280/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.04.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

280
ZÁKON
z 21. apríla 2006
o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
získavanie povinnej základnej kvalifikácie vodičov (ďalej len „základná kvalifikácia“),
b)
pravidelný výcvik vodičov (ďalej len „pravidelný výcvik“).
(2)
Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov verejnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Základné ustanovenia
(1)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného výcviku podľa tohto zákona sa vzťahuje na vodičov vozidiel1)
a)
nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, CE, C1, C1E alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné, a
b)
osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, DE, D1, D1E alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na vodiča, ktorý je štátnym občanom
a)
Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska (ďalej len „členský štát“), alebo
b)
nečlenského štátu, ak je zamestnancom dopravcu so sídlom v členskom štáte alebo ak dopravca so sídlom v členskom štáte využíva jeho služby na základe inej ako pracovnej zmluvy.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na prepravy uskutočňované na pozemných komunikáciách určených na všeobecné užívanie.2)
(4)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vodičov
a)
vozidiel s maximálnou povolenou rýchlosťou do 45 km/h,
b)
vozidiel používaných ozbrojenými silami Slovenskej republiky, útvarmi civilnej ochrany obyvateľstva, finančnou správou, Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou, Hasičským a záchranným zborom, Záchrannou zdravotnou službou, dobrovoľným hasičským zborom obce, Horskou záchrannou službou, Zborom väzenskej a justičnej stráže, keď sa takáto preprava uskutočňuje v dôsledku plnenia úloh, ktorými sú tieto služby poverené,
c)
vozidiel, ktoré sa na účely technického vývoja, opravy alebo údržby podrobujú testom, nových vozidiel a prestavaných vozidiel, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky,
d)
vozidiel, v ktorých prípade sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo D1 a s ktorými personál údržby jazdí bez cestujúcich do a zo strediska údržby nachádzajúceho sa v blízkosti najbližšej technickej základne, ktorú využíva prevádzkovateľ dopravy za predpokladu, že vedenie vozidla nie je hlavnou činnosťou vodiča,
e)
vozidiel používaných v prípadoch núdze alebo určených na plnenie záchranných úloh vrátane vozidiel používaných pri nekomerčnej preprave humanitárnej pomoci, špecializovaných vozidiel používaných výlučne na lekárske účely,
f)
vozidiel používaných pri vykonávaní vodičských kurzov, skúšok z vedenia motorových vozidiel, kurzov základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku za predpokladu, že sa vozidlá súčasne nepoužívajú na komerčnú prepravu tovaru alebo cestujúcich,
g)
vozidiel používaných pri nekomerčnej preprave osôb alebo tovaru,
h)
vozidiel prepravujúcich materiál, zariadenie alebo stroje, ktoré má vodič použiť počas výkonu práce v rámci svojho zamestnania alebo povolania, ak vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou,
i)
vozidiel používaných alebo prenajímaných bez vodiča poľnohospodárskymi, záhradníckymi, lesníckymi, chovateľskými alebo rybárskymi podnikmi na prepravu tovaru ako súčasť ich podnikateľskej činnosti v okruhu do 50 kilometrov od základne podniku, ktorý vozidlo vlastní, prenajíma alebo používa na základe lízingu a za predpokladu, že vedenie takéhoto vozidla nie je hlavnou činnosťou vodiča.
Systém základnej kvalifikácie
§ 3
Základná kvalifikácia
(1)
Základnou kvalifikáciou je úroveň vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej na bezpečné vedenie vozidla, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny podľa § 2 ods. 1. Základnej kvalifikácii sa môžu podrobiť aj žiadatelia o získanie vodičského oprávnenia skupín podľa § 2 ods. 1, ktorí sú zapísaní v autoškole vo vodičskom kurze.2aa)
(2)
Základnú kvalifikáciu podľa tohto zákona môže získať vodič, ktorý je štátnym občanom
a)
členského štátu a má pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
tretieho štátu a
1.
na území Slovenskej republiky má sídlo dopravca, ktorého je zamestnancom alebo ktorý využíva jeho služby na základe inej ako pracovnej zmluvy, alebo
2.
pracovné povolenie mu vydal orgán Slovenskej republiky.
(3)
Povinnosť získať základnú kvalifikáciu sa nevzťahuje na vodičov, ktorí získali vodičské oprávnenie
a)
do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. b), a
b)
do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. a).
(4)
Vodič môže viesť vozidlo nákladnej dopravy
a)
po dovŕšení veku 18 rokov, ak
1.
je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 2 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C alebo skupiny CE,
2.
je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C1 alebo skupiny C1E,
b)
po dovŕšení veku 21 rokov, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C alebo skupiny CE.
(5)
Vodič môže viesť vozidlo osobnej dopravy
a)
po dovŕšení veku 21 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie
1.
skupiny D alebo skupiny DE určené na prepravu cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa autobusovej linky je kratšia ako 50 km a ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3,
2.
skupiny D1 alebo skupiny D1E, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3,
b)
po dovŕšení veku 18 rokov, ak ide o vozidlo podľa písmena a) druhého bodu, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 2,
c)
po dovŕšení veku 20 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny DE, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 2,
d)
po dovŕšení veku 23 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny DE, a je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3.
(6)
Ak sú zachované vekové limity podľa odseku 4, vodič nákladného vozidla, ktorý je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii oprávňujúceho viesť vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie jednej skupiny, nie je povinný získať iné osvedčenie o základnej kvalifikácii na vedenie nákladného vozidla, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie inej skupiny. To isté sa vzťahuje aj na vodiča vozidla osobnej dopravy podľa odseku 5.
(7)
Vodič nákladného vozidla, ktorý je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii, ak rozšíri alebo zmení svoju činnosť tak, aby mohol prepravovať aj osoby, nemusí opakovať spoločnú časť kurzov základnej kvalifikácie, ale len časti špecifické pre novú základnú kvalifikáciu. To isté sa vzťahuje aj na vodiča vozidla osobnej dopravy podľa odseku 5.
§ 4
Kurzy základnej kvalifikácie
(1)
Kurzy základnej kvalifikácie vykonáva autoškola alebo iná osoba registrovaná na vykonávanie takýchto kurzov (ďalej len „prevádzkovateľ školiaceho strediska“) na okresnom úrade v sídle kraja.
(2)
Kurzy základnej kvalifikácie tvorí výučba teórie a praktické jazdy; ich rozsah a obsah sú uvedené v prílohe č. 1 oddieloch 1 až 3. V kurzoch základnej kvalifikácie môže byť časť výučby teórie nahradená prostredníctvom informačných technológií (ďalej len „e-learning“) a praktická zručnosť nahradená na výkonnom trenažéri v rozsahu podľa prílohy č. 1 oddielu 2 a 3.
(3)
V rámci kurzov základnej kvalifikácie sa vykonávajú aj kurzy prvej pomoci podľa osobitného predpisu;2a) to neplatí, ak vodič takýto kurz absolvoval v rámci výcviku na získanie príslušného vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch pred začatím kurzu základnej kvalifikácie.
(4)
Praktické jazdy sa uskutočňujú
a)
v cestnej premávke v zastavanej časti a mimo zastavanej časti obce, na cestách pre motorové vozidlá a na diaľniciach v podmienkach rôznej hustoty cestnej premávky alebo
b)
na špeciálnom autocvičisku; technické požiadavky sú uvedené v prílohe č. 1a.
(5)
Po ukončení kurzu základnej kvalifikácie prevádzkovateľ školiaceho strediska vydá vodičovi potvrdenie o ukončení kurzu, ktoré obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum a miesto narodenia, rozsah skupín vodičského oprávnenia a štátne občianstvo.
(6)
Ak kurz základnej kvalifikácie vykonáva autoškola, kurz základnej kvalifikácie sa môže vykonať súbežne alebo môže byť súčasťou vodičského kurzu v autoškole. Ak je kurz základnej kvalifikácie súčasťou vodičského kurzu, učebná osnova vodičského kurzu musí obsahovať aj učebnú osnovu kurzu základnej kvalifikácie v rozsahu a obsahu uvedenom v prílohe č. 1.
