41/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. júna 1999 bol v Bruseli podpísaný Protokol o zmene Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a zladení colných režimov.
Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 2308 z 26. júna 2002 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 19. augusta 2002.
Protokol nadobudne platnosť 3. februára 2006 na základe článku 3 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 3. februára 2006.
K oznámeniu č. 41/2006 Z. z.
PROTOKOL O ZMENE MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O ZJEDNODUŠENÍ A ZLADENÍ COLNÝCH REŽIMOV
(Brusel 26. júna 1999)
Zmluvné strany Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a zladení colných režimov (dané v Kjóte 18. mája 1973 s platnosťou od 25. septembra 1974) (ďalej len „dohovor“) vypracovaného pod záštitou Rady pre colnú spoluprácu (ďalej len „rada“),
uznávajúc, že na dosiahnutie cieľa:
- odstrániť rozdiely medzi colnými režimami a postupmi zmluvných strán, ktoré môžu byť prekážkou medzinárodnému obchodu a iným formám medzinárodných výmen,
- vyhovieť požiadavkám medzinárodného obchodu a colných správ na uľahčenie, zjednodušenie a zladenie colných režimov a postupov,
- zabezpečiť primerané štandardy colnej kontroly a
- umožniť colným správam reagovať na zásadné zmeny v obchodných a administratívnych metódach a postupoch, sa musí dohovor zmeniť, uznávajúc aj to, že zmenený dohovor
- musí zabezpečiť, aby základné princípy pre takéto zjednodušenie a zladenie boli záväzné pre zmluvné strany zmeneného dohovoru,
- musí poskytovať colným správam účinné postupy podporované vhodnými a účinnými metódami kontroly a
- umožní dosiahnutie vysokého stupňa zjednodušenia a zladenia colných režimov a postupov, čo je základným cieľom rady, a tým významne prispeje k uľahčeniu medzinárodného obchodu,
dohodli sa takto:
Článok 1
Preambula a články dohovoru sa menia tak, ako je uvedené v dodatku I k tomuto protokolu.
Článok 2
Prílohy k dohovoru sa nahrádzajú všeobecnou prílohou uvedenou v dodatku II a osobitnými prílohami uvedenými v dodatku III k tomuto protokolu.
Článok 3
1. Každá zmluvná strana dohovoru môže vyjadriť svoj súhlas byť viazaná týmto protokolom vrátane dodatkov I a II
a)
podpisom protokolu bez výhrady ratifikácie,
b)
uložením ratifikačnej listiny po podpísaní protokolu s výhradou ratifikácie alebo
c)
prístupom k protokolu.
2.
Protokol bude otvorený na podpis pre zmluvné strany dohovoru do 30. júna 2000 v sídle rady v Bruseli. Po tomto dátume bude otvorený na prístup.
3.
Protokol vrátane dodatkov I a II nadobudne platnosť tri mesiace po tom, čo ho 40 zmluvných strán podpíše bez výhrady ratifikácie alebo uloží svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe.
4.
Po tom, čo 40 zmluvných strán vyjadrí svoj súhlas byť viazané týmto protokolom podľa odseku 1, zmluvná strana dohovoru prijme zmeny dohovoru len tak, že sa stane zmluvnou stranou tohto protokolu. Pre takú zmluvnú stranu nadobudne protokol platnosť tri mesiace po tom, čo ho podpíše bez výhrady ratifikácie alebo uloží ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe.
Článok 4
Každá zmluvná strana dohovoru môže po tom, čo vyjadrí svoj súhlas byť viazaná týmto protokolom, prijať niektorú z osobitných príloh alebo niektorú z kapitol osobitných príloh, ktoré sú uvedené v dodatku III, a oznámiť generálnemu tajomníkovi rady takéto prijatie a odporúčané praxe, ku ktorým robí výhrady.
Článok 5
Po tom, čo protokol nadobudne platnosť, generálny tajomník rady neprijme žiadnu ratifikačnú listinu ani listinu o prístupe k dohovoru.
Článok 6
Vo vzťahu medzi zmluvnými stranami protokolu tento protokol a dodatky k nemu nahrádzajú dohovor.
Článok 7
Generálny tajomník rady je depozitárom tohto protokolu a bude vykonávať funkcie ustanovené v článku 19 uvedenom v dodatku I k tomuto protokolu.
Článok 8
Protokol bude pre zmluvné strany dohovoru otvorený na podpis v sídle rady v Bruseli od 26. júna 1999.
Článok 9
Podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov bude tento protokol a jeho dodatky na žiadosť generálneho tajomníka rady registrovaný na Sekretariáte Organizácie Spojených národov.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento protokol.
Dané v Bruseli dvadsiateho šiesteho júna tisíc deväťsto deväťdesiatdeväť v anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť, a to v jedinom vyhotovení, ktoré bude uložené u generálneho tajomníka rady, ktorý pošle jeho overené odpisy všetkým subjektom uvedeným v článku 8 ods. 1 uvedeného v dodatku I k tomuto protokolu.
Dodatok I
MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR O ZJEDNODUŠENÍ A ZLADENÍ COLNÝCH REŽIMOV
(v znení zmien)
PREAMBULA
Zmluvné strany tohto dohovoru vypracovaného pod záštitou Rady pre colnú spoluprácu,
v snahe odstrániť rozdiely medzi colnými režimami a postupmi zmluvných strán, ktoré môžu byť prekážkou medzinárodnému obchodu a iným formám medzinárodnej výmeny,
želajúc si účinne prispieť k rozvoju takého obchodu a výmen zjednodušovaním a zlaďovaním colných režimov a postupov a upevňovaním medzinárodnej spolupráce,
zisťujúc, že výrazné pokroky pri uľahčovaní medzinárodného obchodu možno dosiahnuť bez narušenia príslušných štandardov colnej kontroly,
berúc do úvahy, že zjednodušenie a zladenie možno dosiahnuť najmä uplatňovaním týchto princípov:
- zavedením programov zameraných na priebežnú modernizáciu colných režimov a postupov, a takto zvyšovať efektívnosť a účinnosť,
- uplatňovaním colných režimov a postupov vopred určeným, dôsledným a prehľadným spôsobom,
- poskytovaním všetkých potrebných informácií o colných predpisoch, administratívnych predpisoch, colných režimoch a postupoch zainteresovaným stranám,
- zavedením moderných pracovných postupov, ako je riadenie rizika a kontrola formou auditu, a maximálne možným praktickým používaním informačných technológií,
- spoluprácou s inými štátnymi orgánmi, inými colnými správami a obchodnou sférou vždy, keď je to možné,
- zavedením platných medzinárodných štandardov,
- poskytnutím jednoduchej možnosti odvolania sa na správnom orgáne a podania žaloby na súd pre oprávnené osoby,
v presvedčení, že medzinárodný dokument obsahujúci uvedené ciele a princípy, ktoré sa zmluvné strany zaviazali uplatňovať, by viedol k vysokému stupňu zjednodušenia a zladenia colných režimov a postupov, čo je základným cieľom Rady pre colnú spoluprácu, a tak zásadne prispel k uľahčovaniu medzinárodného obchodu,
dohodli sa takto:
HLAVA I
DEFINÍCIE
Článok 1
Na účely tohto dohovoru sa rozumie:
a)
„normou“ ustanovenie, ktorého implementácia sa považuje za potrebnú vzhľadom na dosiahnutie zladenia a zjednodušenia colných režimov a postupov,
b)
„prechodnou normou“ norma všeobecnej prílohy, pri ktorej je povolené dlhšie obdobie na jej implementáciu,
c)
„odporúčanou praxou“ ustanovenie osobitnej prílohy, pri ktorom sa uznáva, že znamená pokrok smerujúci k zladeniu a zjednodušeniu colných režimov a postupov, a ktorého čo najvšeobecnejšie použitie sa považuje za žiaduce,
d)
„vnútroštátnym právnym poriadkom“ zákony, vykonávacie predpisy a iné opatrenia vydané príslušným orgánom zmluvnej strany, uplatňované na území tejto zmluvnej strany a platné medzinárodné zmluvy, ktorými je táto zmluvná strana viazaná,
e)
„všeobecnou prílohou“ súbor ustanovení vzťahujúcich sa na všetky colné režimy a postupy uvedené v tomto dohovore,
f)
„osobitnou prílohou“ súbor ustanovení vzťahujúcich sa na jeden colný režim alebo viac colných režimov a postupov uvedených v tomto dohovore,
g)
„vysvetlivkami“ súbor vysvetľujúcich poznámok k ustanoveniam všeobecnej prílohy, osobitných príloh a kapitol osobitných príloh, ktoré naznačujú možné postupy pri vykonávaní noriem, prechodných noriem a odporúčaných praxí a konkrétne opisujú najlepšie postupy a odporúčajú príklady rozsiahlejších výhod,
h)
„Stálym technickým výborom“ Stály technický výbor rady,
i)
„radou“ organizácia založená Dohovorom o zriadení Rady pre colnú spoluprácu uzavretým v Bruseli 15. decembra 1950,
j)
„colnou úniou alebo hospodárskou úniou“ únia vytvorená a zložená zo štátov oprávnená schvaľovať vlastné predpisy, ktoré sú záväzné pre tieto štáty vo vzťahu k záležitostiam upraveným týmto dohovorom, a oprávnená v súlade so svojím vnútorným postupom rozhodnúť o podpísaní, ratifikovaní tohto dohovoru alebo o pristúpení k nemu.
