Predpis bol zrušený predpisom 355/2007 Z. z.

339/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2006 do 31.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

339
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 10. mája 2006,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. c) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Predmet úpravy
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavky na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií.
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na hluk, infrazvuk a vibrácie, ktoré sa vyskytujú trvale alebo prerušovane vo vonkajšom prostredí alebo vnútornom prostredí budov v súvislosti s aktivitami ľudí alebo činnosťou zariadení.
(3)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na hluk, infrazvuk a vibrácie
a)
na pracoviskách,
b)
v dopravných prostriedkoch na miestach cestujúcich,
c)
na plochách dopravného vybavenia územia.
§ 2
(1)
Pojmy, definície a značky veličín hluku, infrazvuku a vibrácií sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Ochrana zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami je zabezpečená, ak posudzované hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií nie sú vyššie ako prípustné hodnoty.
§ 3
Prípustné hodnoty hluku a infrazvuku a miesta, na ktoré sa vzťahujú
(1)
Na ochranu zdravia pred hlukom sa ustanovujú prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí a prípustné hodnoty hluku a infrazvuku vo vnútornom prostredí budov pre deň, večer a noc, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2. Deň na účely tohto nariadenia vlády trvá od 6.00 do 18.00 hod., večer na účely tohto nariadenia vlády trvá od 18.00 do 22.00 hod. a noc na účely tohto nariadenia vlády trvá od 22.00 do 6.00 hod.
(2)
Vonkajším prostredím sa rozumie
a)
priestor mimo budov, v ktorom sa zdržiavajú ľudia z oddychových, rekreačných, liečebných alebo iných ako pracovných dôvodov,
b)
priestor pred obvodovými stenami bytových budov, škôl, nemocníc a iných budov vyžadujúcich tiché prostredie.
(3)
Vnútorným prostredím budov pri posudzovaní prípustných hodnôt hluku a infrazvuku sa rozumie chránený vnútorný priestor budov, v ktorom sa zdržiavajú ľudia trvale alebo opakovane dlhodobo, najmä obytné miestnosti v budovách na bývanie, v domovoch dôchodcov, ubytovniach, izby pacientov, miestnosti s aktivitami vyžadujúcimi tiché prostredie alebo dorozumievanie rečou, napríklad učebne, študovne, čakárne.
(4)
V ochrannom hlukovom pásme vyhlásenom podľa osobitného predpisu1) platia vo vonkajšom prostredí podmienky a prípustné hodnoty hluku uvedené v záväznom stanovisku vydanom príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
§ 4
Prípustné hodnoty vibrácií a miesta, na ktoré sa vzťahujú
(1)
Na ochranu zdravia pred vibráciami vo vnútornom prostredí budov sú v prílohe č. 2 uvedené prípustné hodnoty vibrácií pre deň, večer a noc.
(2)
Vnútorným prostredím budov pri posudzovaní prípustných hodnôt vibrácií sa rozumie chránený vnútorný priestor budov, v ktorom sa zdržiavajú ľudia trvale alebo opakovane dlhodobo a v ktorom vibrácie pôsobia na človeka rušivo, najmä obytné miestnosti a ubytovne, izby pacientov, učebne, domovy dôchodcov.
§ 5
Ochrana pred hlukom
(1)
V rámci územného plánovania sa musí navrhnúť rozvoj lokalít a rozmiestnenie stavieb tak, aby sa hlukom nenarušovali doteraz zachované tiché oblasti a aby bezprostredné okolie budov vyžadujúcich tiché prostredie bolo chránené pred hlukom.
(2)
Pri navrhovaní stavieb, príprave stavieb, realizácii stavieb a rekonštrukcii stavieb je potrebné ochranu pred hlukom zabezpečiť dostupnými technickými a inými opatreniami. Stavebné prvky, konštrukcie a zariadenia sa volia tak, aby hluk z vnútorných zdrojov neprekračoval prípustné hodnoty v chránených miestnostiach.2)
(3)
Pri zabezpečovaní ochrany vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia je potrebné uprednostniť opatrenia z hľadiska územného plánovania a urbanizmu a opatrenia pri zdrojoch hluku pred opatreniami na ochranu jednotlivých budov. Pritom sa zohľadňujú predpokladané zmeny v budúcnosti. Opatrenia na obvodových plášťoch budov na ochranu vnútorného prostredia pred hlukom z vonkajšieho prostredia sa uplatňujú vtedy, ak boli vyčerpané dostupné možnosti urbanistického riešenia alebo možnosti obmedzenia emisie hluku v mieste jeho vzniku.3)
(4)
Pri uvedení stavby do užívania4) sa musí meraním preukázať, že nie sú porušené ustanovenia tohto nariadenia vlády. Od tejto požiadavky možno ustúpiť, ak v stavbe alebo v jej okolí nie sú zdroje hluku, ktoré môžu negatívne ovplyvniť vonkajšie alebo vnútorné prostredie.
