Predpis bol zrušený predpisom 106/2018 Z. z.

29/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2015 do 19.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

29
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 20. decembra 2005
o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 113 a § 30 ods. 4, § 31 ods. 4, § 32 ods. 5, § 33 ods. 4, § 40 ods. 3, § 58 ods. 3, § 75 ods. 4, § 89 ods. 3 a § 103 ods. 6 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vzor a náležitosti tlačív používaných pri technických kontrolách podľa špecifikácie a charakteristických vlastností
(1)
Protokol o technickej kontrole vozidla1) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje údaje o druhu technickej kontroly, identifikačné údaje vozidla, diagnostické údaje, zistené chyby, závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách, údaje o čísle prideleného Osvedčenia o technickej kontrole a o čísle kontrolnej nálepky, identifikačné údaje o stanici technickej kontroly, identifikačné údaje o kontrolných technikoch, dátum vykonania technickej kontroly a čas vykonania posledného zápisu do Protokolu o technickej kontrole vozidla, údaje o lehote platnosti a zoznam kontrolných úkonov.
(2)
Tlačivo podľa odseku 1 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami červenej farby s odtieňom Pantone 1795 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „TK“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.
(3)
Vzor tlačiva Protokol o technickej kontrole vozidla je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Protokol o technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách2) obsahuje údaje o druhu kontroly, identifikačné údaje vozidla, technické údaje vozidla, zistené chyby, podklady použité na kontrolu vozidla a zistenie technických údajov vozidla, číslo protokolu o technickej kontrole vozidla, identifikačné údaje o pridelenom čísle stanice technickej kontroly, identifikačné údaje o kontrolných technikoch, dátum vykonania technickej kontroly a čas vykonania posledného zápisu do Protokolu o technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách.
(5)
Tlačivo podľa odseku 4 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v troch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami červenej farby s odtieňom Pantone 1795 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „TK“.
(6)
Vzor tlačiva Protokol o technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách je uvedený v prílohe č. 2.
(7)
Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí3) je tlačivo označené sériou SKB a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKB nasledujú série SKC až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje údaje o dopravcovi, identifikačné údaje o vozidle, údaje o nebezpečných veciach schválených na prepravu, číslo protokolu o technickej kontrole vozidla, identifikačné údaje o pridelenom čísle stanice technickej kontroly a o pridelenom čísle kontrolného technika, dátum vykonania technickej kontroly, čas vykonania posledného zápisu do Osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí a údaje o lehote platnosti.
(8)
Tlačivo podľa odseku 7 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4 s predtlačou v slovenskom jazyku a nemeckom jazyku. Lícna strana obsahuje ochranné prvky a pás s odtieňom ružovej farby Pantone 1777 U.
(9)
Vzor tlačiva Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí je uvedený v osobitnom predpise.3a)
(10)
Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia4) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje o vozidle, číslo protokolu o technickej kontrole vozidla, identifikačné údaje o pridelenom čísle stanice technickej kontroly a o pridelenom čísle kontrolného technika, dátum a čas vykonania technickej kontroly, údaje o lehote platnosti.
(11)
Tlačivo podľa odseku 10 je vyhotovené na papieri 95 g/m2 formátu A4 s predtlačou v anglickom jazyku. Lícna strana obsahuje ochranné prvky.
(12)
Vzor tlačiva Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia je uvedený v prílohe č. 4.
(13)
Osvedčenie o technickej kontrole5) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje o vozidle, údaje o evidenčnom čísle vozidla, údaje o sérii a evidenčnom čísle pridelenej kontrolnej nálepky, identifikačné údaje o pridelenom čísle stanice technickej kontroly, dátum vydania a údaje o lehote platnosti technickej kontroly.
