387/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

387
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006
o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Základné ustanovenie
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
(2)
Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci je označenie, ktoré sa vzťahuje na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej komunikácie alebo ručných signálov.
(3)
Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci sa musí použiť na vyjadrenie pokynov alebo informácií ustanovených týmto nariadením vlády.
(4)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
označenie o uvádzaní nebezpečných látok a zmesí,1) výrobkov a zariadení na trh, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
b)
označenie používané na riadenie cestnej premávky, dopravy na dráhe, vnútrozemskej plavby, námornej plavby a leteckej dopravy.
§ 2
Všeobecné povinnosti
(1)
Zamestnávateľ je povinný zaistiť bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch v súlade s týmto nariadením vlády, ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne znížiť prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi používanými pri organizácii práce; zamestnávateľ pritom zohľadní výsledky posudzovania rizika. Zamestnávateľ je povinný presvedčiť sa o prítomnosti takého označenia.
(2)
Zamestnávateľ je povinný vydať pokyny, ktoré vysvetľujú význam bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch, najmä toho, ktoré obsahuje slová a ktoré určuje všeobecný spôsob a osobitný spôsob správania.
(3)
Zamestnávateľ podľa potreby zabezpečí na pracovisku a v jeho priestoroch umiestnenie označenia, ktoré sa používa v cestnej premávke, doprave na dráhe, vo vnútrozemskej plavbe, v námornej plavbe a leteckej doprave; tým nie sú dotknuté ustanovenia prílohy č. 5.
§ 3
Požiadavky na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci
Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci používané na pracovisku a v priestoroch zamestnávateľa musí spĺňať všeobecné minimálne požiadavky na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci ustanovené v prílohe č. 1, všeobecné minimálne požiadavky na značky ustanovené v prílohe č. 2 a minimálne požiadavky na špecifické označenie ustanovené v prílohách č. 3 až 9.
Záverečné ustanovenia
§ 4
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 10.
§ 5
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z.
VŠEOBECNÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ OZNAČENIE PRI PRÁCI
1.
Všeobecne
Bezpečnostné a zdravotné označenia pri práci sa vyberajú, kombinujú a vzájomne zamieňajú podľa podmienok na pracovisku.
2.
Typy označenia
2.1
Trvalé označenie
2.1.1
Trvalé značky sa používajú na označenie zákazu, výstrahy, príkazu, na označenie núdzových východov, únikových ciest a na umiestnenie a označenie prostriedkov prvej pomoci.
Na trvalé vyznačenie umiestnenia a označenia zariadenia na ochranu pred požiarmi sa použije značka podľa prílohy č. 2 bodu 3.5 a bezpečnostná farba podľa bodu 4.
2.1.2
Označenie nádob a potrubí sa umiestňuje v súlade s prílohou č. 3.
2.1.3
Miesto, na ktorom je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, sa trvalo vyznačuje bezpečnostnou farbou alebo značkami.
2.1.4
Komunikácie sa trvalo vyznačujú bezpečnostnou farbou.
2.2
Dočasné označenie
2.2.1
Svetelné označenie, akustické signály alebo slovná komunikácia sa použijú, ak treba signalizovať nebezpečenstvo alebo upozorniť zamestnancov a iné osoby na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, aby vykonali mimoriadne opatrenia, alebo upozorniť na núdzovú evakuáciu. Pritom sa zohľadňuje vzájomná zámena a kombinácia označení podľa bodu 3.
2.2.2
Ručné signály alebo slovná komunikácia sa použijú, ak to situácia vyžaduje, na usmernenie osôb vykonávajúcich činnosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo zdravie.
3.
Vzájomná zámena a kombinácia označení
3.1
Pri dodržaní rovnakej účinnosti označení možno použiť ktorúkoľvek z týchto kombinácií:
a)
bezpečnostnú farbu alebo značku na označenie miesta, na ktorom je prekážka alebo nebezpečenstvo pádu,
b)
svetelné označenie, akustické signály alebo slovnú komunikáciu,
c)
ručné signály alebo slovnú komunikáciu.
3.2
Súčasne možno použiť tieto kombinácie:
a)
svetelné označenie a akustické signály,
b)
svetelné označenie a slovnú komunikáciu,
c)
ručné signály a slovnú komunikáciu.
4.
Používanie bezpečnostnej farby
Bezpečnostná farba má osobitný význam podľa tejto tabuľky:
Farba Význam alebo účel Pokyny a informácie
červená zákazová značka nebezpečné správanie
signalizácia
nebezpečenstva
stáť, zastaviť, zariadenie na núdzové
vypnutie, evakuácia
zariadenie na ochranu
pred požiarmi
označenie a umiestnenie
žltá alebo
žlto-oranžová
výstražná značka upozornenie, výstraha, kontrola
modrá príkazová značka osobitné správanie alebo činnosť,
povinnosť nosiť osobné ochranné
pracovné prostriedky
zelená značky pre núdzový
východ, únikové cesty,
prvú pomoc
dvere, východy, komunikácie,
zariadenie, vybavenie
bez nebezpečenstva návrat do normálneho stavu
5.
Vnímanie označenia
Vnímanie označenia nesmie byť nepriaznivo ovplyvnené
a)
prítomnosťou ďalšej značky alebo zdroja signálu rovnakého typu, ktorý nepriaznivo vplýva na viditeľnosť alebo zrozumiteľnosť, najmä sa nesmie
1.
umiestňovať veľký počet označení v tesnej blízkosti,
2.
používať súčasne dve svetelné označenia, ktoré by sa mohli zameniť,
3.
používať svetelné označenie v blízkosti iného podobného svetelného zdroja,
4.
používať dva akustické signály súčasne,
5.
používať akustický signál v hlučnom prostredí,
b)
nevhodným návrhom, nedostatočným počtom, nesprávnym umiestnením, zlým stavom alebo nesprávnou funkciou označenia alebo signalizačného zariadenia.
