393/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

393
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006
o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje
a)
na priestory na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach,
b)
na zariadenia na spaľovanie plynných palív,
c)
na výrobu, manipuláciu, použitie, skladovanie a dopravu výbušnín a chemicky nestálych látok,
d)
na banskú činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov,
e)
na používanie dopravných prostriedkov v cestnej doprave, doprave na dráhach, vnútrozemskej plavbe, námornej plavbe a leteckej doprave okrem dopravných prostriedkov určených na používanie vo výbušnom prostredí.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
výbušným prostredím prostredie, v ktorom možno predpokladať výbušnú atmosféru,1)
b)
horľavou látkou látka vo forme plynu, pary, hmly alebo prachu, ktorá v zmesi so vzduchom môže vytvoriť výbušnú atmosféru, ak analýza jej vlastností nepreukáže opak,
c)
výbuchom prudká oxidačná alebo rozkladná reakcia vyvolávajúca zvýšenie teploty, tlaku alebo oboch súčasne,
d)
bežnou prevádzkou stav, v ktorom zariadenie pracuje v rozsahu konštrukčných parametrov.
§ 3
Prevencia a ochrana pred výbuchom
(1)
Zamestnávateľ je povinný vykonávať prevenciu a ochranu pred výbuchom technickými a organizačnými opatreniami primeranými povahe práce, ktoré zabránia vytvoreniu výbušnej atmosféry, alebo ak to povaha práce neumožňuje, iniciácii výbušnej atmosféry a zmiernia účinky výbuchu tak, aby sa zaistila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
(2)
Preventívne a ochranné opatrenia podľa odseku 1 zamestnávateľ navzájom kombinuje, a ak je to potrebné, dopĺňa ich inými opatreniami, ktorými zabráni šíreniu výbuchu.
(3)
Zamestnávateľ je povinný prehodnocovať prijaté preventívne a ochranné opatrenia pred výbuchom podľa odsekov 1 a 2 pravidelne v intervaloch ním určených a bezodkladne pri každej zmene významnej z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
§ 4
Posudzovanie rizika výbuchu
(1)
Zamestnávateľ je povinný posudzovať riziko výbuchu vyplývajúce z výbušnej atmosféry so zreteľom najmä
a)
na pravdepodobnosť výskytu výbušnej atmosféry a jej trvanie,
b)
na pravdepodobnosť výskytu zdrojov iniciácie vrátane možných výbojov statickej elektriny a na pravdepodobnosť, že sú aktívne a účinné,
c)
na používané pracovné prostriedky vrátane inštalácie, látky, technologické procesy, pracovné postupy a ich možné vzájomné pôsobenie,
d)
na rozsah predpokladaných účinkov výbuchu.
(2)
Riziko výbuchu sa musí posudzovať komplexne so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce.
(3)
Pri posudzovaní rizika výbuchu sa musia zohľadniť aj priestory, ktoré sú alebo môžu byť otvormi prepojené s priestormi, v ktorých sa môže vyskytnúť výbušná atmosféra.
§ 5
Všeobecné povinnosti
(1)
Zamestnávateľ je povinný po vykonaní opatrení podľa § 3 a posúdení rizika výbuchu podľa § 4
a)
klasifikovať priestory s výbušným prostredím podľa prílohy č. 1,
b)
zabezpečiť v priestoroch klasifikovaných podľa písmena a) plnenie požiadaviek podľa prílohy č. 2,
c)
označiť miesta vstupu do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu výstražnou značkou podľa prílohy č. 3,
d)
zabezpečiť vypracovanie písomného dokumentu o ochrane pred výbuchom a aktualizovať ho podľa § 7.
(2)
Zamestnávateľ je povinný prijať osobitné opatrenia podľa prílohy č. 4, ktorými v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu zabezpečí, aby
a)
v takých pracovných podmienkach nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov a iných osôb,
b)
počas prítomnosti zamestnancov a iných osôb sa vhodnými technickými prostriedkami trvale monitorovala výbušná atmosféra v súlade s posúdením rizika výbuchu.
§ 6
Koordinácia
Zamestnávateľ zodpovedný za pracovisko, na ktorom vykonávajú práce zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, je povinný koordinovať zabezpečenie všetkých opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najmä ustanovených v písomnom dokumente o ochrane pred výbuchom.
