335/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2007 do 30.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

335
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. mája 2006,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá uvedené v § 2 písm. a) s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 6 km.h-1 bez ohľadu na to, či sú zhotovené v jednom stupni alebo vo viacerých stupňoch, a na systémy, komponenty a samostatné technické jednotky určené pre také vozidlá.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
schvaľovanie jednotlivých vozidiel;1) podľa tohto nariadenia vlády možno postupovať pri kategóriách vozidiel, pre ktoré je typové schválenie ES podľa tohto nariadenia vlády záväzné,
b)
typové schválenie ES vozidiel kategórie T4, T5, C1 až C5, R1 až R4, S1 a S2,
c)
stroje určené špeciálne na používanie v lesnom hospodárstve, definované v bode 1 prílohy č. 1,
d)
lesné mechanizmy definované v bode 2 prílohy č. 1,
e)
vymeniteľné stroje, ktoré sa úplne zdvihnú zo zeme, keď sa vozidlo, ku ktorému sú pripojené, nachádza na pozemnej komunikácii.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
vozidlom traktor, prípojné vozidlo alebo ťahaný vymeniteľný stroj, bez ohľadu na to, či sú dokončené, nedokončené alebo dokončované, ktoré sú určené na používanie v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve,
b)
kategóriou vozidla rad vozidiel, ktoré majú rovnaké konštrukčné charakteristiky,
c)
typom vozidla vozidlá určitej kategórie, ktoré sa nelíšia v hlavných znakoch uvedených v osobitnom predpise;2) typ vozidla môže zahŕňať rôzne varianty a verzie uvedené v prílohe č. 2,
d)
traktorom každý motorový, kolesový alebo pásový poľnohospodársky alebo lesný traktor s minimálne dvoma nápravami a najvyššou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 6 km.h-1, ktorého hlavná funkcia spočíva v ťažnej sile a ktorý je hlavne určený na ťahanie, tlačenie, nesenie a na pohon určitých vymeniteľných zariadení určených na vykonávanie poľnohospodárskych alebo lesných prác alebo na ťahanie poľnohospodárskych alebo lesných prípojných vozidiel; môže byť prispôsobené na prepravu nákladu v súvislosti s prácami v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve a môže byť vybavený sedadlami pre cestujúcich,
e)
prípojným vozidlom každé poľnohospodárske alebo lesné prípojné vozidlo určené hlavne na prepravu nákladov a na ťahanie traktorom pri prácach v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve; prípojné vozidlá, ktorých časť nákladu nesie ťažné vozidlo, patria do tejto kategórie; medzi poľnohospodárske alebo lesné prípojné vozidlá patrí aj každé vozidlo spojené s traktorom a trvalo vybavené prístrojom, ak pomer medzi najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou k nenaloženej hmotnosti uvedeného vozidla sa rovná alebo je väčší než 3,0 a ak vozidlo nebolo určené na spracovanie materiálov,
f)
ťahaným vymeniteľným strojom každé zariadenie používané v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve, ktoré je určené na to, aby bolo ťahané traktorom, a mení alebo rozširuje funkcie ťažného vozidla; môže byť vybavené nákladnou plošinou určenou a konštruovanou pre nástroje a príslušenstvo potrebné na uvedené účely a na dočasné uloženie akýchkoľvek materiálov vyrobených alebo spotrebovaných počas práce; každé vozidlo určené na ťahanie traktorom a vybavené natrvalo prístrojom alebo určené na spracovanie materiálov sa považuje za ťahané vymeniteľné stroje, ak pomer medzi najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou k nenaloženej hmotnosti uvedeného vozidla je menší než 3,0,
g)
uvedením do prevádzky prvé použitie vozidla na určené účely v rámci Spoločenstva, ktoré si pred svojím prvým použitím nevyžaduje žiadnu montáž alebo nastavenie zo strany výrobcu alebo tretej strany ním určenej; dátum jeho evidencie alebo prvé uvedenie na trh sa považuje za dátum uvedenia do prevádzky,
h)
osvedčením o typovom schválení ES formuláre uvedené v kapitole C prílohy II Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, ktorou sa zrušuje smernica 74/150/EHS v platnom znení (ďalej len „smernica“) alebo v osobitných predpisoch, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v kapitole B prílohy II smernice,
i)
osvedčením o zhode dokument uvedený v prílohe III smernice dodaný výrobcom, ktorý potvrdzuje, že schválené vozidlo spĺňa všetky použiteľné predpisy v čase jeho výroby, a z ktorého vyplýva, že vozidlo môže byť uvedené do prevádzky vo všetkých členských štátoch bez ďalšej kontroly.
(2)
Na účely tohto nariadenia vlády sa použijú aj definície uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky3) podáva štátnemu dopravnému úradu4) výrobca alebo zástupca výrobcu.
(2)
Prílohou k žiadosti o udelenie typového schválenia ES vozidla je informačná zložka, ktorej obsah je určený informačným dokumentom, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené
a)
v časti A prílohy I smernice, ak nie sú k dispozícii osvedčenia o typovom schválení ES podľa osobitných predpisov upravujúcich technické požiadavky, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev ustanovené v časti I alebo II kapitoly B prílohy II,
b)
v časti B prílohy I smernice, ak sú k dispozícii osvedčenia o typovom schválení ES podľa písmena a).
