa pracuje.
(3)
O poučení obvineného podľa odseku 1 písm. a) a f) sa urobí záznam, ktorý sa založí do osobného spisu obvineného.
(4)
Obvinený dodržiava pracovnú disciplínu, najmä
a)
svedomito a riadne pracuje podľa svojich síl, vedomostí a schopností, plní príkazy a pokyny príslušníkov zboru alebo zamestnancov zboru, ktorí organizujú zamestnávanie obvinených,
b)
využíva pracovný čas a pracovné prostriedky na vykonanie pridelenej práce, pracovné úlohy plní včas, kvalitne a hospodárne,
c)
hospodárne zaobchádza so zverenými prostriedkami,
d)
dbá o svoju bezpečnosť a zdravie pri práci a ochranu pred požiarmi a dodržiava právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a právne predpisy o ochrane pred požiarmi,
e)
zúčastňuje sa na školeniach uskutočňovaných v záujme zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a absolvuje predpísané skúšky a lekárske prehliadky,
f)
oznamuje určenému príslušníkovi zboru alebo zamestnancovi zboru poruchy a nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
g)
dodržiava zákaz fajčenia na miestach, kde sa pracuje,
h)
používa pri výkone práce predpísané ochranné zariadenia a osobné ochranné pracovné prostriedky.
(5)
Náklady spojené so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi uhrádza ústav, ak sa s objednávateľmi prác a služieb zmluvne nedohodne inak.
(6)
Pri zaraďovaní obvineného do práce prihliada ústav najmä na jeho osobné pomery, sociálnu situáciu jeho rodiny a prípadný výkon rozhodnutia o výživnom.
Tretí oddiel
Diferencovaný výkon väzby
Výkon väzby v zmiernenom režime
§ 41
Na obvineného umiestneného v oddiele so zmierneným režimom sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky, ak ďalej nie je ustanovené inak.
§ 42
(1)
Obvinený sa umiestni v oddiele so zmierneným režimom za podmienok ustanovených v zákone vždy, keď tomu nebránia dôvody podľa § 37 ods. 3 zákona; v čase od večierky do budíčka je spravidla uzamknutý v cele.
(2)
Ak u obvineného vznikne prekážka umiestnenia do oddielu so zmierneným režimom podľa § 37 ods. 3 zákona, riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru určí jeho umiestnenie do cely mimo tohto oddielu.
(3)
Ak pominú dôvody umiestnenia obvineného podľa odseku 2, riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru určí umiestnenie obvineného späť do oddielu so zmierneným režimom; uvedené sa vzťahuje aj na obvineného, ktorý nebol umiestnený v oddiele so zmierneným režimom pre prekážky podľa § 37 ods. 3 zákona.
§ 43
(1)
Vychádzku možno so súhlasom obvineného uskutočňovať aj formou skupinových športových aktivít.
(2)
V oddiele so zmierneným režimom sa zriadia aj miestnosti určené na činnosti smerujúce na zabezpečenie niektorých osobných potrieb obvinených, ako kuchynka a miestnosť s práčkou, sušičkou a žehličkou.
(3)
Obvinenému sa umožní vyprať vlastný odev a bielizeň na vlastné náklady a zo surovín zakúpených v predajni zriadenej v ústave alebo doručených v balíku podľa § 38 ods. 3 písm. d) zákona pripraviť tepelnou úpravou jednoduché jedlo.
ŠTVRTÝ ODDIEL
DISCIPLINÁRNE ODMENY, DISCIPLINÁRNE TRESTY A ROZSAH DISCIPLINÁRNEJ PRÁVOMOCI
§ 44
(1)
Disciplinárne odmeny podľa § 38 ods. 3 zákona môžu obvinenému udeliť riaditeľ ústavu, vedúci oddelenia výkonu väzby a samostatný referent režimu.
(2)
Záznam o udelení disciplinárnej odmeny podľa § 38 ods. 4 zákona obsahuje druh a dôvod udelenia disciplinárnej odmeny.
(3)
Disciplinárnu odmenu môže navrhnúť príslušník zboru alebo zamestnanec zboru. O návrhu na udelenie disciplinárnej odmeny sa rozhodne do piatich pracovných dní od jeho podania. Disciplinárna odmena sa udelí jej vyhlásením a musí sa vykonať najneskôr do jedného mesiaca po udelení.
