395/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

395
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006
o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Základné ustanovenie
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov potrebných na ochranu života a zdravia zamestnancov pri práci.
(2)
Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca. Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov je uvedený v prílohe č. 1 a zoznam nebezpečenstiev je uvedený v prílohe č. 2. Osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami alebo nebezpečenstvami môžu byť aj iné osobné ochranné pracovné prostriedky a nebezpečenstvá, ako sú uvedené v prílohách č. 1 a 2, ak ich určil zamestnávateľ podľa § 4 a sú v súlade s týmto nariadením vlády.
(3)
Osobným ochranným pracovným prostriedkom podľa odseku 2 nie je
a)
bežný pracovný odev, uniforma a obuv,
b)
prostriedok, ktorým záchranné zložky1) poskytujú pomoc,
c)
prostriedok používaný pri cestnej doprave,2)
d)
športový výstroj,
e)
prostriedok na sebaobranu a na odstrašovanie.
§ 2
Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
(1)
Osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce.
(2)
Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky, je uvedený v prílohe č. 3. Práca, pri ktorej sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky, môže byť aj iná práca, ako je uvedená v prílohe č. 3, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť spôsobom ustanoveným v odseku 1.
(3)
Ak viaceré nebezpečenstvá vyžadujú, aby zamestnanec používal súčasne viac osobných ochranných pracovných prostriedkov, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sa dajú navzájom skombinovať a zabezpečia účinnú ochranu pred týmito nebezpečenstvami.
(4)
Zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.3)
(5)
Pracovný odev alebo pracovnú obuv zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ktorý pracuje v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu, ak sa stanú nepoužiteľné za čas kratší ako šesť mesiacov.
§ 3
Požiadavky na poskytovaný osobný ochranný pracovný prostriedok
(1)
Osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, musí
a)
zabezpečovať účinnú ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami a predvídateľnými nebezpečenstvami a sám nesmie zvyšovať riziko,
b)
zodpovedať existujúcim a predvídateľným pracovným podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku,
c)
vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu zamestnanca a po nevyhnutnom malom prispôsobení aj telu zamestnanca, ak to osobný ochranný pracovný prostriedok umožňuje,
d)
byť zdravotne neškodný.
(2)
Zoznam ďalších kritérií na výber osobného ochranného pracovného prostriedku, ktoré zamestnávateľ pri výbere zohľadňuje, je uvedený v prílohe č. 4. Ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zamestnávateľ môže vyberať osobný ochranný pracovný prostriedok aj podľa ďalších kritérií.
(3)
Osobný ochranný pracovný prostriedok má v zásade používať jeden zamestnanec. Ak okolnosti vyžadujú, aby ten istý osobný ochranný pracovný prostriedok používalo viac zamestnancov, zamestnávateľ je povinný vykonať príslušné opatrenia, aby
a)
nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
b)
osobný ochranný pracovný prostriedok bol zamestnancovi prístupný vždy v prípade potreby.
§ 4
Posudzovanie vhodnosti osobných ochranných pracovných prostriedkov
(1)
Pred výberom osobného ochranného pracovného prostriedku pri posudzovaní rizika a hodnotení nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia je zamestnávateľ povinný
a)
analyzovať nebezpečenstvá a určiť tie, ktoré
1.
nemožno vylúčiť ani obmedziť spôsobom podľa § 2 ods. 1 a
2.
môžu ohroziť život alebo zdravie zamestnanca,
b)
charakterizovať vlastnosti, ktoré musí mať osobný ochranný pracovný prostriedok, aby bol účinný pred nebezpečenstvami určenými podľa písmena a); ako aj charakterizovať nebezpečenstvá, ktoré môžu vyplynúť z používania osobného ochranného pracovného prostriedku,
c)
hodnotiť, či osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý zamýšľa poskytovať zamestnancom, zodpovedá vlastnostiam podľa písmena b) a spĺňa požiadavky uvedené v § 2 ods. 3 a 4 a § 3 ods. 1.
(2)
Zamestnávateľ posudzuje riziko, hodnotí nebezpečenstvá a posudzuje vhodnosť poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov vždy, ak
a)
sa zmenia nebezpečenstvá najmä v dôsledku zmeny technológie alebo organizácie práce, alebo zmeny pracovných podmienok,
b)
sú dostupné účinnejšie technické prostriedky a prostriedky kolektívnej ochrany na vylúčenie alebo obmedzenie nebezpečenstiev alebo
c)
sú dostupné účinnejšie osobné ochranné pracovné prostriedky.
§ 5
Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
(1)
Zamestnávateľ poskytuje osobné ochranné pracovné prostriedky podľa svojho zoznamu poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „zoznam“) vypracovanom na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev podľa § 4. V zozname zamestnávateľ špecifikuje konkrétne typy osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré poskytuje pri jednotlivých prácach.
(2)
Zamestnávateľ v zozname upraví aj osobitný režim zaobchádzania s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ktoré sú určené na ochranu pred zvláštnymi nebezpečenstvami, napríklad pred rádioaktívnymi látkami, karcinogénnymi látkami alebo na ochranu pred infekciou.
(3)
Zamestnávateľ je povinný prehodnotiť zoznam vždy po posúdení vhodnosti poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa § 4 ods. 2.
§ 6
Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
(1)
Zamestnávateľ je povinný na základe závažnosti nebezpečenstva a dĺžky jeho pôsobenia, charakteru práce a pracoviska, vlastností a účinnosti príslušného osobného ochranného pracovného prostriedku určiť podmienky používania osobného ochranného pracovného prostriedku, najmä dobu používania.
(2)
Zamestnávateľ je povinný zamestnanca zrozumiteľne oboznámiť s nebezpečenstvami, pred ktorými ho používanie poskytnutého osobného ochranného pracovného prostriedku chráni, a poučiť ho o správnom používaní tohto osobného ochranného pracovného prostriedku a podľa potreby mu poskytnúť aj praktický výcvik.
(3)
Zamestnávateľ je povinný sprístupniť zamestnancom tie informácie o každom type osobného ochranného pracovného prostriedku používanom u zamestnávateľa, ktoré zamestnanci potrebujú na jeho používanie.
(4)
Zamestnanec je povinný používať poskytnutý osobný ochranný pracovný prostriedok len určeným spôsobom, na určené účely, po celý čas trvania nebezpečenstva a v súlade s pokynmi na používanie podľa odseku 2.
