33/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

33
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. januára 2006
o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 4 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) ustanovuje:
§ 1
Zdravotná spôsobilosť osôb, ktoré majú poskytovať služby v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami (ďalej len „zdravotná spôsobilosť“), sa posudzuje lekárskou prehliadkou týchto osôb (ďalej len „žiadateľ“).
§ 2
(1)
Lekárska prehliadka je zameraná na posúdenie zdravotnej spôsobilosti žiadateľa.1) Kontraindikácie, ktoré neumožňujú vykonávanie činností súvisiacich s poskytovaním služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami (ďalej len „kontraindikácia“), sú uvedené v prílohe č. 1. Všeobecný lekár pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti prihliadne na výsledky vykonaných vyšetrení podľa odseku 2 a na predchádzajúce záznamy v zdravotnej dokumentácii žiadateľa.
(2)
Všeobecný lekár pošle žiadateľa k psychológovi so špecializáciou v odbore klinickej psychológie na vyšetrenie jeho psychickej spôsobilosti. Na vyšetrenie k lekárovi špecialistovi pošle všeobecný lekár žiadateľa, ak má pochybnosti o jeho telesnej spôsobilosti. Výsledky vykonaných vyšetrení všeobecný lekár zaznamená do zdravotnej dokumentácie žiadateľa.
(3)
Výsledok lekárskej prehliadky uvedie všeobecný lekár v lekárskom posudku (ďalej len „posudok“) a zaznamená ho v zdravotnej dokumentácii žiadateľa. Vzor posudku je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
(1)
Ak sa lekárskou prehliadkou nezistí poškodenie zdravia ani kontraindikácia podľa prílohy č. 1, všeobecný lekár v posudku uvedie, že žiadateľ je zdravotne spôsobilý na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami.
(2)
Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia alebo kontraindikácia uvedená v prílohe č. 1, všeobecný lekár v posudku uvedie, že žiadateľ je zdravotne nespôsobilý na poskytovanie služieb súkromnej bezpečnosti.
(3)
Všeobecný lekár vedie osobitnú evidenciu o vydaných posudkoch o zdravotnej spôsobilosti, ktorá obsahuje dátum vydania posudku, meno a priezvisko žiadateľa, jeho rodné číslo, evidenčné číslo posudku a výsledok lekárskej prehliadky.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2006.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 33/2006 Z. z.
KONTRAINDIKÁCIE
1.
Zrak
Zníženie zrakovej ostrosti na každom oku osobitne pod 6/12 s korekciou. Ak ide o jednookosť, zníženie zrakovej ostrosti na zdravom oku pod 6/6 s korekciou.
2.
Sluch
Zníženie sluchovej ostrosti na každom uchu – pri členenom šepote – na jednom uchu menej ako dva metre, na druhom uchu menej ako tri metre.
Audiometrickým vyšetrením zistené straty pri vzdušnom vedení z priemeru frekvencií 500 Hz, 1 000 Hz a 2 000 Hz; straty väčšie ako 45 dB na jednom uchu a 35 dB na druhom uchu.
3.
Duševné poruchy a poruchy správania
Organické duševné poruchy vrátane symptomatických. Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie je dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca minimálne tri roky.
Schizofrénia, schizotypové poruchy s bludmi.
Afektívne poruchy (psychologickým vyšetrením – agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti, abnormná reaktivita osobnosti s protispoločenskými motiváciami konania, impulzivita, explozivita, emotívna labilita, nedostatočne rozvinuté vyššie city, najmä sociálne, egocentrizmus ako prevažujúci motivujúci faktor konania, zvýraznené pocity insuficiencie, sklon k regresívnym prejavom, hyperkompenzácii a neprimeranej projekcii, nezrelosť, nezdržanlivosť, ľahká ovplyvniteľnosť).
Mentálna retardácia (psychologickým vyšetrením – intelektová úroveň v pásme mentálnej subnormy a nižšie, zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie, analfabetizmus, výkonová kapacita pod úrovňou populačného priemeru, pozornosť, reakčná pohotovosť, optický postreh, vizuo-motorická koordinácia, nedostatočná úroveň racionálnej regulácie správania).
Paranoidná, dissociálna a emočne nestabilná porucha a ďalšie poruchy osobnosti uvedené v Medzinárodnej klasifikácii chorôb pod číslom diagnózy F 60 až F 69.
Neurotické poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy uvedené v Medzinárodnej klasifikácii chorôb pod číslom diagnózy F 40 až F 48.
4.
Nervové choroby
Všetky záchvatové ochorenia spojené s poruchami vedomia.
Poruchy rovnováhy.
Epilepsia.
Narkolepsia.
5.
Choroby pohybového aparátu
Ťažšie poruchy lokomočného aparátu spojené s obmedzením hybnosti takého rozsahu, že nie je schopný samostatného pohybu bez kompenzačných pomôcok.
6.
Diabetes mellitus na inzulinoterapii
7.
Kardiovaskulárne choroby
ICHS – ťažké formy s častým zlyhávaním.
Závažné poruchy srdcového rytmu bez implantovaného kardiostimulátora. Všeobecný lekár pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti prihliadne na výsledky vykonaných vyšetrení podľa odseku 2 a na predchádzajúce záznamy v zdravotnej dokumentácii žiadateľa.
Ťažké formy anginy pectoris.
Esenciálna hypertenzia WHO III.
Sekundárna hypertenzia WHO III.
Stavy po náhlej cievnej mozgovej príhode s takým stupňom poruchy zdravia, ktoré zanechali psychické a fyzické zmeny organizmu, ktoré sú opísané vyššie.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 33/2006 Z. z.
1)
§ 16 ods.1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.