(4)
Disciplinárne odmeny sa vyhlasujú individuálne.
§ 45
(1)
Riaditeľ ústavu a vedúci oddelenia výkonu väzby môžu obvinenému uložiť disciplinárne tresty podľa § 40 ods. 3 zákona.
(2)
Samostatný referent režimu môže obvinenému uložiť disciplinárne tresty podľa § 40 ods. 3 písm. a) až d) zákona. Disciplinárny trest podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f) môže samostatný referent režimu uložiť obvinenému až na päť dní.
(3)
O disciplinárnom previnení urobí príslušník zboru alebo zamestnanec zboru, ktorý sa o disciplinárnom previnení dozvedel, oznámenie na určenom tlačive a odovzdá ho na vybavenie ktorémukoľvek príslušníkovi zboru s disciplinárnou právomocou. Z oznámenia musia byť zrejmé údaje o disciplinárnom previnení, najmä miesto, čas, spôsob spáchania disciplinárneho previnenia a okolnosti, za ktorých bolo disciplinárne previnenie spáchané.
(4)
O uložení disciplinárneho trestu vykoná príslušník zboru s disciplinárnou právomocou záznam v osobnej karte obvineného. Záznam o uložení disciplinárneho trestu obsahuje druh a dôvod disciplinárneho trestu.
(5)
Rozhodnutie o disciplinárnom treste sa po jeho vykonaní založí do osobného spisu obvineného.
Piaty oddiel
Účasť orgánov a organizácií
§ 47
(1)
Činnosti podľa § 44 ods. 1 zákona môžu subjekty vykonávať podľa predloženého projektu, ktorý na základe stanoviska vedúceho oddelenia výkonu väzby schvaľuje riaditeľ ústavu; projekt obsahuje najmä zameranie činností a podmienky jeho realizácie.
(2)
Podľa odseku 1 sa postupuje aj pri zámere projektu, na základe ktorého sa budú čerpať finančné prostriedky z fondov Európskej únie, programov štátnej podpory Slovenskej republiky alebo z iných grantových zdrojov, pričom subjekt predloží ústavu na zaujatie stanoviska projekt v štruktúre požadovanej poskytovateľom finančných prostriedkov; ak je to na realizáciu projektu účelné, predloží sa pred samotným podaním projektu na zaujatie stanoviska aj návrh vyhlásenia ústavu a subjektu o vstupe ústavu do partnerstva v projekte.
(3)
Ak zástupca subjektu realizujúceho projekt koná spôsobom ohrozujúcim účel výkonu väzby alebo poruší podmienky uvedené v projekte, ústav môže subjektu navrhnúť skončenie poverenia príslušného zástupcu alebo ukončí so subjektom spoluprácu.
§ 48
(1)
Duchovná a pastoračná služba sa poskytuje najmä
a)
vykonávaním bohoslužieb,
b)
rozhovormi, pastoračnými návštevami, vysluhovaním sviatostí a svätenín,
c)
vedením študijných skupín,
d)
zabezpečovaním náboženskej literatúry,
e)
podieľaním sa na aktivitách podľa § 44 ods. 1 zákona.
(2)
Ústav vytvorí vhodné podmienky na poskytovanie duchovnej a pastoračnej služby; v ústavnom poriadku alebo ponukových listoch informuje obvinených o možnosti jej poskytovania.
(3)
Ústav zabezpečí vhodné priestory na duchovné a pastoračné služby. Ústav nesmie vytvárať podmienky, ktoré by zvýhodňovali niektorú cirkev alebo náboženskú spoločnosť na úkor inej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
(4)
Duchovná a pastoračná služba podľa odseku 1 písm. a) a b) sa obvineným v kolúznej väzbe poskytuje takým spôsobom a v takých priestoroch, ako je uvedené v § 12; v odôvodnených prípadoch a na základe súhlasu riaditeľa ústavu v priestoroch podľa odseku 3.
(5)
Právom obvineného na účasť na duchovných a pastoračných službách nie sú dotknuté ďalšie ustanovenia o právach a povinnostiach obvinených.
(6)
Pri zabezpečovaní spoločných duchovných a pastoračných služieb spolupracujú osoby uvedené v § 44 ods. 4 zákona s príslušníkmi zboru; poriadok a bezpečnosť podľa potreby zabezpečí príslušník zboru.