6.
Značka a signalizačné zariadenie sa čistia, udržiavajú, kontrolujú, opravujú a podľa potreby pravidelne vymieňajú tak, aby sa zabezpečil ich účel a funkčné vlastnosti.
7.
Počet a umiestnenie používaných značiek alebo signalizačných zariadení závisí od miery ohrozenia alebo nebezpečenstva a od veľkosti priestoru, ktorý sa má pokryť.
8.
Označenie, ktoré vyžaduje napojenie na zdroj energie, musí byť pre prípad prerušenia dodávky energie napojené na automaticky sa zapínajúci núdzový zdroj; to neplatí, ak sa prerušením dodávky energie vylúčilo ohrozenie.
9.
Aktivácia svetelného označenia alebo akustického signálu určuje, kedy sa začína požadovaná činnosť; svetelné označenie alebo akustický signál sú aktívne tak dlho, ako to činnosť vyžaduje.
Svetelné označenie alebo akustický signál sa znovu aktivuje ihneď po použití.
10.
Svetelné označenie a akustický signál sa pred uvedením do prevádzky a pravidelne v primeraných intervaloch kontrolujú, aby bola zabezpečená ich správna funkcia a vnímanie.
11.
Ak sú sluchové alebo zrakové schopnosti zamestnancov znížené vrátane zníženia spôsobeného nosením osobných ochranných pracovných prostriedkov, je potrebné vykonať opatrenie na doplnenie alebo nahradenie príslušného označenia.
12.
Plochy, miestnosti alebo uzavreté priestory používané na skladovanie nebezpečných látok alebo zmesí sa označujú vhodnou výstražnou značkou podľa prílohy č. 2 bodu 3.2 alebo sa označujú podľa prílohy č. 3 bodu 1, ak jednotlivé obaly alebo nádoby nie sú dostatočne označené. Ak sa v prílohe č. 2 bode 3.2 nenachádza vhodná výstražná značka, ktorá by upozorňovala na nebezpečné látky alebo zmesi, použije sa príslušný výstražný piktogram podľa osobitného predpisu.2)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z. z.
VŠEOBECNÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA ZNAČKY
1.
Vlastnosti
1.1
Značka je označenie, ktoré poskytuje konkrétnu informáciu kombináciou geometrického tvaru, farby a symbolu alebo piktogramu a ktoré je viditeľné pri dostatočnej intenzite osvetlenia.
Informačná značka je označenie, ktoré poskytuje inú informáciu, ako sú informácie uvedené v bodoch 3.1 až 3.4.
Doplnková značka je označenie, ktoré poskytuje doplňujúcu informáciu; doplnková značka sa používa spolu s inou značkou.
1.2
Tvar a farba značiek označujúce zákaz, výstrahu, príkaz, núdzový východ, únikovú cestu, miesto na poskytovanie prvej pomoci a zariadenie na ochranu pred požiarmi sú ustanovené v bode 3.
1.3
Symbol alebo piktogram je zobrazenie, ktoré sa používa na značke alebo na osvetlenom povrchu a ktoré znázorňuje situáciu alebo prikazuje osobitné správanie.
Piktogramy musia byť jednoduché a musia obsahovať iba nevyhnutné podrobnosti.
Používané piktogramy môžu byť nepatrne odlišné alebo podrobnejšie ako piktogramy ustanovené v bode 3, ak budú vyjadrovať rovnaký význam a ak odlišná úprava nebude meniť ich význam.
1.4
Značky sa vyrábajú z materiálu, ktorý je odolný proti nárazu a poveternostným vplyvom a je vhodný do prostredia, v ktorom sa používa.
1.5
Rozmery, kolorimetrické a fotometrické vlastnosti značiek zaručujú ich dobrú viditeľnosť a zrozumiteľnosť.
2.
Podmienky používania
2.1
Značky sa umiestňujú v primeranej výške a v polohe vhodnej z hľadiska zorného uhla, so zreteľom na prekážky, a to pri vstupe na miesto všeobecného ohrozenia alebo v bezprostrednej blízkosti konkrétneho ohrozenia alebo predmetu. Značky sa umiestňujú na dobre osvetlenom, ľahko prístupnom a viditeľnom mieste.
Ak denné osvetlenie nie je dostatočné, použijú sa fosforeskujúce farby, reflexné materiály alebo umelé osvetlenie.
2.2
Značka sa musí odstrániť, ak zanikne dôvod na jej používanie.
3.
Používané značky
3.1
Zákazové značky
Zákazová značka je označenie, ktoré zakazuje správanie, ktoré by mohlo viesť k ohrozeniu alebo spôsobiť ohrozenie.
Hlavné znaky
– kruhový tvar,
– čierny piktogram na bielom pozadí, červený okraj a červený šikmý pruh, pričom červená farba musí zaberať
najmenej 35 % plochy značky.
Používajú sa tieto značky:
Obrázok 02-1
3.2
Výstražné značky
Výstražná značka je označenie, ktoré upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie.
Hlavné znaky
– trojuholníkový tvar,
– čierny piktogram na žltom pozadí s čiernym okrajom, pričom žltá farba musí zaberať najmenej 50 % plochy značky.
Používajú sa tieto značky: