388/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

388
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 23. mája 2006
o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.
§ 2
(1)
Hlásna služba sa zabezpečuje varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany, ktorú tvoria varovacie a vyrozumievacie centrá civilnej ochrany (ďalej len „varovacie a vyrozumievacie centrum“) a technické prostriedky na území, pre ktoré sú určené.
(2)
Pôsobnosť varovacích a vyrozumievacích centier sa zhoduje so správnym usporiadaním Slovenskej republiky. Na základe analýzy možného ohrozenia osôb a majetku na území štátu pre prípad mimoriadnych udalostí možno pre územie jedného správneho celku zriadiť aj viacero varovacích a vyrozumievacích centier.
(3)
Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej udalosti (ďalej len „varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb“) sa technicky zabezpečujú
a)
sieťou sirén, ktorú tvoria sirény a systém ich ovládania,
b)
prostredníctvom rozhlasového vysielania a televízneho vysielania,
c)
domácimi rozhlasmi,1) ktoré musia spĺňať požiadavky technickej normy,2)
d)
miestnymi informačnými prostriedkami obce,
e)
systémami automatizovaného vyrozumenia,
f)
prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sietí.
(4)
Vlastnosti výstražného zvukového signálu prostriedkov varovania sú uvedené v prílohe.
(5)
Na trvale obývanom zastavanom území obce, na ktorom sa nezriaďuje samostatný systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb (ďalej len „autonómny systém“) podľa § 3 ods. 1, varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb sa zabezpečuje technickým prostriedkom podľa odseku 3 písm. a), c), d), e) alebo písm. f), ktorý umožňuje prenos varovnej informácie z územne príslušného varovacieho a vyrozumievacieho centra.
(6)
Sirény sa ovládajú diaľkovo z územne príslušného varovacieho a vyrozumievacieho centra a miestne.
(7)
So súhlasom obce možno na diaľkové ovládanie varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany napojiť miestny informačný prostriedok obce a so súhlasom prevádzkovateľa aj domáci rozhlas.
(8)
Diaľkovým ovládaním sa zabezpečuje
a)
spustenie prostriedkov varovania z varovacích a vyrozumievacích centier do dvoch minút od ich aktivácie,
b)
výberové ovládanie prostriedkov varovania,
c)
ovládanie prostriedkov varovania počas najmenej 72 hodín od výpadku primárneho zdroja energie,
d)
priebežné zisťovanie prevádzkyschopnosti pripojených prostriedkov varovania a systému ich ovládania,
e)
výberová distribúcia varovných textových informácií z varovacieho a vyrozumievacieho centra na ich odvysielanie vo verejnej elektronickej komunikačnej sieti.
(9)
Z varovacieho a vyrozumievacieho centra sa na účel varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb pripravujú vstupy do rozhlasového vysielania a televízneho vysielania, a to do tých rozhlasových staníc a televíznych staníc, ktorých program sa šíri na území, pre ktoré je varovacie a vyrozumievacie centrum určené.
(10)
Na trvale obývanom zastavanom území obce, na ktorom nemožno zabezpečiť varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb technickým prostriedkom podľa odseku 3 písm. a), c), d), e) alebo písm. f), varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb sa zabezpečuje dopravným prostriedkom, ktorý je vybavený zariadením na odvysielanie varovnej informácie.
