400/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

400
Vyhláška
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 6. júna 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
V prípade ohodnocovania nedokončenej stavby sa východiskovou hodnotou podľa odseku 2 rozumie východisková hodnota dokončenej stavby.
(6)
Ak je predmetom úkonu znaleckej činnosti stanovenie hodnoty nehnuteľností a stavieb k rôznym rozhodujúcim dátumom, patrí znalcovi podielová odmena za ohodnotenie k jednému rozhodujúcemu dátumu a za ohodnotenie k ostatným rozhodujúcim dátumom sa odmena stanoví podľa § 3. Obdobne sa postupuje pri vykonávaní opakovaného znaleckého úkonu na tú istú nehnuteľnosť alebo stavbu.“.
2.
V § 12 ods. 4 sa slovo „a“ nahrádza slovom „až“.
3.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Ak je znalec, tlmočník alebo prekladateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty, znalečné a tlmočné určené podľa tejto vyhlášky je vrátane dane z pridanej hodnoty.“.
4.
V § 16 odsek 4 znie:
„(4)
Zadávateľ pitvy na pracovisku súdneho lekárstva uhradí hotové výdavky a výdavky za odborné pomocné práce súvisiace s pitvou priamo fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá znáša náklady (hotové výdavky) a ktorej zamestnanci vykonali odborné pomocné práce.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Lucia Žitňanská v. r.