(7)
Prevádzkovateľ školiaceho strediska alebo ním poverená osoba hlási príslušnému okresnému úradu v sídle kraja začatie a ukončenie kurzu základnej kvalifikácie, a to najneskôr do dvoch hodín od jeho začatia a ukončenia. Hlásenie sa zasiela prostredníctvom jednotného informačného systému vydávania kvalifikačných kariet vodiča (ďalej len „informačný systém“), ktoré musí obsahovať
a)
názov a sídlo školiaceho strediska,
b)
adresu schválených prevádzkových priestorov, v ktorých sa kurzy základnej kvalifikácie vykonávajú,
c)
dátum začatia a ukončenia kurzu, deň a hodinu vykonávania výučby teórie, a praktickej jazdy alebo praktickej zručnosti,
d)
menný zoznam účastníkov kurzu s uvedením ich mena, priezviska, titulu, adresy bydliska, dátumu a miesta narodenia, štátneho občianstva, skupiny vodičského oprávnenia.
(8)
Kurz základnej kvalifikácie u osoby, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, musí prebiehať v jazyku, ktorý ovláda, prostredníctvom simultánneho tlmočenia;3c) to neplatí pre osobu, ktorá je štátnym občanom Českej republiky. Náklady súvisiace s tlmočením znáša prevádzkovateľ školiaceho strediska, ak sa prevádzkovateľ školiaceho strediska s takouto osobou nedohodnú inak.
(9)
Kurz základnej kvalifikácie musí byť ukončený najneskôr do jedného roka od jeho začatia.
§ 4a
Požiadavky na registráciu
(1)
Okresný úrad v sídle kraja zaregistruje žiadateľa na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ preukáže, že
a)
je držiteľom osvedčenia o živnostenskom oprávnení,3)
b)
zaplatil správny poplatok,3a)
c)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
je bezúhonný; pri právnickej osobe sa bezúhonnosť vzťahuje na osobu, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby,
e)
spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti3d)a
f)
nie je zodpovedným zástupcom v inom školiacom stredisku registrovanom podľa tohto zákona.
(2)
Žiadateľ o registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie musí k písomnej žiadosti doložiť
a)
plán na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie, v ktorom uvedie organizáciu a rozsah výučby a výcviku vrátane najväčšieho počtu účastníkov v jednotlivých kurzoch, jednotlivé učebné predmety a spôsob vykonania výučby a výcviku vrátane zodpovedajúcich učebných materiálov,
b)
zoznam lektorov, ktorý obsahuje meno, priezvisko lektorov; prílohou zoznamu sú originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov preukazujúcich odborné predpoklady a prax lektorov, ktorí majú:
1.
stredné vzdelanie s maturitnou skúškou v odboroch súvisiacich s ekonomikou a prevádzkou cestnej dopravy a minimálne päť rokov praxe v danom odbore alebo
2.
vysokoškolské vzdelanie súvisiace s ekonomikou a prevádzkou cestnej dopravy a minimálne päť rokov praxe v danom odbore,
3.
stredné vzdelanie s maturitnou skúškou v odboroch odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 oddielu 1 a minimálne päť rokov praxe v danom odbore alebo
4.
vysokoškolské vzdelanie v odboroch odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 oddielu 1 a minimálne päť rokov praxe v danom odbore,
5.
inštruktorské oprávnenie,3b) ak ide o vykonávanie praktických jázd a minimálne päť rokov praxe v danom odbore,
c)
doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom miestnosti ako učebne zodpovedajúcej všeobecným stavebno-technickým požiadavkám na pobytové miestnosti a požiadavkám ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 11h písm. f), a požiadavkám podľa osobitného predpisu,3e)
d)
doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom výcvikových vozidiel, ktoré zodpovedajú skupine vodičského oprávnenia a zodpovedajú požiadavkám ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom a ktoré sú vybavené identifikačným zariadením výcvikového vozidla podľa osobitného predpisu;3f) počet výcvikových vozidiel je primeraný počtu účastníkov v kurze,
e)
údaje o kontrolnom systéme na sledovanie súladu výučby a výcviku s plánom podľa písmena a),
f)
údaje žiadateľa, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,5d) a ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
g)
meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedným zástupcom školiaceho strediska,
h)
identifikačné údaje o žiadateľovi a to:
1.
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, obchodné meno, adresa miesta podnikania, identifikačné číslo organizácie3g) (ďalej len „identifikačné číslo“) a daňové registračné číslo,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a identifikačné číslo a ak ide o obchodnú spoločnosť alebo družstvo, obchodné meno, adresu sídla, daňové registračné číslo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
i)
doklad o vzniku pracovnoprávneho vzťahu s lektormi, okrem prípadu, ak lektori prevádzkujú živnosť podľa osobitného predpisu;3h) a ak ide o inštruktorov podľa odseku 2 písm. b) piateho bodu, pracovnú zmluvu a doklad o ich prihlásení do Sociálnej poisťovne,
j)
doklad preukazujúci vlastníctvo autocvičiska alebo nájom autocvičiska.3i)
(3)
Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu.
(4)
Registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie je možné udeliť samostatne alebo spoločne podľa druhu dopravy uvedenej v § 2 ods. 1. Údaje o udelenej registrácii školiaceho strediska sa zapisujú prostredníctvom informačného systému.
(5)
Ak sa má prevádzkovať školiace stredisko prostredníctvom zodpovedného zástupcu,3j) v žiadosti sa uvedú aj identifikačné údaje zodpovedného zástupcu, a to meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;3k) ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace a pracovná zmluva uzavretá s osobou, ktorá bude funkciu zodpovedného zástupcu vykonávať. Zodpovedný zástupca musí spĺňať podmienky podľa odseku 1 písm. c) až f). Školiace stredisko možno prevádzkovať len prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorý nie je zároveň zodpovedným zástupcom alebo inštruktorom v inej autoškole alebo školiacom stredisku; to neplatí pre zodpovedného zástupcu, ak vykonáva činnosť inštruktora v autoškolách alebo v školiacich strediskách prevádzkovaných tou istou osobou.
(6)
Prevádzkovateľ školiaceho strediska môže požiadať okresný úrad v sídle kraja, ktorý rozhodol o registrácii školiaceho strediska, o zriadenie jednej prevádzky alebo viacerých prevádzok, ktorou sa rozumie priestor na prevádzkovanie, ktorý nie je zároveň sídlom prevádzkovateľa školiaceho strediska. Prevádzku školiaceho strediska možno zriadiť len na mieste, ktoré je v územnej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, ktorý vydal registráciu školiaceho strediska. Prevádzka školiaceho strediska musí spĺňať požiadavky podľa § 11h písm. f).
(7)
Výcvikové vozidlá používané na praktický výcvik a praktickú zručnosť musia spĺňať podmienky ustanovené pre vozidlá používané na skúškach z vedenia motorového vozidla podľa osobitného predpisu.3l) Motorové vozidlá používané ako výcvikové vozidlá musia mať údaj o výcvikovom vozidle zaznamenaný v osvedčení o evidencii časť II. Premiestňovať výcvikové vozidlá na zabezpečenie kurzov podľa tohto zákona a na zabezpečenie kurzov podľa osobitného predpisu3m) možno iba medzi školiacimi strediskami a medzi autoškolami, ktoré prevádzkuje tá istá osoba.
(8)
Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o registrácii školiaceho strediska, vydá žiadateľovi rozhodnutie o registrácii školiaceho strediska a oznámi registráciu školiaceho strediska miestne príslušnému živnostenskému úradu.