(5)
Údaje o hluku sú súčasťou dokumentácie stavieb podľa osobitných predpisov.5)
§ 6
Ochrana pred vibráciami
(1)
Pri navrhovaní, príprave, realizácii a rekonštrukcii stavieb sa ochrana pred vibráciami musí zabezpečiť dostupnými technickými a inými opatreniami obmedzujúcimi šírenie vibrácií stavebnými konštrukciami alebo podložím do chránených vnútorných priestorov budov.2)
(2)
Pri uvedení stavby do užívania sa v prípade výskytu možných zdrojov vibrácií meraním preukazuje, že nie sú porušené ustanovenia tohto nariadenia vlády.
§ 7
Požiadavky na meranie a hodnotenie hluku, infrazvuku a vibrácií
(1)
Na meranie hluku, infrazvuku a vibrácií je potrebné použiť postupy, ktoré umožnia s dostatočnou presnosťou stanoviť určujúce veličiny uvedené v prílohe č. 2. Pri meraní a hodnotení sa postupuje podľa príslušných slovenských technických noriem.
(2)
Na meranie hluku, infrazvuku a vibrácií sa používajú určené meradlá, ak to ustanovuje osobitný predpis.6) Výber meracích prístrojov a metódy merania sa musia určiť s ohľadom na podmienky merania, vlastnosti meraného hluku, infrazvuku a vibrácií, expozíciu a faktory prostredia.
(3)
Meranie a hodnotenie hluku a infrazvuku sa musí vykonať v miestach, na ktoré sa vzťahujú prípustné hodnoty podľa § 3, takto:
a)
meranie hluku vo vonkajšom prostredí mimo budov sa vykonáva vo výške 1,5 m ±0,2 m nad terénom,
b)
meranie hluku vo vonkajšom prostredí pred obvodovou stenou budov sa vykonáva vo vzdialenosti 1,5 m ±0,5 m, vo výške 1,5 m ±0,2 m nad podlahou príslušného podlažia,
c)
meranie leteckého hluku vo vonkajšom prostredí sa vykonáva vo výške 4 m ± 0,2 m nad horizontálnou plochou, v mieste, kde je vplyv odrazu zvuku od okolitých objektov zanedbateľný, napríklad nad strechou najvyššej budovy,
d)
meranie hluku a infrazvuku vo vnútornom prostredí sa vykonáva vo výške 1,5 m ±0,2 m nad podlahou a minimálne 0,5 m od stien miestnosti. Pri meraní v bytoch, lôžkových oddeleniach nemocníc, škôlkach a v iných miestnostiach určených na spanie sa meria i v blízkosti miesta hlavy pri spaní a v miestach maxím zvukového poľa, ak sa takéto miesta nachádzajú v priestore zdržovania sa ľudí.
(4)
Meranie a hodnotenie vibrácií sa musí vykonať na miestach zdržiavania sa ľudí, na ktoré sa vzťahujú prípustné hodnoty vibrácií podľa prílohy č. 2.
(5)
Nameraná hodnota sa zväčší o hodnotu rozšírenej neistoty merania stanovenú v súlade s metrologickou praxou.
§ 8
Akčné hodnoty hlukových indikátorov
Na posudzovanie a kontrolu hluku vo vonkajšom prostredí podľa osobitných predpisov7) sa ustanovujú akčné hodnoty hlukových indikátorov uvedené v prílohe č. 3.
§ 9
Prechodné ustanovenia
(1)
Stavby vyprojektované najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády sa posudzujú podľa predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia vlády, ak tieto stavby budú uvedené do užívania podľa osobitných predpisov4) najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády.
(2)
Zdroje hluku okrem hluku z dopravy používané v súlade s platnými predpismi pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia vlády musia vyhovovať požiadavkám tohto nariadenia vlády najneskôr do 1. januára 2010.
§ 10
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 4.
§ 11
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2006 Z. z.
Definície pojmov
1.
Zvuk je akustické vlnenie schopné vyvolať u človeka vnem.
2.
Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk.
Poznámka 1: vo vonkajšom prostredí sa rozlišuje hluk najmä z nasledujúcich zdrojov:
a)
hluk z dopravy na pozemných komunikáciách a vodných plochách vrátane miestnej hromadnej dopravy,
b)
hluk z koľajovej dopravy na železničných dráhach,
c)
hluk z leteckej dopravy a hluk v okolí letísk,
d)
hluk z iných zdrojov, t. j. hluk stacionárnych zdrojov, hluk z priemyselnej, stavebnej a výrobnej činnosti a hluk z mimopracovných aktivít človeka.
Poznámka 2: vo vnútornom prostredí budov sa rozlišuje hluk najmä z nasledujúcich zdrojov:
a)
hluk z vnútorných zdrojov v budove, t. j. hluk z technických zariadení budov a iných inštalácií v budove, hluk z aktivít človeka v budove,
b)
hluk prenikajúci z vonkajšieho prostredia, t. j. hluk z dopravy a z iných zdrojov.
3.