(14)
Tlačivo podľa odseku 13 je vyhotovené na papieri 160 g/m2 s rozmermi 85 mm x 54 mm (± 1 mm) s predtlačou v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami s odtieňom červenej farby Pantone 1795 U. Lícna strana obsahuje ochrannú podtlač a hologram s rozoznávacou značkou štátu.
(15)
Vzor tlačiva Osvedčenie o technickej kontrole je uvedený v prílohe č. 5.
(16)
Ochranné prvky tlačív podľa odsekov 1, 4, 7, 10 a 13, ktorých špecifikácia a charakteristické vlastnosti nemôžu byť zverejnené, budú oznámené poverenej technickej službe technickej kontroly vozidiel v štádiu schvaľovania pred začatím ich výroby.
§ 2
Vzor a náležitosti kontrolnej nálepky používanej pri technických kontrolách podľa špecifikácie a charakteristických vlastností
(1)
Kontrolná nálepka6) na vnútorné použitie je označená sériou SKAi a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKAi nasledujú série SKBi až SKZi. Kontrolná nálepka na vonkajšie použitie je označená sériou SKAo a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKAo nasledujú série SKBo až SKZo. Kontrolná nálepka okrem tohto označenia obsahuje symbol Európskej únie s rozlišovacím znakom SR „SK“, symbol skratky technickej kontroly „TK“ a miesto na vyznačenie mesiaca a roka platnosti technickej kontroly.
(2)
Kontrolná nálepka podľa odseku 1 je vyhotovená z retroreflexnej fólie, ktorá musí mať kolorimetrické a fotometrické vlastnosti s ochrannými prvkami a prvkami spôsobujúcimi jej deštrukciu pri odlepení.
(3)
Vzor kontrolnej nálepky, jej náležitosti, špecifikácia a charakteristické vlastnosti sú uvedené v prílohe č. 6.
§ 3
Vzor a náležitosti pečiatky používanej pri technických kontrolách podľa špecifikácie
(1)
Pečiatka má okrúhly tvar a obsahuje nápis „STANICA TECHNICKEJ KONTROLY“, štvormiestne identifikačné číslo, názov obce alebo mesta, v ktorom má stanica technickej kontroly sídlo, a poradové číslo pečiatky.
(2)
Vzor pečiatky, jej náležitosti a špecifikácia sú uvedené v prílohe č. 7.
§ 4
Vzor a náležitosti tlačív používaných pri emisných kontrolách podľa špecifikácie a charakteristických vlastností
(1)
Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla7) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje údaje o druhu emisnej kontroly, identifikačné údaje vozidla, údaje o druhu pohonu vozidla, údaje o emisnom systéme vozidla, diagnostické údaje, zistené chyby, závery o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách, údaje o čísle prideleného Osvedčenia o emisnej kontrole a o čísle kontrolnej nálepky, identifikačné údaje o pracovisku emisnej kontroly, identifikačné údaje o technikovi emisnej kontroly a údaje o lehote platnosti.
(2)
Tlačivo podľa odseku 1 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami zelenej farby s odtieňom Pantone 348 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „EK“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.
(3)
Vzor tlačiva Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla je uvedený v prílohe č. 8.
(4)
Osvedčenie o emisnej kontrole8) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje o vozidle, údaje o evidenčnom čísle vozidla, údaje o sérii a evidenčnom čísle pridelenej kontrolnej nálepky, identifikačné údaje o pridelenom čísle pracoviska emisnej kontroly, dátum vydania a údaje o lehote platnosti emisnej kontroly.
(5)
Tlačivo podľa odseku 4 je vyhotovené na papieri 160 g/m2 s rozmermi 85 mm x 54 mm ( ± 1 mm) s predtlačou v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami s odtieňom zelenej farby Pantone 348 U. Lícna strana obsahuje ochrannú podtlač a hologram s rozoznávacou značkou štátu.
(6)
Vzor tlačiva Osvedčenie o emisnej kontrole je uvedený v prílohe č. 9.