(5)
Zamestnávateľ zabezpečuje udržiavanie osobného ochranného pracovného prostriedku najmä čistením, opravou a výmenou.
Záverečné ustanovenia
§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 8
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov.
§ 9
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 395/2006 Z. z.
ZOZNAM OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV
1.
NA OCHRANU HLAVY
1.1.
Prilby, ochranné čiapky, kukly alebo iné pokrývky hlavy proti:
1.1.1.
mechanickým nebezpečenstvám, najmä proti
1.1.1.1.
nárazom spôsobeným padajúcim alebo vymršteným predmetom,
1.1.1.2.
kolízii s prekážkou,
1.1.1.3.
statickému stlačeniu (bočné pomliaždenie),
1.1.2.
tepelným nebezpečenstvám (oheň, teplo, chlad alebo horúce pevné látky vrátane roztavených kovov),
1.1.3.
elektrickým šokom, najmä pri práci so živými časťami pod elektrickým napätím,
1.1.4.
chemickým nebezpečenstvám,
1.1.5.
neionizujúcemu žiareniu (ultrafialové, infračervené, slnečné alebo zváracie žiarenie).
1.2.
Sieťky na vlasy.
2.
NA OCHRANU SLUCHU
2.1.
Slúchadlové chrániče na uši vrátane chráničov, ktoré možno upevniť na prilbu, aktívnych chráničov na zníženie hluku a chráničov s interkomunikačným zariadením na dorozumievanie.
2.2.
Zátkové chrániče sluchu vrátane zátok do uší s amplitúdovo závislým útlmom a individuálne prispôsobených zátok do uší.
3.
NA OCHRANU ZRAKU A TVÁRE
3.1.
Okuliare, ochranné okuliare alebo štíty na ochranu tváre (v relevantných prípadoch šošovky na lekársky predpis) proti:
3.1.1.
mechanickým nebezpečenstvám,
3.1.2.
tepelným nebezpečenstvám,
3.1.3.
neionizujúcemu žiareniu (ultrafialové, infračervené, slnečné alebo zváracie žiarenie),
3.1.4.
ionizujúcemu žiareniu,
3.1.5.
chemickým alebo biologickým nebezpečenstvám (pevné aerosóly alebo kvapaliny).
4.
NA OCHRANU DÝCHACÍCH ORGÁNOV
4.1.
Filtračné prostriedky, najmä proti:
4.1.1.
časticiam,
4.1.2.
plynom,
4.1.3.
časticiam a plynom,
4.1.4.
pevným aerosólom alebo kvapalným aerosólom.
4.2.
Izolačné zariadenia vrátane zariadení s prívodom vzduchu.
4.3.
Zariadenia na záchranu vlastnými prostriedkami.
4.4.
Potápačský výstroj.
5.
NA OCHRANU HORNÝCH KONČATÍN
5.1.
Ochranné rukavice (palčiaky alebo rukavice s ochranou ramena) proti:
5.1.1.
mechanickým nebezpečenstvám,
5.1.2.
tepelným nebezpečenstvám (sálavé teplo, plamene alebo chlad),
5.1.3.
elektrickému šoku a pri práci so živými časťami pod elektrickým napätím (antistatické, vodivé alebo izolačné rukavice),
5.1.4.
chemickým nebezpečenstvám,
5.1.5.
biologickým nebezpečenstvám,
5.1.6.
ionizujúcemu žiareniu alebo rádioaktívnej kontaminácii,
5.1.7.
neionizujúcemu žiareniu (ultrafialové, infračervené, slnečné alebo zváracie žiarenie),
5.1.8.
vibračným nebezpečenstvám.
5.2.
Ochranné návleky na prsty na ochranu prstov.
6.
NA OCHRANU DOLNÝCH KONČATÍN A OCHRANU PROTI ŠMYKU
6.1.
Obuv, najmä topánky, v niektorých prípadoch vrátane drevákov, obuvi s ochrannou špicou, na ochranu pred:
6.1.1.
mechanickými nebezpečenstvami,
6.1.2.
nebezpečenstvom pošmyknutia,
6.1.3.
tepelnými nebezpečenstvami (teplo, plamene alebo chlad),
6.1.4.
elektrickým šokom a pri práci so živými časťami pod elektrickým napätím (antistatická, vodivá alebo izolačná obuv),
6.1.5.
chemickými nebezpečenstvami,
6.1.6.
vibračnými nebezpečenstvami,
6.1.7.
biologickými nebezpečenstvami.
6.2.
Odnímateľné chrániče priehlavku proti mechanickým nebezpečenstvám.
6.3.
Chrániče kolena proti mechanickým nebezpečenstvám.
6.4.
Gamaše proti mechanickým, tepelným, chemickým alebo biologickým nebezpečenstvám.
6.5.
Doplnky, najmä snímateľné hroty na ľad, sneh alebo na iné šmykľavé plochy.
7.
NA OCHRANU KOŽE
7.1.
Ochranné krémy na ochranu pred:
7.1.1.
neionizujúcim žiarením (ultrafialové, infračervené, slnečné alebo zváracie žiarenie),
7.1.2.
ionizujúcim žiarením,
7.1.3.
chemickými nebezpečenstvami,
7.1.4.
biologickými nebezpečenstvami,
7.1.5.
tepelnými nebezpečenstvami (teplo, plamene alebo chlad).
8.
NA OCHRANU TELA
8.1.
Osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu pred pádom z výšky, najmä zaťahovacie zachytávače pádu, celotelové popruhy, sedacie popruhy, polohovacie pásy a laná na udržiavanie pracovnej pozície, tlmiče pádovej energie, pohyblivé zachytávače pádu vrátane kotviacej šnúry, zariadenia na nastavenie lana, kotviace zariadenia, ktoré nie sú určené na trvalé upevnenie a ktoré si nevyžadujú zapínanie pred použitím, svorky, laná a záchranné pásy.
8.2.
Ochranné oblečenie vrátane ochrany celého tela (obleky alebo kombinézy) alebo časti tela (gamaše, nohavice, bundy, vesty, zástery, chrániče kolena, kapucne alebo kukly) na ochranu pred:
8.2.1.
mechanickými nebezpečenstvami,
8.2.2.
tepelnými nebezpečenstvami (teplo, plamene alebo chlad),
8.2.3.
chemickými nebezpečenstvami,
8.2.4.
biologickými nebezpečenstvami,
8.2.5.
ionizujúcim žiarením alebo rádioaktívnou kontamináciou,
8.2.6.
neionizujúcim žiarením (ultrafialové, infračervené, slnečné alebo zváracie žiarenie),
8.2.7.
elektrickým šokom a pri práci so živými časťami pod elektrickým napätím (antistatické, vodivé alebo izolačné ochranné oblečenie),
8.2.8.
zamotaním alebo zachytením.
8.3.
Záchranné vesty na prevenciu pred utopením a plávacie pomôcky.
8.4.
Osobné ochranné pracovné prostriedky na vizuálnu signalizáciu prítomnosti používateľa.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 395/2006 Z. z.
ZOZNAM NEBEZPEČENSTIEV
Nebezpečenstvá, ktoré vzhľadom na charakter ich účinkov, čas expozície a množstvo, napríklad koncentráciu alebo dávku, môžu poškodiť zdravie alebo významne obťažovať pri práci a pred ktorými sa možno chrániť osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, sú najmä
1.
FYZIKÁLNE NEBEZPEČENSTVÁ
1.1.
Poloha pracoviska vo vzťahu k povrchu zeme, napríklad vo výške, v hĺbke, pod zemou alebo pod vodou, a k inému pracovisku, napríklad v jeho blízkosti.
1.2.
Nevhodný povrch podláh a komunikácií spôsobujúci pády osôb, napríklad ich pohyblivosť, šikmosť, šmykľavosť, nerovnosť.
1.3.
Tlak, úder, rez, seknutie, pichnutie, bodnutie, odretie, navinutie
1.3.1.
pri pohyblivých strojoch, mechanizmoch a ich častiach,
1.3.2.
na materiáloch, polotovaroch a výrobkoch, s ktorými sa manipuluje,
1.3.3.
na ostrých hranách, rohoch, drsných povrchoch.
1.4.
Oheň, horúce alebo chladné látky (plynné, kvapalné, tuhé) a predmety, ich povrchová teplota.
1.5.
Výbušnosť.
1.6.
Odletujúce a padajúce predmety.
1.7.
Tepelné žiarenie.
1.8.
Ultrafialové žiarenie.
1.9.
Infračervené žiarenie.
1.10.