Frekvenčné pásmo je oblasť frekvencií ohraničená dolnou hraničnou frekvenciou a hornou hraničnou frekvenciou (STN EN 61260 Elektroakustika. Oktávové a zlomkovo-oktávové filtre, STN EN ISO 266 Akustika. Normalizované frekvencie).
Rozloženie zvuku do frekvenčných pásiem tvorí frekvenčné spektrum zvuku.
Poznámka: Frekvenčné pásmo charakterizuje menovitá stredná frekvencia fs.
4.
Počuteľný zvuk je zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových pásiem s menovitými strednými frekvenciami od 20 Hz do 20 kHz.
5.
Infrazvuk je zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových pásiem s menovitými strednými frekvenciami do 16 Hz.
6.
Vibrácie (mechanické kmitanie) je pohyb mechanickej sústavy alebo jej časti, pri ktorom veličina opisujúca jej polohu, zrýchlenie, rýchlosť alebo stav je striedavo väčšia a menšia ako rovnovážna alebo vzťažná hodnota tejto veličiny.
7.
Otras je náhla jednorazová alebo opakovaná zmena veličiny opisujúcej vibrácie.
8.
Vibrácie pôsobiace na celé telo sú vibrácie, ktoré sa v budovách prenášajú na stojacu, sediacu alebo ležiacu osobu cez kontaktný povrch a predstavujú riziko pre zdravie človeka alebo pôsobia rušivo.
9.
Priebežná efektívna hodnota fyzikálnej veličiny je hodnota tejto veličiny určená podľa vzťahu
vzorec01
Poznámka: Uplatnenie exponenciálnej funkcie priemerovania je násobenie druhej mocniny časovej funkcie fyzikálnej veličiny exponenciálnou funkciou s definovanou časovou konštantou τ. Pri meraní zvuku má časová váhová funkcia F (Fast) konštantu 0,125 s. Časová váhová funkcia S (Slow) má časovú konštantu 1,0 s. Použitie časových váhových funkcií sa vyjadruje v značke indexom alebo použitou časovou konštantou, napríklad 10 s.
Uvedenie veličiny bez indexu znamená použitie časovej váhovej funkcie F pri meraní zvuku a časovej váhovej funkcie S pri meraní vibrácií.
10.
Okamžitý akustický tlak je rozdiel medzi celkovým tlakom a statickým tlakom v danom časovom okamihu ti a v danom bode prostredia.
Značka: p(ti)
Základná jednotka: Pa (pascal)
Poznámka: Závislosť okamžitého tlaku od času udáva časová funkcia akustického tlaku p(t).
11.
Akustický tlak je priebežná efektívna hodnota tlaku určená z časovej funkcie akustického tlaku p(t) v súlade s definícou podľa bodu 9.
Značka: p, pS
Základná jednotka: Pa
12.
Hladina akustického tlaku; priebežná hladina akustického tlaku je veličina určená vzťahom
vzorec02
Poznámka: Index v značke sa riadi poznámkou v bode 9.
13.
Hladina akustického tlaku vo frekvenčnom pásme je priebežná hladina akustického tlaku určená podľa bodu 12, pričom sa použije akustický tlak z príslušného frekvenčného pásma.
Značka: Lo,fs pre hladiny v oktávových frekvenčných pásmach s menovitou strednou frekvenciou pásma fS (napr. Lo, 250 pre fS = 250 Hz)
Lt,fs pre hladiny v tretinooktávových frekvenčných pásmach s menovitou strednou frekvenciou pásma fS (napr. Lt, 250 pre fS = 250 Hz)
Základná jednotka: dB
14.
Hladina A zvuku; hladina zvuku s frekvenčným vážením A je priebežná hladina akustického tlaku podľa bodu 12, ktorý je korigovaný frekvenčnou váhovou funkciou A (STN IEC 61672-1: 2005 Elektroakustika. Zvukomery. Časť 1: Technické požiadavky).
Pri použití frekvenčnej váhovej funkcie C (STN IEC 61672-1: 2005) sa písmeno A mení na písmeno C.
Značka: LA, LC (pri časovom vážení S bude LAS, LCS)
Základná jednotka: dB
Poznámka: Akustický tlak korigovaný frekvenčnou váhovou funkciou A(C) sa skrátene nazýva A (C) – vážený akustický tlak.
Značka: pA, pC
15.
Hladina G infrazvuku; hladina infrazvuku s frekvenčným vážením G je priebežná hladina akustického tlaku podľa bodu 12, ktorý je korigovaný frekvenčnou váhovou funkciou G (STN ISO 7196: 2001 Akustika. Frekvenčná váhová funkcia na meranie infrazvuku).
Značka: LG
Základná jednotka: dB
16.
Ekvivalentná hladina A zvuku je veličina definovaná vzťahom
vzorec03
Obdobne je definovaná ekvivalentná hladina C zvuku a ekvivalentná hladina G infrazvuku.
Značka: LAeq, LCeq, LGeq
Základná jednotka: dB
Poznámka: Index v značke sa môže doplniť časovým údajom T, napr. LAeq,30min , LAeq,12h,LAeq,d.
17.