(11)
Systémom automatizovaného vyrozumenia sa zabezpečuje
a)
prenos informácií medzi varovacími a vyrozumievacími centrami na účel varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb,
b)
vyrozumenie osôb, ktoré sú v rámci svojej pôsobnosti činné pri riešení následkov mimoriadnej udalosti alebo mimoriadnej situácie pri záchranných prácach,
c)
vyrozumenie osôb o vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu na území Slovenskej republiky.3)
§ 3
(1)
Varovaciu a vyrozumievaciu sieť civilnej ochrany dopĺňa samostatný systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb
a)
na území ohrozenom nebezpečnou látkou,
b)
na vodnej stavbe I. a II. kategórie4) a ohrozenom území do vzdialenosti, ktorú dosiahne čelo prielomovej vlny do jednej hodiny od vzniku mimoriadnej udalosti, ak hodnota faktora rizika (FOB) vodnej stavby je väčšia ako 270 bodov;5) to neplatí, ak je vodná stavba určená výlučne na ochranu pred povodňami.6)
(2)
Autonómnym systémom sa zabezpečuje
a)
pokrytie trvale obývaného zastavaného územia obce výstražným signálom,
b)
pokrytie výstražným signálom vnútorných priestorov stavieb, ktoré sú vybavené domácimi rozhlasmi, ak vo vnútorných priestoroch stavieb nie je možné zabezpečiť úroveň výstražného signálu z vonkajších prostriedkov varovania podľa technickej normy,2)
c)
ovládanie systému varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb priamo z prevádzkarní, v ktorých sa vyrábajú alebo skladujú nebezpečné látky,
d)
automatické iniciovanie procesu varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb po vyhodnotení a signalizácii možného ohrozenia územia systémom monitorovania s možnosťou manuálne vykonať alebo zastaviť bezprostredné spustenie prostriedkov varovania, a to v čase do piatich minút od signalizácie možného ohrozenia,
e)
prepojiteľnosť s varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany,
f)
diaľkové výberové ovládanie a priebežné zisťovanie prevádzkyschopnosti prostriedkov varovania a zariadení, ktorými sa zabezpečuje iniciovanie domácich rozhlasov,
g)
spustenie prostriedkov varovania z miesta diaľkového ovládania do dvoch minút od ich aktivácie,
h)
varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb počas najmenej 72 hodín od výpadku primárneho zdroja energie s výnimkou domácich rozhlasov, ktoré musia mať zabezpečené energetické napájanie v súlade s technickou normou.2)
(3)
Na účel varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb na území ohrozenom ničivými účinkami vody z vodnej stavby zabezpečuje
a)
prevádzkovateľ vodnej stavby zber, spracovanie a vyhodnotenie informácií o možnosti vzniku mimoriadnej udalosti alebo o vzniku mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe a doručenie týchto informácií do územne príslušného varovacieho a vyrozumievacieho centra, a to v takom čase a v takej forme, ktoré nebezpečenstvo z omeškania znížia na najmenšiu mieru,
b)
varovacie a vyrozumievacie centrum po prijatí informácie o mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe od jej prevádzkovateľa vyhlásenie varovného signálu „OHROZENIE VODOU“ na ohrozenom území za hranicou, ktorú dosiahne čelo prielomovej vlny z vodnej stavby do jednej hodiny.
(4)
Projekt výstavby obsahuje
a)
opis technického riešenia, typové označenie a základné prevádzkové parametre systému ovládania a prostriedkov varovania autonómneho systému,
b)
podrobný technický opis prepojenia systému monitorovania so systémom varovania,
c)
podrobný technický opis prepojenia s varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany, pričom technické informácie o rozhraní prepojenia na strane varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany spracovateľovi projektu po vyžiadaní poskytne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
d)
prehľad umiestnenia prvkov autonómneho systému s grafickou prílohou vo forme topografickej mapy v mierke podľa veľkosti ohrozeného územia 1 : 50 000 alebo 1 : 25 000, a to so zakreslením rozmiestnenia prvkov autonómneho systému a hraníc spoľahlivého účinku výstražného zvukového signálu jednotlivých prostriedkov varovania vo vzťahu k hladine hluku,
e)
zoznam domácich rozhlasov využitých na zabezpečenie pokrytia výstražným signálom vnútorných priestorov stavieb a technický opis prepojenia so systémom ovládania autonómneho systému.
(5)
Ak je územie ohrozené z viacerých zdrojov ohrozenia, môže sa na tomto území vybudovať a udržiavať v prevádzke združený autonómny systém, a to po dohode prevádzkovateľov vodných stavieb, právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, ktorí svojou činnosťou územie ohrozujú.
(6)
Ak sú na ohrozenom území, na ktorom má prevádzkovateľ vodnej stavby, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ povinnosť zriadiť, vybudovať, zabezpečiť a udržiavať v prevádzke autonómny systém, prostriedky varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb siete civilnej ochrany, môžu byť využívané autonómnym systémom.
§ 4
(1)
Varovný signál sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových staníc a televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obce. Slovná informácia obsahuje
a)
deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia,
b)
údaje o zdroji a druhu ohrozenia,
c)
údaje o veľkosti ohrozeného územia,
d)
základné pokyny pre obyvateľstvo.