(3)
Prílohou k žiadosti o udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky je informačná zložka, ktorej obsah je určený informačným dokumentom podľa osobitných predpisov, ktorým sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v kapitole B prílohy II smernice, a to až do udelenia alebo zamietnutia typového schválenia ES.
(4)
Ďalšie postupy, ktoré sa majú dodržiavať pri typovom schválení ES, sú ustanovené v § 5.
(5)
Ak ide o viacstupňové typové schválenie vozidla, príloha k žiadosti o udelenie typového schválenia obsahuje
a)
v prvom stupni tie časti informačnej zložky a osvedčenia o typovom schválení ES vyžadované pre dokončené vozidlo, ktoré zodpovedajú danému stupňu dokončenia základného vozidla,
b)
v druhom stupni a ďalších stupňoch tie časti informačnej zložky a osvedčenia o typovom schválení ES, ktoré zodpovedajú súčasnému stupňu výroby, kópiu osvedčenia o typovom schválení ES nedokončeného vozidla vydaného v predchádzajúcom stupni výroby a podrobné informácie o všetkých zmenách a doplnkoch, ktoré výrobca uskutočnil na nedokončenom vozidle.
(6)
Ďalšie postupy, ktoré sa majú dodržiavať pri viacstupňovom typovom schválení ES, sú ustanovené v § 6.
§ 4
Typové schválenie ES
(1)
Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES, ak
a)
typ vozidla zodpovedá údajom podľa informačnej zložky a podľa svojej kategórie spĺňa požiadavky osobitných predpisov, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v kapitole B prílohy II smernice,
b)
typ vozidla vyrábaný v niekoľkých stupňoch zodpovedá údajom podľa informačnej zložky a spĺňa požiadavky osobitných predpisov, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v kapitole B prílohy II smernice,
c)
typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky zodpovedá údajom podľa informačnej zložky a spĺňa požiadavky osobitných predpisov, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v kapitole B prílohy II smernice.
(2)
Štátny dopravný úrad obmedzí rozsah platnosti typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak schvaľovaný systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa svoje funkcie alebo má špecifické vlastnosti iba v spojení s inými časťami vozidla, a z tohto dôvodu sa môže zhoda s jednou požiadavkou alebo viacerými požiadavkami overiť len vtedy, ak schvaľovaný systém, komponent alebo samostatná technická jednotka pracuje v spojení s inými časťami vozidla, či skutočne alebo simulovane. Osvedčenie o typovom schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky obsahuje obmedzenia ich použitia a podmienky na montáž. Štátny dopravný úrad v čase typového schválenia vozidla overuje dodržanie týchto obmedzení a podmienok.
(3)
Ak štátny dopravný úrad zistí, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré spĺňajú požiadavky podľa odseku 1, napriek tomu vážne ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich, zamietne udelenie typového schválenia ES; bezodkladne o tom informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Európsku komisiu s uvedením dôvodov.
(4)
Štátny dopravný úrad po udelení typového schválenia ES vozidla vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla podľa vzoru ustanoveného v kapitole C prílohy II smernice.
(5)
Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa čísluje podľa postupu ustanoveného v doplnku 1 kapitoly C prílohy II smernice.
(6)
Štátny dopravný úrad každý mesiac zasiela typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov
a)
kópie osvedčení o typovom schválení ES vozidla spolu s prílohami uvedenými v kapitole C prílohy II smernice, ktoré počas príslušného mesiaca udelil alebo zamietol udeliť,
b)
zoznam typových schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice, ktoré počas príslušného mesiaca udelil, zamietol udeliť alebo odobral; bezodkladne po prijatí žiadosti typového schvaľovacieho úradu iného členského štátu zasiela kópie osvedčenia o typovom schválení ES a kópiu informačného zväzku.
§ 5
Postupy pri typovom schválení ES
(1)
Ak ide o žiadosť o typové schválenie ES vozidla, štátny dopravný úrad
a)
skontroluje, či sú použiteľné typové schválenia ES komponentu a typové schválenia ES vydané podľa právnych predpisov členských štátov, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev, a zariadi, aby sa vykonali testy a kontroly požadované osobitnými predpismi, ktoré nie sú obsiahnuté v takých schváleniach,
b)
sa ubezpečí podľa dokumentácie, že špecifikácie a údaje o vozidlách obsiahnuté v časti I informačného dokumentu vozidla sú zahrnuté v údajoch informačných zväzkov alebo vo schvaľovacích protokoloch pre príslušné schválenia podľa právnych predpisov členských štátov, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev, a keď číslo položky v časti I informačného dokumentu nie je zahrnuté v informačnom zväzku osobitného predpisu, overí, či príslušná časť alebo charakteristika zodpovedá údajom uvedeným v informačnej zložke,
c)
na vybranej vzorke vozidiel schvaľovaného typu vykoná alebo nechá vykonať kontroly častí a systémov vozidiel na overenie, či vozidlo je zhotovené v súlade s príslušnými údajmi obsiahnutými v informačnom zväzku z hľadiska všetkých schválení udelených podľa právnych predpisov členských štátov, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev,
d)
podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať príslušné montážne kontroly samostatných technických jednotiek.