Ekvivalentná hladina akustického tlaku vo frekvenčnom pásme je veličina určená vzťahom
vzorec04
Poznámka: Index v značke sa riadi podľa bodu 13, napr. Lt,250eq.
18.
Maximálna hladina A zvuku je najvyššia hodnota hladiny A zvuku v sledovanom časovom intervale pri použití časovej váhovej funkcie F; použitie inej časovej váhovej funkcie sa uvedie v značke, napr. LASmax.
Značka: LAmax
Základná jednotka: dB
19.
Ustálený hluk je súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste a v čase pozorovania významne nemení.
20.
Premenný hluk je súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste a v čase pozorovania významne mení, ale nie je impulzový.
21.
Prerušovaný hluk je zvuk, ktorý sa v mieste pozorovania vyskytuje v pravidelných alebo nepravidelných časových intervaloch, pričom trvanie každého intervalu je spravidla dlhšie ako 5 s, napr. prejazd motorových vozidiel, vlaku, prelet lietadla, prerušovaná činnosť kompresora a pod.
22.
Zvlášť rušivý hluk je zvuk, ktorý individuálne silne obťažuje človeka, napr. výrazné rytmické alebo tónové zložky vo zvuku, hlasitá reč, hudba, intenzívne a opakujúce sa zvukové impulzy, prerušovaný alebo premenný hluk s veľkým rozdielom hladín.
23.
Tónový hluk je zvuk, ktorému možno subjektívne prisúdiť výšku. Zvuk sa považuje za tónový, ak je tónová zložka počuteľná a pôsobí rušivo.
Prítomnosť tónovej zložky vo frekvenčnom spektre zvuku sa preukazuje tretinooktávovou frekvenčnou analýzou tak, že hladina akustického tlaku v niektorom pásme prevyšuje hladiny v oboch susedných pásmach viac ako o 5 dB. V niektorých prípadoch je potrebné použiť analýzu pomocou užších frekvenčných pásiem.
24.
Zvukový impulz je jednorazový akustický dej charakterizovaný náhlym nárastom akustického tlaku a krátkym trvaním.
25.
Impulzový hluk je rušivý alebo nepríjemný zvuk, ktorý vzniká v dôsledku jedného alebo viacerých zvukových impulzov. Impulzový hluk v závislosti od druhu zdroja sa primerane posudzuje podľa technickej normy STN ISO 1996-1: 2006 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 1: Základné veličiny a postupy posudzovania.
26.
Okamžité zrýchlenie vibrácií je hodnota časovej funkcie zrýchlenia vibrácií v danom časovom okamihu ti a na danom mieste.
Značka: a(ti)
Základná jednotka: m.s-2
Poznámka: Závislosť okamžitého zrýchlenie vibrácií od času udáva časová funkcia okamžité zrýchlenie vibrácií a(t).
27.
Zrýchlenie vibrácií je priebežná efektívna hodnota zrýchlenia vibrácií určená z časovej funkcie okamžitého zrýchlenia vibrácií podľa definície v bode 9.
Značka: a, aτ
Základná jednotka: m.s-2
28.
Vážené zrýchlenie vibrácií je zrýchlenie vibrácií korigované frekvenčnou váhovou funkciou podľa druhu prenosu a smeru pôsobenia vibrácií [STN ISO 2631-1:1999 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície človeka kmitaniu na celé telo. Časť1: Všeobecné požiadavky, STN ISO 2631-2:2004 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície človeka kmitaniu na celé telo. Časť 2: Kmitanie v budovách (od 1Hz do 80 Hz)].
Značka: aw
Základná jednotka: m.s-2
29.
Ekvivalentné zrýchlenie vibrácií je efektívna hodnota zrýchlenia definovaná vzťahom
vzorec05
30.
Ekvivalentné vážené zrýchlenie vibrácií je ekvivalentné zrýchlenie vibrácií získané použitím frekvenčnej váhovej funkcie podľa bodu 28 na časovú funkciu okamžitého zrýchlenia vibrácií.
Značka: aweq
Základná jednotka: m.s-2
Poznámka: Index v značke sa môže doplniť časovým údajom T, napr. aweq,1h.
31.
Maximálne vážené zrýchlenie vibrácií je najvyššia hodnota váženého zrýchlenia vibrácií v sledovanom časovom intervale a v danom mieste pri časovej váhovej funkcii S.
Značka: awmax
Základná jednotka: ms-2
32.
Určujúca veličina je fyzikálna veličina, ktorá kvantitatívne a kvalitatívne charakterizuje hluk, infrazvuk alebo vibrácie a používa sa na hodnotenie nepriaznivých účinkov hluku, infrazvuku alebo vibrácií z hľadiska ochrany verejného zdravia.
33.
Referenčný časový interval je časový interval, na ktorý sa vzťahuje posudzovaná alebo prípustná hodnota.
Referenčný časový interval pre deň je od 6.00 do 18.00 hod. (12 hod.), pre večer od 18.00 do 22.00 hod. (4 hod.) a pre noc od 22.00 do 6.00 hod. (8 hod.).
