31/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
Vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 18. januára 2006
o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 39a ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Výška úhrady lekára, zubného lekára a farmaceuta za ďalšie vzdelávanie zabezpečené špecializačným štúdiom na výkon špecializovaných pracovných činností (ďalej len „špecializačné štúdium“) za celé štúdium je 10 % z ekonomicky oprávnených nákladov na vzdelávaciu aktivitu, najviac však 40 000 Sk.
(2)
Výška úhrady lekára, zubného lekára a farmaceuta za ďalšie vzdelávanie zabezpečené špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore, ktorý nadväzuje na dokončenie špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov, za celé štúdium je 10 % z ekonomicky oprávnených nákladov na vzdelávaciu aktivitu, najviac však 30 000 Sk.
(3)
Výška úhrady lekára za ďalšie vzdelávanie zabezpečené certifikačnou prípravou na výkon certifikovaných pracovných činností za celú prípravu je 10 % z ekonomicky oprávnených nákladov na vzdelávaciu aktivitu, najviac však 20 000 Sk.
(4)
Výška úhrady špecializačného štúdia sestry, pôrodnej asistentky, asistenta, laboranta, technika a iných zdravotníckych pracovníkov za celé štúdium je 10 % z ekonomicky oprávnených nákladov na vzdelávaciu aktivitu, najviac však 7 000 Sk.
(5)
Výška úhrady certifikačnej prípravy na výkon certifikovaných pracovných činností sestry, pôrodnej asistentky, asistenta, laboranta, technika a iných zdravotníckych pracovníkov za celú prípravu je 10 % z ekonomicky oprávnených nákladov na vzdelávaciu aktivitu, najviac však
a)
7 000 Sk, ak zdravotnícky pracovník už získal vysokoškolské vzdelania II. stupňa,
b)
4 000 Sk, ak zdravotnícky pracovník už získal vysokoškolské vzdelania I. stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie,
c)
2 000 Sk, ak zdravotnícky pracovník už získal úplné stredné odborné vzdelanie,
d)
500 Sk, ak zdravotnícky pracovník už získal stredné odborné vzdelanie.
Výška úhrady podľa písmen a) až d) sa určí podľa najvyššieho dosiahnutého stupňa vzdelania zdravotníckeho pracovníka v príslušnom zdravotníckom povolaní.
(6)
Výška úhrady za účasť zdravotníckeho pracovníka na jednej vzdelávacej aktivite absolvovanej v rámci sústavného vzdelávania, okrem úhrady podľa odsekov 1 až 5, u zdravotníckych pracovníkov, ktorí
a)
vykonávajú zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom vzťahu, je 50 % z ekonomicky oprávnených nákladov na vzdelávaciu aktivitu, najviac však 1 500 Sk,
b)
nevykonávajú zdravotnícke povolanie v pracovnoprávnom vzťahu, je 100 % ekonomicky oprávnených nákladov na vzdelávaciu aktivitu; to neplatí, ak ide o úhradu za vzdelávanie podľa § 2.
(7)
Výška úhrady za prípravu na výkon práce v zdravotníctve pre iných zdravotníckych pracovníkov1) za celú prípravu je 10 % z ekonomicky oprávnených nákladov na vzdelávaciu aktivitu, najviac však 3 000 Sk.
(8)
Na účely tejto vyhlášky sa za ekonomicky oprávnené náklady považujú také náklady, ktoré sa preukazujú účtovnými podkladmi, kalkuláciami nákladov, fakturáciou alebo daňovými dokladmi, ktorými sú najmä
a)
náklady spojené s použitím hmotného majetku a nehmotného majetku potrebného na realizáciu vzdelávacej aktivity,
b)
odmeny, cestovné, ubytovacie a iné náklady spojené s činnosťou odborného garanta, prednášajúceho, školiteľa alebo člena lektorského zboru, prípadne supervízora na vzdelávacej aktivite,
c)
poštovné, náklady na použitie telekomunikačných a elektronických prostriedkov na zabezpečenie vzdelávacej aktivity a
d)
mzdové náklady a iné administratívne náklady spojené so vzdelávacou aktivitou, a to náklady spojené so zaradením zdravotníckeho pracovníka do ďalšieho vzdelávania, ukončením ďalšieho vzdelávania a vydaním diplomu o špecializácii, certifikátu alebo osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.
§ 2
Výška úhrady zdravotníckeho pracovníka zaradeného do špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore na jeho vlastné náklady2) sa určuje vo výške ceny špecializačného štúdia.
§ 3
Výška úhrady podľa tejto vyhlášky sa nevzťahuje na úhradu za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktoré sa začalo pred 1. februárom 2006.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2006.
Rudolf Zajac v. r.
1)
§ 27 písm. i) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 7 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2005 Z. z.