§ 7
Písomný dokument o ochrane pred výbuchom
(1)
V písomnom dokumente o ochrane pred výbuchom sa musia zohľadniť výsledky posudzovania rizika výbuchu podľa § 4. Písomným dokumentom o ochrane pred výbuchom sa preukazuje najmä
a)
vykonanie identifikácie nebezpečenstiev, ohrození a posudzovanie rizika výbuchu,
b)
prijatie preventívnych a ochranných opatrení,
c)
klasifikácia priestorov s výbušným prostredím podľa prílohy č. 1,
d)
určenie priestorov a zariadení, pri ktorých sa budú uplatňovať požiadavky podľa prílohy č. 2,
e)
navrhnutie, uvedenie do prevádzky, používanie a udržiavanie pracovísk, pracovných prostriedkov vrátane inštalácie a výstražných zariadení v súlade s osobitnými predpismi,2)
f)
koordinácia podľa § 6 a ustanovenie jej cieľov, ako aj opatrení a postupov na jej uskutočňovanie.
(2)
Písomný dokument o ochrane pred výbuchom sa musí vypracovať pred prvým začatím práce a musí sa aktualizovať vždy, ak sa na pracovisku, pracovných prostriedkoch alebo v organizácii práce uskutočnia významné zmeny, napríklad rozšírenie pracoviska, úprava alebo používanie iných pracovných prostriedkov alebo iné zmeny, ktoré majú vplyv na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
(3)
Pri vypracúvaní písomného dokumentu o ochrane pred výbuchom môžu byť použité dokumenty vypracované podľa osobitných predpisov.3)
§ 8
Prechodné ustanovenie
Pracovné prostriedky v priestoroch s výbušným prostredím, ktoré sa používali alebo boli u zamestnávateľa k dispozícii pred 30. júnom 2003, nemusia spĺňať minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí podľa prílohy č. 2 časti B, ak osobitné predpisy neustanovujú prísnejšie požiadavky na tieto pracovné prostriedky; pri každej úprave, rozšírení alebo rekonštrukcii pracoviska s výbušným prostredím je zamestnávateľ povinný zabezpečiť, aby pracovné prostriedky boli v súlade s týmto nariadením vlády.
Záverečné ustanovenia
§ 9
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 5.
§ 10
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 493/2002 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.
§ 11
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 393/2006 Z. z.
KLASIFIKÁCIA PRIESTOROV S VÝBUŠNÝM PROSTREDÍM
1.
Klasifikácia priestorov
Zamestnávateľ je povinný na základe výsledkov posudzovania rizika výbuchu podľa § 4 klasifikovať priestory s výbušným prostredím na priestory s nebezpečenstvom výbuchu a priestory bez nebezpečenstva výbuchu.
1.1
Priestor s nebezpečenstvom výbuchu je priestor, v ktorom sa výbušná atmosféra môže vyskytnúť v množstve vyžadujúcom opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov.
1.2
Priestor bez nebezpečenstva výbuchu je priestor, v ktorom sa nepredpokladá výskyt výbušnej atmosféry v množstve vyžadujúcom opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov.
2.
Klasifikácia priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
Priestory s nebezpečenstvom výbuchu musí zamestnávateľ klasifikovať do zón na základe frekvencie a trvania výskytu výbušnej atmosféry.
2.1
Priestory s výskytom výbušnej atmosféry zloženej zo zmesi horľavých látok vo forme plynu, pary alebo hmly so vzduchom musí zamestnávateľ klasifikovať do nasledujúcich zón.
2.1.1
Zóna 0
Priestor, v ktorom výbušná atmosféra zložená zo zmesi horľavých látok vo forme plynu, pary alebo hmly so vzduchom sa vyskytuje nepretržite, dlhý čas alebo často.
2.1.2
Zóna 1
Priestor, v ktorom výskyt výbušnej atmosféry zloženej zo zmesi horľavých látok vo forme plynu, pary alebo hmly so vzduchom je v bežnej prevádzke pravdepodobný iba príležitostne.
2.1.3
Zóna 2
Priestor, v ktorom výskyt výbušnej atmosféry zloženej zo zmesi horľavých látok vo forme plynu, pary alebo hmly so vzduchom je nepravdepodobný v bežnej prevádzke, a ak sa vyskytne, tak trvá len krátky čas.
2.2
Priestory s výskytom výbušnej atmosféry zloženej zo zmesi horľavého prachu so vzduchom vo forme oblaku musí zamestnávateľ klasifikovať do nasledujúcich zón.
2.2.1
Zóna 20
Priestor, v ktorom výbušná atmosféra zložená zo zmesi horľavého prachu so vzduchom vo forme oblaku sa vyskytuje nepretržite, dlhý čas alebo často.
2.2.2
Zóna 21
Priestor, v ktorom výskyt výbušnej atmosféry zloženej zo zmesi horľavého prachu so vzduchom vo forme oblaku je v bežnej prevádzke pravdepodobný iba príležitostne.