V odôvodnených prípadoch sa použije aj iná dĺžka referenčného časového intervalu, napr. ak je pre ňu definovaná prípustná hodnota.
34.
Posudzovaná hodnota je hodnota, ktorá sa porovnáva s prípustnou hodnotou.
Je to nameraná hodnota určujúcej veličiny zväčšená o neistotu merania alebo predpokladaná hodnota určujúcej veličiny upravená korekciami a stanovená vzhľadom na referenčný časový interval.
Poznámka: V značke veličiny sa uvádza index R, napr. LR,Aeq,d, LR,Aeq,v, LR,Aeq,n, LR,Amax,aR,weq.
35.
Prípustné hodnoty určujúcich veličín sú dohodnuté limity, ktorých neprekračovanie sa považuje za dostatočné zabezpečenie ochrany verejného zdravia.
Poznámka: V značke veličiny sa uvádza index p, napr. LAeq,d,p , LAmax,p , aweq,p.
36.
Neistota merania je interval hodnôt okolo nameranej hodnoty, ktoré možno odôvodnene priradiť k výsledku merania (TPM 0051- 93 Stanovenie neistôt pri meraniach).
Poznámka: Rozšírená neistota merania sa pripočíta k nameranej hodnote.
37.
Hluk pozadia, šum pozadia je hluk alebo iné vplyvy registrované meracími prístrojmi aj vtedy, ak zvuk, infrazvuk alebo vibrácie, ktoré sa majú na základe merania posudzovať, nepôsobia.
Ak je rozdiel hladiny meraného zvuku a hladiny hluku pozadia menší ako 3 dB, nemožno jednoznačne určiť zvuk alebo infrazvuk, ktorý sa má na základe merania posudzovať. Obdobne to platí aj pre vibrácie.
38.
Chránený priestor je vnútorné alebo vonkajšie prostredie, v ktorom sa zdržujú ľudia trvale alebo opakovane a pre ktoré sú stanovené prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií, napr. chránená miestnosť.
39.
Hlukový indikátor vo vonkajšom prostredí je celoročná priemerná hladina A zvuku vo vonkajšom prostredí určená počas všetkých dní kalendárneho roka, charakteristická pre celkové obťažovanie hlukom a slúži na účely strategického posudzovania hluku podľa osobitných predpisov.7)
Značka: Ldvn, Lnoc
40.
Akčná hodnota je taká hodnota hlukového indikátora vo vonkajšom prostredí,7) ktorej prekročenie je dôvodom na návrh opatrení na zníženie hluku alebo vibrácií.
41.
Objektivizácia je stanovenie posudzovanej hodnoty určujúcej veličiny.
42.
Hodnotenie je porovnanie posudzovanej hodnoty určujúcej veličiny s prípustnou hodnotou.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 339/2006 Z. z.
Prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí a hluku, infrazvuku a vibrácií vo vnútornom prostredí
1.
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí
1.1
Určujúcimi veličinami hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí sú ekvivalentná hladina A zvuku LAeq a pre hluk z leteckej dopravy aj maximálna hladina A zvuku LASmax.
1.2
Posudzovaná hodnota vo vonkajšom prostredí je ekvivalentná hladina A zvuku pre deň, večer a noc.
Pre hluk z leteckej dopravy je posudzovanou hodnotou aj maximálna hladina A zvuku.
Posudzovaná hodnota pre impulzový hluk, tónový hluk alebo zvlášť rušivý hluk sa ustanovuje pripočítaním korekcie K podľa tabuľky č. 2 k ekvivalentnej hladine A zvuku.
Korekcie sa uplatňujú pre časový interval trvania špecifického hluku. V danom časovom intervale sa uplatňuje iba korekcia s najvyššou hodnotou.
1.3
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí sú uvedené v tabuľke č. 1 pre príslušné kategórie územia, referenčné časové intervaly a zdroje hluku.
1.4
Prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 sa nevzťahujú na hluk zariadení, ktoré sú v prevádzke iba výnimočne, napr. výstražná zvuková signalizácia. Maximálna hladina A zvuku týchto zariadení nesmie prekročiť v miestach a v čase možného pobytu ľudí hodnotu 118 dB.
1.5
Ak sú pri hodnotení hluku z leteckej dopravy dostupné potrebné údaje,8)
a)
posudzovaná hodnota LR,Aeq sa určuje pre kategóriu územia III ako priemerná ekvivalentná hladina A zvuku pre sedem po sebe nasledujúcich 24-hodinových dní za predpokladu, že ani v jednom takomto dni nebudú prekročené prípustné hodnoty LAeq,p uvedené v tabuľke č. 1 viac ako o 5 dB,
b)
posudzovaná hodnota LR,ASmax sa určuje ako druhá najvyššia hodnota pre noc a tretia najvyššia hodnota pre deň a večer v rovnakom časovom intervale ako hodnota LR,Aeq.