HLAVA II
ROZSAH A ŠTRUKTÚRA
Rozsah dohovoru
Článok 2
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať zjednodušenie a zladenie colných režimov a na tento účel v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru budú dodržiavať normy, prechodné normy a odporúčané praxe uvedené v prílohách k tomuto dohovoru. Zmluvnej strane však nič nebráni v tom, aby poskytovala rozsiahlejšie výhody, ako sú ustanovené v dohovore, a dokonca sa odporúča, aby každá zmluvná strana poskytovala rozsiahlejšie výhody v čo najväčšej možnej miere.
Článok 3
Ustanovenia tohto dohovoru nebránia používať zákazy a obmedzenia podľa vnútroštátneho právneho poriadku na tovar, ktorý podlieha colnej kontrole.
Štruktúra dohovoru
Článok 4
1.
Dohovor pozostáva z hlavnej časti, všeobecnej prílohy a osobitných príloh.
2.
Všeobecná príloha a každá osobitná príloha tohto dohovoru sa v zásade skladajú z kapitol, ktoré rozdeľujú prílohu a obsahujú
a)
definície a
b)
normy, z ktorých niektoré sú vo všeobecnej prílohe prechodnými normami.
3.
Každá osobitná príloha obsahuje aj odporúčané praxe.
4.
Ku každej prílohe sú vypracované vysvetlivky, ktorých text nie je pre zmluvné strany záväzný.
Článok 5
Na účely tohto dohovoru sa každá osobitná príloha alebo kapitola osobitnej prílohy, ktorou je zmluvná strana viazaná, považuje za neoddeliteľnú súčasť dohovoru a pre zmluvnú stranu sa každý odkaz na dohovor vzťahuje aj na prílohu alebo kapitolu.
HLAVA III
SPRÁVA DOHOVORU
Riadiaci výbor
Článok 6
1.
Zriaďuje sa riadiaci výbor na účel posudzovania implementácie tohto dohovoru, opatrení na zabezpečenie jeho jednotného výkladu a vykonávania a návrhov na jeho zmenu.
2.
Zmluvné strany sú členmi riadiaceho výboru.
3.
Príslušný orgán subjektu oprávneného stať sa zmluvnou stranou tohto dohovoru podľa článku 8 alebo člen Svetovej obchodnej organizácie má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach riadiaceho výboru ako pozorovateľ. Postavenie a práva týchto pozorovateľov určí rada rozhodnutím. Uvedené práva nie je možné vykonávať skôr, ako toto rozhodnutie nadobudne platnosť.
4.
Riadiaci výbor môže pozvať zástupcov medzinárodných vládnych a mimovládnych organizácií, aby sa zúčastňovali na zasadnutiach riadiaceho výboru ako pozorovatelia.
5.
Riadiaci výbor
a)
odporúča zmluvným stranám:
i)
zmeny hlavnej časti dohovoru,
ii)
zmeny všeobecnej prílohy, osobitných príloh a kapitol osobitných príloh a doplnenie nových kapitol do všeobecnej prílohy,
iii)
doplnenie nových osobitných príloh a nových kapitol do osobitných príloh,
b)
môže rozhodnúť o zmene odporúčaných praxí alebo o doplnení nových odporúčaných praxí do osobitných príloh alebo do kapitol osobitných príloh podľa článku 16,
c)
posudzuje implementáciu ustanovení dohovoru podľa článku 13 ods. 4,
d)
prehodnocuje a aktualizuje vysvetlivky,
e)
posudzuje iné dôležité otázky, ktoré sa môžu týkať tohto dohovoru,
f)
informuje Stály technický výbor a radu o svojich rozhodnutiach.
6.
Príslušné orgány zmluvných strán oznámia generálnemu tajomníkovi rady návrhy podľa odseku 5 písm. a), b), c) alebo d) tohto článku spolu s ich odôvodnením a so žiadosťou na ich zahrnutie do programu zasadnutia riadiaceho výboru. Generálny tajomník rady zašle návrhy príslušným orgánom zmluvných strán a pozorovateľom uvedeným v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.
7.
Riadiaci výbor sa stretáva aspoň raz ročne a na jednoročné obdobie si volí svojho predsedu a podpredsedu. Generálny tajomník rady pošle pozvánky a návrh programu príslušným orgánom zmluvných strán a pozorovateľom uvedeným v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku aspoň šesť týždňov pred zasadnutím riadiaceho výboru.
8.
Ak riadiaci výbor nemôže prijať rozhodnutie dohodou, prítomné zúčastnené strany o rozhodnutí hlasujú. O návrhoch podľa odseku 5 písm. a), b) alebo c) tohto článku sa rozhoduje dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov. O všetkých ostatných otázkach rozhoduje riadiaci výbor väčšinou odovzdaných hlasov.
9.
Ak sa použije ustanovenie článku 8 ods. 5 tohto dohovoru, colné únie alebo hospodárske únie, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, majú pri hlasovaní počet hlasov, ktorý sa rovná celkovému počtu hlasov udelených ich členom, ktorí sú zmluvnými stranami dohovoru.
10.
Pred skončením zasadnutia schváli riadiaci výbor správu. Táto správa bude zaslaná rade a zmluvným stranám, ako aj pozorovateľom uvedeným v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.
11.
V prípadoch, ktoré nie sú upravené v ustanoveniach tohto článku, sa použije rokovací poriadok rady, ak riadiaci výbor nerozhodne inak.
Článok 7
Pri hlasovaní na zasadnutiach riadiaceho výboru sa hlasuje samostatne o každej osobitnej prílohe a o každej kapitole osobitnej prílohy.
a)
Každá zmluvná strana je oprávnená hlasovať o otázkach týkajúcich sa výkladu, vykonávania alebo zmeny hlavnej časti a všeobecnej prílohy tohto dohovoru.
b)
O otázkach týkajúcich sa osobitnej prílohy alebo kapitoly osobitnej prílohy, ktorá už nadobudla platnosť, majú právo hlasovať len tie zmluvné strany, ktoré prijali túto osobitnú prílohu alebo kapitolu.
c)
Každá zmluvná strana je oprávnená hlasovať o návrhu nových osobitných príloh alebo nových kapitol osobitnej prílohy.
HLAVA IV
ZMLUVNÁ STRANA
Ratifikácia dohovoru
Článok 8
1.
Každý člen rady a každý člen Organizácie Spojených národov alebo jej odborných organizácií sa môže stať zmluvnou stranou tohto dohovoru
a)
jeho podpisom bez výhrady ratifikácie,
b)
uložením ratifikačnej listiny po podpise dohovoru s výhradou ratifikácie alebo
c)
prístupom k dohovoru.
2.
Dohovor bude otvorený na podpis do 30. júna 1974 v sídle rady v Bruseli členom uvedeným v odseku 1 tohto článku. Po tomto dátume bude pre týchto členov otvorený na prístup.
3.
Každá zmluvná strana uvedie pri podpise alebo ratifikácii dohovoru alebo pri prístupe k dohovoru, či prijíma niektorú z osobitných príloh alebo niektorú z kapitol osobitných príloh. Taktiež môže dodatočne oznámiť depozitárovi prijatie jednej osobitnej prílohy alebo viacerých osobitných príloh alebo kapitol osobitných príloh.
4.
Zmluvné strany prijatie novej osobitnej prílohy alebo novej kapitoly osobitnej prílohy oznámia depozitárovi podľa odseku 3 tohto článku.
5.
a)
Každá colná únia alebo hospodárska únia sa môže stať podľa odsekov 1, 2 a 3 tohto článku zmluvnou stranou tohto dohovoru. Takáto colná únia alebo hospodárska únia oznámi depozitárovi svoje kompetencie vo vzťahu k otázkam upraveným týmto dohovorom a oznámi depozitárovi závažné zmeny v rozsahu svojich kompetencií.
b)
Colná únia alebo hospodárska únia, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, v rozsahu svojich kompetencií vykonáva vo svojom mene práva a plní povinnosti, ktoré z dohovoru vyplývajú členom tejto únie, ktorí sú zmluvnými stranami tohto dohovoru. V takom prípade členovia tejto únie nie sú oprávnení individuálne vykonávať tieto práva vrátane práva hlasovať.
Článok 9
1.
Každá zmluvná strana, ktorá ratifikuje tento dohovor alebo k nemu pristúpi, je viazaná zmenami tohto dohovoru vrátane všeobecnej prílohy, ktorá nadobudla platnosť dňom uloženia jej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe k tomuto dohovoru.
2.
Každá zmluvná strana, ktorá prijme osobitnú prílohu alebo kapitolu osobitnej prílohy, ktorá nadobudla platnosť dňom oznámenia jej prijatia depozitárovi, je viazaná zmenami noriem tejto osobitnej prílohy alebo kapitoly. Každá zmluvná strana, ktorá prijme osobitnú prílohu alebo kapitolu osobitnej prílohy, ktorá nadobudla platnosť dňom oznámenia jej prijatia depozitárovi, je viazaná zmenami odporúčaných praxí v nej uvedených, ak podľa článku 12 dohovoru neurobí výhrady k jednej praxi alebo k viacerým z týchto odporúčaných praxí.