(2)
Počet vozidiel kontrolovaných na účely odseku 1 písm. c) musí byť dostatočný na to, aby umožňoval primeranú kontrolu rôznych schvaľovaných kombinácií podľa nasledujúcich kritérií:
a)
motor,
b)
prevodovka,
c)
hnacie nápravy: počet, umiestnenie, prepojenie,
d)
riadené nápravy: počet a umiestnenie,
e)
brzdené nápravy: počet,
f)
ochranná konštrukcia proti prevráteniu.
(3)
Ak nie je k dispozícii žiadne osvedčenie o typovom schválení ES udelené podľa osobitných predpisov, štátny dopravný úrad
a)
zabezpečí potrebné testy a kontroly podľa požiadaviek príslušného osobitného predpisu,
b)
overí, či vozidlo zodpovedá údajom v informačnej zložke vozidla a či spĺňa technické požiadavky príslušného osobitného predpisu,
c)
podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať montážne kontroly samostatných technických jednotiek.
§ 6
Postupy pri viacstupňovom typovom schválení ES
(1)
Typové schválenia ES sa udeľujú na základe súčasného stavu dokončovania typu vozidla a musia zahŕňať všetky typové schválenia ES udelené v predchádzajúcich stupňoch.
(2)
Na účel dosiahnutia spoločného postupu všetkých zúčastnených výrobcov štátny dopravný úrad pred udelením prvého stupňa a ďalšieho stupňa typového schválenia ES overí, či medzi výrobcami existujú dohody o poskytovaní a výmene dokumentov a informácií, na základe ktorých dokončované vozidlo bude spĺňať technické požiadavky upravené v osobitných predpisoch. Takéto informácie musia obsahovať údaje o typových schváleniach ES systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky a častí vozidla, ktoré tvoria časť nedokončeného vozidla a zatiaľ ešte neboli schválené.
(3)
V procese viacstupňového typového schvaľovania ES zodpovedá výrobca za typové schválenie ES a zhodu výroby všetkých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré vyrobil alebo doplnil na predchádzajúci stupeň výroby. Výrobca nie je zodpovedný za časti, ktoré boli schválené v predchádzajúcom stupni, okrem prípadov, keď zmení príslušnú časť v takom rozsahu, že sa predtým udelené typové schválenie ES stáva neplatným.
(4)
Štátny dopravný úrad
a)
overí, či sa všetky typové schválenia podľa právnych predpisov členských štátov, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev, vzťahujú na platnú požiadavku príslušného osobitného predpisu,
b)
zabezpečí, aby všetky údaje vzhľadom na stav dokončovania vozidla boli zahrnuté v informačnej zložke,
c)
sa ubezpečí podľa dokumentácie, že špecifikácia vozidla a údaje obsiahnuté v časti I informačnej zložky o vozidle sú zahrnuté v údajoch informačného zväzku alebo v osvedčení o typovom schválení ES podľa právnych predpisov členských štátov, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev, a ak ide o dokončované vozidlo, keď číslo položky v časti I informačnej zložky nie je zahrnuté v informačnom zväzku ktoréhokoľvek právneho predpisu členských štátov, ktorým sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev, potvrdí, že príslušná časť charakteristík zodpovedá údajom v informačnej zložke,
d)
na vybranej vzorke vozidiel schvaľovaného typu vykoná alebo nechá vykonať kontroly častí vozidiel a systémov na overenie, či vozidlo je zhotovené v súlade s údajmi obsiahnutými v overenom informačnom zväzku k typovým schváleniam ES, v ktorom sú obsiahnuté schválenia podľa všetkých príslušných právnych predpisov členských štátov, ktorými sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev,
e)
podľa potreby vykoná alebo nechá vykonať kontroly montáže samostatných technických jednotiek.
(5)
Počet vozidiel kontrolovaných na účely odseku 4 písm. d) musí byť dostatočný na to, aby umožnil primeranú kontrolu rôznych kombinácií variant a verzií, ktoré majú byť typovo schválené ES, podľa stupňa dokončovania vozidla a týchto kritérií:
a)
motor,
b)
prevodovka,
c)
hnacie nápravy: počet, umiestnenie, prepojenie,
d)
riadené nápravy: počet a umiestnenie,
e)
brzdené nápravy: počet,
f)
ochranná konštrukcia proti prevráteniu.
(6)
Každý výrobca musí dodatočne k povinnému štítku výrobcu predpísanému osobitným predpisom5) upevniť na vozidlo ďalší štítok. Tento štítok musí byť pevne pripevnený na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste na časti, ktorá sa pri používaní vozidla nevymieňa. Štítok musí zreteľne a nezmazateľne udávať v uvedenom poradí tieto informácie:
a)
meno výrobcu,
b)
časti 1, 3 a 4 čísla typového schválenia ES,
c)
stupeň typového schválenia ES,
d)
sériové číslo vozidla,
e)
najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť naloženého vozidla,
f)
najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla,
g)
najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť naloženej jazdnej súpravy: ak môže vozidlo ťahať prípojné vozidlo, len ak bola hodnota v priebehu vykonávaného stupňa typového schválenia ES zmenená,
h)
najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť na každú nápravu uvedenú v poradí spredu dozadu, len ak bola hodnota v priebehu vykonávaného stupňa typového schválenia ES zmenená,
i)
najväčšiu prípustnú hmotnosť v bode spojenia, len ak bola hodnota v priebehu vykonávaného stupňa typového schválenia ES zmenená.