Ionizujúce žiarenie.
1.11.
Laserové žiarenie.
1.12.
Elektrický prúd a napätie.
1.13.
Statická elektrina.
1.14.
Elektromagnetické žiarenie.
1.15.
Barometrický tlak a jeho rýchle zmeny.
1.16.
Teplota vzduchu a jej rýchle zmeny.
1.17.
Vlhkosť vzduchu.
1.18.
Prúdenie vzduchu.
1.19.
Ionizácia vzduchu.
1.20.
Pevné alebo kvapalné aerosóly vo vzduchu.
1.21.
Hluk (infrazvuk, ultrazvuk).
1.22.
Vibrácie.
1.23.
Osvetlenie (intenzita, jas, kontrast, oslnenie, nedostatočné denné osvetlenie).
1.24.
Nedostatočná rozoznateľnosť, napríklad osôb alebo zariadení vzhľadom na pozadie.
2.
CHEMICKÉ NEBEZPEČENSTVÁ
2.1.
Plyny, pary, aerosóly, pevné látky, kvapalné látky a ich účinky
2.1.1.
toxické,
2.1.2.
žieravé,
2.1.3.
dráždivé,
2.1.4.
senzibilizujúce,
2.1.5.
karcinogénne,
2.1.6.
mutagénne,
2.1.7.
teratogénne.
3.
BIOLOGICKÉ NEBEZPEČENSTVÁ
3.1.
Rastliny.
3.2.
Živočíchy, napríklad zvieratá, hmyz.
3.3.
Baktérie, vírusy, huby, parazity.
4.
INÉ NEBEZPEČENSTVÁ
4.1.
Nevhodná pracovná poloha.
4.2.
Neprimeraná fyzická (statická alebo dynamická) záťaž.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 395/2006 Z. z.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 395/2006 Z. z.
ZOZNAM ĎALŠÍCH KRITÉRIÍ NA VÝBER OSOBNÉHO OCHRANNÉHO PRACOVNÉHO PROSTRIEDKU
Príloha obsahuje vybrané údaje a kritériá na hodnotenie a výber týchto osobných ochranných pracovných prostriedkov:
1.
Ochranná prilba
2.
Ochranné okuliare a štíty na ochranu tváre
3.
Prostriedok na ochranu sluchu
4.
Prostriedok na ochranu dýchacích orgánov
5.
Ochranné rukavice
6.
Ochranná obuv
7.
Ochranný odev
8.
Záchranná plávacia vesta
9.
Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu
1.
OCHRANNÁ PRILBA
Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť
Nebezpečenstvá Príčiny a druhy nebezpečenstiev Kritériá a opatrenia na bezpečnosť
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
Mechanické - padajúce predmety, nárazy
- bočné zovretie
- použitie vstreľovacieho zariadenia
- schopnosť tlmiť nárazy
- bočná pevnosť a tuhosť
- odolnosť proti prerazeniu
Elektrické - nízke napätie - elektrická izolácia
Tepelné - chlad alebo žiar
- rozstrekovanie roztaveného kovu
- zachovanie ochranných vlastností pri
nízkych a vysokých teplotách
- odolnosť proti odstreknutému tekutému
kovu
Nerozoznateľnosť - nedostatočná rozoznateľnosť - výstražná alebo svetlo odrážajúca farba
Nedostatky Príčiny a druhy nedostatkov Kritériá a opatrenia na bezpečnosť
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
A. Možné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku
Nepohodlie,
obmedzovanie,
prekážanie pri
práci
- nedostatočné pohodlie pri používaní - ergonomické riešenie (konštrukcia):
• hmotnosť
• priestor pre hlavu
• prispôsobenie hlave
• vetranie
Všeobecné - nedostatočná zdravotná vhodnosť
- nedostatočná čistota
- zlá stabilita (sedenie) na hlave, padanie
prilby
- kontakt s otvoreným plameňom
- vlastnosti (kvalita) materiálu
- ľahká udržiavateľnosť a ošetrovanie
- stabilita prilby na hlave (dobré sedenie),
upevnenie
- nehorľavosť, odolnosť proti plameňu
Ovplyvňovanie
ochranných funkcií
starnutím
- vplyv počasia a okolitých podmienok,
čistenie, používanie
- odolnosť proti prevádzkovému
opotrebeniu
- zachovanie ochranných funkcií počas celej
životnosti osobného ochranného
pracovného prostriedku
B. Možné nedostatky pri používaní osobného ochranného pracovného prostriedku
Nedostatočný
ochranný účinok
- nesprávny výber osobného ochranného
pracovného prostriedku
- výber osobného ochranného pracovného
prostriedku podľa druhu nebezpečenstva,
veľkosti rizika a prevádzkového zaťaženia:
• dodržiavanie pokynov výrobcu (návodu
na používanie)
• rešpektovanie znakov a symbolov na
osobnom ochrannom pracovnom
prostriedku, napríklad o úrovni ochrany,
o zvláštnom použití
- výber osobného ochranného pracovného
prostriedku po zohľadnení individuálnych
telesných a zdravotných faktorov
používateľa
- nesprávne používanie osobného
ochranného pracovného prostriedku
- správne používanie osobného ochranného
pracovného prostriedku, poznanie
a uvedomovanie si nebezpečenstiev
a rizika
- rešpektovanie pokynov výrobcu
- znečistenie, opotrebenie a poškodenie
osobného ochranného pracovného
prostriedku
- udržiavanie v dobrom stave
- čistenie
- pravidelná kontrola
- včasná výmena
- rešpektovanie pokynov výrobcu
2.
OCHRANNÉ OKULIARE A ŠTÍTY NA OCHRANU TVÁRE
Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť
Nebezpečenstvá Príčiny a druhy nebezpečenstiev Kritériá a opatrenia na bezpečnosť
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
Nešpecifické - namáhanie pri používaní
- preniknutie malých cudzích teliesok
s malou energiou
- zorníky (sklá) s dostatočnou mechanickou
pevnosťou a odolnosťou proti roztriešteniu
- tesnosť a odolnosť
Mechanické - čiastočky s veľkou energiou, napríklad
črepiny, triesky, vystreknutá kvapalina
- mechanická odolnosť
Tepelno-
-mechanické
- horúce čiastočky s vysokou rýchlosťou - odolnosť proti horúcim alebo roztaveným
materiálom
Chlad - vplyv chladu na oko a okolité časti tela - tesné priliehanie osobného ochranného
pracovného prostriedku k tvári
Chemické - podráždenie spôsobené
• plynmi
• parami
• aerosólmi
• pevnými látkami a kvapalnými látkami
- tesnosť, bočná ochrana a chemická
odolnosť
Žiarenie - technické zdroje infračerveného žiarenia,
viditeľného svetla, ultrafialového žiarenia
a ionizujúceho žiarenia, laserových lúčov
- škodlivé zložky slnečného žiarenia
- filtračné vlastnosti zorníkov (skiel)
- tesnosť obruby zabezpečujúca ochranu
pred žiarením
- obruba neprepúšťajúca žiarenie
Nedostatky Príčiny a druhy nedostatkov Kritériá a opatrenia na bezpečnosť
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
A. Možné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku
Nepohodlie,
obmedzovanie,
prekážanie pri
práci
- nedostatočné pohodlie pri používaní
spôsobené
• vysokou hmotnosťou
• zvýšeným potením
• neprimeraným zovretím, vysokým
kontaktným tlakom
- ergonomické riešenie (konštrukcia):
• malá hmotnosť
• dostatočné prevetrávanie, zorníky (sklá)
odolné proti zahmlievaniu (zaroseniu)
• individuálna prispôsobiteľnosť
používateľovi
Všeobecné - nedostatočná zdravotná vhodnosť
- nedostatočná čistota
- vlastnosti (kvalita) materiálu
- ľahká udržiavateľnosť a ošetrovanie
- poškodené, ostré okraje - zaoblené rohy a hrany
- používať bezpečnostné sklo
- ovplyvnenie viditeľnosti zlými optickými
vlastnosťami, napríklad skresľovanie
obrazu, zmena farieb, najmä signálov
- obmedzenie zorného poľa
- zrkadlenie (odrazy)
- náhla zmena priehľadnosti (svetlo - tma)

- zahmlievanie, zarosovanie zorníkov (skiel)
- dbať o optickú kvalitu zorníkov (skiel)
- používať zorníky (sklá) odolné proti
mechanickým vplyvom
- dostatočne veľké zorníky (sklá)
- antireflexné zorníky (sklá) a rámy
- primeraná rýchlosť reakcie
fotochromatických zorníkov (skiel)
- odolnosť alebo prostriedok proti zaroseniu
Ovplyvňovanie
ochranných
funkcií starnutím
- vplyv počasia a okolitých podmienok,
čistenie, používanie
- odolnosť proti prevádzkovému
opotrebeniu
- zachovanie ochrannej funkcie počas celej
životnosti
B. Možné nedostatky pri používaní osobného ochranného pracovného prostriedku
Nedostatočný
ochranný účinok
- nesprávny výber osobného ochranného
pracovného prostriedku
- výber osobného ochranného pracovného
prostriedku podľa druhu nebezpečenstva,
veľkosti rizika a prevádzkového zaťaženia:
• dodržiavanie pokynov výrobcu (návodu
na používanie)
• rešpektovanie znakov a symbolov na
osobnom ochrannom pracovnom
prostriedku, napríklad o úrovni ochrany,
o zvláštnom použití
- výber osobného ochranného pracovného
prostriedku po zohľadnení individuálnych
telesných a zdravotných faktorov
používateľa
- nesprávne používanie osobného
ochranného pracovného prostriedku
- správne používanie osobného ochranného
pracovného prostriedku, poznanie
a uvedomovanie si nebezpečenstiev
a rizika
- rešpektovanie pokynov výrobcu
- znečistenie, opotrebenie, poškodenie
osobného ochranného pracovného
prostriedku
- udržiavanie v dobrom stave
- čistenie
- pravidelná kontrola
- včasná výmena
- rešpektovanie pokynov výrobcu
3.
PROSTRIEDOK NA OCHRANU SLUCHU
Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť
Nebezpečenstvá Príčiny a druhy nebezpečenstiev Kritériá a opatrenia na bezpečnosť
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
Hluk - trvalý hluk
- impulzný hluk
- dostatočný útlm hluku pre príslušný typ
a frekvenciu hluku
Teplo - odstrekujúci kov, napríklad pri zváraní - odolnosť proti horúcemu, žeravému alebo
roztavenému materiálu
Nedostatky Príčiny a druhy nedostatkov Kritériá a opatrenia na bezpečnosť
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
A. Možné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku
Nepohodlie,
obmedzovanie,
prekážanie pri
práci
- nedostatočné pohodlie pri používaní
spôsobené
• vysokou hmotnosťou
• vysokým tlakom• zvýšeným potením
• neprimeraným zovretím
- ergonomické riešenie (konštrukcia):