Vykonávanie dohovoru
Článok 10
1.
Každá zmluvná strana môže pri podpise dohovoru bez výhrady ratifikácie, pri uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe alebo neskôr oznámiť depozitárovi, že sa tento dohovor vzťahuje na všetky alebo na niektoré územia, za ktorých medzinárodné vzťahy zodpovedá. Toto oznámenie nadobudne účinnosť tri mesiace po dni, keď ho depozitár dostane. Dohovor sa však nevzťahuje na územia uvedené v oznámení skôr, ako nadobudne platnosť pre príslušnú zmluvnú stranu.
2.
Každá zmluvná strana, ktorá podľa odseku 1 tohto článku oznámila, že sa tento dohovor vzťahuje na niektoré územie, za ktorého medzinárodné vzťahy zodpovedá, môže za podmienok uvedených v článku 19 tohto dohovoru oznámiť depozitárovi, že na príslušné územie sa tento dohovor nebude ďalej vzťahovať.
Článok 11
Na účely vykonávania dohovoru colná únia alebo hospodárska únia, ktorá je zmluvnou stranou, oznámi generálnemu tajomníkovi rady územia, ktoré tvoria colnú úniu alebo hospodársku úniu, a tieto územia sa budú považovať za jednotné územie.
Prijatie ustanovení a výhrady
Článok 12
1.
Všetky zmluvné strany tohto dohovoru sú viazané všeobecnou prílohou.
2.
Každá zmluvná strana môže prijať jednu osobitnú prílohu alebo viac osobitných príloh alebo jednu kapitolu alebo viac kapitol osobitných príloh. Zmluvná strana, ktorá prijme osobitnú prílohu alebo kapitolu osobitnej prílohy, je viazaná všetkými jej normami. Zmluvná strana, ktorá prijme osobitnú prílohu alebo kapitolu osobitnej prílohy, je viazaná všetkými jej odporúčanými praxami, ak pri prijatí alebo neskôr neoznámi depozitárovi odporúčané praxe, ku ktorým robí výhrady, s uvedením rozdielov medzi ustanoveniami jej vnútroštátneho právneho poriadku a ustanoveniami príslušných odporúčaných praxí. Každá zmluvná strana, ktorá urobila výhrady, ich môže kedykoľvek úplne alebo čiastočne odvolať s tým, že túto skutočnosť oznámi depozitárovi a uvedie deň, ktorým odvolanie výhrad nadobudne platnosť.
3.
Každá zmluvná strana viazaná niektorou osobitnou prílohou alebo kapitolou osobitnej prílohy preskúma možnosť odvolania výhrad k odporúčaným postupom uplatneným za podmienok podľa odseku 2 tohto článku a na konci každého trojročného obdobia začínajúceho dňom nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre danú zmluvnú stranu oznámi generálnemu tajomníkovi rady výsledky tohto preskúmania a uvedie ustanovenia vo svojom vnútroštátnom právnom poriadku, ktoré sú podľa názoru tejto zmluvnej strany v rozpore s odvolaním výhrad.
Implementácia ustanovení
Článok 13
1.
Každá zmluvná strana vykoná implementáciu noriem všeobecnej prílohy a osobitných príloh alebo kapitol osobitných príloh, ktoré prijala, v lehote 36 mesiacov od nadobudnutia platnosti týchto príloh alebo kapitol pre túto zmluvnú stranu.
2.
Každá zmluvná strana vykoná implementáciu prechodných noriem všeobecnej prílohy v lehote 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti všeobecnej prílohy pre túto zmluvnú stranu.
3.
Každá zmluvná strana vykoná implementáciu odporúčaných praxí osobitných príloh alebo kapitol osobitných príloh, ktoré prijala, v lehote 36 mesiacov od nadobudnutia platnosti týchto osobitných príloh alebo kapitol pre túto zmluvnú stranu, ak neboli k jednému postupu alebo k viacerým týmto odporúčaným postupom urobené výhrady.
4.
a)
Ak by lehota podľa odseku 1 alebo 2 tohto článku bola v praxi pre zmluvnú stranu nepostačujúca na implementáciu ustanovení všeobecnej prílohy, môže táto zmluvná strana požiadať riadiaci výbor pred uplynutím lehoty podľa odseku 1 alebo 2 tohto článku o jej predĺženie. V žiadosti zmluvná strana uvedie ustanovenia všeobecnej prílohy, na ktorých implementáciu požaduje predĺženie lehoty a dôvody tohto predĺženia.
b)
Za výnimočných okolností môže riadiaci výbor rozhodnúť o predĺžení lehoty. V rozhodnutí riadiaceho výboru o predĺžení lehoty treba uviesť výnimočné okolnosti, ktoré oprávňujú toto predĺženie. Lehotu nie je možné v žiadnom prípade predĺžiť viac ako o jeden rok. Po uplynutí predĺženej lehoty oznámi zmluvná strana depozitárovi vykonanie implementácie ustanovení, na ktoré bolo predĺženie lehoty povolené.
Urovnanie sporov
Článok 14
1.
V prípade, ak je to možné, každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami o výklad alebo vykonávanie tohto dohovoru sa vyrieši rokovaním medzi nimi.
2.
Každý spor, ktorý sa nevyrieši rokovaním, predložia zmluvné strany riadiacemu výboru, ktorý ho prerokuje a vydá odporúčanie na jeho vyriešenie.
3.
Sporné zmluvné strany sa môžu vopred dohodnúť, že prijmú odporúčanie riadiaceho výboru ako záväzné.
Zmeny dohovoru
Článok 15
1.
Znenie každej zmeny odporúčanej riadiacim výborom zmluvným stranám podľa článku 6 ods. 5 písm. a) bodov (i) a (ii) oznámi generálny tajomník rady všetkým zmluvným stranám a tým členom rady, ktorí nie sú zmluvnými stranami.
2.
Zmeny hlavnej časti dohovoru nadobudnú platnosť pre všetky zmluvné strany dohovoru 12 mesiacov po uložení listín o ich prijatí zmluvnými stranami prítomnými na zasadnutí riadiaceho výboru, na ktorom boli zmeny odporúčané, ak žiadna zmluvná strana nepodá v lehote 12 mesiacov odo dňa oznámenia týchto zmien proti nim námietky.
3.
Každá odporúčaná zmena všeobecnej prílohy alebo osobitných príloh, alebo kapitol osobitných príloh sa považuje za prijatú po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jej oznámenia zmluvným stranám, ak
a)
žiadna zo zmluvných strán dohovoru a v prípade osobitnej prílohy alebo kapitoly osobitnej prílohy žiadna zo zmluvných strán viazaná touto osobitnou prílohou alebo kapitolou nepodala proti odporúčanej zmene námietku alebo
b)
zmluvná strana neoznámila generálnemu tajomníkovi rady, že hoci mieni odporúčanú zmenu prijať, nie sú dosiaľ splnené podmienky potrebné na jej prijatie.
4.
Ak zmluvná strana pošle generálnemu tajomníkovi rady oznámenie podľa odseku 3 písm. b) tohto článku, môže dovtedy, kým neoznámi generálnemu tajomníkovi rady prijatie odporúčanej zmeny, podať v lehote 18 mesiacov po uplynutí šesťmesačnej lehoty podľa odseku 3 tohto článku námietku proti tejto odporúčanej zmene.
5.
Ak bola námietka proti odporúčanej zmene oznámená v súlade s podmienkami podľa odseku 3 písm. a) alebo odseku 4 tohto článku, považuje sa zmena za neprijatú a zostáva bez účinku.
6.
Ak zmluvná strana pošle oznámenie podľa odseku 3 písm. b) tohto článku, odporúčaná zmena sa považuje za prijatú od skoršieho z týchto dvoch dní:
a)
odo dňa, ku ktorému všetky zmluvné strany, ktoré zaslali také oznámenie, oznámili generálnemu tajomníkovi rady prijatie odporúčanej zmeny za predpokladu, že ak boli všetky prijatia tejto odporúčanej zmeny oznámené pred uplynutím šesťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 3 tohto článku, potom sa tento deň bude považovať za deň uplynutia uvedenej šesťmesačnej lehoty,
b)
odo dňa uplynutia osemnásťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 4 tohto článku.
7.
Každá zmena všeobecnej prílohy alebo osobitných príloh, alebo kapitol osobitných príloh, ktorá sa považuje za prijatú, nadobudne platnosť buď šesť mesiacov odo dňa, od ktorého bola považovaná za prijatú, alebo ak je v odporúčanej zmene určená iná lehota na nadobudnutie jej platnosti, po uplynutí tejto lehoty odo dňa, keď bola odporúčaná zmena považovaná za prijatú.
8.