(9)
Rozhodnutie o registrácii školiaceho strediska obsahuje
a)
obchodné meno prevádzkovateľa školiaceho strediska,
b)
identifikačné číslo prevádzkovateľa školiaceho strediska,
c)
sídlo podnikania prevádzkovateľa školiaceho strediska,
d)
adresu prevádzok školiaceho strediska vrátane ich učební na vykonávanie kurzov,
e)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu školiaceho strediska,
f)
rozsah registrácie podľa druhu dopravy,
g)
evidenčné čísla výcvikových vozidiel používaných v kurzoch,
h)
menný zoznam lektorov a inštruktorov podľa výučby teoretickej časti a praktickej časti.
(10)
Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie sa neudelí, ak žiadateľ alebo štatutárny orgán žiadateľa bol
a)
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a trest nebol zahladený,
b)
právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou alebo s poskytovaním služieb zákazníkom a trest nebol zahladený alebo
c)
ak mu bola v posledných piatich rokoch právoplatne zrušená registrácia na vykonávanie kurzov podľa tohto zákona.
§ 4b
Povinnosti prevádzkovateľa školiaceho strediska
(1)
Prevádzkovateľ školiaceho strediska je povinný
a)
počas celej doby platnosti registrácie dodržiavať požiadavky podľa § 4a, rozsah registrácie, plniť podmienky uvedené v rozhodnutí o registrácii a zabezpečiť činnosť školiaceho strediska prostredníctvom schválených priestorov, vozidiel a lektorov,
b)
nepretržite disponovať schválenými priestormi a vozidlami počas celej doby platnosti registrácie,
c)
mať v prevádzkových priestoroch školiaceho strediska platné rozhodnutie o registrácii školiaceho strediska, doklady podľa § 4a ods. 1 a 2 a dokumentáciu zaznamenávajúcu priebeh kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku,
d)
zaslať hlásenie o začatí a o ukončení kurzu základnej kvalifikácie podľa § 4 ods. 7 a hlásenie o začatí a ukončení kurzu pravidelného výcviku podľa § 9 ods. 4,
e)
vydať po ukončení kurzu základnej kvalifikácie alebo kurzu pravidelného výcviku potvrdenie tomu, kto absolvoval kurz podľa tohto zákona a vykonávacieho predpisu,
f)
udržiavať výcvikové vozidlo v prevádzkyschopnom stave, s platným osvedčením o evidencii časť I, platným osvedčením o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola a platným osvedčením o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola, ak tejto kontrole podlieha,
g)
plniť podmienku bezúhonnosti počas celej doby platnosti registrácie,
h)
oznámiť okresnému úradu v sídle kraja všetky zmeny týkajúce sa požiadaviek podľa § 4a a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní odo dňa, keď k nim došlo; ak oznámením dôjde k zmene údajov uvedených rozhodnutí o registrácií školiaceho strediska podľa § 4a ods. 9, súčasťou oznámenia je aj žiadosť o zmenu v registrácii školiaceho strediska,
i)
zamestnávať inštruktorov v pracovnom pomere.
(2)
Prevádzkovateľ školiaceho strediska je ďalej povinný zabezpečiť
a)
vykonanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku podľa tohto zákona, vykonávacieho predpisu a plánu na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku,
b)
vykonanie výučby teórie v schválenej učebni pre kurzy, ktorá zodpovedá požiadavkám ustanoveným vo vykonávacom predpise a prostredníctvom schválených lektorov, pričom schválená kapacita učebne nesmie byť prekročená,
c)
vykonanie praktickej jazdy a praktickej zručnosti len na území Slovenskej republiky, prostredníctvom schválených lektorov, ktorí majú udelené platné inštruktorské oprávnenie, a na schválenom vozidle, ktoré zodpovedá skupine vodičského oprávnenia, druhu dopravy a požiadavkám ustanoveným vo vykonávacom predpise,
d)
aby bolo výcvikové vozidlo označené ustanoveným spôsobom podľa vykonávacieho predpisu počas vykonania praktickej jazdy a praktickej zručnosti,
e)
bezodkladné vedenie dokumentácie zaznamenávajúcej priebeh kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku a údajov zodpovedajúcich skutočnosti,
f)
aby identifikačné zariadenie nebolo premiestnené do iného vozidla alebo na iné miesto, ktoré nezodpovedá vozidlu alebo miestu jeho schválenia či prevádzky školiaceho strediska,
g)
uchránenie identifikačného prvku proti použitiu inou osobou,
h)
zaznamenanie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku lektora na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla a učebne len prostredníctvom identifikačného prvku prideleného lektorovi, ktorý vykonáva túto výučbu a výcvik,
i)
zaznamenanie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku účastníka kurzu na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla a učebne len prostredníctvom identifikačného prvku prideleného účastníkovi kurzu, ktorý sa zúčastňuje na tejto výučbe a výcviku,
j)
zaznamenanie začiatku a konca výučby a výcviku kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla a učebne a len počas fyzickej prítomnosti účastníka kurzu, ktorý je povinný zúčastniť sa na celej zaznamenanej výučbe a celom zaznamenanom výcviku; bez fyzickej prítomnosti účastníka kurzu nie je možné zaznamenať ani časť výučby a výcviku,
k)
zaznamenanie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla a učebne umiestneného len v zodpovedajúcom vozidle, učebni alebo na mieste jeho schválenia či prevádzky školiaceho strediska,
l)
aby počas vykonávania kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku mal účastník kurzu pri sebe doklad totožnosti,
m)
preukázateľne prideliť každému účastníkovi kurzu prístupové údaje do cestného informačného systému s rozhraním zobrazujúcim zaznamenanú výučbu a výcvik účastníka kurzu, ak uvedie svoju emailovú adresu, na ktorú mu budú tieto prístupové údaje zaslané.
§ 4c
Zrušenie registrácie
(1)
Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku, ak prevádzkovateľ školiaceho strediska
a)
požiada o zrušenie registrácie,
b)
napriek upozorneniu orgánu štátneho odborného dozoru opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie mu už bola uložená pokuta správnym orgánom, počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty,
c)
poruší niektorú z povinností ustanovených v § 4b ods. 1 písm. a), b), e) a g),
d)
poruší niektorú z povinností ustanovených v § 4b ods. 2 písm. f) až k) za účelom klamlivej identifikácie účastníka kurzu alebo lektora,
e)
získal registráciu na základe nepravdivých údajov.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja zruší osvedčenie o základnej kvalifikácii, osvedčenie o pravidelnom výcviku a kvalifikačnú kartu vodiča, ak sa štátnym odborným dozorom zistí, že vodič neabsolvoval kurz základnej kvalifikácie alebo kurz pravidelného výcviku v rozsahu podľa tohto zákona, vykonávacieho predpisu alebo plánu na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie alebo kurzov pravidelného výcviku.
(3)
Ak bola zrušená registrácia školiaceho strediska z dôvodov podľa odseku 1 písm. b), c), d) alebo písm. e), žiadateľ sa môže, ak spĺňa podmienky podľa § 4a, opakovane stať prevádzkovateľom školiaceho strediska alebo zodpovedným zástupcom najskôr po uplynutí piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie školiaceho strediska.
(4)
Okresný úrad v sídle kraja oznámi zrušenie registrácie školiaceho strediska miestne príslušnému živnostenskému úradu.
§ 4d
Zánik registrácie
Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie zaniká
a)
zrušením registrácie,
b)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho prevádzkovateľa školiaceho strediska, ktorý je fyzickou osobou, alebo
c)
zánikom prevádzkovateľa školiaceho strediska, ktorý je právnickou osobou.
§ 5
Skúška
(1)
Skúška sa vykonáva po skončení kurzov základnej kvalifikácie, najneskôr do šiestich mesiacov od jeho ukončenia vrátane opakovanej skúšky.
(2)
O obsahu a výsledku skúšky sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie. Protokol o vykonaní skúšky je spolu s dokumentáciou o priebehu kurzov a skúšky súčasťou registratúry okresného úradu v sídle kraja; lehota uloženia je päť rokov.
§ 6
Skúšobná komisia
(1)
Skúšobnú komisiu zostavuje a vykonávanie skúšok zabezpečuje okresný úrad v sídle kraja.