(7)
Ochranné prvky tlačív podľa odsekov 1 a 4, ktorých špecifikácia a charakteristické vlastnosti nemôžu byť zverejnené, budú oznámené poverenej technickej službe emisnej kontroly motorových vozidiel v štádiu schvaľovania pred začatím ich výroby.
§ 5
Vzor a náležitosti kontrolnej nálepky používanej pri emisných kontrolách podľa špecifikácie a charakteristických vlastností
(1)
Kontrolná nálepka9) na vnútorné použitie je označená sériou SKAi a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKAi nasledujú série SKBi až SKZi. Kontrolná nálepka na vonkajšie použitie je označená sériou SKAo a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKAo nasledujú série SKBo až SKZo. Kontrolná nálepka okrem tohto označenia obsahuje symbol Európskej únie s rozlišovacím znakom SR „SK“, symbol skratky emisnej kontroly „EK“ a miesto na vyznačenie mesiaca a roka platnosti emisnej kontroly.
(2)
Kontrolná nálepka podľa odseku 1 je vyhotovená z retroreflexnej fólie, ktorá musí mať kolorimetrické a fotometrické vlastnosti s ochrannými prvkami a prvkami spôsobujúcimi jej deštrukciu pri odlepení.
(3)
Vzor kontrolnej nálepky, jej náležitosti, špecifikácia a charakteristické vlastnosti sú uvedené v prílohe č. 10.
§ 6
Vzor a náležitosti pečiatky používanej pri emisných kontrolách podľa špecifikácie
(1)
Pečiatka má okrúhly tvar a obsahuje nápis „PRACOVISKO EMISNEJ KONTROLY“, štvormiestne identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky.
(2)
Vzor pečiatky, jej náležitosti a špecifikácia sú uvedené v prílohe č. 11.
§ 7
Vzor a náležitosti tlačív používaných pri kontrolách originality podľa špecifikácie a charakteristických vlastností
(1)
Odborný posudok o kontrole originality vozidla10) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje údaje o prevádzkovateľovi vozidla, identifikačné údaje vozidla, závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách, údaje o sérii a čísle pridelenej kontrolnej nálepky, identifikačné údaje o pracovisku kontroly originality a identifikačné údaje o technikovi kontroly originality.
(2)
Tlačivo podľa odseku 1 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami modrej farby s odtieňom Pantone 2945 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „KO“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.
(3)
Vzor tlačiva Odborný posudok o kontrole originality vozidla je uvedený v prílohe č. 12.
(4)
Ochranné prvky tlačiva podľa odseku 1, ktorého špecifikácia a charakteristické vlastnosti nemôžu byť zverejnené, budú oznámené poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel v štádiu schvaľovania pred začatím ich výroby.
§ 7a
Vzor a náležitosti tlačív používaných pri umiestňovaní a upevňovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN alebo identifikačného čísla vozidla VIN podľa špecifikácie a charakteristických vlastností
(1)
Protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN10a) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje údaje o prevádzkovateľovi vozidla, vodičovi vozidla, identifikačné údaje vozidla, údaje o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN, identifikačné údaje o pracovisku kontroly originality a identifikačné údaje o technikovi kontroly originality.
(2)
Tlačivo je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami modrej farby s odtieňom Pantone 2945 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „KO“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.
(3)
Vzor tlačiva Protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN je uvedený v prílohe č. 12a.
(4)
Vzor tlačiva Protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN je uvedený v prílohe č. 12b.
(5)
Špecifikácia a charakteristické vlastnosti ochranných prvkov tlačiva podľa odseku 1 nesmú byť zverejnené.