• hmotnosť
• veľkosť tlaku pri používaní a úsilie
potrebné na udržanie osobného
ochranného pracovného prostriedku
v požadovanej ochrannej polohe
• individuálna prispôsobiteľnosť
Obmedzenie
počuteľnosti
- zhoršenie rečovej zrozumiteľnosti,
rozoznávania signálov a dôležitých
pracovných zvukov, určovania smeru
hluku
- meniteľnosť útlmu hluku podľa frekvencie
hluku, zníženie tlmenia hluku
- použitie zátok (rezonančných chráničov)
namiesto slúchadlových (mušľových)
- výber po zvukovej skúške
- použitie vhodných elektroakustických
osobných ochranných pracovných
prostriedkov
Všeobecné - nedostatočná zdravotná vhodnosť
- nedostatočná čistota
- nevhodný materiál


- poškodený okraj
- zachytávanie, ťahanie vlasov

- kontakt s horúcimi telesami
- kontakt s otvoreným plameňom
- vlastnosti (kvalita) materiálu
- ľahká udržiavateľnosť a ošetrovanie
- možnosť výmeny tesniacich vankúšikov na
slúchadlách (mušliach), použiť zátky na
jednorazové použitie
- zaoblenie rohov a hrán
- odstránenie miest a častí zachytávajúcich
vlasy
- odolnosť voči vzplanutiu a taveniu
- nehorľavosť, odolnosť proti plameňu
Ovplyvňovanie
ochranných funkcií
starnutím
- vplyv počasia a okolitých podmienok,
čistenie, používanie
- odolnosť proti prevádzkovému
opotrebeniu
- zachovanie ochrannej funkcie počas celej
životnosti
B. Možné nedostatky pri používaní osobného ochranného pracovného prostriedku
Nedostatočný
ochranný účinok
- neprávny výber osobného ochranného
pracovného prostriedku
- výber osobného ochranného pracovného
prostriedku podľa druhu nebezpečenstva,
veľkosti rizika a prevádzkového zaťaženia:
• dodržiavanie pokynov výrobcu (návodu
na používanie)
• rešpektovanie znakov a symbolov na
osobnom ochrannom pracovnom
prostriedku, napríklad o úrovni ochrany,
o zvláštnom použití
- výber osobného ochranného pracovného
prostriedku po zohľadnení individuálnych
telesných a zdravotných faktorov
používateľa
- nesprávne používanie osobného
ochranného pracovného prostriedku
- správne používanie osobného ochranného
pracovného prostriedku, poznanie
a uvedomovanie si nebezpečenstiev
a rizika
- rešpektovanie pokynov výrobcu
- znečistenie, opotrebenie, poškodenie
osobného ochranného pracovného
prostriedku
- udržiavanie v dobrom stave
- čistenie
- pravidelná kontrola
- včasná výmena
- rešpektovanie pokynov výrobcu
4.
PROSTRIEDOK NA OCHRANU DÝCHACÍCH ORGÁNOV
Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť
Nebezpečenstvá Príčiny a druhy nebezpečenstiev Kritériá a opatrenia na bezpečnosť
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
Pôsobenie
nebezpečných látok
vo vdychovanom
vzduchu
- pevné a kvapalné látky (častice)
znečisťujúce vzduch (prach, dym, aerosól),
plyn, para
- filter na zachytávanie častíc s potrebnou
účinnosťou (stupňom filtrácie)
zodpovedajúcou koncentrácii, toxicite,
riziku a veľkosti častíc
- osobitne treba prihliadať na kvapalné
čiastočky
- plyny a pary znečisťujúce vzduch - výber vhodného druhu protiplynového
filtra a stupňa filtrácie, ktoré zodpovedajú
koncentrácii, toxicite, riziku, požadovanej
dobe používania a povahe práce
Nedostatok kyslíka
vo vdychovanom
vzduchu
- viazanie kyslíka

- vytláčanie kyslíka
- zabezpečenie prívodu kyslíka osobným
ochranným pracovným prostriedkom
- zohľadniť kapacitu kyslíka v osobnom
ochrannom pracovnom prostriedku so
zreteľom na dobu jeho používania
Nedostatky Príčiny a druhy nedostatkov Kritériá a opatrenia na bezpečnosť
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
A. Možné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku
Nepohodlie,
obmedzovanie,
prekážanie pri
práci
- nedostatočné pohodlie pri používaní:
• veľkosť
• hmotnosť
• prívod vzduchu a pod.
• dýchací odpor

• mikroklíma v maske

• používanie
- ergonomické riešenie (konštrukcia):
• prispôsobiteľnosť
• malá hmotnosť a jej vhodné rozloženie
• voľný pohyb hlavy
• malý dýchací odpor, pretlak v dýchacej
oblasti
• zariadenie s dýchacím ventilom,
ventilátorom
• jednoduchá manipulácia
Všeobecné - nedostatočná zdravotná vhodnosť
- nedostatočná čistota

- netesnosť

- zvyšovanie obsahu kysličníka uhličitého
vo vdychovanom vzduchu

- kontakt s otvoreným plameňom, iskrami,
roztaveným kovom
- obmedzenie zorného poľa
- kontaminácia
- vlastnosti (kvalita) materiálu
- ľahká udržiavateľnosť, ošetrovanie
a dezinfekcia
- tesné priľnutie k tvári používateľa,
nepriepustnosť
- zariadenie s dýchacím ventilom,
ventilátorom alebo s pohlcovačom
kysličníka uhličitého
- použitie nehorľavých materiálov

- dostatočná veľkosť zorného poľa
- odolnosť, dekontaminovateľnosť
Ovplyvňovanie
ochranných funkcií
starnutím
- vplyv počasia a okolitých podmienok,
čistenie, používanie
- odolnosť proti prevádzkovému
opotrebeniu
- zachovanie ochranných funkcií počas celej
životnosti osobného ochranného
pracovného prostriedku
B. Možné nedostatky pri používaní osobného ochranného pracovného prostriedku
Nedostatočný
ochranný účinok
- nesprávny výber osobného ochranného
pracovného prostriedku
- výber osobného ochranného pracovného
prostriedku podľa druhu nebezpečenstva,
veľkosti rizika a prevádzkového zaťaženia:
• dodržiavanie pokynov výrobcu (návodu
na používanie)
• rešpektovanie znakov a symbolov na
osobnom ochrannom pracovnom
prostriedku, napríklad o úrovni ochrany,
o zvláštnom použití
• dodržiavanie rozsahu (hraníc) použitia
a životnosti; pri nadmerných
koncentráciách alebo nedostatku kyslíka
namiesto filtračného zariadenia použiť
izolačné zariadenie
- výber osobného ochranného pracovného
prostriedku po zohľadnení individuálnych
telesných a zdravotných faktorov
používateľa
- nesprávne používanie osobného
ochranného pracovného prostriedku
- správne používanie osobného ochranného
pracovného prostriedku, poznanie
a uvedomovanie si nebezpečenstiev
a rizika
- rešpektovanie pokynov na používanie,
informácií a poučení výrobcu,
bezpečnostných orgánov a skúšobní
- znečistenie, opotrebenie alebo poškodenie
osobného ochranného pracovného
prostriedku
- udržiavanie v dobrom stave:
• čistenie
• pravidelná kontrola• rešpektovanie maximálnej doby
používania• včasná výmena• rešpektovanie pokynov výrobcu, ako aj
bezpečnostných predpisov a zásad
5.
OCHRANNÉ RUKAVICE
Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť
Nebezpečenstvá Príčiny a druhy nebezpečenstiev Kritériá a opatrenia na bezpečnosť
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
Všeobecné - kontaktom
- namáhaním pri použití
- zakrytie pokožky
- odolnosť proti roztrhnutiu, predĺženiu
a odieraniu
Mechanické - drsné, špicaté a ostré predmety