(2)
V každom kraji je jedna päťčlenná skúšobná komisia, ktorá je zložená zo zamestnancov okresného úradu v sídle kraja a zo zástupcov Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl a združení dopravcov. Jej predsedom je zamestnanec okresného úradu v sídle kraja. Skúšobná komisia je spôsobilá na vyhodnotenie testu, ak má najmenej troch súčasne prítomných členov.
(3)
Ak sa záverečná skúška vykonáva v inom ako v slovenskom jazyku, školiace stredisko, v ktorom prebiehal kurz základnej kvalifikácie podľa § 4 ods. 8, je povinné pri oznámení výsledku záverečnej skúšky zabezpečiť pre skúšobnú komisiu simultánne tlmočenie. Osoba, ktorá bude vykonávať simultánne tlmočenie, nie je členom skúšobnej komisie.
§ 7
Osvedčenie o základnej kvalifikácii
(1)
Potvrdením o získaní základnej kvalifikácie je osvedčenie o základnej kvalifikácii, ktoré vydáva vodičovi okresný úrad v sídle kraja na základe protokolu o vykonaní skúšky podľa § 5, potvrdenia o ukončení kurzu základnej kvalifikácie a písomnej žiadosti, ktorá obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu, číslo, dátum a miesto vydania vodičského preukazu, platné skupiny vodičského oprávnenia a podpis; osvedčenie o základnej kvalifikácii obsahuje tieto údaje:
a)
meno a priezvisko vodiča,
b)
dátum a miesto narodenia vodiča,
c)
označenie toho, kto ho vydal,
d)
rozsah základnej kvalifikácie,
e)
dátum a miesto vydania,
f)
meno, priezvisko a podpis vedúceho príslušného organizačného útvaru pre úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu v sídle kraja,
g)
odtlačok úradnej pečiatky okresného úradu v sídle kraja,
h)
štátne občianstvo vodiča,
i)
číslo vodičského preukazu,
j)
platnosť osvedčenia.
(2)
Osvedčenie o riadnej základnej kvalifikácii sa vydáva na základe účasti v kurzoch základnej kvalifikácie, ktorých obsahom musia byť všetky oblasti uvedené prílohe č. 1 oddiele 1, a po vykonaní skúšky, ktorej obsahom sú oblasti uvedené v prílohe č. 1 oddiele 2 bode 2.1.
(3)
Osvedčenie o zrýchlenej základnej kvalifikácii sa vydáva na základe účasti v kurzoch základnej kvalifikácie, ktorých obsahom sú všetky oblasti uvedené v prílohe č. 1 oddiele 1, a po vykonaní skúšky, ktorej obsahom sú oblasti uvedené v prílohe č. 1 oddiele 3, aby sa zistilo, či vodič má vo všetkých oblastiach úroveň vedomostí a zručností požadovaných v prílohe č. 1 oddiele 1.
(4)
Skúšobná komisia oslobodí od povinnosti zúčastniť sa kurzov základnej kvalifikácie toho, kto sa preukáže vysvedčením o ukončení učebného alebo študijného odboru v celom rozsahu odborných tém a praktického výcviku. Ak sa vysvedčením preukáže len absolvovanie odborných tém teoretickej časti základného výcviku, potom sa praktickému výcviku musí podrobiť aj tento žiadateľ.
(5)
Osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o zrýchlenej základnej kvalifikácii vydané akreditovanou osobou v inom členskom štáte sa považujú za rovnocenné s osvedčeniami o základnej kvalifikácii alebo s osvedčeniami o zrýchlenej základnej kvalifikácii vydanými podľa tohto zákona.
Systém pravidelného výcviku
§ 8
Pravidelný výcvik
(1)
Pravidelný výcvik je aktualizácia úrovne vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej pre výkon povolania vodiča s osobitným dôrazom na bezpečnosť cestnej premávky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, racionalizáciu spotreby pohonných hmôt, zníženie vplyvu vedenia vozidiel na životné prostredie a na zásady defenzívnej jazdy. Defenzívnou jazdou sa rozumie bezpečný spôsob vedenia motorového vozidla, ktorý umožní vodičovi identifikovať a predvídať riziká v cestnej premávke, a to prostredníctvom zásad, ako sa do krízovej situácie nedostať.
(2)
Prvý výcvik musí vykonať vodič, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko,
a)
do dátumu platnosti osvedčenia o základnej kvalifikácii, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii a kvalifikačnej karty vodiča alebo dokladu5aa) preukazujúcom absolvovanie základnej kvalifikácie,
b)
ak je držiteľom vodičského oprávnenia získaného do lehoty uvedenej v § 3 ods. 3.
(3)
Ďalší pravidelný výcvik musí vodič vykonať, ak má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko a má osvedčenie o pravidelnom výcviku a je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii a kvalifikačnej karty vodiča alebo dokladu5aa) preukazujúceho absolvovanie pravidelného výcviku.
§ 9
Kurzy pravidelného výcviku
(1)
Kurzy pravidelného výcviku sú zamerané na zopakovanie a prehĺbenie úrovne vedomostí a zručností poskytovaných v kurzoch základnej kvalifikácie; vykonávajú sa v školiacom stredisku registrovanom na vykonávanie takýchto kurzov. Na registráciu prevádzkovateľa školiaceho strediska na vykonávanie kurzov pravidelného výcviku sa primerane vzťahujú § 4a4d, pričom registrácia na vykonávanie kurzov pravidelného výcviku sa udelí len prevádzkovateľovi školiaceho strediska, ktorý má udelenú registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie podľa § 4a.
(2)
Kurzy pravidelného výcviku tvorí výučba teórie a praktických zručností; ich obsah a rozsah je uvedený v prílohe č. 1 oddiele 4. V kurzoch pravidelného výcviku môže byť časť výučby teórie nahradená prostredníctvom e-learningu a praktická zručnosť nahradená na autocvičisku v rozsahu podľa prílohy č. 1 oddielu 4.
(3)
V rámci kurzov pravidelného výcviku sa vykonávajú aj kurzy prvej pomoci podľa osobitného predpisu;2a) ak vodič takýto kurz absolvoval v posledných dvanástich mesiacoch pred začatím kurzu pravidelného výcviku, nie je povinný kurz prvej pomoci absolvovať.
(4)
Prevádzkovateľ školiaceho strediska alebo ním poverená osoba hlási príslušnému okresnému úradu v sídle kraja začatie a ukončenie kurzu pravidelného výcviku, a to najneskôr do dvoch hodín od jeho začatia alebo ukončenia. Hlásenie sa zasiela prostredníctvom informačného systému, ktoré musí obsahovať
a)
názov a sídlo školiaceho strediska,
b)
adresu schválených prevádzkových priestorov, v ktorých sa kurzy pravidelného výcviku vykonávajú,
c)
dátum začatia a ukončenia kurzu, deň a hodinu vykonávania výučby teórie, a praktickej jazdy alebo praktickej zručnosti,
d)
menný zoznam účastníkov kurzu s uvedením ich mena, priezviska, titulu, adresy bydliska, dátumu a miesta narodenia, štátneho občianstva, skupiny vodičského oprávnenia.
(5)
Po ukončení kurzu pravidelného výcviku prevádzkovateľ školiaceho strediska vydá vodičovi potvrdenie o ukončení kurzu, ktoré obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum a miesto narodenia, rozsah skupín vodičského oprávnenia a štátne občianstvo.
(6)
Kurz pravidelného výcviku vodiča, ktorý má iné štátne občianstvo ako slovenské, musí prebiehať v jazyku, ktorý ovláda, prostredníctvom simultánneho tlmočenia;3c) to neplatí pre vodiča, ktorý je štátnym občanom Českej republiky. Náklady súvisiace s tlmočením znáša prevádzkovateľ školiaceho strediska, ak sa prevádzkovateľ školiaceho strediska s vodičom nedohodnú inak.
(7)
Kurz pravidelného výcviku musí byť ukončený najneskôr do jedného roka od jeho začatia.