§ 8
Vzor a náležitosti kontrolnej nálepky používanej pri kontrolách originality podľa špecifikácie a charakteristických vlastností
(1)
Kontrolná nálepka11) na vnútorné použitie je označená sériou SKAi a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKAi nasledujú série SKBi až SKZi. Kontrolná nálepka na vonkajšie použitie je označená sériou SKAo a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKAo nasledujú série SKBo až SKZo. Kontrolná nálepka okrem tohto označenia obsahuje symbol Európskej únie s rozlišovacím znakom SR „SK“, symbol skratky kontroly originality „KO“ a miesto na vyznačenie mesiaca a roka vykonania kontroly originality.
(2)
Kontrolná nálepka podľa odseku 1 je vyhotovená z retroreflexnej fólie, ktorá musí mať kolorimetrické a fotometrické vlastnosti s ochrannými prvkami a prvkami spôsobujúcimi jej deštrukciu pri odlepení.
(3)
Vzor kontrolnej nálepky, jej náležitosti, špecifikácia a charakteristické vlastnosti sú uvedené v prílohe č. 13.
§ 9
Vzor a náležitosti pečiatky používanej pri kontrolách originality podľa špecifikácie
(1)
Pečiatka má okrúhly tvar a obsahuje nápis „PRACOVISKO KONTROLY ORIGINALITY“, štvormiestne identifikačné číslo, názov obce alebo mesta, v ktorom má pracovisko kontroly originality sídlo, a poradové číslo pečiatky.
(2)
Vzor pečiatky, jej náležitosti a špecifikácia sú uvedené v prílohe č. 14.
§ 10
Vzor a náležitosti tlačív používaných pri montáži plynových zariadení podľa špecifikácie a charakteristických vlastností
(1)
Protokol o montáži plynového zariadenia LPG12) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje vozidla, označenie a údaje o schválenom plynovom zariadení LPG, zoznam komponentov plynového zariadenia vrátane homologizačných značiek, identifikačné údaje o pracovisku montáže plynového zariadenia, identifikačné údaje o technikoch montáže plynových zariadení, dátum vykonania montáže plynového zariadenia a čas vykonania posledného zápisu do Protokolu o montáži plynového zariadenia LPG.
(2)
Tlačivo podľa odseku 1 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami žltej farby s odtieňom Pantone 102 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „LPG“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.
(3)
Vzor tlačiva Protokol o montáži plynového zariadenia LPG je uvedený v prílohe č. 15.
(4)
Protokol o montáži plynového zariadenia CNG12) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje vozidla, označenie a údaje o schválenom plynovom zariadení CNG, zoznam komponentov plynového zariadenia CNG vrátane homologizačných značiek, identifikačné údaje o pracovisku montáže plynového zariadenia CNG, identifikačné údaje o technikoch montáže plynových zariadení, dátum vykonania montáže plynového zariadenia a čas vykonania posledného zápisu do Protokolu o montáži plynového zariadenia CNG.
(5)
Tlačivo podľa odseku 4 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami zelenej farby s odtieňom Pantone 348 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „CNG/LNG“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.
(6)
Vzor tlačiva Protokol o montáži plynového zariadenia CNG je uvedený v prílohe č. 16.
(7)
Protokol o montáži plynového zariadenia LNG12) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje vozidla, označenie a údaje o schválenom plynovom zariadení LNG, zoznam komponentov plynového zariadenia LNG vrátane homologizačných značiek, identifikačné údaje o pracovisku montáže plynového zariadenia LNG, identifikačné údaje o technikoch montáže plynových zariadení, dátum vykonania montáže plynového zariadenia a čas vykonania posledného zápisu do Protokolu o montáži plynového zariadenia LNG.
(8)
Tlačivo podľa odseku 7 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami zelenej farby s odtieňom Pantone 348 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis "CNG/LNG". Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR-B typ 47 OCR-B1.
(9)
Vzor tlačiva Protokol o montáži plynového zariadenia LNG je uvedený v prílohe č. 16a.