§ 7
Zmeny typového schválenia ES
(1)
Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný oznámiť štátnemu dopravnému úradu, ktorý udelil typové schválenie ES, ukončenie výroby alebo všetky zmeny údajov uvedených v informačnom zväzku v lehote podľa osobitného predpisu.6)
(2)
Ak v prípade typového schválenia ES došlo k zmene údajov v informačnom zväzku, štátny dopravný úrad vydá podľa potreby revidované strany informačného zväzku, z ktorých vyplýva charakter zmeny a dátum nového vydania, alebo vydá aktualizovanú verziu informačného zväzku s priloženým podrobným opisom zmeny. Pri vydaní revidovaných strán alebo aktualizovanej verzie sa rovnako zmení a doplní obsahové znenie informačného zväzku, ktorý je priložený k osvedčeniu o typovom schválení ES, takým spôsobom, aby z neho bol zjavný posledný dátum zmeny a doplnenia alebo dátum aktualizovanej verzie.
(3)
Žiadosť o zmenu a doplnok typového schválenia ES výrobca predloží tomu členskému štátu, ktorý udelil pôvodné typové schválenie ES.
(4)
Ak sa vyžadujú ďalšie kontroly alebo sa zmenili údaje v osvedčení o typovom schválení ES vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky okrem jeho príloh, alebo odo dňa typového schválenia ES vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa zmenili požiadavky osobitných predpisov, v zmysle ktorých je od určitého dátumu zakázané prvé uvedenie vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, zmena sa považuje za rozšírenie a štátny dopravný úrad, ktorý udelil typové schválenie ES, vydá nové zmenené osvedčenie o typovom schválení ES označené číslom rozšírenia, v ktorom sa uvedie dôvod rozšírenia a dátum nového vydania.
(5)
Ak štátny dopravný úrad, ktorý udelil typové schválenie ES, zistí, že v dôsledku zmeny a doplnenia v informačnom zväzku podľa odseku 2 je potrebné vykonanie nových testov, kontrol alebo skúšok, oznámi to výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu a vydá dokumenty podľa odsekov 2 a 4 len po ich úspešnom vykonaní.
§ 8
Osvedčenie o zhode COC a značka typového schválenia ES
(1)
Výrobca alebo zástupca výrobcu ako držiteľ osvedčenia o typovom schválení ES vozidla vystavuje ku každému vozidlu vyrobenému v zhode so schváleným typom osvedčenie o zhode COC7), ktoré spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe III smernice. Osvedčenie o zhode COC sa priloží ku každému nedokončenému alebo dokončenému vozidlu vyrobenému v súlade so schváleným typom vozidla.
(2)
Výrobca alebo zástupca výrobcu ako držiteľ osvedčenia o typovom schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky umiestni na každý systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku vyrobenú v zhode so schváleným typom svoj obchodný názov alebo značku, označenie typu alebo číslo, alebo značku typového schválenia ES, ak to vyžaduje osobitný predpis.
(3)
Ak osvedčenie o typovom schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky obsahuje obmedzenia použitia podľa § 4 ods. 2, výrobca alebo zástupca výrobcu dodá s každým vyrobeným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou podrobné informácie o týchto obmedzeniach a uvedie podmienky ich montáže.
§ 9
Evidencia, uvedenie na trh alebo do prevádzky
Príslušný štátny orgán8) nesmie odmietnuť ani zakázať
a)
uvedenie nových vozidiel na trh, ich evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov týkajúcich sa ich konštrukcie a funkcie, ak sú vybavené platným osvedčením o zhode COC. Ak ide o nedokončené vozidlá, ich definitívna evidencia a uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách je podmienená ich dokončením,
b)
uvedenie nových systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky osobitných predpisov a požiadavky podľa § 8 ods. 2.
§ 10
Výnimky
(1)
Požiadavky uvedené v § 9 písm. a) sa nevzťahujú na
a)
vozidlá určené pre právnické osoby uvedené v osobitnom predpise,9)
b)
vozidlá schválené podľa odseku 2.
(2)
Štátny dopravný úrad môže na žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu udeliť výnimku pre vozidlá uvedené v § 11 až 13 z povinnosti spĺňať jednu technickú požiadavku alebo viacero technických požiadaviek jedného osobitného predpisu alebo viacerých osobitných predpisov.
(3)
Štátny dopravný úrad zasiela každý rok Európskej komisii a schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov zoznam udelených výnimiek.
§ 11
Vozidlá vyrábané v malých sériách
(1)
Ak ide o vozidlá vyrábané v malých sériách, počet vozidiel ročne evidovaných, uvedených na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách na území Slovenskej republiky je obmedzený počtom jednotiek ustanovených v prílohe č. 3. Štátny dopravný úrad zasiela každý rok Európskej komisii zoznam udelených typových schválení ES vozidiel vyrobených v malej sérii.