Generálny tajomník rady oznámi čo najskôr zmluvným stranám tohto dohovoru každú námietku podanú proti odporúčanej zmene podľa odseku 3 písm. a) tohto článku, ako aj každé oznámenie, ktoré dostal podľa odseku 3 písm. b) tohto článku. Generálny tajomník rady neskôr informuje zmluvné strany, či niektorá zo zmluvných strán, ktoré poslali takéto oznámenie, vzniesla proti odporúčanej zmene námietku alebo ju prijala.
Článok 16
1.
Nezávisle od postupu pre prijímanie zmien podľa článku 15 tohto dohovoru môže riadiaci výbor podľa článku 6 rozhodnúť o zmene odporúčanej praxe alebo o doplnení nových odporúčaných praxí do osobitnej prílohy alebo kapitoly osobitnej prílohy. Generálny tajomník rady vyzve všetky zmluvné strany, aby sa zúčastnili na rokovaní riadiaceho výboru. Znenie každej takejto zmeny alebo novej odporúčanej praxe, ktoré sa takto dohodlo, oznámi generálny tajomník rady zmluvným stranám a tým členom rady, ktorí nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru.
2.
Každá zmena alebo doplnenie novej odporúčanej praxe, o ktorých sa rozhodlo podľa odseku 1 tohto článku, nadobudne platnosť šesť mesiacov po tom, čo ich oznámi generálny tajomník rady. Každá zmluvná strana viazaná osobitnou prílohou alebo kapitolou osobitnej prílohy, ktorá je predmetom takých zmien alebo doplnenia novej odporúčanej praxe, sa považuje za stranu, ktorá prijala tieto zmeny alebo novú odporúčanú prax, ak neurobí výhrady podľa postupu uvedeného v článku 12 tohto dohovoru.
Trvanie zmluvného vzťahu
Článok 17
1.
Tento dohovor sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zmluvná strana ho však môže vypovedať kedykoľvek po dni nadobudnutia jeho platnosti, ktorý ustanovuje článok 18 tohto dohovoru.
2.
Výpoveď sa oznamuje písomne listinou o výpovedi, ktorá sa uloží u depozitára.
3.
Výpoveď nadobudne účinnosť šesť mesiacov po tom, čo depozitár dostane listinu o výpovedi.
4.
Ustanovenia odsekov 2 a 3 tohto článku sa vzťahujú aj na osobitné prílohy alebo kapitoly osobitných príloh, ktorých prijatie môže každá zmluvná strana odvolať kedykoľvek po dni nadobudnutia ich platnosti.
5.
Odvolanie prijatia všeobecnej prílohy zmluvnou stranou sa považuje súčasne aj za vypovedanie tohto dohovoru. Na takýto prípad sa takisto vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3 tohto článku.
HLAVA V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Nadobudnutie platnosti dohovoru
Článok 18
1.
Tento dohovor nadobudne platnosť tri mesiace po tom, čo ho päť zo subjektov uvedených v článku 8 odsekoch 1 a 5 tohto dohovoru podpíše bez výhrady ratifikácie alebo uloží ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe.
2.
Tento dohovor nadobudne platnosť pre každú zmluvnú stranu tri mesiace po tom, čo sa stane zmluvnou stranou podľa ustanovení článku 8 tohto dohovoru.
3.
Každá osobitná príloha alebo kapitola osobitnej prílohy tohto dohovoru nadobudne platnosť tri mesiace po tom, čo päť zmluvných strán prijme túto osobitnú prílohu alebo kapitolu osobitnej prílohy.
4.
Po nadobudnutí platnosti osobitnej prílohy alebo kapitoly osobitnej prílohy podľa odseku 3 tohto článku nadobudne táto osobitná príloha alebo kapitola osobitnej prílohy platnosť pre ďalšiu zmluvnú stranu tri mesiace po oznámení jej prijatia touto zmluvnou stranou. Žiadna osobitná príloha alebo kapitola osobitnej prílohy však nenadobudne platnosť pre zmluvnú stranu skôr, ako tento dohovor nadobudne platnosť pre túto zmluvnú stranu.
Depozitár dohovoru
Článok 19
1.
Tento dohovor, všetky podpisy s výhradou ratifikácie alebo bez výhrady ratifikácie a všetky ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe budú uložené u generálneho tajomníka rady.
2.
Depozitár je povinný
a)
prijať a uschovať pôvodný text tohto dohovoru,
b)
vyhotoviť overené odpisy zhodné s pôvodným textom tohto dohovoru a poslať ich zmluvným stranám a tým členom rady, ktorí nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov,
c)
prijať podpisy s výhradou ratifikácie alebo bez výhrady ratifikácie, ratifikáciu tohto dohovoru alebo pristúpenie k tomuto dohovoru, ako aj prijať a uschovať každú listinu, správu a oznámenie vzťahujúce sa na dohovor,
d)
zisťovať, či podpis, listina, správa alebo oznámenie týkajúce sa dohovoru je v riadnej a náležitej forme, a v prípade potreby upozorniť príslušnú zmluvnú stranu,
e)
informovať zmluvné strany, tých členov rady, ktorí nie sú zmluvnými stranami, ako aj generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov o
- podpisoch, ratifikáciách, prístupoch a prijatiach príloh a kapitol podľa článku 8 tohto dohovoru,
- nových kapitolách všeobecnej prílohy a nových osobitných prílohách alebo kapitolách osobitných príloh, ktoré riadiaci výbor rozhodol odporučiť na doplnenie do tohto dohovoru,
- dni nadobudnutia platnosti tohto dohovoru, všeobecnej prílohy a každej osobitnej prílohy alebo kapitoly osobitnej prílohy podľa článku 18 tohto dohovoru,
- správach prijatých podľa článkov 8, 10, 11, 12 a 13 tohto dohovoru,
- odvolaní prijatia príloh alebo kapitol zmluvnými stranami,
- výpovediach podľa článku 17 tohto dohovoru a
- zmenách prijatých podľa článku 15 tohto dohovoru a dátume nadobudnutia ich platnosti.
3.
Ak vznikne rozpor medzi niektorou zmluvnou stranou a depozitárom o výkone jeho funkcií, depozitár alebo táto zmluvná strana upozorní na túto záležitosť ostatné zmluvné strany a signatárov alebo podľa potreby riadiaci výbor alebo radu.
Registrácia a pôvodné texty
Článok 20
Podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov bude tento dohovor na žiadosť generálneho tajomníka rady registrovaný na Sekretariáte Organizácie Spojených národov.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento dohovor.
Dané v Kjóte osemnásteho mája tisíc deväťsto sedemdesiattri v anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, a to v jedinom vyhotovení, ktoré bude uložené u generálneho tajomníka rady, ktorý pošle jeho overené odpisy všetkým subjektom uvedeným v článku 8 ods. 1 tohto dohovoru.
Dodatok II
VŠEOBECNÁ PRÍLOHA
OBSAH
KAPITOLA 1 VŠEOBECNÉ ZÁSADY 107
KAPITOLA 2 DEFINÍCIE 107
KAPITOLA 3 COLNÉ KONANIE A ĎALŠIE COLNÉ FORMALITY 108
KAPITOLA 4 CLÁ A DANE
A. VYMERIAVANIE, VYBERANIE A PLATENIE CIEL A DANÍ
B. ODLOŽENÁ PLATBA CIEL A DANÍ
C. VRÁTENIE CIEL A DANÍ
112
112
113
114
KAPITOLA 5 ZÁBEZPEKA 114
KAPITOLA 6 COLNÁ KONTROLA 115
KAPITOLA 7 POUŽÍVANIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 115
KAPITOLA 8 VZŤAH MEDZI COLNÝMI SPRÁVAMI A TRETÍMI OSOBAMI 116
KAPITOLA 9 INFORMÁCIE A ROZHODNUTIA ORGÁNOV COLNEJ SPRÁVY
A. INFORMÁCIE VŠEOBECNEJ POVAHY
B. INFORMÁCIE OSOBITNEJ POVAHY
C. ROZHODNUTIA
116
116
117
117
KAPITOLA 10 ODVOLANIE V COLNÝCH ZÁLEŽITOSTIACH
A. PRÁVO ODVOLAŤ SA
B. FORMA A DÔVODY ODVOLANIA
C. POSÚDENIE ODVOLANIA
117
117
118
118
KAPITOLA 1
VŠEOBECNÉ ZÁSADY
1.1 Norma
Definície, normy a prechodné normy v tejto prílohe sa vzťahujú na colné režimy a postupy uvedené v tejto prílohe, a ak je to vhodné, aj na colné režimy a postupy v osobitných prílohách.
1.2 Norma
Podmienky, ktoré majú byť splnené, a colné formality, ktoré majú byť vykonané pre colné režimy a postupy uvedené v tejto prílohe a v osobitných prílohách, ustanoví vnútroštátny právny poriadok tak, aby boli čo najjednoduchšie.
1.3 Norma
Colná správa vytvorí a bude udržiavať formálne vzťahy s obchodnou sférou na účel konzultácií s cieľom zintenzívniť spoluprácu a uľahčiť jej zapojenie do zavádzania najefektívnejších pracovných postupov primeraných vnútroštátnemu právnemu poriadku a medzinárodným zmluvám.