1.6
Ak je preukázané, že jestvujúci hluk z pozemnej a koľajovej dopravy prekračujúci prípustné hodnoty podľa tabuľky č. 1 pre kategóriu územia II a III, zapríčinený postupným narastaním dopravy nie je možné obmedziť dostupnými technickými a organizačnými opatreniami bez podstatného narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu územia II môže prekročiť prípustné hodnoty hluku uvedené v tabuľke č. 1 najviac o 5 dB a pre kategóriu územia III a IV najviac o 10 dB.
1.7
V pracovných dňoch od 7.00 do 21.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod. sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí ustanovuje posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A zvuku. V uvedených časových intervaloch sa neuplatňujú korekcie podľa tabuľky č. 2.
1.8
Ak hladina hluku z iných zdrojov podľa tabuľky č.1 prekračuje prípustnú hodnotu a vzniká spolupôsobením viacerých zdrojov hluku rôznych prevádzkovateľov, posudzovaná hodnota pre jednotlivých prevádzkovateľov sa určuje s pripočítaním korekcie K = +3dB pri dvoch prevádzkovateľoch alebo K = +5dB pri troch a viacerých prevádzkovateľoch.
1.9
Na základe súhlasného stanoviska orgánu na ochranu zdravia sa môžu umiestňovať nové budovy na bývanie a budovy vyžadujúce tiché prostredie okrem škôl, škôlok, nemocničných izieb a pod. aj v území, kde hluk z dopravy prekračuje hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia II, alebo v území, kde takéto prekročenie je možné v budúcnosti očakávať,
a)
ak sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia9) a
b)
ak posudzovaná hodnota v primeranej časti priľahlého vonkajšieho prostredia budovy na bývanie alebo oddychovej zóny v tesnej blízkosti budovy na bývanie neprekročí prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia III viac ako o 5 dB.
1.10
Ak sa umiestňujú administratívne budovy alebo iné budovy s pracoviskami vyžadujúcimi tiché prostredie v kategórii územia IV podľa tabuľky č. 1, prípustná hodnota LAeq,p pred oknami určenými na vetranie pracovísk s trvalým pobytom osôb je 65 dB.
Tabuľka č. 1: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí
Kategória
územia
Opis chráneného územia
alebo vonkajšieho
priestoru
Ref.
čas.
inter.
Prípustné hodnoty
(dB)
Hluk
z dopravy
Hluk
z iných
zdrojov
LAeq,p
Pozemná
a vodná
doprava
b)c)
LAeq,p
Železnič-
né dráhy
c)
LAeq,p
Letecká
doprava
LAeq,p LASmax,p
I. Územie s osobitnou ochra-
nou pred hlukom, napr. kú-
peľné miesta,10) kúpeľné
a liečebné areály
deň
večer
noc
45
45
40
45
45
40
50
50
40
70
70
60
45
45
40
II. Priestor pred oknami obyt-
ných miestností bytových
a rodinných domov, priestor
pred oknami chránených
miestností školských budov,
zdravotníckych zariadení a
iných chránených ob-
jektov,d) rekreačné územie
deň
večer
noc
50
50
45
50
50
45
55
55
45
75
75
65
50
50
45
III. Územie ako v kategórii II
v okolía) diaľnic, ciest I.
a II. triedy, miestnych ko-
munikácií s hromadnou do-
pravou, železničných dráh
a letísk,11) mestské centrá
deň
večer
noc
60
60
50
60
60
55
60
60
50
85
85
75
50
50
45
IV. Územie bez obytnej funkcie
a bez chránených vonkaj-
ších priestorov, výrobné
zóny, priemyselné parky,
areály závodov
deň
večer
noc
70
70
70
70
70
70
70
70
70
95
95
95
70
70
70
Poznámky k tabuľke:
a)
Okolie je
1.
územie do vzdialenosti 100 m od osi vozovky alebo od osi priľahlého jazdného pásu pozemnej komunikácie,
2.
územie do vzdialenosti 100 m od osi priľahlej koľaje železničnej dráhy,
3.
územie do vzdialenosti 500 m od okraja pohybových plôch letísk, územie do vzdialenosti 1 000 m od osi vzletových a pristávacích dráh a územie do vzdialenosti 1 000 m od kolmého priemetu určených letových trajektórií11) s dĺžkou priemetu 6 000 m od okraja vzletových a pristávacích dráh letísk.
b)
Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.11)
c)
Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy.
d)
Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania a pod.
Tabuľka č. 2: Korekcie K na stanovenie posudzovaných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí
Špecifický hluk Referenčný
časový
interval
Ka)
na určenie
LR,Aeq
(dB)
Zvlášť rušivý hluk, tónový hluk,
bežný impulzový hlukb)
deň, večer, noc +5
Vysokoimpulzový hlukb) deň, večer, noc + 12
Vysokoenergetický impulzový hlukb) deň, večer, noc + 15
Poznámky k tabuľke:
a)
Korekcie sa uplatňujú pre časový interval trvania špecifického hluku.
b)
Pri hodnotení impulzového hluku sa primerane postupuje podľa STN ISO 1996-1: 2006 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 1: Základné veličiny a postupy posudzovania.
2.