(2)
Kolísavým tónom sirén v trvaní dvoch minút sa vyhlasuje aj ohrozenie v prípade, ak hrozí alebo dôjde k vzdušnému napadnutiu územia štátu. Ak prostriedok varovania, ktorým sa takého ohrozenie vyhlasuje, umožňuje reprodukovať hovorené informácie, bezprostredne po kolísavom tóne sirén musí byť trikrát reprodukovaná veta „Pozor, vzdušný poplach“.
§ 5
(1)
Varovací systém sa nesmie preskúšavať
a)
v nočných hodinách,
b)
v dňoch pracovného pokoja,
c)
spôsobom, pri ktorom by mohla nastať zámena so skutočným varovaním obyvateľstva.
(2)
Varovací systém sa preskúšava spravidla v druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12.00 hod.
§ 6
(1)
Informačná služba civilnej ochrany sa zabezpečuje prostredníctvom pracovísk informačných miest informačnej služby civilnej ochrany (ďalej len „informačné miesto“). Sú to pracoviská
a)
ministerstva,
b)
obvodného úradu v sídle kraja,
c)
obvodného úradu,
d)
samosprávneho kraja,
e)
obce,
f)
právnickej osoby,
g)
fyzickej osoby – podnikateľa.
(2)
Informačné miesto obce, právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnotenie a poskytovanie informácií pre potreby civilnej ochrany (ďalej len „informácia“)
a)
v rozsahu plnenia vlastných úloh v civilnej ochrane,
b)
pre potreby územia obvodu na základe požiadavky obvodného úradu,
c)
pri vzniku ohrozenia alebo po vzniku mimoriadnej udalosti v rozsahu podľa spresnenia ministerstva, obvodného úradu v sídle kraja alebo obvodného úradu.
(3)
Informačné miesto samosprávneho kraja zabezpečujú informácie
a)
v rozsahu plnenia vlastných úloh v civilnej ochrane,
b)
pri vzniku ohrozenia alebo po vzniku mimoriadnej udalosti v rozsahu podľa spresnenia ministerstva alebo obvodného úradu v sídle kraja.
(4)
Zber informácií sa vykonáva
a)
pozorovaním,
b)
sledovaním a výberom údajov z telemetrických monitorovacích sietí,
c)
sledovaním predpovedí meteorologických, hydrologických, seizmologických a iných špecializovaných pracovísk,
d)
výberom údajov z informácií orgánov štátnej správy, z informácií orgánov územnej samosprávy a z informácií právnických osôb a fyzických osôb,
e)
výberom údajov z informácií kontaktných informačných miest štátov a medzinárodných organizácií.7)
(5)
Informácie o situácii v súvislosti s mimoriadnou udalosťou poskytuje obyvateľstvu zástupca informačného miesta; poskytuje informácie aj právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ak ich potrebujú na zabezpečovanie úloh civilnej ochrany a ak je to v súlade s osobitnými predpismi,8) a to podľa technických možností príjemcu.
§ 7
(1)
Informácie môžu byť pravidelné alebo nepravidelné.
(2)
Pravidelné informácie obsahujú údaje
a)
na spracovanie a aktualizáciu analýzy možných mimoriadnych udalostí, plánovanie opatrení civilnej ochrany, ktoré sa predkladajú prijímaciemu informačnému miestu v ním určených termínoch, forme a obsahu,
b)
o stave a priebehu záchranných prác alebo evakuácie a vypracúvajú sa po vyhlásení mimoriadnej situácie.
(3)
Informácie podľa odseku 2 písm. b) sa predkladajú územne príslušnému informačnému miestu denne so stavom k 06.00 hod. a k 18.00 hod., a to
a)
informačné miesto právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa informačnému miestu obce do 06.30 hod. a do 18.30 hod.,
b)
informačné miesto obce informačnému miestu obvodného úradu do 07.00 hod. a do 19.00 hod.,
c)
informačné miesto obvodného úradu informačnému miestu obvodného úradu v sídle kraja do 08.00 hod. a do 20.00 hod.,
d)
informačné miesto obvodného úradu v sídle kraja informačnému miestu ministerstva do 09.00 hod. a do 21.00 hod.