(10)
Protokol o montáži plynového zariadenia LPG retrofitný systém12) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje vozidla, označenie a údaje o schválenom plynovom zariadení LPG, číslo homologizácie retrofitného systému, zoznam komponentov plynového zariadenia LPG vrátane homologizačných značiek, identifikačné údaje o pracovisku montáže plynového zariadenia LPG, identifikačné údaje o technikoch montáže plynových zariadení, dátum vykonania montáže plynového zariadenia a čas vykonania posledného zápisu do Protokolu o montáži plynového zariadenia LPG retrofitný systém.
(11)
Tlačivo podľa odseku 10 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami žltej farby s odtieňom Pantone 102 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „LPGR“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.
(12)
Vzor tlačiva Protokol o montáži plynového zariadenia LPG retrofitný systém je uvedený v prílohe č. 17.
(13)
Protokol o montáži plynového zariadenia CNG retrofitný systém12) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje identifikačné údaje vozidla, označenie a údaje o schválenom plynovom zariadení CNG, číslo homologizácie retrofitného systému, zoznam komponentov plynového zariadenia CNG vrátane homologizačných značiek, identifikačné údaje o pracovisku montáže plynového zariadenia CNG, identifikačné údaje o technikoch montáže plynových zariadení, dátum vykonania montáže plynového zariadenia a čas vykonania posledného zápisu do Protokolu o montáži plynového zariadenia CNG retrofitný systém.
(14)
Tlačivo podľa odseku 13 je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami zelenej farby s odtieňom Pantone 348 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „CNGR“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.
(15)
Vzor tlačiva Protokol o montáži plynového zariadenia CNG retrofitný systém je uvedený v prílohe č. 18.
(16)
Ochranné prvky tlačív podľa odsekov 1, 4, 10 a 13, ktorých špecifikácia a charakteristické vlastnosti nemôžu byť zverejnené, budú oznámené poverenej technickej službe montáže plynových zariadení v štádiu schvaľovania pred začatím ich výroby.
§ 11
Vzor a náležitosti pečiatky používanej pri montáži plynových zariadení podľa špecifikácie
(1)
Pečiatka má okrúhly tvar a obsahuje nápis „PRACOVISKO MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ LPG“ alebo nápis „PRACOVISKO MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ NG“, štvormiestne identifikačné číslo, názov obce alebo mesta, v ktorom má pracovisko montáže plynových zariadení sídlo, a poradové číslo pečiatky.
(2)
Vzor pečiatky používanej pri montáži plynových zariadení LPG, jej náležitosti a špecifikácia sú uvedené v prílohe č. 19.
(3)
Vzor pečiatky používanej pri montáži plynových zariadení NG, jej náležitosti a špecifikácia sú uvedené v prílohe č. 20.
§ 12
Vzor označenia stanice technickej kontroly
Označenie stanice technickej kontroly13) zodpovedá farebnému vyhotoveniu kontrolnej nálepky. Vzor označenia stanice technickej kontroly a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 21.
§ 12a
Vzor označenia stanice technickej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením
Vzor označenia stanice technickej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 21a.
§ 13
Vzor označenia pracoviska emisnej kontroly
Označenie pracoviska emisnej kontroly14) zodpovedá farebnému vyhotoveniu kontrolnej nálepky. Vzor označenia pracoviska emisnej kontroly a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 22.
§ 13a
Vzor označenia pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením
Vzor označenia pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní monitorovacím záznamovým zariadením a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 22a.
§ 14
Vzor označenia pracoviska kontroly originality
Označenie pracoviska kontroly originality15) zodpovedá farebnému vyhotoveniu kontrolnej nálepky. Vzor označenia pracoviska kontroly originality a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 23.
§ 15
Vzor označenia pracoviska montáže plynových zariadení
(1)
Vzor označenia pracoviska montáže plynových zariadení LPG16) a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 24.
(2)
Vzor označenia pracoviska montáže plynových zariadení NG16) a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 25.