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku a infrazvuku vo vnútornom prostredí
2.1
Hluk a infrazvuk vo vnútornom prostredí sa hodnotí, najmä ak
a)
preniká do chránenej miestnosti z vnútorných zdrojov alebo
b)
preniká do chránenej miestnosti z vonkajšieho prostredia a pred oknami chránenej miestnosti alebo v prípade leteckého hluku na miestach podľa § 7 ods. 3 písm. c) sú prekračované hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 pre kategóriu územia II.
2.2
Určujúcou veličinou vo vnútornom prostredí pri hodnotení hluku z vnútorných zdrojov je maximálna hladina A zvuku
LAmax alebo ekvivalentná hladina A zvuku LAeq.
Pre hluk prenikajúci z vonkajšieho prostredia je určujúcou veličinou ekvivalentná hladina A zvuku LAeq.
Pri hodnotení infrazvuku je určujúcou veličinou ekvivalentná hladina G infrazvuku LGeq.
2.3
Posudzovanou hodnotou pre hluk z vnútorných zdrojov je
a)
maximálna hladina A zvuku pre kategórie vnútorného priestoru A, B,
b)
ekvivalentná hladina A zvuku pre deň, večer a noc alebo iný referenčný časový interval pre kategórie vnútorného priestoru C, D, E podľa tabuľky č. 3.
Posudzovaná hodnota pre zvlášť rušivý hluk pri hodnotení hluku z vnútorných zdrojov sa ustanovuje pripočítaním korekcie K = +5dB k maximálnej hladine A zvuku. Pre deň a večer sa korekcia uplatňuje iba vtedy, ak celkové trvanie zvlášť rušivého hluku prekračuje hodnotu 10 minút za deň alebo 5 minút za večer.
Pre hluk prenikajúci z vonkajšieho prostredia je posudzovanou hodnotou ekvivalentná hladina A zvuku pre deň, večer a noc alebo iný referenčný časový interval.
Posudzovanou hodnotou pri hodnotení infrazvuku je najnepriaznivejšia jednohodinová ekvivalentná hladina G infrazvuku pre deň, večer a noc.
2.4
Prípustné hodnoty hluku vo vnútornom prostredí sú uvedené v tabuľke č. 3 pre príslušné kategórie vnútorných priestorov, referenčné časové intervaly a zdroje hluku.
2.5
Prípustná hodnota infrazvuku LGeq,1h,p pre najnepriaznivejšiu hodinu je 90 dB.
2.6
Prípustná hodnota hluku z hudobnej produkcie v spoločenských priestoroch v miestach zdržiavania sa ľudí LAeq,4h,p pre štvorhodinový referenčný časový interval je 95 dB.
Pre deti do 15 rokov prípustná hodnota hluku pre elektronicky zosilňovanú hudbu LAeq,2h,p pre dvojhodinový referenčný časový interval je 85 dB.
Neprekračovanie uvedených hodnôt nie je zárukou dodržania prípustných hodnôt hluku podľa tohto nariadenia vlády v iných chránených priestoroch ovplyvňovaných touto hudobnou produkciou.
2.7
Prípustné hodnoty uvedené v tabuľke č. 3 sa nevzťahujú na hluk zariadení, ktoré sú v prevádzke iba výnimočne, napr. výstražná zvuková signalizácia. Maximálna hladina A zvuku týchto zariadení nesmie prekročiť v miestach a v čase možného pobytu ľudí 118 dB.
2.8
V pracovných dňoch od 8.00 hod. do 19.00 hod. sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vnútri budov posudzovaná hodnota ustanovuje pripočítaním korekcie K = (-15) dB k maximálnej hladine A zvuku. Pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti sa neuplatňuje korekcia podľa bodu 2.3.
Tabuľka č. 3: Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí
Kategória
vnútorného
priestoru
Opis chráneného vnútorného priestoru
alebo chránenej miestnosti v budovách
Referenčný
časový
interval
Prípustné hodnoty
(dB)
hluk
z vnútorných
zdrojov
LAmax,p
hluk
z vonkajšieho
prostredia
LAeq,p
A Nemocničné izby, ubytovanie pacientov
v kúpeľoch
deň
večer
noc
35
30
25a)
35
30
25
B Obytné miestnosti, ubytovne, domovy
dôchodcov, škôlky a jasleb)
deň
večer
noc
40
40
30a)
40c)
40c)
30c)
LAeq,p
C Učebne, posluchárne, čitárne, študovne,
konferenčné miestnosti, súdne siene
počas
používania
40 40
D Miestnosti pre pre styk s verejnosťou,
informačné strediská
počas
používania
45 45
E Priestory vyžadujúce dorozumievanie
rečou, napr. školské dielne, čakárne,
vestibuly
počas
používania
50 50
Poznámky k tabuľke:
a)
Posudzovaná hodnota pre impulzový hluk, ktorý vzniká činnosťou osobných výťahov, sa ustanovuje pripočítaním korekcie K = (–7) dB pre noc.
b)
Prípustné hodnoty pre škôlky a jasle sa uplatňujú v čase ich používania.
c)
Posudzovaná hodnota pre hluk z dopravy v kategórii územia III podľa tabuľky č. 1 sa ustanovuje pripočítaním korekcie K = (–5) dB.