§ 10
Osvedčenie o pravidelnom výcviku
(1)
Osvedčenie o pravidelnom výcviku vydáva okresný úrad v sídle kraja po skončení kurzu pravidelného výcviku na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu, číslo, dátum a miesto vydania vodičského preukazu, platné skupiny vodičského preukazu a podpis. Prílohou k žiadosti je potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku. Osvedčenie o pravidelnom výcviku obsahuje tieto údaje:
a)
meno a priezvisko vodiča,
b)
dátum a miesto narodenia vodiča,
c)
označenie toho, kto ho vydal,
d)
časový rozsah platnosti,
e)
dátum a miesto vydania,
f)
meno, priezvisko a podpis vedúceho príslušného organizačného útvaru pre úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu v sídle kraja,
g)
odtlačok úradnej pečiatky okresného úradu v sídle kraja,
h)
štátne občianstvo vodiča,
i)
číslo vodičského preukazu,
j)
platnosť osvedčenia.
(2)
Osvedčenie o pravidelnom výcviku platí päť rokov. Vodič je povinný absolvovať ďalšie kurzy pravidelného výcviku ešte pred skončením platnosti osvedčenia o pravidelnom výcviku. Ak vodič vykonáva kurz pravidelného výcviku v priebehu posledného piateho roka platnosti osvedčenia o základnej kvalifikácií alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku vydaného v Slovenskej republike, platnosť nového osvedčenia o pravidelnom výcviku bude začínať od dátumu uplynutia platnosti predošlého osvedčenia.
(3)
Ak vodič počas platnosti osvedčenia o pravidelnom výcviku prestal vykonávať povolanie vodiča a chce ho opätovne vykonávať po zániku platnosti tohto osvedčenia, musí vykonať kurzy pravidelného výcviku. To sa vzťahuje aj na vodiča, ktorý nemá povinnosť získať základnú kvalifikáciu, ak chce vykonávať povolanie vodiča po uplynutí lehoty uvedenej v § 3 ods. 3.
(4)
Ak ešte neuplynula platnosť osvedčenia o pravidelnom výcviku, vodič nemusí pri zmene vozidla nákladnej dopravy na vozidlo osobnej dopravy a naopak, ani pri zmene skupiny vodičského oprávnenia podľa § 2 ods. 1 opätovne vykonať kurzy pravidelného výcviku.
(5)
Osvedčenia o pravidelnom výcviku vydané akreditovanou osobou v inom členskom štáte sa považujú za rovnocenné s osvedčeniami o pravidelnom výcviku vydanými podľa tohto zákona.
§ 11
Kvalifikačná karta vodiča
(1)
Vodičovi, ktorý je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku, vydá okresný úrad v sídle kraja kvalifikačnú kartu vodiča na základe písomnej žiadosti; žiadosť obsahuje dôvod žiadosti a osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, štátne občianstvo, číslo a dátum vydania občianskeho preukazu, telefonický alebo e-mailový kontakt, podoba tváre a podpis. Vzor kvalifikačnej karty vodiča je uvedený v prílohe č. 2. Okresný úrad v sídle kraja je pri vydávaní kvalifikačnej karty vodiča povinný skontrolovať platnosť vodičského preukazu, ktorého číslo je uvedené na vydávanej kvalifikačnej karte vodiča.
(2)
Kvalifikačná karta vodiča vydaná v inom členskom štáte platí na území Slovenskej republiky, ak je v súlade so vzorom platným v Európskom spoločenstve.
(3)
Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik sa vyznačia v kvalifikačnej karte vodiča kódom zostaveným z poradového čísla kódu a z platnosti osvedčenia takto: 95.DD.MM.RRRR.
(4)
Kvalifikačná karta vodiča vydaná podľa odseku 1 môže byť nahradená vodičským preukazom,5) v ktorom je zaznamenaný kód podľa odseku 3.
(5)
Kvalifikačná karta vodiča vydaná v inom členskom štáte môže byť nahradená vodičským preukazom,5) ak kód podľa odseku 3 je zapísaný vo vodičskom preukaze vo forme harmonizovaného kódu.5aa)
(6)
Vodič vozidla nákladnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorý je štátnym občanom tretieho štátu, alebo vodič vozidla osobnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. b), ktorý je štátnym občanom tretieho štátu, preukazuje základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik na území Slovenskej republiky
a)
vodičským preukazom,5) ak kód podľa odseku 3 je zapísaný vo vodičskom preukaze vo forme harmonizovaného kódu,5aa) alebo
b)
kvalifikačnou kartou vodiča podľa odseku 1 alebo odseku 2 s kódom podľa odseku 3.
(7)
Vodičovi nákladnej dopravy podľa odseku 6, ktorý je držiteľom dokladu s harmonizovaným kódom5aa) preukazujúcim absolvovanie základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku a je zamestnancom dopravcu so sídlom na území Slovenskej republiky alebo má Slovenskou republikou vydané pracovné povolenie, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) pri vydaní osvedčenia vodiča8) uvedie tento harmonizovaný kód aj do jeho časti s názvom „Poznámky“.
Verejná správa
§ 11a
Ministerstvo dopravy
(1)
Ministerstvo dopravy
a)
riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy vo veciach základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,
b)
vykonáva hlavný štátny odborný dozor,
c)
zabezpečuje vyhotovenie, distribúciu a centrálnu evidenciu kvalifikačných kariet vodiča,
d)
vydáva preukazy kontrolóra a vedie ich evidenciu,
e)
prevádzkuje informačný systém,
f)
môže poskytnúť príspevok na podporu prevádzkovateľov školiacich stredísk v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.
(2)
Na kontrolu výkonu štátnej správy sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o kontrole upravujúce vnútornú kontrolu v štátnej správe.5ab)
(3)
Ministerstvo môže prevádzkou informačného systému poveriť na základe výberového konania jedinú fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu.
(4)
Ministerstvo dopravy vedie centrálny register o
a)
vydaných osvedčeniach o základnej kvalifikácií v rozsahu údajov podľa § 7 ods. 1,
b)
vydaných osvedčeniach o pravidelnom výcviku v rozsahu údajov podľa § 10 ods. 1,
c)
vydaných kvalifikačných kartách vodiča v rozsahu údajov podľa § 11 ods. 1 a ods. 3,
d)
udelených a zrušených registráciách školiaceho strediska v rozsahu údajov podľa § 4a ods. 9 a podľa § 9 ods. 1,
e)
vydaných osvedčeniach vodiča obsahujúcich harmonizovaný kód v rozsahu údajov podľa § 11 ods. 7.
(5)
Ministerstvo dopravy zabezpečuje sprístupnenie údajov
a)
podľa odseku 4 písm. a) až c) a písm. e) Európskej komisii, príslušným orgánom členských štátov zodpovedným za dohľad a kontrolu nad osvedčeniami o základnej kvalifikácii, pravidelnom výcviku, vydanými kvalifikačnými kartami a vydanými osvedčeniami vodiča a Policajnému zboru a
b)
podľa odseku 4 písm. a) až e), § 4 ods. 5, 7 a § 9 ods. 4 a 5 osobám vykonávajúcim štátny odborný dozor podľa tohto zákona.
(6)
Na ochranu osobných údajov podľa odsekov 4 a 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.5aba)
§ 11b
Okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja
a)
rozhoduje o registrácii na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku, zmene registrácie alebo zrušení registrácie a vedie evidenciu vydaných registrácií,
b)
zostavuje skúšobnú komisiu,
c)
zabezpečuje vykonávanie skúšok,
d)
vydáva osvedčenia o základnej kvalifikácii a osvedčenia o pravidelnom výcviku,
e)
vydáva kvalifikačné karty vodičov,
f)
vykonáva štátny odborný dozor v územnej pôsobnosti kraja,
g)
ukladá pokuty za správne delikty,
h)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje okresný úrad v sídle kraja podľa tohto zákona.
§ 11c
Okresný úrad
Okresný úrad vykonáva štátny odborný dozor v územnej pôsobnosti obvodu, kde má sídlo okresný úrad.
§ 11d
Štátny odborný dozor
(1)
Štátny odborný dozor sa vykonáva ako
a)
hlavný štátny odborný dozor ministerstva dopravy,
b)
štátny odborný dozor okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu.
(2)
Štátnym odborným dozorom sa kontroluje, ako fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby (ďalej len „kontrolovaná osoba“) dodržiavajú tento zákon, vykonávacie predpisy, rozhodnutia vydané na základe tohto zákona a ďalšie súvisiace predpisy, štatúty, plány, poriadky a pravidlá. Orgány štátneho odborného dozoru vykonávajú štátny odborný dozor v rozsahu podľa odsekov 3 až 7.
(3)
Ministerstvo dopravy v rámci hlavného štátneho odborného dozoru s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky kontroluje prevádzkovateľov školiaceho strediska, lektorov školiaceho strediska, osoby, ktoré majú vydané osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia, kurzy základnej kvalifikácie, kurzy pravidelného výcviku a skúšku po skončení kurzov základnej kvalifikácie.
(4)
Orgán štátneho odborného dozoru získava potrebné údaje
a)
kontrolou na mieste,
b)
súčinnosťou so štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a osobami podľa odsekov 14 a 15,
c)
vyžiadaním informácií a stanovísk od kontrolovanej osoby,
d)
z informačných systémov,
e)
z aplikácie na kontrolovanie výcviku a výučby školiaceho strediska.
(5)
Okresný úrad v sídle kraja v rámci štátneho odborného dozoru s pôsobnosťou na území kraja kontroluje kurzy základnej kvalifikácie, kurzy pravidelného výcviku, prevádzkovateľov školiaceho strediska a lektorov školiaceho strediska.
(6)
Okresný úrad v rámci štátneho odborného dozoru s pôsobnosťou na území okresu kontroluje kurzy základnej kvalifikácie, kurzy pravidelného výcviku, prevádzkovateľov školiaceho strediska a lektorov školiaceho strediska.
(7)
Orgány štátneho odborného dozoru v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolujú aj osoby vykonávajúce činnosť podľa tohto zákona bez registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie, osoby, ktorých činnosť súvisí s vykonávaním kurzov základnej kvalifikácie, kurzov pravidelného výcviku a s prevádzkovaním školiaceho strediska.
(8)
Štátny odborný dozor vykonávajú poverení zamestnanci ministerstva dopravy, okresného úradu v sídle kraja, okresného úradu, ktorým ministerstvo dopravy vydalo preukaz kontrolóra (ďalej len „kontrolór“). Preukaz kontrolóra je oprávnením na vykonanie kontroly.
(9)
Na vykonanie kontroly môže orgán štátneho odborného dozoru prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb alebo fyzické osoby (ďalej len „prizvaná osoba“) s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly. Prizvaná osoba vykonáva kontrolu len na základe písomného poverenia orgánu štátneho odborného dozoru, ktorý ju výkonom poveril a za účasti kontrolóra.
(10)
Orgány štátneho odborného dozoru pri výkone štátneho odborného dozoru postupujú podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti5ac) a podľa tohto zákona.
(11)
Pri výkone štátneho odborného dozoru nad praktickou jazdou alebo praktickou zručnosťou alebo výučbou v školiacom stredisku kontrolóri vypracujú protokol z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste, ak sa štátnym odborným dozorom v tejto oblasti zistia nedostatky alebo záznam z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste, ak sa nedostatky nezistia. Pri ich vypracovaní postupujú primerane podľa osobitného predpisu.5ae) Protokol z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste alebo záznam z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste sú výslednými materiálmi a zasielajú sa kontrolovanej osobe. V protokole z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste sa kontrolovanej osobe uloží povinnosť v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky a predložiť orgánu štátneho odborného dozoru správu o ich odstránení.
(12)
Okrem oprávnení a povinností podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti5ad) sú kontrolóri oprávnení
a)
vstupovať na pozemky, do budov, do priestorov, kde sa vykonáva výučba a výcvik, do prevádzkových priestorov kontrolovanej osoby a do kontrolovaných vozidiel, premeriavať ich rozmery a vybavenie a kontrolovať funkčnosť zariadení a vozidiel,
b)
zisťovať, či výcvikové vozidlo je vedené v účtovníctve, či označenie a vybavenie výcvikového vozidla je v súlade s vykonávacím predpisom a so schváleným typom a či má platné osvedčenie o evidencii časť I, protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola, protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola,
c)
zisťovať, či kontrolovaná osoba má inštruktorské oprávnenie, vodičské oprávnenie, ako aj ďalšie doklady súvisiace s vykonávaním činnosti v školiacom stredisku alebo s prevádzkovaním školiaceho strediska,
d)
zúčastniť sa na výučbe a výcviku účastníkov kurzov a skúške,
e)
overovať totožnosť osôb vykonávaných činnosti v rozsahu kontrolovanej osoby, ako aj totožnosť účastníkov kurzov a skúšky,
f)
vyžadovať od kontrolovanej osoby pristavenie výcvikových vozidiel v určenej lehote a na určené miesto,
g)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytli
1.
doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti a informácie vrátane informácií na technických nosičoch údajov, ako aj dokumentáciu potrebnú na účely kontroly a ich fotokópie,
2.
vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným nedostatkom,
h)
nahliadať do dokladov a evidencií kontrolovanej osoby v jej prevádzkových priestoroch a vo vozidlách, prevziať a odniesť v odôvodnených prípadoch aj mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov a iné písomnosti,
i)
vyhotovovať fotografie a fotokópie predložených dokladov a materiálov vrátane dokladov totožnosti na účely dokumentácie k výsledku kontroly,
j)
zisťovať označenie prevádzkových priestorov a kontrolovaných vozidiel,
k)
prepravovať sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno vykonať len v pohybujúcom sa vozidle,
l)
vykonávať potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom kontroly aj pred preukázaním sa preukazom kontrolóra,
m)
zaznamenať kontrolované skutočnosti audiovizuálnou technikou,
n)
vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a požadovať potrebné sprevádzanie,
o)
zadržať inštruktorský preukaz a zakázať pokračovať vo výučbe alebo výcviku, ak je inštruktor autoškoly pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.
(13)
Kontrolovaná osoba je povinná umožniť výkon štátneho odborného dozoru, poskytnúť kontrolórom súčinnosť zodpovedajúcu ich oprávneniam, v určenej lehote prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predložiť orgánu štátneho odborného dozoru správu o ich odstránení. Kontrolovaná osoba je povinná pre prípad svojej neprítomnosti alebo práceneschopnosti poveriť inú osobu na zastupovanie pred orgánom štátneho odborného dozoru počas výkonu štátneho odborného dozoru. Takto poverená osoba má povinnosti kontrolovanej osoby.
(14)
Štátny odborný dozor možno vykonať a jeho výsledok zaznamenať aj prostredníctvom informačného systému vrátane oboznamovania, prerokovania a zasielania dokumentov súvisiacich s kontrolou, vzájomnej komunikácie kontrolórov s kontrolovanou osobou a elektronického podpisovania dokumentácie súvisiacej s kontrolou.
(15)
Policajný zbor, inšpektoráty práce, štátne orgány a orgány územnej samosprávy, Národná diaľničná spoločnosť a Sociálna poisťovňa poskytujú ministerstvu dopravy, okresným úradom v sídle kraja a okresným úradom na účely štátneho odborného dozoru súčinnosť; na tento účel sú povinní im poskytnúť požadované doklady, podklady, vyjadrenia, výstupy z informačných systémov a informácie, ktoré získali pri výkone svojej činnosti, a to bez súhlasu dotknutej osoby.
(16)
Osoby iné, ako sú uvedené v odseku 15, ktoré majú doklady, podklady alebo informácie súvisiace s činnosťou štátneho odborného dozoru podľa tohto zákona, sú povinné ich predložiť ministerstvu dopravy, okresným úradom v sídle kraja a okresným úradom na ich vyžiadanie.
(17)
Ministerstvo dopravy a okresné úrady zasielajú výsledné materiály z kontroly miestne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja ako podklad na uloženie sankcií.
§ 11e
Správne delikty
(1)
Okresný úrad v sídle kraja uloží prevádzkovateľovi školiaceho strediska
a)
pokutu od 1 000 eur do 2 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 4b ods. 1 písm. c), d), f) a h) alebo 4b ods. 2 písm. d), l) a m).
b)
pokutu od 2 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 4b ods. 1 písm. g) a i) alebo 4b ods. 2 písm. a), b), c), e) a h),
c)
pokutu od 10 000 eur do 15 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 4b ods. 1 písm. a), b) a e) alebo § 4b ods. 2 písm. f), g), i) až k).
(2)
Ak sa páchateľ dopustil viacerých správnych deliktov, ktorý je príslušný prejednať ten istý správny orgán, prejednajú sa tieto správne delikty v spoločnom konaní. Za viac správnych deliktov toho istého páchateľa prejednávaných v spoločnom konaní sa uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Začaté správne konanie o správnom delikte nie je možné spojiť s konaním o inom správnom delikte.
(3)
Pokuty podľa odseku 1 možno uložiť aj fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak k porušeniu povinnosti došlo v čase, keď táto osoba bola prevádzkovateľom školiaceho strediska a ktorej následne bolo rozhodnutie o registrácii zrušené, alebo túto činnosť nevykonáva. Ak dôjde k zániku právnickej osoby, ktorá prevádzkovala školiace stredisko v čase porušenia povinnosti, pokuty podľa odseku 1 sa uložia právnemu nástupcovi tejto osoby.
(4)
Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roku od zistenia nedostatku, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Pri opakovanom porušení povinnosti možno pokuty podľa odseku 1 uložiť opakovane. Ak v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinnosti, za ktorú bola pokuta uložená podľa odseku 1, možno uložiť pokutu až do trojnásobku hornej hranice pokút podľa tohto odseku.
§ 11f
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
bez rozhodnutia o registrácii vykonáva činnosti vyhradené školiacemu stredisku alebo vydáva potvrdenie o ukončení kurzu základnej kvalifikácie alebo potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku,
b)
neoprávnene používa v cestnej premávke motorové vozidlo s označením výcvikového vozidla.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta od 5 000 eur do 15 000 eur.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) sa uloží pokuta od 30 eur do 100 eur.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.5af)
§ 11g
Poriadkové pokuty
(1)
Orgán štátneho odborného dozoru uloží poriadkovú pokutu 1 500 eur osobe, ktorá neposkytne kontrolórom potrebnú súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa § 11d ods. 12, poruší povinnosti podľa § 11d ods. 13 alebo ods. 16.
(2)
Pri opakovanom porušení povinnosti možno poriadkovú pokutu podľa odseku 1 uložiť opakovane, a to najskôr po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty.
(3)
Poriadkovú pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(4)
Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 11h
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
podrobnosti o obsahu dokumentácie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,
b)
podrobnosti o priebehu kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,
c)
podrobnosti o skúškach,
d)
vzor protokolu o vykonaní skúšky a vzor protokolu o skúške,
e)
podrobnosti o zostavení skúšobnej komisie,
f)
podrobnosti o učebniach pre kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,
g)
podrobnosti o výcvikových vozidlách používaných v kurzoch základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,
h)
podrobnosti o náležitostiach preukazu kontrolóra,
i)
vzor preukazu kontrolóra,
j)
vzor potvrdenia o ukončení kurzu základnej kvalifikácie alebo kurzu pravidelného výcviku,
k)
vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo pravidelného výcviku,
l)
vzor žiadosti o vydanie kvalifikačnej karty vodiča,
m)
vzor osvedčenia o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku,
n)
podrobnosti o uznaní celého rozsahu odborných tém a praktického výcviku v rámci študijných odborov alebo učebných odborov na stredných školách.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 12
Kvalifikačná karta vodiča je dokladom ustanoveným na vedenie vozidla v cestnej premávke. Vodič je povinný pri vedení motorového vozidla mať pri sebe tento doklad alebo doklad podľa § 11 ods. 4 až 6 a pri cestnej kontrole ich na požiadanie predložiť kontrolnému orgánu.5a)
§ 12a
Konanie
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,5b) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na zriaďovanie skúšobnej komisie, vymenovanie a odvolanie jej členov.
(3)
Ak sa žiadateľovi o vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku alebo kvalifikačnej karty vodiča vyhovie v plnom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa žiadateľovi vydá osvedčenie o základnej kvalifikácii, osvedčenie o pravidelnom výcviku alebo kvalifikačná karta vodiča.
(4)
Rozhodnutia podľa § 4a ods. 5 a § 4c môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby.
(5)
V konaní podľa tohto zákona je správny orgán povinný zabezpečiť informáciu alebo údaj, ktorý je účastník konania povinný doložiť ku konaniu pred správnym orgánom, z jednotného informačného systému v cestnej doprave,5c) alebo z informačného systému verejnej správy, ak takáto informácia alebo údaj je dostupný v rámci týchto informačných systémov. Ak informáciu alebo údaj nemožno získať spôsobom podľa prvej vety, účastník konania ho predloží na výzvu správneho orgánu ako prílohu.
(6)
Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona účastník konania poskytne správnemu orgánu na účely podľa § 4a ods. 1 písm. d), § 4a ods. 2 písm. f) a § 4b ods. 1 písm. g) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.5d) Údaje podľa prvej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(7)
V konaní o zrušenie registrácie okresný úrad v sídle kraja žiadosť zamietne, ak sa v čase jej podania vykonáva nad žiadateľom štátny odborný dozor podľa § 11d alebo ak sankcie uložené na základe výsledku štátneho odborného dozoru nenadobudli právoplatnosť.
§ 13
(1)
Na obsah kurzov základnej kvalifikácie sa vzťahuje príloha č. 3
a)
do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy,
b)
do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy.
(2)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané v inom členskom štáte podľa osobitného predpisu7) na základe odborného výcviku absolvovaného v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3 sa na území Slovenskej republiky považuje za osvedčenie o základnej kvalifikácii
a)
do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy,
b)
do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy.
§ 13a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2009
(1)
Autoškola, ktorá vykonáva kurzy základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku na základe registrácie podľa predpisov účinných do 31. mája 2009, je povinná do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať o registráciu podľa tohto zákona; inak pôvodná registrácia stráca platnosť.
(2)
Obvodný úrad dopravy v sídle kraja je povinný bezodkladne písomne informovať miestne príslušný živnostenský úrad o strate platnosti pôvodnej registrácie podľa odseku 1.
§ 13b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Ak prevádzkovateľ školiaceho strediska, ktorý má udelenú registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie alebo na vykonávanie kurzov pravidelného výcviku, nepožiada do 31. augusta 2016 o zmenu registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a na vykonávanie kurzov pravidelného výcviku v súlade s týmto zákonom a registrácia nebola zmenená, registrácia zaniká 31. októbra 2016.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja je povinný bezodkladne písomne informovať miestne príslušný správny orgán na úseku živnostenského podnikania o zániku pôvodnej registrácie podľa odseku 1.
(3)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 13d
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 23. mája 2020
(1)
Ak prevádzkovateľ školiaceho strediska, ktorý má udelenú registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a na vykonávanie kurzov pravidelného výcviku, nepožiada do 30. septembra 2020 o zmenu registrácie v súlade s týmto zákonom v znení účinnom od 23. mája 2020 a registrácia nebola zmenená, registrácia zaniká 31. decembra 2020.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja je povinný bezodkladne písomne informovať miestne príslušný živnostenský úrad o zániku pôvodnej registrácie podľa odseku 1.
(3)
Konania a štátne odborné dozory začaté a právoplatne neskončené pred 23. májom 2020 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 22. mája 2020.