(2)
Štátny dopravný úrad zašle osvedčenia o typovom schválení ES vozidla vyrobeného v malej sérii s prílohami, kópiu informačného dokumentu typovým schvaľovacím úradom členských štátov, ktoré označí výrobca alebo zástupca výrobcu, s uvedením dôvodov týkajúcich sa udelených výnimiek. Štátny dopravný úrad do troch mesiacov od doručenia žiadosti typového schvaľovacieho úradu iného členského štátu rozhodne o tom, či a pre aký počet jednotiek uzná typové schválenie ES vozidiel, ktoré majú byť zapísané do evidencie na území Slovenskej republiky.
§ 12
Vozidlá končiacich sérií
(1)
Štátny dopravný úrad môže v rámci limitov uvedených v odseku 5 povoliť evidenciu, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie ES už stratilo platnosť; táto možnosť je obmedzená na obdobie 24 mesiacov pre dokončené vozidlá a na 30 mesiacov pre nedokončené vozidlá odo dňa, ku ktorému typové schválenie ES stratilo platnosť.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje len na vozidlá, ktoré sa nachádzali na území Európskej únie a mali platné osvedčenie o zhode COC vydané ešte počas platnosti typového schválenia ES daného typu vozidla, ale vozidlá neboli zapísané do evidencie alebo uvedené do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách predtým, ako toto schválenie typu stratilo platnosť.
(3)
Výrobca alebo zástupca výrobcu musí podať žiadosť pre jeden typ alebo viac typov vozidiel danej kategórie štátnemu dopravnému úradu, ktorý je zodpovedný za uvedenie takých typov vozidiel do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách. Žiadosť musí obsahovať technické alebo ekonomické odôvodnenie.
(4)
Štátny dopravný úrad do troch mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 3 rozhodne o tom, či povolí evidenciu daného typu vozidla na území Slovenskej republiky a pre koľko jednotiek daného typu vozidla.
(5)
Maximálny počet vozidiel jedného typu alebo viacerých typov uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike nesmie prekročiť 10 % vozidiel všetkých príslušných typov uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike v predchádzajúcich dvoch rokoch; 10 % nesmie predstavovať menej ako 20 vozidiel. Do osvedčenia o zhode COC vozidiel uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách sa vykoná samostatný záznam.
(6)
Štátny dopravný úrad zodpovedá za to, že výrobca alebo zástupca výrobcu dodrží limity uvedené v odseku 5.
§ 13
Nezhoda vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek
(1)
Ak ide o vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré vzhľadom na špecifickú povahu použitých technológií alebo koncepcií nespĺňajú jednu technickú požiadavku alebo viaceré technické požiadavky jedného osobitného predpisu alebo viacerých osobitných predpisov, môže štátny dopravný úrad udeliť predbežné typové schválenie ES platné iba na území Slovenskej republiky, ak
a)
zašle do jedného mesiaca od udelenia predbežného typového schválenia ES typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Európskej komisii kópiu osvedčenia o predbežnom typovom schválení ES s prílohami a požiada Európsku komisiu o povolenie udeliť typové schválenie ES,
b)
žiadosť podľa písmena a) obsahuje:
1.
dôvody, pre ktoré nie sú technológie alebo princípy konštrukcie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky zhodné s jednou technickou požiadavkou alebo viacerými technickými požiadavkami osobitných predpisov,
2.
opis bezpečnostných a environmentálnych požiadaviek alebo požiadaviek na bezpečnosť na pracovisku, ktoré sú tým ovplyvnené, a opis prijatých opatrení,
3.
opis testov spolu s ich výsledkami, ktoré preukazujú, že je zaručená úroveň bezpečnosti a environmentálnej ochrany alebo bezpečnosti na pracovisku aspoň na úrovni, ktorá je ekvivalentná úrovni zaručenej technickými požiadavkami jedného predpisu alebo viacerých samostatných predpisov.
(2)
Ak Európska komisia schváli žiadosť podľa odseku 1, štátny dopravný úrad môže udeliť typové schválenie ES a v rozhodnutí o udelení typového schválenia ES uvedie, či je jeho platnosť obmedzená; platnosť typového schválenia ES nesmie byť kratšia ako 36 mesiacov.
(3)
Ak budú osobitné predpisy prispôsobené technickému pokroku tak, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktorým bolo udelené typové schválenie ES podľa odseku 2, splnia technické požiadavky ustanovené v zmenených a doplnených osobitných predpisoch, štátny dopravný úrad zmení udelené typové schválenia ES. Zároveň poskytne čas potrebný na nevyhnutné zmeny označenia komponentov alebo samostatných technických jednotiek; k tomu patrí zrušenie odkazu na obmedzenia alebo výnimky.
(4)
Ak neboli prijaté opatrenia na prispôsobenie príslušných právnych aktov Európskych spoločenstiev technickému pokroku, štátny dopravný úrad môže požiadať Európsku komisiu o predĺženie doby platnosti typového schválenia ES udeleného podľa odseku 2.