KAPITOLA 2
DEFINÍCIE
Na účely príloh k tomuto dohovoru sa rozumie:
- „odvolaním“ úkon, ktorým osoba priamo dotknutá rozhodnutím alebo opomenutím orgánu colnej správy, ktorá sa považuje za poškodenú stranu, požaduje nápravu od príslušného orgánu,
- „vymeraním ciel a daní“ určenie sumy ciel a daní, ktorá sa má zaplatiť,
- „kontrolou formou auditu“ opatrenia, ktorými sa orgány colnej správy presvedčia o správnosti a pravdivosti údajov vo vyhláseniach a o pravosti dokladov k nim priložených formou kontroly príslušných účtovných kníh, dokladov a evidencie, obchodných systémov a obchodných údajov, ktoré má príslušná osoba,
- „overovaním colného vyhlásenia“ činnosť orgánov colnej správy, ktorou sa presvedčia, že colné vyhlásenie je správne vyplnené a že požadované podporné doklady spĺňajú predpísané požiadavky,
- „colným konaním“ vykonávanie colných formalít potrebných na prepustenie tovaru do domáceho použitia, na vývoz tovaru alebo jeho prepustenie do iného colného režimu,
- „colnou správou“ štátny orgán zodpovedný za vykonávanie colných predpisov a vyberanie ciel a daní a zodpovedný aj za vykonávanie iných zákonov a právnych predpisov týkajúcich sa dovozu, vývozu, prepravy alebo uskladňovania tovaru,
- „colnou kontrolou“ opatrenia vykonávané orgánmi colnej správy s cieľom zabezpečiť dodržiavanie colných predpisov,
- „clami“ platby uvedené v colnom sadzobníku, ktorým tovar podlieha pri vstupe na colné územie alebo výstupe z colného územia,
- „colnými formalitami“ všetky činnosti a úkony, ktoré musia vykonať príslušné osoby a orgány colnej správy s cieľom dodržiavať colné predpisy,
- „colnými predpismi“ zákony a vykonávacie predpisy týkajúce sa dovozu, vývozu, prepravy alebo uskladnenia tovaru, ktorých správou a vykonávaním je osobitne poverená colná správa a všetky predpisy vydané colnou správou v rozsahu jej právomoci,
- „colným úradom“ administratívna jednotka colnej správy oprávnená na vykonávanie colných formalít, ako aj budovy a iné priestory schválené na tento účel príslušným orgánom,
- „colným územím“ územie, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy zmluvnej strany,
- „rozhodnutím“ individuálny akt, ktorým orgán colnej správy rozhodne vo veci týkajúcej sa colných predpisov,
- „deklarantom“ osoba, ktorá robí colné vyhlásenie, alebo osoba, v ktorej mene bolo colné vyhlásenie urobené,
- „dňom splatnosti“ deň, keď sú clá a dane splatné,
- „clami a daňami“ dovozné clá a dane a/alebo vývozné clá a dane,
- „kontrolou tovaru“ fyzická kontrola tovaru vykonaná orgánom colnej správy, ktorou sa zisťuje, či povaha, pôvod, stav, množstvo a hodnota tovaru sú v súlade s údajmi uvedenými v colnom vyhlásení,
- „vývoznými clami a daňami“ clá, dane a iné platby alebo dávky, ktoré sa vyberajú pri vývoze tovaru alebo v súvislosti s vývozom tovaru s výnimkou platieb a poplatkov, ktorých výška je obmedzená približnou výškou výdavkov za poskytnuté služby alebo vyberaných colnou správou v prospech iného štátneho orgánu,
- „colným vyhlásením“ úkon urobený vo forme určenej colnou správou, ktorým príslušná osoba navrhuje colný režim, ktorý sa má použiť na tovar, a poskytuje údaje požadované colnou správou pri použití tohto režimu,
- „dovoznými clami a daňami“ clá, dane a iné platby alebo dávky, ktoré sa vyberajú pri dovoze tovaru alebo v súvislosti s dovozom tovaru s výnimkou platieb a poplatkov, ktorých výška je obmedzená približnými výdavkami za poskytnuté služby alebo vyberaných colnou správou v prospech iného orgánu,
- „vzájomnou administratívnou pomocou“ činnosť colnej správy v mene alebo v spolupráci s inou colnou správou s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie colných predpisov a predchádzanie colným priestupkom a colným deliktom, ako aj ich objasňovanie a potláčanie,
- „nečinnosťou“ opomenutie konať alebo nevydanie rozhodnutia orgánom colnej správy podľa colných predpisov v primeranej lehote vo veci riadne predloženej tomuto orgánu,
- „osobou“ fyzická osoba, ako aj právnická osoba, ak zo súvislostí nevyplýva niečo iné,
- „prepustením tovaru“ také konanie orgánu colnej správy, ktorým sa umožní, aby po skončení colného konania mohli oprávnené osoby nakladať s tovarom,
- „vrátením platby“ čiastočné alebo úplné vrátenie zaplatených ciel a daní za tovar alebo čiastočné alebo úplné odpustenie ešte nezaplatených ciel a daní,
- „zábezpekou“ prostriedok, ktorým sa k spokojnosti orgánu colnej správy zabezpečí, že povinnosť vo vzťahu k tomuto orgánu bude splnená; zábezpeka sa označuje ako „celková“, ak zabezpečí splnenie povinností vyplývajúcich z viacerých operácií,
- „treťou osobou“ každá osoba, ktorá v konaní pred orgánom colnej správy koná za inú osobu alebo na účet inej osoby v súvislosti s dovozom, vývozom, prepravou alebo uskladnením tovaru.
KAPITOLA 3
COLNÉ KONANIE A ĎALŠIE COLNÉ FORMALITY
Príslušnosť colných úradov
3.1 Norma
Colná správa určí colné úrady, na ktorých je možné tovar predložiť alebo prepustiť. Pri určovaní právomoci a umiestnenia týchto colných úradov a ich úradných hodín sú jedným z faktorov, ktorý je potrebné zohľadniť, požiadavky obchodnej sféry.
3.2 Norma
Na žiadosť príslušnej osoby a z dôvodov, ktoré orgán colnej správy považuje za oprávnené, môže tento orgán, ak má na to dostatočné zdroje, vykonávať činnosti ustanovené na účely colného režimu a postupu mimo úradných hodín alebo mimo colného priestoru. Vzniknuté náklady si orgán colnej správy bude účtovať približne vo výške nákladov za poskytnuté služby.
3.3 Norma
Ak sa colné úrady nachádzajú na spoločnom hraničnom priechode, príslušné colné správy zosúladia úradné hodiny a právomoci týchto colných úradov.
3.4 Prechodná norma
Na spoločných hraničných priechodoch príslušné colné správy podľa možnosti vykonávajú kontrolu spoločne.
3.5 Prechodná norma
Ak colná správa plánuje zriadiť nový alebo zmeniť súčasný colný úrad na spoločnom hraničnom priechode, vždy, ak je to možné, spolupracuje so susednou colnou správou na zriadení colného úradu v tesnej blízkosti s cieľom uľahčiť spoločné kontroly.
Deklarant
a)
Osoby oprávnené konať ako deklarant
3.6 Norma
Vnútroštátny právny poriadok ustanoví podmienky, za ktorých je osoba oprávnená konať ako deklarant.
3.7 Norma
Každá osoba, ktorá má právo nakladať s tovarom, má právo konať ako deklarant.
b)
Povinnosti deklaranta
3.8 Norma
Deklarant zodpovedá orgánom colnej správy za správnosť a pravdivosť údajov uvedených v colnom vyhlásení a za platbu ciel a daní.
c)
Práva deklaranta
3.9 Norma
Pred podaním colného vyhlásenia sa povolí deklarantovi za podmienok, ktoré môže určiť orgán colnej správy,
a)
prehliadať tovar a
b)
odobrať vzorky.
3.10 Norma
Orgán colnej správy nepožaduje samostatné colné vyhlásenie na vzorky odobraté pod jeho dohľadom, ak sú tieto vzorky uvedené v colnom vyhlásení pre príslušnú zásielku.
Colné vyhlásenie
a)
Forma a obsah colného vyhlásenia
3.11 Norma
Obsah colného vyhlásenia určí colná správa. Papierová forma colného vyhlásenia zodpovedá vzoru vydanému Organizáciou Spojených národov.
Pri colnom konaní s automatizovanými systémami je forma elektronicky podaného colného vyhlásenia založená na medzinárodných štandardoch pre elektronickú výmenu údajov podľa odporúčaní Rady pre colnú spoluprácu pre oblasť informačných technológií.
3.12 Norma
Colná správa obmedzí požadované údaje v colnom vyhlásení len na tie, ktoré sú potrebné na vymeranie a vybratie ciel a daní, na zber štatistických údajov a na vykonávanie colných predpisov.
3.13 Norma
Ak z dôvodov uznaných orgánom colnej správy za oprávnené deklarant nemá všetky údaje potrebné na colné vyhlásenie, povolí sa podanie predbežného alebo neúplného colného vyhlásenia pod podmienkou, že bude obsahovať údaje považované orgánom colnej správy za potrebné a že sa deklarant zaviaže doplniť ostatné údaje v určenej lehote.