(4)
V informáciách podľa odseku 2 písm. b) sa uvádzajú
a)
dátum a čas vzniku mimoriadnej udalosti,
b)
miesto vzniku mimoriadnej udalosti,
c)
druh a rozsah mimoriadnej udalosti,
d)
dátum a čas vyhlásenia alebo odvolania mimoriadnej situácie,
e)
územie, na ktorom bola vyhlásená alebo odvolaná mimoriadna situácia,
f)
následky na zdraví osôb, na majetku, na životnom prostredí a straty na životoch,
g)
čas začatia, priebeh a čas skončenia záchranných prác a okolnosti narušujúce ich priebeh,
h)
nasadené sily a prostriedky na odstraňovanie následkov mimoriadnej udalosti,
i)
vykonané opatrenia a ďalší postup pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti,
j)
údaje o meteorologickej a hydrologickej situácii,
k)
doplňujúce údaje.
(5)
Nepravidelné informácie sa predkladajú územne príslušným informačným miestam ihneď bez ohľadu na predchádzajúce vyžiadanie, ak obsahujú údaje o
a)
ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti,
b)
tendencii vývoja mimoriadnej udalosti,
c)
potrebe varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb,
d)
vyhlásení alebo odvolaní mimoriadnej situácie,
e)
zmene radiačnej, chemickej alebo biologickej situácie,
f)
zmene meteorologickej a hydrologickej situácie,
g)
dosiahnutí pohotovosti na plnenie úloh jednotiek civilnej ochrany,
h)
dosiahnutí pohotovosti evakuačnej komisie9) a evakuačného zariadenia,10)
i)
čase a stave začatia alebo skončenia záchranných prác,
j)
čase a stave začatia a skončenia evakuácie,
k)
udalosti, ktorá narúša záchranné práce alebo evakuáciu.
(6)
V nepravidelných informáciách podľa odseku 5 sa uvádzajú
a)
dátum, čas, miesto udalosti alebo stavu,
b)
stručný a výstižný opis udalosti, požiadavky alebo stavu,
c)
doplňujúce údaje,
d)
kontaktné údaje odosielajúceho informačného miesta a čas odoslania.
(7)
Nepravidelné informácie podľa odseku 5 informačné miesto spresňuje na vyžiadanie prijímacieho informačného miesta alebo ak dôjde k zmene údajov.
§ 8
(1)
Informácie sa prenášajú v tomto poradí:
a)
informácie o vzniku mimoriadnej udalosti,
b)
informácie o potrebe varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb,
c)
informácie o vyhlásení a o odvolaní mimoriadnej situácie,
d)
informácie o radiačnej, chemickej a biologickej situácii,
e)
informácie o meteorologickej a hydrologickej situácii,
f)
ostatné nepravidelné a pravidelné informácie.
(2)
Informácie prenášané v súvislosti s cvičením a počas cvičenia v rámci prípravy na civilnú ochranu musia byť výrazne označené textom „CVIČENIE“.
§ 9
(1)
Na autonómny systém uvedený do prevádzky do 31. marca 1996 sa technické podmienky ustanovené v § 3 ods. 2 písm. d), e), f) a h) nevzťahujú do 31. januára 2008.
(2)
Autonómny systém uvedený do prevádzky pred 1. júlom 2006 musí technickú podmienku uvedenú v § 3 ods. 2 písm. b) spĺňať najneskôr od 1. januára 2009.
§ 10
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky č. 216/2000 Z. z. a vyhlášky č.196/2002 Z. z.
§ 11
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Martin Pado v. r.
Príloha k vyhláške č. 388/2006 Z. z.
VLASTNOSTI VÝSTRAŽNÉHO ZVUKOVÉHO SIGNÁLU PROSTRIEDKOV VAROVANIA
A.
Tón výstražných prostriedkov
1.
Na účely varovania sa používajú zdroje výstražného zvukového signálu s tónom 250 až 1000 Hz.
2.
Kolísavý tón výstražného zvukového signálu sa dosahuje zmenou tónu najmenej o 100 Hz a najviac o 200 Hz s časovým priebehom: vzostup dve sekundy, stály stav päť až osem sekúnd, pokles sedem sekúnd. V rotačných elektrických sirénach sa dosiahne prerušovaním napájania na tri sekundy po siedmich sekundách od zapnutia a ďalším opakovaným prerušovaním napájania na tri sekundy vždy po štyroch sekundách.
3.
Základný tón výstražného zvukového signálu môže byť vyšší ako 1000 Hz, ak by mohlo nastať prekrytie výstražného zvukového signálu hlukom s rovnakým tónom.
B.