- náraz, úder
- odolnosť proti preniknutiu, prepichnutiu
a prerezaniu
- tlmiace vlastnosti
Tepelné - horúce, resp. chladné materiály, teplota
okolia,
- kontakt s otvoreným plameňom
- účinky pri zváračských prácach
- izolácia proti teplu a chladu

- nehorľavosť, odolnosť proti plameňu
- ochrana a odolnosť proti žiareniu
a odstrekujúcemu roztavenému kovu
Elektrické - elektrické napätie - elektrická izolácia
Chemické - účinky chemikálií - nepriepustnosť, odolnosť
Vibrácie - mechanické chvenie - tlmenie vibrácií
Kontaminácia - kontakt s rádioaktívnymi látkami - nepriepustnosť, ľahká
dekontaminovateľnosť, odolnosť
Nedostatky Príčiny a druhy nedostatkov Kritériá a opatrenia na bezpečnosť
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
A. Možné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku
Nepohodlie,
obmedzovanie,
prekážanie pri
práci
- nedostatočné pohodlie pri používaní - ergonomické riešenie (konštrukcia):
• hmotnosť, odstupňovanie veľkostí,
plocha povrchu, pohodlie pri používaní,
priepustnosť vodných pár
Všeobecné - nedostatočná zdravotná vhodnosť
- nedostatočná čistota
- priľnavosť (lepenie) rukavíc na pokožku
- vlastnosti (kvalita) materiálu
- ľahká udržiavateľnosť a ošetrovanie
- vhodné tvarové riešenie
Ovplyvňovanie
ochranných funkcií
starnutím
- vplyv počasia a okolitých podmienok,
čistenie, používanie
- odolnosť proti prevádzkovému
opotrebeniu
- zachovanie ochranných funkcií počas celej
životnosti
- zachovanie veľkosti rozmerov, ich stálosť
B. Možné nedostatky pri používaní osobného ochranného pracovného prostriedku
Nedostatočný
ochranný účinok
- nesprávny výber osobného ochranného
pracovného prostriedku
- výber osobného ochranného pracovného
prostriedku podľa druhu nebezpečenstva,
veľkosti rizika a prevádzkového zaťaženia:
• dodržiavanie pokynov výrobcu (návodu
na používanie)
• rešpektovanie znakov a symbolov na
osobnom ochrannom pracovnom
prostriedku, napríklad o úrovni ochrany,
o zvláštnom použití
- výber osobného ochranného pracovného
prostriedku po zohľadnení individuálnych
telesných a zdravotných faktorov
používateľa
- nesprávne používanie osobného
ochranného pracovného prostriedku
- správne používanie osobného ochranného
pracovného prostriedku, poznanie
a uvedomovanie si nebezpečenstiev
a rizika
- rešpektovanie pokynov výrobcu
- znečistenie, opotrebenie, poškodenie
osobného ochranného pracovného
prostriedku
- udržiavanie v dobrom stave
- čistenie
- pravidelná kontrola
- včasná výmena
- rešpektovanie pokynov výrobcu
6.
OCHRANNÁ OBUV
Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť
Nebezpečenstvá Príčiny a druhy nebezpečenstiev Kritériá a opatrenia na bezpečnosť
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
Mechanické - predmety padajúce na prednú časť nohy
alebo ju môžu zovrieť
- pád a nárazy na pätu

- pád ako dôsledok pošmyknutia
- stúpenie (šliapnutie) na ostré alebo špicaté
predmety
- účinky na jednotlivé časti nohy:
• predkolenie
• členok
• priehlavok
• chodidlo
- pevnosť prednej časti (špičky) obuvi

- schopnosť opätku tlmiť energiu
- zosilnenie priehlavku
- protišmykové vlastnosti
- odolnosť podrážky proti prerazeniu,
prerezaniu, prepichnutiu
- účinná ochrana jednotlivých častí nohy
Elektrické - nízke a stredné napätie
- statická elektrina
- elektrická izolácia
- zvod statického náboja
Tepelné - chlad alebo teplo
- striekanie roztaveného kovu
- tepelná izolácia proti chladu, resp. proti
veľkému teplu
- nepriepustnosť, odolnosť
Chemické - škodlivé alebo nebezpečné kvapaliny alebo
prach
- nepriepustnosť, odolnosť
Nadmerná záťaž - nadmerné státie alebo chôdza - tvarovanie nášľapnej časti obuvi
Nedostatky Príčiny a druhy nedostatkov Kritériá a opatrenia na bezpečnosť
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
A. Možné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku
Nepohodlie,
obmedzovanie,
prekážanie pri
práci
- nedostatočné pohodlie pri používaní:
• neprispôsobenosť obuvi nohe
• nedostatočné pohlcovanie potu