3.14 Norma
Ak orgán colnej správy zaeviduje predbežné alebo neúplné colné vyhlásenie, sadzobné zaobchádzanie s tovarom nebude odlišné od sadzobného zaobchádzania použitého pri podaní úplného a správneho colného vyhlásenia.
Tovar bude prepustený okamžite, ak bola poskytnutá požadovaná zábezpeka na zabezpečenie vybratia možných ciel a daní.
3.15 Norma
Colné správy požadujú podanie originálu colného vyhlásenia a len nevyhnutný počet potrebných kópií.
b)
Sprievodné doklady colného vyhlásenia
3.16 Norma
Na podporu colného vyhlásenia colné správy požadujú len tie doklady, ktoré sú potrebné na vykonanie kontroly operácie a na zabezpečenie, že všetky požiadavky vo vzťahu k colným predpisom budú splnené.
3.17 Norma
Ak niektoré podporné doklady nie je možné predložiť spolu s colným vyhlásením z dôvodov, ktoré považujú orgány colnej správy za oprávnené, povolia tieto orgány ich predloženie v určenej lehote.
3.18 Norma
Colné správy povolia predloženie podporných dokladov v elektronickej forme.
3.19 Norma
Colné správy nepožadujú preklad údajov z podporných dokladov okrem prípadov, ak je to potrebné na spracovanie colného vyhlásenia.
Podanie, zaevidovanie a overovanie colného vyhlásenia
3.20 Norma
Colné správy povolia podanie colného vyhlásenia na ktoromkoľvek na to určenom colnom úrade.
3.21 Prechodná norma
Colné správy povolia podanie colného vyhlásenia elektronickým spôsobom.
3.22 Norma
Colné vyhlásenie musí byť podané v úradných hodinách určených colnou správou.
3.23 Norma
Ak vnútroštátny právny poriadok ustanoví lehotu na podanie colného vyhlásenia, táto lehota musí byť dostatočná na to, aby deklarant mohol vyplniť colné vyhlásenie a zaobstarať požadované podporné doklady.
3.24 Norma
Na žiadosť deklaranta a z dôvodov považovaných orgánmi colnej správy za oprávnené tieto orgány predĺžia lehotu určenú na podanie colného vyhlásenia.
3.25 Norma
Vnútroštátny právny poriadok ustanoví možnosť podania, zaevidovania a overovania colného vyhlásenia a podporných dokladov pred príchodom tovaru.
3.26 Norma
Ak orgán colnej správy nemôže colné vyhlásenie zaevidovať, oznámi dôvody deklarantovi.
3.27 Norma
Orgán colnej správy povolí deklarantovi opraviť colné vyhlásenie, ktoré podal, ak sa v čase prijatia žiadosti nezačalo overovanie colného vyhlásenia alebo kontrola tovaru.
3.28 Prechodná norma
Orgán colnej správy povolí deklarantovi opraviť colné vyhlásenie, ak bola žiadosť prijatá po začatí overovania colného vyhlásenia a ak dôvody uvedené deklarantom považuje za oprávnené.
3.29 Prechodná norma
Deklarant môže navrhnúť zrušenie colného vyhlásenia a navrhnúť iný colný režim, ak túto žiadosť predloží orgánom colnej správy pred prepustením tovaru a dôvody uvedené deklarantom považuje orgán colnej správy za oprávnené.
3.30 Norma
Colné vyhlásenie sa overuje pri zaevidovaní alebo hneď po jeho zaevidovaní.
3.31 Norma
Na účely overovania colného vyhlásenia orgány colnej správy vykonajú len tie úkony, ktoré považujú za nevyhnutné na zabezpečenie dodržania colných predpisov.
Osobitné postupy pre oprávnené osoby
3.32 Prechodná norma
Pre oprávnené osoby, ktoré spĺňajú kritériá určené colnou správou vrátane príslušných záznamov o plnení požiadaviek orgánov colnej správy a uspokojivého systému pre vedenie ich obchodných záznamov, orgány colnej správy povolia:
- prepustenie tovaru po poskytnutí údajov potrebných na identifikáciu tovaru a neskoršie vyplnenie konečnej verzie colného vyhlásenia,
- colné konanie v priestoroch deklaranta alebo na inom mieste schválenom orgánom colnej správy, a okrem uvedených výhod v rámci možností aj ďalšie osobitné postupy, ako napríklad:
- podanie jednotného colného vyhlásenia na všetky dovozy alebo vývozy uskutočnené vo vymedzenom období, ak tovar často vyváža alebo dováža tá istá osoba,
- použitie obchodných záznamov oprávnených osôb na samovymeriavanie ich colnej a daňovej povinnosti, a ak je to možné, aj na zabezpečenie plnenia ostatných požiadaviek orgánov colnej správy,
- podanie colného vyhlásenia formou zápisu do evidencie oprávnenej osoby s následným predložením dodatočného colného vyhlásenia.
Kontrola tovaru
a)
Čas potrebný na kontrolu tovaru
3.33 Norma
Ak orgán colnej správy rozhodne o kontrole navrhnutého tovaru, táto kontrola sa vykoná hneď po zaevidovaní colného vyhlásenia.
3.34 Norma
Pri plánovaní kontroly sa uprednostní kontrola živých zvierat, rýchlo skaziteľného tovaru a iného tovaru, ktorý orgány colnej správy uznajú ako naliehavo požadovaný.
3.35 Prechodná norma
Ak podlieha tovar aj kontrole iných orgánov a orgán colnej správy plánuje vykonať jeho kontrolu, orgán colnej správy zabezpečí, aby tieto kontroly prebiehali koordinovane a podľa možnosti súčasne.
b)
Prítomnosť deklaranta počas kontroly tovaru
3.36 Norma
Orgány colnej správy zvážia žiadosť deklaranta, aby mohol byť prítomný alebo zastúpený pri kontrole tovaru. Táto žiadosť bude schválená, ak tomu nebránia výnimočné okolnosti.
3.37 Norma
Ak to orgán colnej správy uzná za vhodné, požiada deklaranta, aby bol prítomný alebo zastúpený pri kontrole tovaru a bol nápomocný pri jej vykonávaní, a tak uľahčil kontrolu tovaru.
c)
Odoberanie vzoriek orgánom colnej správy
3.38 Norma
Vzorky sa odoberú, len ak to orgán colnej správy považuje za potrebné na zistenie opisu tovaru na sadzobné účely a/alebo hodnoty tovaru navrhnutého na prepustenie alebo na zabezpečenie vykonávania iných predpisov vnútroštátneho právneho poriadku. Odobratých vzoriek by malo byť podľa možnosti čo najmenej.
Chyby
3.39 Norma
Colné správy neuložia vysoké sankcie za chyby, ak sú presvedčené, že k nim došlo v dôsledku nepozornosti a nejde o úmyselné skresľovanie alebo hrubú nedbanlivosť. Ak colné správy chcú zabrániť opakovanému výskytu týchto chýb, môžu uložiť sankciu, ktorá nebude vyššia, ako je to nevyhnutné na tento účel.
Prepustenie tovaru
3.40 Norma
Tovar navrhnutý na prepustenie bude prepustený hneď po ukončení jeho kontroly orgánom colnej správy alebo po rozhodnutí tohto orgánu, že tovar nebude kontrolovať, ak
- nebol zistený žiaden priestupok alebo delikt,
- bola predložená dovozná licencia alebo vývozná licencia, alebo iný požadovaný doklad,
- boli predložené všetky povolenia potrebné pre príslušný režim a
- všetky clá a dane boli zaplatené alebo boli prijaté príslušné opatrenia na zabezpečenie ich vybratia.
3.41 Norma
Ak je orgán colnej správy presvedčený, že deklarant neskôr splní všetky formality týkajúce sa colného konania, prepustí tovar, ak deklarant predloží obchodný alebo administratívny doklad so základnými údajmi o príslušnej zásielke, ktorý je pre tento orgán prijateľný, a v prípade požiadania poskytne zábezpeku na zabezpečenie vybratia možných ciel a daní.
3.42 Norma
Ak orgán colnej správy rozhodne o potrebe laboratórneho rozboru vzoriek, podrobnej technickej dokumentácie alebo znaleckého posudku, prepustí tovar skôr, než sú výsledky tohto preverovania známe, ak bola poskytnutá požadovaná zábezpeka a orgán colnej správy je presvedčený o tom, že tovar nepodlieha zákazom a obmedzeniam.
3.43 Norma
Ak došlo k zisteniu priestupku alebo deliktu, orgán colnej správy tovar prepustí bez toho, aby čakal na výsledky správneho konania alebo súdneho konania, ak tovar nepodlieha zhabaniu alebo prepadnutiu alebo nebude neskôr potrebný ako dôkaz, a deklarant zaplatí clá a dane a poskytne zábezpeku na zabezpečenie vybratia akýchkoľvek ďalších ciel a daní, ako aj pokút, ktoré môžu byť uložené.