3.
Prípustné hodnoty určujúcich veličín vibrácií vo vnútornom prostredí
3.1
Určujúcou veličinou pri hodnotení vibrácií vo vnútornom prostredí je ekvivalentná hodnota frekvenčne váženého zrýchlenia vibrácií posudzovaného vo frekvenčnom rozsahu 1 – 80 Hz v súlade s STN ISO 2631-2:2004 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície človeka kmitaniu na celé telo. Časť 2: Kmitanie v budovách (od 1 Hz do 80 Hz).
V prípade veľkého súčiniteľa výkmitu otrasov (STN ISO 2041 Mechanické kmitanie a otrasy. Názvoslovie), ktorých energia je obsiahnutá v uvedenom frekvenčnom rozsahu, je určujúcou veličinou aj maximálna hodnota váženého zrýchlenia vibrácií (pre T = 1 s alebo meraná s časovou charakteristikou Slow).
3.2
Určujúce veličiny sa ustanovujú v mieste zdržovania sa ľudí a v smere osí bázicentrickej súradnicovej sústavy v súlade s STN ISO 2631-1:1999 Mechanické kmitanie a otrasy. Hodnotenie expozície človeka kmitaniu na celé telo. Časť1: Všeobecné požiadavky, pričom hodnotenie vibrácií sa vykonáva pre smer a miesto s najvyššími hodnotami vibrácií zistenými v chránenej miestnosti. Pri porovnateľných hodnotách v rôznych osiach sa hodnotia vibrácie pre všetky osi zvlášť.
3.3
Posudzovanou hodnotou je ekvivalentná hodnota frekvenčne váženého zrýchlenia vibrácií stanovená v čase výskytu vibrácií a maximálna hodnota váženého zrýchlenia vibrácií v súlade s bodom 3.1.
3.4
Prípustné hodnoty vibrácií sú uvedené v tabuľke č. 4.
3.5
Pri meraní a vyhľadávaní zdrojov vibrácií je potrebné brať do úvahy aj iné sprievodné javy (hluk, vizuálne pozorovania), pričom je potrebné postupovať najmä v súlade s pokynmi uvedenými v STN ISO 2631-2: 2004 (príloha B).
Tabuľka č. 4: Prípustné hodnoty určujúcich veličín vibrácií vo vnútornom prostredí
Opis
chráneného
vnútorného priestoru
alebo miestnosti v budovách
Referenčný
časový
interval
Neprerušované
alebo prerušované
periodické alebo
ustálené náhodné
vibráciea)
Otrasy a vibrácie
s veľkou
dynamikou
vyskytujúce sa
niekoľkokrát za deň
aweq(m.s-2) awmax(m.s-2)a)b)
Priestory so zvýšenou ochra-
nou, napr. nemocničné izby,
ubytovanie pacientov v kúpe-
ľoch
Čas
výskytu
pre deň,
večer a noc
0,004 0,008
Obytné miestnosti, ubytovne,
domovy dôchodcov
Čas
výskytu pre
deň
večer
noc
0,008
0,008
0,005
0,11
0,11
0,05
Škôlky a jasle, školy, čitárne Čas výskytu
počas
používania
miestnosti
0,008 0,11
Poznámky k tabuľke:
a)
Zahrnuté sú aj kvázistacionárne vibrácie vyvolané opakovanými otrasmi.
b)
Ak je dynamický rozsah maximálnych hodnôt zistených pre jednotlivé udalosti menší ako polovica najväčšej amplitúdy, použije sa ich aritmetický priemer. V ostatných prípadoch sa hodnotia maximálne hodnoty.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 339/2006 Z. z.
AKČNÉ HODNOTY HLUKOVÝCH INDIKÁTOROV VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ Ldvn A Lnoc
Akčné hodnoty hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc vo vonkajšom prostredí, ktoré sa ustanovujú na účely osobitného predpisu,7) sú uvedené v tabuľke č. 5.
Tabuľka č. 5: Akčné hodnoty hlukových indikátorov vo vonkajšom prostredí Ldvn a Lnoc
Zdroje hluku Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB)
Vonkajšie prostrediea) Vonkajšie prostredie
s osobitnou ochranou
pred hlukomb)
Ldvn Lnoc Ldvn Lnoc
Priemysel 55 40 50 35
Letiská 60 50 60 50
Pozemné komunikácie 60 50 55 45
Železničné dráhy 60 50 55 45
Poznámky k tabuľke:
a)
Okrem areálov priemyselných podnikov a plôch dopravného vybavenia územia.
b)
Tiché oblasti v aglomerácii, napr. kúpeľné a liečebné areály.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 339/2006 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 7.).
1)
§ 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 20 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
3)
§ 17 ods. 2 a 3 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 8 až 13 zákona č. 50/1976 Zb.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom.
9)
10)
§ 35 zákona č. 538/ 2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Zákon č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.