• únava z používania obuvi
• prepúšťanie vody
- ergonomické riešenie (konštrukcia):
• tvar, veľkosť a výstelka obuvi
• priepustnosť pár a schopnosť pohlcovať
vodné pary
• pružnosť, hmotnosť
• vodotesnosť
Všeobecné - nedostatočná zdravotná vhodnosť
- nedostatočná čistota
- nebezpečenstvo vyvrtnutia a vykĺbenia
nohy
- vlastnosti (kvalita materiálu)
- ľahká udržiavateľnosť a ošetrovanie
- tuhosť obuvi v priečnom smere, podpora
klenby a vhodnosť obuvi
Ovplyvňovanie
ochranných
funkcií starnutím
- vplyv počasia a okolitých podmienok,
čistenie, používanie
- odolnosť proti prevádzkovému opotrebeniu
- zachovanie ochranných funkcií počas celej
životnosti
- odolnosť podrážky proti korózii, odieraniu
a namáhaniu
Statická elektrina - elektrostatický výboj - elektrická vodivosť
B. Možné nedostatky pri používaní osobného ochranného pracovného prostriedku
Nedostatočný
ochranný účinok
- nesprávny výber osobného ochranného
pracovného prostriedku
- výber osobného ochranného pracovného
prostriedku podľa druhu nebezpečenstva,
veľkosti rizika a prevádzkového zaťaženia:
• dodržiavanie pokynov výrobcu (návodu
na používanie)
• rešpektovanie znakov a symbolov na
osobnom ochrannom pracovnom
prostriedku, napríklad o úrovni ochrany,
o zvláštnom použití
- výber osobného ochranného pracovného
prostriedku po zohľadnení individuálnych
telesných a zdravotných faktorov
používateľa
- nesprávne používanie osobného
ochranného pracovného prostriedku
- správne používanie osobného ochranného
pracovného prostriedku, poznanie
a uvedomovanie si nebezpečenstiev
a rizika
- rešpektovanie pokynov výrobcu
- znečistenie, opotrebenie, poškodenie
osobného ochranného pracovného
prostriedku
- udržiavanie v dobrom stave
- čistenie
- pravidelná kontrola
- včasná výmena
- rešpektovanie pokynov výrobcu
7.
OCHRANNÝ ODEV
Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť
Nebezpečenstvá Príčiny a druhy nebezpečenstiev Kritériá a opatrenia na bezpečnosť
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
Všeobecné - kontakt
- namáhanie (zaťaženie ) pri používaní
- zakrytie tela
- odolnosť proti opotrebeniu a trhaniu,
šíreniu trhlín, stálosť veľkosti (rozmerov)
Mechanické - drsné, špicaté a ostré predmety - odolnosť proti preniknutiu
Tepelné - horúce, resp. chladné materiály, teplota
okolia
- kontakt s otvoreným plameňom
- účinky pri zváračských prácach
- izolácia proti teplu a chladu

- nehorľavosť, odolnosť proti plameňu
- ochrana a odolnosť proti žiareniu
a odstrekujúcemu roztavenému kovu
Elektrické - elektrické napätie - elektrická izolácia
Chemické
a biologické
- chemické a biologické účinky - nepriepustnosť, odolnosť proti chemickým
a biologickým účinkom
Vlhkosť - priepustnosť vody - nepriepustnosť proti vode
Nerozoznateľnosť - nedostatočná rozoznateľnosť odevu - jasné alebo svetlo odrážajúce farby
Kontaminácia - kontakt s rádioaktívnym materiálom - nepriepustnosť, ľahká
dekontaminovateľnosť, odolnosť
Nedostatky Príčiny a druhy nedostatkov Kritériá a opatrenia na bezpečnosť
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
A. Možné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku
Nepohodlie,
obmedzovanie,
prekážanie pri
práci
- nedostatočné pohodlie pri používaní - ergonomické riešenie (konštrukcia):
• hmotnosť, odstupňovanie veľkostí,
plocha povrchu, pohodlie pri používaní,
priepustnosť vodných pár
Všeobecné - nedostatočná zdravotná vhodnosť
- nedostatočná čistota
- priľnavosť (lepenie) odevu na pokožku
- vlastnosti (kvalita) materiálu
- ľahká udržiavateľnosť a ľahké ošetrovanie
- vhodné tvarové riešenie
Ovplyvňovanie
ochranných
funkcií starnutím
- vplyv počasia a okolitých podmienok,
čistenie, používanie
- odolnosť proti prevádzkovému opotrebeniu
- zachovanie ochranných funkcií počas celej
životnosti osobného ochranného
pracovného prostriedku
B. Možné nedostatky pri používaní osobného ochranného pracovného prostriedku
Nedostatočný
ochranný účinok
- nesprávny výber osobného ochranného
pracovného prostriedku
- výber osobného ochranného pracovného
prostriedku podľa druhu nebezpečenstva,
veľkosti rizika a prevádzkového zaťaženia:
• dodržiavanie pokynov výrobcu (návodu
na používanie)
• rešpektovanie znakov a symbolov na
osobnom ochrannom pracovnom
prostriedku, napríklad o úrovni ochrany,
o zvláštnom použití
- výber osobného ochranného pracovného
prostriedku po zohľadnení individuálnych
telesných a zdravotných faktorov
používateľa
- nesprávne používanie osobného
ochranného pracovného prostriedku
- správne používanie osobného ochranného
pracovného prostriedku, poznanie
a uvedomovanie si nebezpečenstiev
a rizika
- rešpektovanie pokynov výrobcu
- znečistenie, opotrebenie, poškodenie
osobného ochranného pracovného
prostriedku
- udržiavanie v dobrom stave
- čistenie
- pravidelná kontrola
- včasná výmena
- rešpektovanie pokynov výrobcu
8.
ZÁCHRANNÁ PLÁVACIA VESTA
Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť
Nebezpečenstvá Príčiny a druhy nebezpečenstiev Kritériá a opatrenia na bezpečnosť
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
Utopenie - pád osoby do vody, bezvedomie alebo
telesná bezmocnosť
- schopnosť udržať sa nad vodou
- schopnosť správne fungovať, aj keď je
používateľ v bezvedomí
- čas nafúknutia
- spúšťač automatického nafukovania
- schopnosť udržiavať ústa a nos
používateľa nad vodou
Nedostatky Príčiny a druhy nedostatkov Kritériá a opatrenia na bezpečnosť
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
A. Možné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku
Zaťaženie
používateľa,
nepohodlie,
obmedzovanie,
prekážanie pri
práci
- obmedzenia spôsobené veľkosťou,
nevhodným tvarom a rozmermi alebo
nevhodným riešením
- ergonomické riešenie (konštrukcia), ktoré
neobmedzuje výhľad, dýchanie a pohyby,
správne umiestnenie ovládačov
Všeobecné - skĺznutie záchrannej plávacej vesty pri
dopade používateľa do vody
- poškodenie záchrannej plávacej vesty
počas používania