§ 14
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby
(1)
Štátny dopravný úrad pred udelením typového schválenia ES prijme, v prípade potreby v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov, opatrenia na overenie podmienok ustanovených v § 16, či boli prijaté nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zhody vyrábaných vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek so schváleným typom.
(2)
Po udelení typového schválenia ES overuje štátny dopravný úrad, ak je to potrebné v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov, či prijaté opatrenia uvedené v odseku 1 naďalej zabezpečujú v pokračujúcej výrobe zhodnosť vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek so schváleným typom. Overovanie na účel zabezpečenia zhody výroby so schváleným typom sa obmedzí na postupy podľa § 15.
§ 15
Postupy zabezpečenia zhody výroby
(1)
Štátny dopravný úrad pred udelením typového schválenia ES overí existenciu potrebných opatrení a postupov na zabezpečenie účinnej kontroly tak, aby vyrábané systémy, komponenty, samostatné technické jednotky alebo vozidlá boli zhodné so schváleným typom.
(2)
Štátny dopravný úrad alebo ním poverená technická služba overí splnenie požiadaviek odseku 1 v potrebnom rozsahu aj v prípade, ak bude typové schválenie ES udelené typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu. V tomto prípade štátny dopravný úrad vyhotoví potvrdenie o zhode, v ktorom budú uvedené priestory a výrobné zariadenia, ktoré majú význam pre schvaľované výrobky. Štátny dopravný úrad po prijatí žiadosti o potvrdení zhody výroby od typového schvaľovacieho úradu iného členského štátu bezodkladne odošle potvrdenie o zhode výroby alebo oznámi, že nemôže také potvrdenie poskytnúť.
(3)
Štátny dopravný úrad uzná riadnu certifikáciu výrobcu udelenú certifikačným orgánom podľa normy STN EN ISO 9001 (ISO 9001: 2000). Výrobca poskytne podrobnosti o certifikácii a informuje štátny dopravný úrad o každej zmene jej platnosti alebo rozsahu.
§ 16
Opatrenia na overenie podmienok zhody výroby
(1)
Každé vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, typovo schválené podľa tohto nariadenia vlády alebo osobitného predpisu, musia byť vyrobené tak, aby boli zhodné s typom schváleným na základe splnenia požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády alebo osobitných predpisov.
(2)
Štátny dopravný úrad v čase udeľovania typového schválenia ES overí existenciu primeraných opatrení a dokladovaných plánov kontrol odsúhlasených s výrobcom pre každé typové schválenie ES, ktoré sa budú vykonávať v určených intervaloch príslušných testov alebo zodpovedajúcich kontrol nevyhnutných na zabezpečenie zhody so schváleným typom a ktoré zahŕňajú prípadné testy požadované osobitnými predpismi.
(3)
Držiteľ typového schválenia ES musí najmä
a)
zabezpečiť existenciu a používanie postupov účinnej kontroly zhody vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek so schváleným typom,
b)
mať prístup k testovaciemu zariadeniu nevyhnutnému na overenie zhody s každým schváleným typom,
c)
zabezpečiť, aby sa výsledky testu alebo kontroly zaznamenali a aby priložené doklady boli prístupné po dobu určenú po dohode so štátnym dopravným úradom; táto doba nesmie presiahnuť 10 rokov,
d)
analyzovať výsledky každého testu alebo kontroly tak, aby sa overila a zabezpečila stabilita charakteristík výrobku v prípustných toleranciách priemyselnej výroby,
e)
zabezpečiť, aby pre každý typ výrobku boli vykonávané minimálne kontroly predpísané týmto nariadením vlády a osobitnými predpismi a testy predpísané príslušnými osobitnými predpismi,
f)
zabezpečiť, aby každý súbor vzoriek alebo testovacích dielov, ktoré nie sú zhodné s typom, vyvolal ďalší odber vzoriek a nový test alebo kontrolu. Musia byť prijaté všetky opatrenia na obnovenie zhody výroby.
(4)
Ak ide o typové schválenie ES vozidla, kontroly uvedené v odseku 3 písm. e) sa obmedzia len na kontroly overenia zhody so špecifikáciami ustanovenými v typovom schválení ES.
(5)
Štátny dopravný úrad, ktorý udelil typové schválenie ES, môže kedykoľvek overiť zhodu kontrolných metód používaných v každom výrobnom zariadení. Bežná frekvencia týchto overení je v súlade s opatreniami prijatými podľa § 15 ods. 2 alebo 3 a zabezpečí opakovanie príslušných kontrol v lehotách, ktoré určí štátny dopravný úrad na základe existujúcich poznatkov.
(6)
Pri každej kontrole má inšpektor k dispozícii testovacie a výrobné záznamy.
(7)
Ak je to vzhľadom na povahu testu primerané, inšpektor môže náhodne vybrať vzorky, ktoré sa majú testovať v laboratóriu výrobcu alebo v technickej službe, ak je to uvedené v osobitnom predpise. Minimálny počet vzoriek sa môže určiť podľa výsledkov vlastného overenia výrobcu.
(8)
Ak je kontrola neuspokojivá alebo je potrebné overiť platnosť testov vykonaných podľa odseku 7, inšpektor vyberie vzorky, ktoré sa pošlú technickej službe, ktorá vykonala typové schvaľovacie testy.