Šiesty oddiel
Výkon väzby mladistvých
§ 49
Všeobecné ustanovenie
Na mladistvého sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky, ak ďalej nie je ustanovené inak.
§ 50
Osobitné ustanovenia
(1)
Ústav môže vytvoriť pre mladistvých samostatný oddiel so zmierneným režimom, ak to umožňujú priestorové možnosti ústavu; inak sa mladistvý umiestni v oddiele so zmierneným režimom spolu s dospelými obvinenými.
(2)
Pre mladistvých sa v ponukových listoch spracúvajú osobitné vzdelávacie a osvetové aktivity, záujmové a športové činnosti; prihliada sa pritom na zabezpečenie pobytu mladistvého mimo cely v trvaní najmenej štyroch hodín denne.
(3)
Ústav po dohode s príslušným orgánom štátnej správy v školstve, obcou alebo so samosprávnym krajom zabezpečí podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky mladistvými.
(4)
Pri zabezpečení hodnotenia plnenia povinnej školskej dochádzky mladistvým sa príslušné skúšky vykonajú v ústave alebo po dohode s príslušným subjektom podľa odseku 4; mladistvý, ak to nie je v rozpore s účelom väzby, sa eskortuje do príslušnej školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu,15a) kde sa vykoná skúška v prítomnosti príslušníka zboru. Skúšku vykoná mladistvý v civilnom odeve bez označenia; to platí aj pre príslušníka zboru prítomného pri skúške, ktorý svoju príslušnosť k zboru preukazuje podľa osobitného predpisu.15b)
§ 50a
Opatrovník
(1)
Opatrovník ustanovený podľa § 46 ods. 7 zákona bezodkladne informuje riaditeľa ústavu o skutočnosti, podľa ktorej prestal spĺňať podmienky výkonu funkcie opatrovníka v konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby.
(2)
Pre prípad uvedený v odseku 1 alebo pre prípad inej objektívnej prekážky, ktorá neumožňuje opatrovníkovi bezprostredne po začatí konania zastupovať a pomáhať mladistvému v konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby, určí riaditeľ ústavu náhradného opatrovníka. Náhradný opatrovník sa mladistvému ustanoví aj v prípade jeho premiestnenia do iného ústavu za predpokladu, že výkon funkcie opatrovníka by bol v konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby nehospodárny a nemohol by naplniť svoj účel. Na takéto určenie sa vzťahujú ustanovenia § 46 ods. 7 až 9 zákona.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na obvineného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.
Siedmy oddiel
Výkon väzby žien
§ 51
Všeobecné ustanovenie
Na obvinenú ženu sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky, ak ďalej nie je ustanovené inak.
§ 52
Osobitné ustanovenia
(1)
Obvinené ženy sa umiestňujú do ciel spravidla vo vyhradenej časti ústavu; pre ženy umiestnené do výkonu väzby v zmiernenom režime sa vytvára samostatný oddiel so zmierneným režimom.
(2)
Ak sa preukáže, že obvinená žena je tehotná, riaditeľ ústavu na návrh lekára oznámi túto skutočnosť príslušnému prokurátorovi alebo súdu; vždy však prokurátorovi, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave. Prílohou oznámenia je lekárska správa o zdravotnom stave obvinenej.
(3)
Ústav zabezpečí, aby sa obvinená žena mohla sprchovať v teplej vode každý deň.
Ôsmy oddiel
Výkon väzby cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti
§ 53
Všeobecné ustanovenie
Na cudzincov16) a osoby bez štátnej príslušnosti sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky, ak ďalej nie je ustanovené inak.
§ 54
Osobitné ustanovenia
(1)
Poučenie pri dodaní do väzby podľa § 6 ods. 4 zákona sa vykoná v jazyku, ktorému cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti rozumie, alebo iným vhodným spôsobom.
(2)
Pri umiestňovaní cudzincov do ciel prihliada ústav na to, aby cudzinci hovoriaci rovnakým jazykom mohli spolu komunikovať.
(3)
O premiestnení cudzinca ústav informuje diplomatickú misiu17) alebo konzulárny úrad18) štátu, ktorého je cudzinec občanom.
(4)
Pri vzatí cudzinca do väzby a jeho prepustení z väzby postupuje ústav podľa osobitného predpisu.19)
TRETIA HLAVA
PREPUSTENIE Z VÄZBY
§ 55
(1)
Písomný príkaz súdu alebo prokurátora, na základe ktorého bol obvinený prepustený z väzby, musí obsahovať údaje zabezpečujúce, že obvinený nebude zamenený s inou osobou.