- nedostatočná funkcia nafukovacieho
systému
- nevhodné použitie
- konštrukčné riešenie - zachovanie polohy
záchrannej plávacej vesty pri používaní
- odolnosť proti mechanickým vplyvom,
napríklad úderu, nárazu, zovretiu,
prederaveniu
- zabezpečenie funkčnej spoľahlivosti
a bezpečnosti pri všetkých prevádzkových
podmienkach
- vlastnosti nafukovacieho plynu, veľkosť
zásobníka, neškodnosť plynu
- účinnosť nafukovacej automatiky aj po
dlhšom skladovaní
- možnosť ručného zapnutia nafukovacieho
systému
- možnosť nafúknutia samým používateľom
(ústami) aj pri oblečenej záchrannej
plávacej veste
-možnosť nafúknutia ústami, ak je
záchranná plávacia vesta poškodená
- trvanlivý krátky návod na použitie na
záchrannej plávacej veste
Ovplyvňovanie
ochranných
funkcií starnutím
- vplyv počasia, okolitých podmienok,
čistenie, používanie
- odolnosť proti chemickým,
biologicko-fyzikálnym účinkom morskej
vody, saponátov, uhľovodíkov,
mikroorganizmov - baktérií, húb
- odolnosť proti klimatickým vplyvom,
napríklad teplote a vlhkosti vzduchu,
dažďu, striekajúcej vode, slnečnému
žiareniu
- odolnosť materiálu záchrannej plávacej
vesty a ochranného obalu proti
opotrebeniu, napríklad proti roztrhnutiu,
odieraniu, účinkom tekutých kovov,
napríklad pri zváraní, nehorľavosť
B. Možné nedostatky pri používaní osobného ochranného pracovného prostriedku
Nedostatočný
ochranný účinok
- nesprávny výber osobného ochranného
pracovného prostriedku
- výber osobného ochranného pracovného
prostriedku podľa druhu nebezpečenstva,
veľkosti rizika a prevádzkového zaťaženia:
• dodržiavanie pokynov výrobcu (návodu
na používanie)
• rešpektovanie znakov a symbolov na
osobnom ochrannom pracovnom
prostriedku, napríklad o úrovni ochrany,
o zvláštnom použití
- výber osobného ochranného pracovného
prostriedku po zohľadnení individuálnych
telesných a zdravotných faktorov
používateľa
- nesprávne používanie osobného
ochranného pracovného prostriedku
- správne používanie osobného ochranného
pracovného prostriedku, poznanie
a uvedomovanie si nebezpečenstiev
a rizika
- rešpektovanie pokynov výrobcu
- znečistenie, opotrebenie, poškodenie
osobného ochranného pracovného
prostriedku
- udržiavanie v dobrom stave
- čistenie
- pravidelná kontrola
- včasná výmena
- rešpektovanie pokynov výrobcu
9.
OSOBNÝ OCHRANNÝ PRACOVNÝ PROSTRIEDOK PROTI PÁDU
Nebezpečenstvá, pred ktorými má osobný ochranný pracovný prostriedok chrániť
Nebezpečenstvá Príčiny a druhy nebezpečenstiev Kritériá a opatrenia na bezpečnosť
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
Náraz - pád z výšky a do hĺbky
- nestabilita
- odolnosť a vhodnosť osobného ochranného
pracovného prostriedku a miesta
upevnenia (miesta ukotvenia)
Nedostatky Príčiny a druhy nedostatkov Kritériá a opatrenia na bezpečnosť
a vyhotovenie osobného ochranného
pracovného prostriedku
A. Možné nedostatky vyplývajúce z osobného ochranného pracovného prostriedku
Nepohodlie,
obmedzovanie,
prekážanie pri
práci
- nevhodné ergonomické riešenie
(konštrukcia)
-ergonomické riešenie (konštrukcia):
• konštrukčné princípy
• hmotnosť
• pružnosť
• jednoduchosť a ľahké nasadenie na telo
- obmedzenie voľnosti pohybu - záchytné zariadenie s automatickým
prispôsobovaním dĺžky
Všeobecné - dynamické zaťaženie osobného
ochranného pracovného prostriedku
a používateľa spomalením pádu (počas
brzdenia)
- vhodnosť osobného ochranného
pracovného prostriedku:
• rozloženie zaťaženia pri brzdení na časti
tela schopné tlmiť zaťaženie
• zníženie brzdnej sily
• brzdná dráha (vzdialenosť)
• poloha upevňovacieho zariadenia
- kývanie sa (kmitanie) v závese a bočný
náraz
- závesný bod (ukotvenie) nad hlavou,
zavesenie v prídavnom (inom) závesnom
bode (ukotvení)
- statická záťaž na telo pri zavesení
v popruhoch
- riešenie (konštrukcia) prostriedku
zlepšujúce rozdelenie zaťaženia
- skĺznutie spojovacieho prostriedku - krátke spojovacie prostriedky, napríklad
bezpečnostný postroj
Ovplyvňovanie
ochranných
funkcií starnutím
- vplyv počasia a okolitých podmienok,
čistenie, používanie
- odolnosť proti prevádzkovému opotrebeniu
- zachovávanie ochranných funkcií počas
celej životnosti osobného ochranného
pracovného prostriedku
B. Možné nedostatky pri používaní osobného ochranného pracovného prostriedku
Nedostatočný
ochranný účinok
- nesprávny výber osobného ochranného
pracovného prostriedku
- výber osobného ochranného pracovného
prostriedku podľa druhu nebezpečenstva,
veľkosti rizika a prevádzkového zaťaženia:
• dodržiavanie pokynov výrobcu (návodu
na používanie)
• rešpektovanie znakov a symbolov na
osobnom ochrannom pracovnom
prostriedku, napríklad o úrovni ochrany,
o zvláštnom použití
- výber osobného ochranného pracovného
prostriedku po zohľadnení individuálnych
telesných a zdravotných faktorov
používateľa
- nesprávne používanie osobného
ochranného pracovného prostriedku
- správne používanie osobného ochranného
pracovného prostriedku, poznanie
a uvedomovanie si nebezpečenstiev
a rizika
- rešpektovanie pokynov výrobcu
- znečistenie, opotrebenie, poškodenie
osobného ochranného pracovného
prostriedku
- udržiavanie v dobrom stave
- čistenie
- pravidelná kontrola
- včasná výmena
- rešpektovanie pokynov výrobcu
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 395/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.
Smernica Rady 89/656/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na používanie osobných ochranných prostriedkov pracovníkmi na pracovisku (tretia samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 393, 30. 12. 1989; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 1).
2.
Smernica Komisie (EÚ) 2019/1832 z 24. októbra 2019, ktorou sa menia prílohy I, II a III k smernici Rady 89/656/EHS, pokiaľ ide o výlučne technické úpravy (Ú. v. EÚ L 279, 31. 10. 2019).
1)
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
2)
§ 5 ods. 1 a 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016).