Vzor a náležitosti preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor
§ 16
Preukaz kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor
(1)
Preukaz kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor (ďalej len „preukaz kontrolóra“) vydáva orgán štátneho odborného dozoru (ďalej len „orgán ŠOD“) podľa § 103 ods. 3 zákona poverenej osobe podľa § 103 ods. 1 písm. a) a b) zákona.
(2)
Preukaz kontrolóra je doklad bledozelenej farby s rozmermi 101 mm x 70 mm vyhotovený z ofsetového papiera potlačeného jemným rastrom bledozelenej farby, zaliaty do plastovej fólie.
(3)
Vzor preukazu kontrolóra je uvedený v prílohe č. 26.
§ 17
Náležitosti preukazu kontrolóra
(1)
Na prednej strane preukazu kontrolóra v ľavom hornom rohu je vyznačený priestor na prilepenie fotografie s podobou držiteľa preukazu kontrolóra s rozmermi 30 mm x 35 mm, v pravej hornej časti obsahuje holografickú nálepku zasahujúcu aj na tlačivo preukazu. Holografická nálepka obsahuje zobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky.
(2)
Pod fotografiou je uvedený text „Preukaz č.“ a evidenčné číslo tvoriace štvorčíslie, ďalej je vyznačený kruh na umiestnenie odtlačku pečiatky vydávajúceho orgánu a vyznačené miesto na podpis oprávnenej osoby.
(3)
Vedľa fotografie je veľkými písmenami uvedený nadpis v čiernej farbe „SLOVENSKÁ REPUBLIKA, MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR“, štátny znak Slovenskej republiky, nadpis „PREUKAZ KONTROLÓRA“, pod ktorým sú vyznačené riadky na uvedenie údajov o držiteľovi: priezvisko, titul, meno, orgán ŠOD, dátum vydania a platnosť preukazu kontrolóra.
Tmavozelený nadpis „PREUKAZ KONTROLÓRA“ tvorí pozadie oboch strán preukazu kontrolóra.
(4)
V dolnej časti je uvedený čiernymi písmenami text „POVERENÉHO VYKONÁVAŤ“ (pre štátnych zamestnancov ministerstva „hlavný štátny odborný dozor“ a pre štátnych zamestnancov krajských a obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie „štátny odborný dozor“) „nad dodržiavaním zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie na území“ (vyplní sa podľa správy územia, ktorá prislúcha príslušnému orgánu ŠOD, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu).
(5)
Na zadnej strane preukazu kontrolóra je čiernymi písmenami uvedený text, ktorý vymedzuje oprávnenia poverenej osoby pri výkone štátneho odborného dozoru podľa § 104 zákona.
§ 17a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. februára 2015
(1)
Protokoly o technickej kontrole a Protokoly o emisnej kontrole motorového vozidla podľa doterajších predpisov možno vydávať do vyčerpania ich skladových zásob, najneskôr do 31. decembra 2015.
(2)
Protokoly o montáži plynového zariadenia CNG podľa doterajších predpisov možno vydávať do vyčerpania ich skladových zásob, najneskôr do 31. decembra 2018.
(3)
Pečiatky pracoviska montáže plynových zariadení CNG podľa doterajších predpisov sa považujú za rovnocenné s pečiatkami pracoviska montáže plynových zariadení NG; tieto pečiatky možno používať až do ich výmeny poverenou technickou službou plynových zariadení, najneskôr do 31. decembra 2016.
(4)
Označenie pracoviska montáže plynových zariadení CNG podľa doterajších predpisov sa považuje za rovnocenné s označením pracoviska montáže plynových zariadení NG; toto označenie možno používať najneskôr do 31. decembra 2016.
§ 18
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2006.