(9)
Štátny dopravný úrad môže vykonať všetky testy alebo kontroly predpísané v tomto nariadení vlády alebo v osobitných predpisoch.
(10)
Ak sa počas kontroly zistia neuspokojivé výsledky, štátny dopravný úrad bezodkladne zabezpečí prijatie všetkých potrebných opatrení na obnovenie zhody výroby.
§ 17
Nezhoda so schváleným typom
(1)
Za nezhodu so schváleným typom sa považuje skutočnosť, keď sú na vozidle zistené odchýlky od údajov uvedených v osvedčení o typovom schválení ES alebo v informačnom zväzku, ktoré neboli typovým schvaľovacím úradom členského štátu, ktorý typové schválenie ES udelil, povolené v rámci zmeny typového schválenia ES. Vozidlo sa nepovažuje za nezhodné so schváleným typom, ak sú podľa osobitných predpisov prípustné tolerancie a vozidlo tieto tolerancie spĺňa.
(2)
Ak štátny dopravný úrad, ktorý udelil typové schválenie ES, zistí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky vybavené osvedčením o zhode COC alebo označené značkou typového schválenia ES sa nezhodujú s typom, ktorý schválil, prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zhody vyrábaného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky so schváleným typom.10) Tieto opatrenia môžu v závažných prípadoch viesť až k odňatiu typového schválenia ES. Štátny dopravný úrad o prijatých opatreniach informuje Európsku komisiu a typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov.
(3)
Ak štátny dopravný úrad zistí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky vybavené osvedčením o zhode COC alebo označené značkou typového schválenia ES sa nezhodujú so schváleným typom, požiada typový schvaľovací úrad iného členského štátu, ktorý udelil typové schválenie ES, aby overil, či sa jednotlivé vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky vo výrobe zhodujú so schváleným typom,11) a bezodkladne o tom informuje Európsku komisiu. Ak je štátny dopravný úrad o takejto nezhode informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, vykoná nevyhnutné kontroly na účel overenia zhody, a to bezodkladne, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.
(4)
V prípade typového schválenia ES vozidla, keď nezhoda vozidla vznikla výlučne z dôvodu nezhody systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo v prípade viacstupňového typového schválenia ES vozidla, keď nezhoda dokončeného vozidla vznikla výlučne z dôvodu nezhody systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky tvoriacich časť nedokončeného vozidla alebo z dôvodu nezhody samotného nedokončeného vozidla štátny dopravný úrad bezodkladne požiada členský štát, ktorý udelil typové schválenie ES ktorémukoľvek z týchto systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek alebo nedokončenému vozidlu, o prijatie nevyhnutných opatrení na opätovné zabezpečenie zhody vyrábaných vozidiel so schváleným typom a bezodkladne o tom informuje Európsku komisiu. Ak je štátny dopravný úrad o takejto nezhode informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, prijme v prípade potreby v spolupráci s týmto typovým schvaľovacím úradom rovnaké opatrenia, a to bezodkladne, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti; ak zistí nezhodu, prijme opatrenia podľa odseku 2.
(5)
Štátny dopravný úrad informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov o každom odňatí typového schválenia ES a o jeho dôvodoch do jedného mesiaca odo dňa odňatia typového schválenia ES.
§ 18
Ako alternatíva k protokolom o testoch vyhotovených podľa osobitných predpisov sa uznáva rovnocennosť potvrdení o testoch vydaných na základe štandardizovaných kódov OECD uvedených v prílohe č. 4, ktoré sú v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.12)
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 19
(1)
Štátny dopravný úrad pre kategórie vozidiel T1, T2 a T3 odmietne udelenie typového schválenia ES vozidla pre nové typy vozidiel, ak nie sú splnené požiadavky tohto nariadenia vlády.
(2)
Príslušný štátny orgán8) od 1. júla 2009 pre kategórie vozidiel T1, T2 a T3 odmietne uvedenie nových vozidiel na trh, ich evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak nie sú splnené požiadavky tohto nariadenia vlády.
(3)
Na typové schválenie vozidiel13) kategórie T4, T5, C1 až C5, R1 až R4, S1 a S2 sa okrem technických požiadaviek ustanovených osobitným predpisom vzťahujú technické požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády pre príslušné kategórie vozidiel.
§ 20
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 5.
§ 21
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 335/2006 Z. z.
STROJE URČENÉ ŠPECIÁLNE NA POUŽÍVANIE V LESNOM HOSPODÁRSTVE A LESNÉ MECHANIZMY
1.
Stroje, ktoré boli špeciálne určené na používanie v lesnom hospodárstve, ako stroj na bezúväzkové približovanie dreva a lesný stroj na vývoz sortimentov, definované v ISO 6814:2000.
2.
Lesné mechanizmy spočívajúce na podvozku pre stroje používané na prácu so zeminou definované v STN EN ISO 6165 (ISO 6165:2001).
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 335/2006 Z. z.
DEFINÍCIA TYPOV VOZIDIEL
1.