2.2.3
Zóna 22
Priestor, v ktorom výskyt výbušnej atmosféry zloženej zo zmesi horľavého prachu so vzduchom vo forme oblaku je v bežnej prevádzke nepravdepodobný, a ak sa vyskytne, tak trvá len krátky čas.
2.3
Vrstva, nános a hromada horľavého prachu sa považujú za zdroj výbušnej atmosféry rovnako ako iné zdroje.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 393/2006 Z. z.
A. MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI VO VÝBUŠNOM PROSTREDÍ
1.
Všeobecne
Zamestnávateľ je povinný uplatňovať ustanovenia tejto prílohy
a)
v priestoroch klasifikovaných podľa prílohy č. 1 ako priestory s nebezpečenstvom výbuchu, ak to vyžadujú vlastnosti pracoviska, pracovného miesta, zariadenia, používaných látok alebo nebezpečenstva vyplývajúceho z práce, vo vzťahu k výbušnej atmosfére,
b)
na zariadenie v priestore bez nebezpečenstva výbuchu, ktoré zaisťuje alebo pomáha zaistiť bezpečnú činnosť zariadenia umiestneného v priestore s nebezpečenstvom výbuchu.
2.
Organizačné opatrenia
2.1
Oboznamovanie a informovanie zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
2.1.1
Zamestnávateľ je povinný oboznámiť o možnom ohrození, o prevencii a o ochrane pred výbuchom tých zamestnancov, ktorí pracujú vo výbušnom prostredí, a príslušných zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
2.1.2
Zamestnávateľ je povinný zamestnancov, ktorí pracujú vo výbušnom prostredí, oboznámiť s dokumentom o ochrane pred výbuchom, s prevádzkovým poriadkom a s obsluhou zariadení a ochranných systémov.
2.1.3
Pred poverením na obsluhu zariadení a ochranných systémov je zamestnávateľ povinný overiť teoretické a praktické vedomosti zamestnancov týkajúce sa obsluhy tých zariadení a ochranných systémov.
2.2
Prevádzkový poriadok, pokyny a povolenie na prácu
2.2.1
Zamestnávateľ je povinný vydať prevádzkový poriadok a písomné pokyny na prácu v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, ktoré sa pri práci musia dodržiavať. Prevádzkový poriadok musí obsahovať
a)
karty bezpečnostných údajov alebo inú stručnú charakteristiku používaných a prítomných látok, ktoré predstavujú riziko výbuchu,
b)
charakteristiku miest, ktoré predstavujú riziko výbuchu,
c)
pokyny na obsluhu zariadenia, spôsob nastavenia, kontroly a preskúšania ochranných, regulačných, meracích a signalizačných systémov,
d)
opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a opatrenia na ochranu pred požiarmi pri uvádzaní zariadenia do prevádzky alebo pri jeho odstavovaní z prevádzky,
e)
spôsob vykonávania čistiacich prác,
f)
rozsah a intervaly vykonávania kontrol, odborných prehliadok a odborných skúšok, opakovaných úradných skúšok a iných skúšok,
g)
intervaly, rozsah a spôsob zisťovania výskytu horľavej látky vo forme plynu, pary, hmly alebo prachu,
h)
opatrenia pri vzniku výbušnej atmosféry alebo nebezpečenstva výbuchu vrátane spôsobu opustenia pracoviska, poskytnutia prvej pomoci a opatrenia na likvidáciu následkov výbuchu,
i)
zoznam prác, pri ktorých je potrebné povolenie na prácu,
j)
zoznam zamestnancov poverených na vydávanie povolenia na prácu podľa písmena i).
2.2.2
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť systém vydávania povolení na prácu na vykonávanie prác, ktoré môžu vyvolať nebezpečenstvo výbuchu alebo ktoré môžu spolu s inou prácou vyvolať nebezpečenstvo výbuchu. Povolenie na prácu vydá pred začatím práce zamestnanec poverený zamestnávateľom.
2.2.3
Povolenie na prácu podľa bodu 2.2.2 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a funkciu zamestnanca zodpovedného za vykonanie práce,
b)
meno, priezvisko a funkciu zamestnanca zodpovedného za dozor nad vykonaním práce,
c)
označenie pracoviska, zoznam členov pracovnej skupiny, ktorí budú vykonávať prácu, druh práce a dobu platnosti povolenia na prácu,
d)
spôsob dozoru a zabezpečenia zamestnancov a pracoviska ochrannými a záchrannými opatreniami počas vykonávania prác a po ich dokončení,
e)
upozornenie na možné ohrozenie,
f)
preventívne a ochranné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a opatrenia na ochranu pred požiarmi a výbuchmi.
