405/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

405
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 6. júna 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 199 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa písmeno b) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice.“.
2.
Doterajší text § 20 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak súd poverí súdneho exekútora doručením súdnych písomností, trovy doručenia sú hradené paušálnou sumou 200 Sk za každú doručenú súdnu písomnosť.“.
3.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21a
Odmena za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice
Odmena za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice je 500 Sk.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Lucia Žitňanská v. r.