(2)
Písomný príkaz podľa odseku 1 musí obsahovať podpis sudcu alebo prokurátora a odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky súdu alebo prokuratúry, ktorá rozhodnutie vydala. Ak je písomný príkaz zaslaný telefaxom, overí sa spätne jeho pravosť a správnosť a overenie sa na ňom vyznačí.
(3)
Ak súd rozhodne o prepustení obvineného z väzby, obvinený, ktorý bol predvedený pred súd, sa ihneď prepustí, ak na tom trvá; inak sa prepustí po návrate do ústavu. Príslušník zboru navrhne obvinenému návrat do ústavu na účel vykonania potrebných opatrení; ak obvinený návrat odmietne, príslušník zboru ho poučí o postupe vykonania opatrení.
§ 56
(1)
Pred prepustením obvineného z väzby sa overí jeho totožnosť a obvinený sa podrobí výstupnej lekárskej prehliadke okrem prípadu, ak bol ihneď prepustený podľa § 55 ods. 3.
(2)
Obvinenému prepustenému z väzby sa vydajú jeho osobné veci a evidované peňažné prostriedky obvineného; ich prevzatie potvrdí obvinený svojím podpisom.
(3)
Obvinenému prepustenému z väzby sa vydá potvrdenie o prepustení z väzby.
§ 57
Ak je obvinený v čase prepustenia z väzby v stave, v ktorom sú ohrozené životne dôležité funkcie, ústav zabezpečí jeho hospitalizáciu v najbližšom zdravotníckom zariadení; ústav o tom informuje toho, kto o prepustení rozhodol, a niektorú z blízkych osôb11) obvineného, ktorú určí, a ak blízkej osoby niet, inú osobu, ktorú určí obvinený.
ŠTVRTÁ HLAVA
KONANIE VO VECIACH SÚVISIACICH S VÝKONOM VÄZBY
§ 57a
Oprávnené orgány v konaní podľa § 60b ods. 3, 5 a 6 sú určené v ústavnom poriadku.
PIATA HLAVA
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 58
(1)
Ustanovenia tejto vyhlášky sa na obvinených umiestnených v zdravotníckom zariadení v ústave, nemocnici alebo v inom zdravotníckom zariadení mimo pôsobnosti zboru uplatňujú primerane podľa zdravotného stavu obvineného a odporúčania lekára.
(2)
Ustanovenia tejto vyhlášky sa na ohrozených svedkov a chránených svedkov,20) ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc počas výkonu väzby, uplatňujú primerane.
(3)
Na účely tejto vyhlášky je obvinený aj obžalovaný a odsúdený do doručenia nariadenia výkonu trestu odňatia slobody ústavu, v ktorom je osoba vo väzbe.
§ 59
Predbežná väzba a vydávacia väzba
Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú aj na výkon predbežnej väzby a vydávacej väzby.
§ 60
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006 okrem § 29, § 34 ods. 1 a § 43 ods. 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2007.
Lucia Žitňanská v. r.
Príloha k vyhláške č. 437/2006 Z. z.
ZÁSADY SPRÁVANIA PRI NÁVŠTEVE
Návšteva priamym kontaktom
1.
Obvinený sa môže s navštevujúcimi osobami privítať a rozlúčiť podaním ruky, objatím a krátkym pobozkaním.
2.
Počas návštevy nie sú povolené prejavy, ktoré by ohrozovali mravnosť.
3.
Sedenie na kolenách alebo držanie na rukách je u maloletého dieťaťa povolené; ak vznikne dôvodné podozrenie zo zneužitia dieťaťa na nedovolenú činnosť, napríklad prostredníctvom dieťaťa sú obvinenému odovzdávané nepovolené veci, určený príslušník zboru fyzický kontakt okamžite preruší alebo predčasne ukončí návštevu.
Návšteva bez priameho kontaktu
1.
Obvinený je od navštevujúcich osôb oddelený technickou prekážkou.
2.
Komunikácia obvineného s navštevujúcimi osobami je zabezpečená spravidla prostredníctvom komunikačného zariadenia.
1)
§ 28 ods. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.
3)
§ 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 7 a § 32 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15a)
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15b)
§ 11 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže.
16)
§ 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
18)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.
20)
Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.