309/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

309
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. mája 2006
o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v cestnej premávke, s karosériou alebo bez nej, najmenej so štyrmi kolesami a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km · h-1 okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov a mobilných strojov (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na prípustnú hladinu hluku a na výfukový systém.
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá, na ktoré sa uplatňuje osobitný predpis.1)
§ 3
Vozidlo musí spĺňať vzhľadom na hladinu hluku a výfukový systém technické požiadavky ustanovené v bode 2 prílohy I a v prílohe III smernice Rady 70/157/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla6) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na prípustnú hladinu hluku predkladá výrobca vozidla typovému schvaľovaciemu orgánu.7)
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice.
(3)
Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca technickej službe overovania (ďalej len „technická služba“).
(4)
Na žiadosť technickej služby poskytne výrobca vzorku výfukového systému a motor najmenej s takým objemom valcov a s takým menovitým maximálnym výkonom, ako je motor montovaný do typu vozidla, ktorý má byť schválený.
(5)
Komponenty výfukového a sacieho systému okrem úchytov a potrubia musia byť označené spôsobom ustanoveným v bode 3 prílohy I smernice.
(6)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na prípustnú hladinu hluku a na výfukový systém sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(7)
Typový schvaľovací orgán vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na prípustnú hladinu hluku a na výfukový systém podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice.
(8)
Každému schválenému typu vozidla typový schvaľovací orgán pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;8) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.
§ 5
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky6) pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu predkladá výrobca vozidla alebo výrobca príslušnej samostatnej technickej jednotky typovému schvaľovaciemu orgánu.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy II smernice.
(3)
Na žiadosť technickej služby výrobca poskytne
a)
dve vzorky výfukového systému, pre ktorého typové schválenie bola žiadosť podaná,
b)
výfukový systém typu pôvodne montovaného do vozidla v čase, keď mu bolo udelené typové schválenie ES,
c)
vozidlo predstavujúce typ vozidla, do ktorého má byť namontovaný systém, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v bode 4.1 prílohy 7 k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 51 – Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel s najmenej štyrmi kolesami z hľadiska ich emisií hluku (ďalej len „predpis EHK OSN č. 51“),9a)
d)
samostatný motor zodpovedajúci typu vozidla podľa písmena c).
(4)
Náhradný výfukový systém alebo jeho komponenty okrem upevňovacích dielov a potrubí musia byť označené spôsobom ustanoveným v bode 2.4 prílohy II smernice.
(5)
Udelenie typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Typový schvaľovací orgán vydá osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy II smernice.
(7)
Každému schválenému typu náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu typový schvaľovací orgán pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu8) a podľa bodu 3.3 prílohy II smernice; nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu.
(8)
Každý náhradný výfukový systém alebo jeho komponent vrátane montovacieho vybavenia a trubíc zhodný s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády musí byť označený značkou typového schválenia ES spôsobom ustanoveným v bodoch 4.2 a 4.3 prílohy II smernice a podľa vzoru ustanoveného v doplnku 3 prílohy II smernice, pričom základné schvaľovacie číslo je obsiahnuté v časti 4 čísla typového schválenia ES udeleného podľa osobitného predpisu.8)
§ 6
(1)
Ak sa zmení typ vozidla alebo typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu schválených podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.10)
(2)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.11) Kontroly ustanovené v osobitnom predpise12) sa vykonávajú raz za dva roky. Testy ustanovené v osobitnom predpise13) sú zhodné s testami na overenie zhody výroby ustanovenými v prílohe 7 k predpisu EHK OSN č. 51 a v prílohe 5 k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK/OSN) č. 59 – Jednotné ustanovenia pre homologizáciu náhradných systémov tlmenia hluku výfukov.13a)
(3)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla14) pre typ vozidla vzťahujúce sa na hladinu hluku a na výfukový systém a na typové schválenie samostatnej technickej jednotky15) pre typ náhradného výfukového systému alebo jeho komponentu.
§ 7
Príslušný štátny orgán16) nesmie
a)
odmietnuť ani zakázať uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v cestnej premávke z dôvodov vzťahujúcich sa na prípustnú hladinu hluku a na výfukový systém, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
zakázať uvedenie výfukového systému alebo jeho komponentu, ktorý je samostatnou technickou jednotkou, na trh z dôvodov týkajúcich sa prípustnej hladiny hluku, a výfukového systému, ak zodpovedá typu, ktorému bolo udelené typové schválenie ES,
c)
zamietnuť ani zakázať udelenie typového schválenia ES pre typ výfukových systémov, ich uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky, ak sú určené ako náhradné diely na montáž do vozidiel už uvedených do prevádzky a spĺňajú technické požiadavky, ktoré museli spĺňať výfukové systémy v čase, keď bolo vozidlo prvýkrát evidované.
§ 7a
Vozidlo typovo schválené ES alebo typovo schválené od 6. júla 2008 do 6. júla 2010 podlieha testu ustanovenému v prílohe 10 k predpisu EHK OSN č. 51 na účely monitorovania. Výsledky testu sa pripoja k dokumentom ustanoveným v doplnkoch 1 a 2 prílohy I smernice v súlade s prílohou 9 k predpisu EHK OSN č. 51 a zasielajú sa Európskej komisii;17) to neplatí, ak ide o predĺženie platnosti udeleného typového schválenia ES alebo typového schválenia. Vozidlo sa nepovažuje za nový typ vozidla na účely postupu monitorovania, ak sa odlišuje v bodoch 2.2.1 a 2.2.2 predpisu EHK OSN č. 51.
§ 7b
(1)
Typový schvaľovací orgán udelí typové schválenie podľa tohto nariadenia vlády náhradnému systému tlmenia hluku alebo jeho komponentom ako samostatnej technickej jednotke pre vozidlá, ktorých typ sa schváli do dátumov fáz uplatňovania ustanovených v osobitnom predpise.18)
(2)
Pri udelení typového schválenia v iných prípadoch ako podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného predpisu.19)
(3)
Príslušný štátny orgán16) nesmie zakázať uvedenie na trh náhradného systému tlmenia hluku alebo jeho komponentov ako samostatných technických jednotiek pre vozidlá, ktorých typ je schválený podľa odseku 1.
§ 8
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 9
(1)
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.
(2)
Toto nariadenie vlády stráca účinnosť 1. júla 2027.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 309/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 70/157/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. ES L 73, 27. 3. 1972), smernice Komisie 73/350/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 2.), smernice Rady 77/212/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 4.), smernice Komisie 81/334/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice Komisie 84/372/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 7.), smernice Rady 84/424/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 7.), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), smernice Rady 87/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.), smernice Komisie 89/491/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), smernice Rady 92/97/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.), Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994), smernice Komisie 96/20/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 15.), smernice Komisie 1999/101/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 24.) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii prílohy II (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2.
Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
3.
Smernica Komisie 2007/34/ES zo 14. júna 2007, ktorou sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 70/157/EHS týkajúca sa prípustnej hladiny hluku a výfukových systémov motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 155, 15. 6. 2007).
4.
Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
5.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014) v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1576 z 26. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 239, 19. 9. 2017).
1)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.
6)
§ 16 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9a)
Ú. v. EÚ L 137, 30. 5. 2007.
11)
§ 15 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2011 Z. z.
13a)
Ú. v. EÚ L 326, 24. 11. 2006.
16)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 136 ods. 2 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z.
18)
Príloha III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014) v platnom znení.
19)
Nariadenie (EÚ) č. 540/2014 v platnom znení.