2.2.4
Zamestnanci uvedení v povolení na prácu musia byť preukázateľne oboznámení s obsahom povolenia na prácu a s výstražnými signálmi oznamujúcimi možné ohrozenie výbuchom.
3.
Ochranné opatrenia
3.1
Únik alebo uvoľnenie horľavého plynu, pary, hmly alebo horľavého prachu, ktorý môže spôsobiť výbuch, musí sa vhodným spôsobom usmerniť, odviesť do bezpečného priestoru, v ktorom neohrozí bezpečnosť a zdravie zamestnancov, a ak to nie je možné, bezpečne uzatvoriť alebo zabezpečiť iným vhodným spôsobom.
3.2
Ak výbušná atmosféra obsahuje viac druhov horľavého plynu, pary, hmly alebo prachu, ochranné opatrenia musia zodpovedať najväčšiemu možnému riziku.
3.3
Pri prevencii iniciácie výbušnej atmosféry podľa § 3 ods. 1 sa musí zohľadniť prítomnosť možných zdrojov iniciácie výbušnej atmosféry vrátane elektrostatických výbojov, ak zamestnanci alebo pracovné prostredie sú zdrojmi alebo nosičmi elektrostatického náboja.
3.3.1
Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancom podľa osobitného predpisu ochranný odev a obuv, ktorých materiály nespôsobujú elektrostatické výboje schopné iniciovať výbušnú atmosféru.
3.4
Prevádzka, zariadenie, ochranný systém a inštalácia môžu byť uvedené do chodu, ak dokument o ochrane pred výbuchom preukáže, že ich používanie vo výbušnej atmosfére bude bezpečné.
Táto požiadavka sa vzťahuje aj na pracovné prostriedky a súvisiace inštalácie, napríklad potrubné rozvody, pásové dopravníky, vzduchotechnické rozvody, ktoré nie sú zariadeniami alebo ochrannými systémami podľa osobitného predpisu, ale ich zabudovanie a použitie na pracovisku môžu iniciovať výbušnú atmosféru.
3.4.1
Zamestnávateľ je povinný vykonať vhodné opatrenia, aby zabránil vzájomnej zámene inštalácií.
3.5
Pracovisko, pracovné prostriedky a inštalácie prístupné zamestnancom musia byť projektované, konštruované, umiestňované, montované, udržiavané a používané tak, aby sa vylúčilo alebo obmedzilo nebezpečenstvo výbuchu. V prípade vzniku výbuchu sa musí obmedziť jeho šírenie na pracovisku alebo v pracovných prostriedkoch a musia sa prijať vhodné opatrenia na znižovanie rizika vyplývajúceho z fyzikálnych účinkov výbuchu.
3.6
Zamestnanci musia byť upozornení svetelným signálom, akustickým signálom, prípadne ich kombináciou, aby opustili pracovisko skôr, ako budú ohrození výbuchom.
3.7
Zamestnanci musia mať možnosť urýchlene a bezpečne opustiť priestor ohrozený výbuchom únikovými cestami tak, ako to uvádza písomný dokument o ochrane pred výbuchom. Únikové cesty sa musia na tieto účely trvalo udržiavať.
3.8
Pred uvedením pracoviska do prevádzky je zamestnávateľ povinný overiť aj zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z hľadiska výbuchu.
3.9
Ak posudzovanie rizika výbuchu podľa § 4 preukáže, že
a)
sa zvýši riziko výbuchu v dôsledku výpadku energie, musí sa bezpečnosť a funkčnosť zariadení a ochranných systémov, ak je to potrebné, zabezpečiť núdzovým zdrojom energie nezávislým od hlavného zdroja energie,
b)
vypnutím zariadení a ochranných systémov začlenených do automatického procesu pri ich odchýlení od bežných prevádzkových podmienok sa nezníži stupeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, majú sa, ak je to potrebné, vypnúť ručným ovládaním; ručné vypnutie môže vykonať len zamestnanec určený zamestnávateľom,
c)
je potrebné nahromadenú energiu pri núdzovom vypnutí čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie rozptýliť alebo izolovať, musí sa tak vykonať, aby nebola zdrojom ohrozenia.
B.
POŽIADAVKY NA VÝBER ZARIADENÍ A OCHRANNÝCH SYSTÉMOV
1.
Zariadenie a ochranné systémy pre všetky priestory s výbušným prostredím sa vyberajú na základe kategórií podľa osobitného predpisu, ak v písomnom dokumente o ochrane pred výbuchom, ktorý zohľadňuje posúdenie rizika výbuchu, nie je uvedené inak.