Pavol Prokopovič v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA Protokol o technickej kontrole vozidla
Príloha č. 2 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA Protokol o technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách
Príloha č. 4 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA
Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia
Príloha č. 5 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA
Osvedčenie o technickej kontrole
Príloha č. 6 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR KONTROLNEJ NÁLEPKY, JEJ NÁLEŽITOSTI, ŠPECIFIKÁCIA A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI
Príloha č. 7 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR PEČIATKY POUŽÍVANEJ PRI TECHNICKÝCH KONTROLÁCH, JEJ NÁLEŽITOSTI A ŠPECIFIKÁCIA
Príloha č. 8 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla
Príloha č. 9 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA Osvedčenie o emisnej kontrole
Príloha č. 10 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR KONTROLNEJ NÁLEPKY, JEJ NÁLEŽITOSTI, ŠPECIFIKÁCIA A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI
Príloha č. 11 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR PEČIATKY POUŽÍVANEJ PRI EMISNÝCH KONTROLÁCH, JEJ NÁLEŽITOSTI A ŠPECIFIKÁCIA
Príloha č. 12 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA Odborný posudok o kontrole originality vozidla
Príloha č. 12a k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA
Protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN
Príloha č. 12b k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA
Protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN
Príloha č. 13 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR KONTROLNEJ NÁLEPKY, JEJ NÁLEŽITOSTI, ŠPECIFIKÁCIA A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI
Príloha č. 14 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR PEČIATKY POUŽÍVANEJ PRI KONTROLÁCH ORIGINALITY, JEJ NÁLEŽITOSTI A ŠPECIFIKÁCIA
Príloha č. 15 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA
Protokol o montáži plynového zariadenia LPG
Príloha č. 16 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA
Protokol o montáži plynového zariadenia CNG
Príloha č. 16a k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA
Protokol o montáži plynového zariadenia LNG
Príloha č. 17 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA
Protokol o montáži plynového zariadenia LPG retrofitný systém
Príloha č. 18 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA
Protokol o montáži plynového zariadenia CNG retrofitný systém
Príloha č. 19 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR PEČIATKY POUŽÍVANEJ PRI MONTÁŽI PLYNOVÝCH ZARIADENÍ LPG, JEJ NÁLEŽITOSTI A ŠPECIFIKÁCIA
Príloha č. 20 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR PEČIATKY POUŽÍVANEJ PRI MONTÁŽI PLYNOVÝCH ZARIADENÍ NG, JEJ NÁLEŽITOSTI A ŠPECIFIKÁCIA
Príloha č. 21 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR OZNAČENIA STANICE TECHNICKEJ KONTROLY
Príloha č. 21a k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR OZNAČENIA STANICE TECHNICKEJ KONTROLY O MONITOROVANÍ MONITOROVACÍM ZÁZNAMOVÝM ZARIADENÍM
Obrázok 01
Výška označenia je minimálne 300 mm a šírka označenia je minimálne 200 mm.
Označenie sa umiestňuje pri vstupe na kontrolnú linku a pri výstupe z kontrolnej linky stanice technickej kontroly z obidvoch strán.
Príloha č. 22 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR OZNAČENIA PRACOVISKA EMISNEJ KONTROLY
Príloha č. 22a k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR OZNAČENIA PRACOVISKA EMISNEJ KONTROLY O MONITOROVANÍ MONITOROVACÍM ZÁZNAMOVÝM ZARIADENÍM
Obrázok 02
Výška označenia je minimálne 300 mm a šírka označenia je minimálne 200 mm.
Označenie sa umiestňuje pri vstupe na pracovisko emisnej kontroly, prípadne pri výstupe z pracoviska emisnej kontroly z obidvoch strán.
Príloha č. 23 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR OZNAČENIA PRACOVISKA KONTROLY ORIGINALITY
Príloha č. 24 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR OZNAČENIA PRACOVISKA MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ LPG
Príloha č. 25 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR OZNAČENIA PRACOVISKA MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ NG
Príloha č. 26 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
1)
§ 52 ods.1 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
3)
3a)
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení.
4)
5)
10)
10a)
§ 85b ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 307/2009 Z. z.
13)
14)
15)
16)