Prenechanie tovaru v prospech štátu alebo jeho zničenie
3.44 Norma
Ak tovar ešte nebol prepustený do domáceho použitia alebo ak bol prepustený do iného colného režimu a nebol zistený žiaden priestupok, od príslušnej osoby sa nepožaduje, aby zaplatila clá a dane, alebo táto osoba má nárok na ich vrátenie, ak
- je na žiadosť tejto osoby a na základe rozhodnutia orgánu colnej správy tovar prenechaný v prospech štátu, zničený alebo znehodnotený pod dohľadom orgánu colnej správy tak, aby stratil svoju obchodnú hodnotu, pričom všetky vzniknuté náklady znáša príslušná osoba,
- je tovar zničený alebo nenahraditeľne stratený v dôsledku nehody alebo vyššej moci a takéto zničenie alebo strata je orgánu colnej správy náležite preukázaná,
- ide o úbytky tovaru v dôsledku jeho povahy, ktoré sú orgánu colnej správy náležite preukázané.
Akýkoľvek odpad alebo zvyšky tovaru, ktoré boli prepustené do voľného obehu alebo vyvezené po zničení, podliehajú clám a daniam uplatňovaným na tento odpad alebo zvyšky, ak by boli dovezené alebo vyvezené v takomto stave.
3.45 Prechodná norma
Ak orgán colnej správy predá tovar, ktorý nebol navrhnutý na prepustenie v určenej lehote alebo ktorý nemohol byť prepustený, hoci nebol zistený žiadny priestupok, výťažok z predaja po odpočítaní všetkých ciel, daní, iných platieb a vzniknutých výdavkov odovzdá osobám, ktoré majú nárok ho prijať, alebo ak to nie je možné, uschová ho pre tieto osoby počas určenej lehoty.
KAPITOLA 4
CLÁ A DANE
A. VYMERIAVANIE, VYBERANIE A PLATENIE CIEL A DANÍ
4.1 Norma
Vnútroštátnym právnym poriadkom sa určia podmienky, za akých vzniká zodpovednosť za clá a dane.
4.2 Norma
Lehotu na vymeranie ciel a daní ustanoví vnútroštátny právny poriadok. Vymeranie nasleduje hneď po podaní colného vyhlásenia alebo hneď potom, keď vznikne zodpovednosť iným spôsobom.
4.3 Norma
Zložky, na ktorých sa vymeranie ciel a daní zakladá, a podmienky, za ktorých sa určujú, ustanoví vnútroštátny právny poriadok.
4.4 Norma
Sadzby ciel a daní sa úradne publikujú.
4.5 Norma
Vnútroštátny právny poriadok ustanoví okamih, ktorý sa považuje na účely určenia sadzieb ciel a daní za rozhodný.
4.6 Norma
Vnútroštátny právny poriadok ustanoví spôsoby platenia ciel a daní.
4.7 Norma
Vnútroštátny právny poriadok ustanoví osoby zodpovedné za zaplatenie ciel a daní.
4.8 Norma
Vnútroštátny právny poriadok ustanoví deň splatnosti a miesto, kde sa má platba vykonať.
4.9 Norma
Ak vnútroštátny právny poriadok ustanoví, že deň splatnosti môže byť po prepustení tovaru, tento deň bude najmenej desať dní po prepustení. Žiadny úrok sa nevymeria za obdobie odo dňa prepustenia do dňa splatnosti.
4.10 Norma
Vnútroštátny právny poriadok ustanoví lehotu, v ktorej orgány colnej správy môžu prijať zákonné opatrenia na výber ciel a daní nezaplatených do dňa splatnosti.
4.11 Norma
Vnútroštátny právny poriadok ustanoví sadzbu úroku pripadajúceho na sumy ciel a daní, ktoré neboli zaplatené do dňa splatnosti, ako aj podmienky použitia tohto úroku.
4.12 Norma
Po zaplatení ciel a daní bude vydané platcovi potvrdenie ako dôkaz o platbe, ak nie je dôkazom o platbe iný doklad.
4.13 Prechodná norma
Vnútroštátny právny poriadok ustanoví minimálnu hodnotu a/alebo minimálnu sumu ciel a daní, pod ktorú sa žiadne clá a dane nebudú vyberať.
4.14 Norma
Ak orgán colnej správy zistí, že chyba v colnom vyhlásení alebo pri vymeriavaní ciel a daní spôsobí alebo spôsobila vybratie alebo úhradu ciel a daní nižšej ako dlžnej sumy podľa právnych predpisov, opraví chybu a vyberie neuhradenú sumu. Ak je príslušná suma nižšia ako minimálna výška ustanovená vo vnútroštátnom právnom poriadku, orgán colnej správy sumu nebude vyberať alebo vymáhať.
B. ODLOŽENÁ PLATBA CIEL A DANÍ
4.15 Norma
Ak vnútroštátny právny poriadok ustanovuje odloženie platby ciel a daní, ustanoví aj podmienky, za akých sa táto výhoda povolí.
4.16 Norma
Odloženie platby sa povolí bez vymerania úroku čo najdlhšie.
4.17 Norma
Doba na odloženie platby ciel a daní bude najmenej 14 dní.
C. VRÁTENIE CIEL A DANÍ
4.18 Norma
Vrátenie sa poskytne, ak sa preukáže, že došlo k preplatku na clách a daniach v dôsledku chyby pri ich vymeriavaní.
4.19 Norma
Vrátenie sa poskytne pri dovezenom alebo vyvezenom tovare, o ktorom sa zistí, že bol chybný alebo iným spôsobom nevyhovel dohodnutým technickým podmienkam v čase dovozu alebo vývozu a bol vrátený dodávateľovi alebo inej osobe určenej dodávateľom za týchto podmienok:
- tovar nebol spracovaný, opravený alebo použitý v krajine dovozu a je spätne vyvezený v primeranej lehote,
- tovar nebol spracovaný, opravený alebo použitý v krajine, do ktorej bol vyvezený, a je spätne dovezený v primeranej lehote.
Použitie tovaru však nebráni vráteniu, ak bolo toto použitie nevyhnutné na zistenie chyby alebo iných okolností, ktoré viedli k spätnému vývozu alebo spätnému dovozu tohto tovaru.
Prenechanie tovaru v prospech štátu, jeho zničenie alebo zbavenie tovaru jeho obchodnej hodnoty podľa rozhodnutia colného orgánu je rovnocenné so spätným dovozom alebo spätným vývozom. Prenechaním tovaru v prospech štátu alebo zničením nesmú vzniknúť štátu žiadne náklady.
4.20 Prechodná norma
Ak orgán colnej správy povolí, aby bol tovar pôvodne navrhnutý do colného režimu s platbou ciel a daní prepustený do iného colného režimu, clá a dane presahujúce sumu dlžnú podľa nového režimu budú vrátené.
4.21 Norma
Rozhodnutia vo veci žiadostí o vrátenie budú vydané a písomne oznámené príslušným osobám bez zbytočného odkladu a preplatky budú vrátené hneď po overení žiadosti.
4.22 Norma
Ak orgán colnej správy zistí, že preplatok je výsledkom chyby, ktorej sa dopustil pri vymeriavaní ciel a daní, vrátenie má prioritu.
4.23 Norma
Ak je určená lehota, po ktorej uplynutí nebudú žiadosti na vrátenie prijaté, táto lehota bude dostatočne dlhá na to, aby sa zohľadnili rôzne okolnosti týkajúce sa každého jednotlivého prípadu, v ktorom je možné vrátenie.
4.24 Norma
Vrátenie sa neposkytne, ak ide o sumu nižšiu, ako je minimálna suma ustanovená vo vnútroštátnom právnom poriadku.
KAPITOLA 5
ZÁBEZPEKA
5.1 Norma
Vnútroštátny právny poriadok ustanoví prípady, v ktorých sa požaduje zábezpeka, a formy, akými sa zábezpeka poskytuje.
5.2 Norma
Výšku zábezpeky určia orgány colnej správy.
5.3 Norma
Každá osoba, od ktorej sa požaduje poskytnutie zábezpeky, si môže vybrať formu zábezpeky, ak je prijateľná pre orgány colnej správy.
5.4 Norma
Ak to ustanovuje vnútroštátny právny poriadok a orgány colnej správy sú presvedčené, že povinnosť vo vzťahu k nim bude splnená, nepožadujú poskytnutie zábezpeky.
5.5 Norma
Ak sa požaduje zábezpeka na zabezpečenie splnenia povinností vyplývajúcich z colného režimu, orgány colnej správy prijmú celkovú zábezpeku, a to najmä od deklarantov, ktorí pravidelne navrhujú tovar na prepustenie na rôznych colných úradoch na colnom území.
5.6 Norma
Ak sa požaduje zábezpeka, výška poskytnutej zábezpeky bude čo možno najnižšia a vo vzťahu k clám a daniam neprekročí sumu, ktorá by sa mohla prípadne vymerať.
5.7 Norma
Ak bola poskytnutá zábezpeka, bude uvoľnená hneď po tom, ako sa orgány colnej správy presvedčia, že povinnosti, na základe ktorých bola požadovaná, boli náležite splnené.
KAPITOLA 6
COLNÁ KONTROLA
6.1 Norma
Tovar vrátane dopravných prostriedkov, ktorý vstupuje na colné územie alebo vystupuje z colného územia, bez ohľadu na to, či podlieha clám a daniam, podlieha colnej kontrole.
6.2 Norma
Colná kontrola sa obmedzí na kontrolu nevyhnutnú na zabezpečenie dodržiavania colných predpisov.