Kolesové traktory:
a)
typ znamená traktory rovnakej kategórie, ktoré sa nelíšia minimálne v týchto znakoch:
1.
výrobca,
2.
typové označenie výrobcu,
3.
základné stavebné a konštrukčné charakteristiky,
4.
chrbticový podvozok/rebrinový podvozok/členený podvozok: zrejmé a zásadné rozdiely,
5.
motor: spaľovací/elektrický/hybridný,
6.
nápravy: počet,
b)
variant znamená traktory rovnakého typu, ktoré sa nelíšia minimálne v týchto znakoch:
1.
motor,
2.
princíp činnosti,
3.
počet a usporiadanie valcov,
4.
rozdiel vo výkone motora najviac 30 %: najvyšší výkon nesmie byť väčší ako 1,3-násobku hodnoty najnižšieho výkonu,
5.
rozdiel vo zdvihovom objeme valcov maximálne 20 %: najvyššia hodnota nesmie byť väčšia ako 1,2-násobku najnižšej hodnoty,
6.
hnacie nápravy: počet, umiestnenie, prepojenie,
7.
riadené nápravy: počet a umiestnenie,
8.
maximálna hmotnosť naloženého vozidla sa nesmie líšiť o viac než 10 %,
9.
prevod (typ),
10.
ochranná konštrukcia proti prevráteniu,
11.
brzdené nápravy: počet,
c)
verzia variantu znamená traktory, ktoré pozostávajú z kombinácie bodov uvedených v informačnom zväzku v súlade s prílohou I smernice.
2.
Pásové traktory: ako kolesové traktory.
3.
Prípojné vozidlá:
a)
typ znamená prípojné vozidlá rovnakej kategórie, ktoré sa nelíšia minimálne v týchto znakoch:
1.
výrobca,
2.
typové označenie výrobcu,
3.
základné stavebné a konštrukčné charakteristiky,
4.
chrbticový podvozok/rebrinový podvozok/členený podvozok: zrejmé a zásadné rozdiely,
5.
nápravy: počet,
b)
variant znamená prípojné vozidlá rovnakého typu, ktoré sa nelíšia minimálne v týchto znakoch:
1.
riadené nápravy: počet, umiestnenie a prepojenie,
2.
maximálna hmotnosť naloženého vozidla sa nesmie líšiť o viac ako 10 %,
3.
brzdené nápravy: počet.
4.
Ťahané vymeniteľné stroje: ako prípojné vozidlá.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 335/2006 Z. z.
LIMITY PRE MALÉ SÉRIE
Počet jednotiek v rámci jedného typu, ktoré sa majú zaevidovať, predávať alebo uviesť do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách každý rok v Slovenskej republike, nesmie presiahnuť hodnoty uvedené v nasledujúcej tabuľke pre príslušnú kategóriu vozidla:
Kategória Jednotky (pre každý typ)
T 150
C 50
R 75
S 50
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 335/2006 Z. z.
ROVNOCENNOSŤ SO ŠTANDARDIZOVANÝMI KÓDMI OECD
Namiesto protokolov o teste vyhotovených v súlade so zodpovedajúcim osobitným predpisom sa alternatívne môžu použiť potvrdenia o teste, ktoré zodpovedajú kódom OECD:
Osobitný predpis Predmet Kódy
OECD(*)
77/536/EHS
76/115/EHS
Úradné skúšky ochranných konštrukcií poľnohospodárskych a lesných
traktorov (dynamické skúšky)
Kód 3
79/622/EHS
76/115/EHS
Úradné skúšky ochranných konštrukcií poľnohospodárskych a lesných
traktorov (statická skúška)
Kód 4
86/298/EHS
76/115/EHS
Úradné skúšky ochranných konštrukcií, ktoré sú namontované na
zadnej časti úzkorozchodných poľnohospodárskych a lesných traktorov
Kód 7
87/402/EHS
76/115/EHS
Úradné skúšky ochranných konštrukcií, ktoré sú namontované na
prednej časti úzkorozchodných poľnohospodárskych a lesných
traktorov
Kód 6
SD (**)
76/115/EHS
Úradné skúšky ochranných konštrukcií poľnohospodárskych a lesných
pásových traktorov
Kód 8
(*) Skúšobné protokoly musia byť v súlade s rozhodnutím OECD C(2005) 1. Rovnocennosť skúšobného protokolu
na ukotvenie bezpečnostných pásov sa môže uznať, len ak boli odskúšané.
Skúšobné protokoly v súlade s kódmi podľa rozhodnutia C(2000) 59, zmeneného a doplneného rozhodnutím
C(2003) 252, sa môžu prijímať aj počas prechodného obdobia jedného roka odo dňa uverejnenia rozhodnutia
C(2005) 1 na internetovej stránke OECD, t. j. do 21. apríla 2006.
(**) SD: bude riešiť samostatná smernica.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 335/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, ktorou sa zrušuje smernica 74/150/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 31.) v znení smernice Rady 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004), v znení smernice Komisie 2005/13/ES (Ú. v. EÚ L 55, 1. 3. 2005) a v znení smernice Komisie 2005/67/ES (Ú. v. EÚ L 273, 19. 10. 2005).
2.
Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
1)
§ 2 písm. r) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 332/2006 Z. z. o technických požiadavkách na určité súčasti a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov.
6)
7)
8)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.
9)
11)
12)
Dohovor o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 141/2001 Z. z.).