Výška hladiny výstražného zvukového signálu na spoľahlivé varovanie vo vzťahu k hladine hluku
Spoľahlivý účinok výstražného zvukového signálu v obciach sa v závislosti od hladiny hluku dosahuje na územiach
1.
s hladinou hluku do 60 dB, ak úroveň hladiny výstražného zvukového signálu je minimálne 55 dB,
2.
s hladinou hluku do 75 dB, ak úroveň hladiny výstražného zvukového signálu je rovnaká ako hladina hluku,
3.
s hladinou hluku nad 75 dB, ak úroveň hladiny výstražného zvukového signálu je o 5 dB vyššia ako hladina hluku.
Výška hladiny hluku sa zisťuje meraním za bežných poveternostných podmienok v najhlučnejšom časovom úseku pracovného dňa.
C.
Hovorené informácie reprodukované prostriedkami varovania
Ak prostriedok varovania umožňuje reprodukovať hovorené informácie,
1.
intenzita zvuku hovorených informácií musí byť rovnaká ako intenzita výstražného zvukového signálu,
2.
časový úsek ticha medzi reprodukciou výstražného zvukového signálu a reprodukciou hovorenej informácie, ako aj medzi opakovaním hovorenej informácie musí byť najmenej jedna sekunda a najviac štyri sekundy,
3.
obsah analógových alebo dátových súborov v pamäťovom médiu prostriedku varovania musí byť
3.1
dvojminútový stály tón sirény – jedenkrát,
3.2
dvojminútový stály tón sirény – jedenkrát plus hovorená informácia „pozor, koniec ohrozenia“ – trikrát,
3.3
dvojminútový kolísavý tón sirény – jedenkrát,
3.4
dvojminútový kolísavý tón sirény – jedenkrát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie požiarom“ – trikrát,
3.5
šesťminútový stály tón sirény – jedenkrát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie vodou“ – trikrát,
3.6
dvojminútový kolísavý tón sirény – jedenkrát plus hovorená informácia „pozor, vzdušný poplach“ – trikrát,
3.7
hovorená informácia „pozor, skúška sirén“ – trikrát plus dvojminútový stály tón sirény – jedenkrát plus hovorená informácia „koniec skúšky sirén“- trikrát,
3.8
dvojminútový kolísavý tón sirény – jedenkrát plus hovorená informácia „pozor, radiačné ohrozenie“ – trikrát,
3.9
dvojminútový kolísavý tón sirény – jedenkrát plus hovorená informácia „pozor, chemické ohrozenie“ – trikrát,
3.10
dvojminútový kolísavý tón sirény – jedenkrát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie čpavkom“ – trikrát,
3.11
dvojminútový kolísavý tón sirény – jedenkrát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie chlórom“ – trikrát,
3.12
tón napodobňujúci zvuk gongu v trvaní päť sekúnd – jedenkrát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie vodou, opustite koryto rieky“ – trikrát,
3.13
tón ľubovoľného zvukového signálu na test prostriedku varovania, ktorým sa dosiahne maximálna úroveň akustického signálu 55 dB vo vzdialenosti jeden meter od prostriedku varovania,
4.
musí zabezpečovať vysielanie nízkofrekvenčnej modulácie z vonkajšieho zdroja, a to napríklad z rozhlasového prijímača, v trvaní päť až sedem minút,
5.
musí zabezpečovať havarijné vypnutie reprodukcie výstražného zvukového signálu, hovorenej informácie alebo modulácie z externého zariadenia.
1)
§ 90 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
2)
STN EN 60849 Núdzové zvukové systémy.
3)
Čl. 2 až 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z.
4)
§ 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru.
6)
§ 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
7)
Napríklad rozhodnutie Rady 87/600/Euratom zo 14. decembra 1987 o opatreniach spoločenstva pre rýchlu výmenu informácií v prípade rádiologickej havarijnej situácie, Dohovor o včasnom oznamovaní jadrovej havárie (oznámenie č. 327/2001 Z. z.), Dohovor o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií (oznámenie č. 506/2003 Z. z.), rozhodnutie Rady 2001/792/ES, Euratom z 23. októbra 2001 o ustanovení mechanizmu spoločenstva na podporu posilnenia spolupráce pri pomocných zásahoch civilnej ochrany, rozhodnutie Komisie 2004/277/ES, Euratom z 29. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Rady 2001/792/ES, Euratom o ustanovení mechanizmu spoločenstva na podporu posilnenia spolupráce pri pomocných zásahoch civilnej ochrany.
8)
Napríklad zákon č. 241/ 2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 7 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov.
10)
§ 8 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.