6.3 Norma
Pri vykonávaní colnej kontroly orgány colnej správy využívajú metódu riadenia rizika.
6.4 Norma
Orgány colnej správy využívajú analýzu rizika na určenie osôb, tovaru a dopravných prostriedkov, ktoré budú kontrolované, ako aj na určenie rozsahu tejto kontroly.
6.5 Norma
Colné správy zavedú na podporu metódy riadenia rizika stratégiu hodnotenia miery dodržiavania colných predpisov.
6.6 Norma
Kontrolné systémy colných správ zahŕňajú aj kontroly formou auditu.
6.7 Norma
Colné správy sa snažia spolupracovať s inými colnými správami a s cieľom posilniť colnú kontrolu sa snažia uzatvárať dohody o vzájomnej administratívnej pomoci.
6.8 Norma
Colné správy sa snažia spolupracovať s obchodnou sférou a s cieľom posilniť colnú kontrolu sa snažia uzatvárať Memorandá o porozumení.
6.9 Norma
Colné správy využívajú informačné technológie a metódy elektronickej výmeny v čo najväčšej možnej miere s cieľom posilniť colnú kontrolu.
6.10 Norma
Orgány colnej správy vyhodnocujú obchodné systémy obchodníka, ak majú vplyv na ich činnosť, aby sa zabezpečilo dodržiavanie požiadaviek orgánov colnej správy.
KAPITOLA 7
POUŽÍVANIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
7.1 Norma
Colné správy využívajú informačné technológie na podporu činností orgánov colnej správy, ak to znižuje náklady a zvyšuje efektívnosť pre orgány colnej správy, ako aj pre obchodnú sféru. Colná správa určí podmienky na ich používanie.
7.2 Norma
Pri zavádzaní počítačových systémov colné správy používajú platné medzinárodne prijaté štandardy.
7.3 Norma
Zavádzanie informačných technológií sa uskutočňuje v čo najväčšej možnej miere v spolupráci so všetkými prípadnými priamo dotknutými osobami.
7.4 Norma
Nový alebo zmenený vnútroštátny právny poriadok ustanoví:
- metódy elektronickej výmeny ako alternatívu požiadaviek dokumentácie v papierovej forme,
- metódy overovania pravosti elektronickej a papierovo vedenej dokumentácie,
- právo orgánov colnej správy uchovávať údaje pre vlastnú potrebu, a ak je to vhodné, vymieňať si ich s inými colnými správami a s inými oprávnenými osobami formou metód elektronickej výmeny.
KAPITOLA 8
VZŤAH MEDZI COLNÝMI SPRÁVAMI A TRETÍMI OSOBAMI
8.1 Norma
Príslušné osoby majú možnosť výberu pred orgánmi colnej správy konať priamo alebo určiť tretiu osobu, ktorá bude konať na ich účet.
8.2 Norma
Vnútroštátny právny poriadok ustanoví podmienky, za akých môže osoba pred orgánmi colnej správy konať za inú osobu a na jej účet, a zodpovednosť tretích osôb vo vzťahu k orgánom colnej správy za clá a dane a za akékoľvek porušenia.
8.3 Norma
Ak sa v konaní pred orgánmi colnej správy príslušná osoba rozhodne konať na svoj účet, nebude znevýhodňovaná a nebude podliehať prísnejším požiadavkám ako v prípadoch konania, keď príslušnú osobu zastupuje tretia osoba.
8.4 Norma
Osoba určená ako tretia osoba má vo veciach týkajúcich sa konania pred orgánmi colnej správy rovnaké práva ako osoba, ktorá ju určila za tretiu osobu.
8.5 Norma
Colné správy umožnia, aby sa tretie osoby zúčastnili na ich formálnych konzultáciách s obchodnou sférou.
8.6 Norma
Colné správy určia okolnosti, za akých nezačnú konanie s tretími osobami.
8.7 Norma
Orgány colnej správy musia písomne oznámiť tretej strane rozhodnutie nezačať s ňou konanie.
KAPITOLA 9
INFORMÁCIE A ROZHODNUTIA ORGÁNOV COLNEJ SPRÁVY
A. INFORMÁCIE VŠEOBECNEJ POVAHY
9.1 Norma
Colné správy zabezpečia, aby boli všetky dôležité informácie všeobecnej povahy týkajúce sa colných predpisov ľahko prístupné každej zainteresovanej osobe.
9.2 Norma
Ak je potrebné zmeniť sprístupnené informácie vzhľadom na zmeny colných predpisov, administratívneho usporiadania alebo požiadaviek, colné správy zabezpečia k zmeneným informáciám ľahký prístup v dostatočnom predstihu pred nadobudnutím ich platnosti, aby umožnili zainteresovaným osobám oboznámiť sa s nimi; to neplatí, ak takéto predbežné oznámenie zmien je vylúčené.
9.3 Prechodná norma
Colné správy využívajú informačné technológie na účel rýchlejšieho poskytovania informácií.
B. INFORMÁCIE OSOBITNEJ POVAHY
9.4 Norma
Na žiadosť zainteresovanej osoby orgány colnej správy poskytnú podľa možností v najkratšom čase čo najpresnejšie informácie na konkrétne otázky položené touto osobou vo vzťahu k colným predpisom.
9.5 Norma
Orgány colnej správy poskytnú okrem osobitne požadovanej informácie aj ďalšie súvisiace informácie, o ktorých si myslia, že by s nimi zainteresovaná osoba mala byť oboznámená.
9.6 Norma
Ak orgán colnej správy poskytne informácie, zabezpečí, aby neprezradil údaje osobného alebo dôverného charakteru, ktoré sa týkajú colnej správy alebo tretích osôb, ak prezradenie týchto informácií vnútroštátny právny poriadok nepožaduje alebo nepovoľuje.
9.7 Norma
Ak orgány colnej správy nemôžu poskytnúť informácie bezplatne, každý poplatok bude obmedzený na približné výdavky za poskytnuté služby.
C. ROZHODNUTIA
9.8 Norma
Orgán colnej správy na písomnú žiadosť príslušnej osoby písomne oznámi svoje rozhodnutie v lehote ustanovenej vnútroštátnym právnym poriadkom. Ak je rozhodnutie vydané v neprospech príslušnej osoby, uvedú sa v ňom dôvody a právo odvolania sa.
9.9 Norma
Orgán colnej správy vydáva záväzné rozhodnutia na žiadosť zainteresovanej osoby, ak má všetky informácie, ktoré považuje za potrebné.
KAPITOLA 10
ODVOLANIE V COLNÝCH ZÁLEŽITOSTIACH
A. PRÁVO ODVOLAŤ SA
10.1 Norma
Vnútroštátny právny poriadok ustanoví právo odvolať sa v colných záležitostiach.
10.2 Norma
Každá osoba priamo dotknutá rozhodnutím alebo nečinnosťou orgánu colnej správy má právo odvolať sa.
10.3 Norma
Osobe priamo dotknutej rozhodnutím alebo nečinnosťou orgánu colnej správy budú na základe jej žiadosti podanej orgánu colnej správy oznámené dôvody tohto rozhodnutia alebo nečinnosti v lehote ustanovenej vnútroštátnym právnym poriadkom. To môže, ale nemusí byť dôvodom odvolania.
10.4 Norma
Vnútroštátny právny poriadok ustanoví právo najprv sa odvolať na orgán colnej správy.
10.5 Norma
Ak je odvolanie orgánom colnej správy zamietnuté, odvolávajúci sa má právo ďalšieho odvolania na orgáne nezávislom od colnej správy.
10.6 Norma
Poslednou možnosťou, kde má odvolávajúci sa právo odvolať sa, je súd.
B. FORMA A DÔVODY ODVOLANIA
10.7 Norma
Odvolanie sa podáva písomne s uvedením dôvodov, pre ktoré bolo podané.
10.8 Norma
Na podanie odvolania proti rozhodnutiu orgánu colnej správy sa určí taká lehota, aby poskytla odvolávajúcemu sa dostatočný čas na preštudovanie sporného rozhodnutia a na prípravu odvolania.
10.9 Norma
Ak je odvolanie podané na orgáne colnej správy, tento orgán nebude zvyčajne požadovať predloženie podporných dôkazov spolu s odvolaním, ale za vhodných okolností poskytne primeraný čas na ich predloženie.
C. POSÚDENIE ODVOLANIA
10.10 Norma
Orgán colnej správy rozhodne o odvolaní a písomne oznámi rozhodnutie odvolávajúcemu sa v čo najkratšom čase.
10.11 Norma
Ak odvolanie orgán colnej správy zamietne, písomne uvedie dôvody a oboznámi odvolávajúceho sa o práve podať ďalšie odvolanie na správny orgán alebo nezávislý orgán, ako aj o lehote na podanie takého odvolania.
10.12 Norma
Ak je odvolanie prípustné, orgán colnej správy v čo najkratšom čase vykoná svoje rozhodnutie alebo rozhodnutie nezávislého orgánu alebo súdu s výnimkou prípadov, keď sa orgán colnej správy proti rozhodnutiu nezávislého orgánu alebo súdu odvolá.