2.
V zónach klasifikovaných podľa prílohy č. 2 sa musia použiť kategórie zariadení tak, aby vyhovovali pri výskyte plynu, pary, hmly alebo prachu takto:
a)
v zóne 0 alebo zóne 20 zariadenie kategórie 1,
b)
v zóne 1 alebo zóne 21 zariadenie kategórie 1 alebo 2,
c)
v zóne 2 alebo zóne 22 zariadenie kategórie 1, 2 alebo 3.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 393/2006 Z. z.
VÝSTRAŽNÁ ZNAČKA NA OZNAČENIE PRIESTORU S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU
Obrázok 03-1
Hlavné znaky:
– trojuholníkový tvar,
– čierne písmená na žltom pozadí s čiernym okrajom, pričom žltá farba musí zaberať najmenej 50 % plochy značky.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 393/2006 Z. z.
OSOBITNÉ OPATRENIA PRE PRIESTORY S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU
Osobitnými opatreniami sú najmä nasledujúce opatrenia.
1.
Pri práci nepoužívať látky, pracovné prostriedky, ktoré by mohli iniciovať výbušnú atmosféru.
2.
Povrchová teplota pracovných prostriedkov vrátane inštalácií a ochranných systémov nesmie prekročiť prípustnú teplotu v závislosti od minimálnej teploty vznietenia prítomnej horľavej látky.
3.
Ak nebezpečenstvo výbuchu nie je odstránené, je potrebné
a)
zastaviť prácu a nariadiť zamestnancom opustiť priestor pri zvýšení koncentrácie horľavých látok nad 25 % dolnej medze výbušnosti,
b)
zakázať vstup do priestoru, v ktorom koncentrácia horľavých látok presahuje 50 % dolnej medze výbušnosti.
4.
Zabezpečiť dozor pri práci vykonávanej na základe povolenia na prácu podľa prílohy č. 2 bodu 2.2.2 zodpovedným zamestnancom, ktorý je oboznámený so správnym a bezpečným spôsobom vykonávania práce a pri vzniku ohrozenia je spôsobilý vykonávať určené opatrenia a kontrolu používania správneho a bezpečného spôsobu vykonávania práce.
5.
Povoliť zamestnancovi
a)
vstup do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu až po určení objemového množstva kyslíka,
b)
prácu v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, pri ktorej sa používajú pracovné prostriedky, ktoré môžu iniciovať výbušnú atmosféru, až po zistení látok tvoriacich výbušnú atmosféru a monitorovať vlastnosti prostredia po celý čas trvania prác.
6.
Tepelnú energiu, ktorá vzniká pri práci, vhodne odvádzať, aby neiniciovala výbušnú atmosféru.
7.
Pred vstupom zamestnanca do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom koncentrácia horľavých látok prekračuje najvyššie prípustné hodnoty ustanovené osobitným predpisom, zamestnávateľ ho o tom prekročení musí oboznámiť a vybaviť najmä vhodnou ochranou dýchacích ciest, záchrannými prostriedkami, napríklad záchranným pásom so závesom v tyle a lanom, ktoré musí byť upevnené na bezpečnom mieste. Zamestnanca musí počas pobytu v tomto priestore zabezpečovať ďalší zamestnanec.
8.
Vybaviť pracovisko vhodnou zabezpečovacou, záchrannou a oživovacou technikou, požiarnotechnickými zariadeniami, vecnými prostriedkami a prostriedkami prvej pomoci.
9.
Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť praktický výcvik zamestnanca pred jeho zaradením na prácu
a)
v používaní izolačných dýchacích prístrojov, ak ich pri práci má používať,
b)
na vykonávanie činností pri havarijných situáciách v rámci obsluhy zariadení a na vykonávanie opatrení na zníženie nepriaznivých účinkov výbuchu.
Rozsah a spôsob výcviku, ktorý sa opakuje najmenej raz za rok, určí zamestnávateľ.
10.
Povinnosť zamestnanca používať izolačný dýchací prístroj, ak v ovzduší v priestore s nebezpečenstvom výbuchu nie je zabezpečené najmenej 19 % objemového množstva kyslíka.
11.
Nevetrať kyslíkom priestor, v ktorom sa nachádza horľavá látka, ktorá môže spôsobiť výbuch.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 393/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/92/ES zo 16. decembra 1999 o minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov potenciálne ohrozených výbušným prostredím (15. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv. 3).
1)
§ 2 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
2)
Napríklad § 9 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2002 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
3)
§ 9 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z.
§ 4 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.