(4)
Osvedčenia vodičavydané do 23. mája 2020 sa považujú za osvedčenia vydané podľa § 11 ods. 7 v znení účinnom od 23. mája 2020 a sú platné do dátumu, ktorý je v nich vyznačený.
(5)
Kvalifikačné karty vodiča vydané pred 23. májom 2020 zostávajú v platnosti do dátumu, ktorý je v nich vyznačený.
(6)
E-learning sa v kurzoch základnej kvalifikácie podľa § 4 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2021 a v kurzoch pravidelného výcviku podľa § 9 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2021 uplatňuje od 1. januára 2021.
§ 13e
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)
Platnosť osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku a kvalifikačnej karty vodiča, ktorá uplynie alebo uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Predĺženie lehoty podľa prvej vety sa vzťahuje aj na prípad, ak platnosť osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku a kvalifikačnej karty vodiča uplynie alebo uplynula do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.
(2)
Počas krízovej situácie možno rozsah vyučovacích hodín výučby teórie v riadnych kurzoch základnej kvalifikácie podľa prílohy č. 1 oddielu 2, rozsah vyučovacích hodín výučby teórie v kurzoch zrýchlenej základnej kvalifikácie podľa prílohy č. 1 oddielu 3 a rozsah vyučovacích hodín výučby teórie v kurzoch pravidelného výcviku podľa prílohy č. 1 oddielu 4 nahradiť v rozsahu 100 % individuálne s lektorom školiaceho strediska dištančnou formou alebo e-learningom.
§ 13f
Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov pandémie COVID-19
(1)
Ministerstvo dopravy môže v príslušnom rozpočtovom roku najneskôr do 31. decembra 2021 poskytnúť zo svojej rozpočtovej kapitoly príspevok podľa § 11a ods. 1 písm. f) na podporu prevádzkovateľov školiacich stredísk v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.
(2)
Príspevok podľa § 11a ods. 1 písm. f) možno poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe prevádzkujúcej školiace stredisko na základe schémy štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu.7a)
(3)
Poskytnutie príspevku podľa § 11a ods. 1 písm. f) musí byť v súlade s podmienkami poskytovania štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci ustanovenými osobitnými predpismi.7b)
§ 14
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 15
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 280/2006 Z. z.
OBSAH A ROZSAH KURZOV ZÁKLADNEJ KVALIFIKÁCIE A PRAVIDELNÉHO VÝCVIKU
Oddiel 1: Zoznam oblastí vedomostí
Minimálna úroveň vedomostí vo všetkých kurzoch základnej kvalifikácie a v kurzoch pravidelného výcviku musí obsahovať aspoň vedomosti uvedené v tomto oddiele. Vodiči musia dosiahnuť úroveň vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej na bezpečné vedenie vozidla podľa skupín vodičských oprávnení.
Minimálna úroveň vedomostí, zručností a kompetencií nesmie byť nižšia ako úroveň 2 Národného kvalifikačného rámca SR.
Minimálna úroveň vedomostí nesmie byť nižšia ako úroveň 2 úrovňovej štruktúry uvedenej v prílohe 1 k rozhodnutiu Rady 85/368/EHS zo 16. júla 1985 o porovnateľnosti kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 199, 31. 7. 1985).
1.
Zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezpečnostných predpisov
– určené pre všetky skupiny vodičských oprávnení podľa § 2 ods. 1
1.1
Cieľ: poznať charakteristiky prevodového systému, aby sa najlepšie využili:
krivky týkajúce sa momentu zotrvačnosti, výkonu, špecifickej spotreby motora, oblasti optimálneho využitia počítadla otáčok, optimálnej oblasti otáčok pri riadení.
1.2
Cieľ: poznať technické charakteristiky a činnosť bezpečnostných ovládačov na ovládanie vozidla a s cieľom minimalizovať opotrebenie a zabrániť chybnej funkcii:
obmedzenia pri používaní bŕzd a odľahčovacej brzdy (retardéra), kombinované používanie bŕzd a odľahčovacej brzdy, lepšie využívanie pomeru medzi otáčkami a prevodovým stupňom, využívanie zotrvačného momentu vozidla, využívanie spôsobov spomaľovania a brzdenia pri klesaní, činnosti v prípade poruchy, používanie elektronických a mechanických zariadení, ako je elektronický stabilizačný program (ESP), zdokonalené systémy núdzového brzdenia (AEBS), protiblokovací brzdový systém (ABS), systémy kontroly trakcie (TCS) a palubné monitorovacie systémy (IVMS) a iné, ktoré sú schválené na používanie, asistenčné systémy pre vodičov alebo automatizované zariadenia.
1.3
Cieľ: schopnosť optimalizácie spotreby paliva:
optimalizácia spotreby paliva používaním know-how podľa bodov 1.1 a 1.2, význam predvídania dopravného toku, primeraná vzdialenosť od ostatných vozidiel a využívanie hybnosti vozidla, rovnomerná rýchlosť, plynulý štýl jazdy a vhodný tlak v pneumatikách a znalosť inteligentných dopravných systémov, ktoré zvyšujú efektívnosť jazdy a pomáhajú pri plánovaní cesty.
1.3a
Cieľ: schopnosť predvídať a posúdiť riziká v premávke a prispôsobiť sa im:
uvedomovať si rôzne cestné podmienky, dopravné podmienky a poveternostné podmienky a prispôsobiť sa im, predvídať budúce udalosti; vedieť, ako pripraviť a naplánovať cestu v mimoriadnych poveternostných podmienkach; byť oboznámený s používaním príslušného bezpečnostného vybavenia a vedieť, kedy treba cestu pre extrémne poveternostné podmienky odložiť alebo zrušiť; prispôsobiť sa rizikám premávky vrátane nebezpečného správania v premávke alebo rozptyľovania vodiča prostredníctvom elektronických zariadení, požívaním jedla, pitím nápojov alebo inými činnosťami, ktoré neumožňujú vodičovi riadiť vozidlo; rozpoznať nebezpečné situácie a prispôsobiť sa im a byť schopný zvládať z nich vyplývajúci stres, najmä pokiaľ ide o rozmery a hmotnosť vozidiel a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, akými sú chodci, cyklisti a dvojkolesové motorové vozidlá; identifikovať možné nebezpečné situácie a primerane vyhodnotiť, ako tieto potenciálne nebezpečné situácie môžu vyústiť do situácií, v ktorých sa už nedá zabrániť nehodám, a zvoliť a vykonať kroky, ktoré zvyšujú bezpečnosť do takej miery, aby bolo možné zabrániť zrážke, ak nastanú možné nebezpečenstvá.
1.4
Cieľ: schopnosť zaručiť bezpečnosť nákladu pri uplatnení bezpečnostných predpisov a správneho využitia vozidla:
sily pôsobiace na vozidlo pri pohybe, používanie prevodových stupňov podľa zaťaženia vozidla a profilu cesty, používanie automatických prevodových systémov, výpočet užitočného zaťaženia vozidla alebo jazdnej súpravy, výpočet celkového objemu, rozloženie nákladu, dôsledky preťaženia na nápravu, stabilita vozidla a ťažisko, druhy balenia a palety, hlavné kategórie tovaru, ktoré si vyžadujú zabezpečenie nákladu, techniky upínania a zabezpečenia, používanie upevňovacích pásov, kontrola zabezpečovacích zariadení, používanie prekladacích zariadení, umiestňovanie a odstraňovanie plachiet.
1.5
Cieľ: schopnosť zaručiť pohodlie a bezpečnosť cestujúcich:
správne posúdenie pozdĺžnych a bočných pohybov vozidla, ohľaduplné správanie sa na ceste, poloha na vozovke, hladké brzdenie, zohľadňovanie prečnievania, používanie špecifických infraštruktúr (verejné dopravné plochy, vyhradené dopravné pruhy), zvládanie konfliktov medzi bezpečnou jazdou a inými úlohami vodiča, zaobchádzanie s cestujúcimi, špecifiká určitých skupín cestujúcich (invalidi, deti).
1.6
Cieľ: schopnosť zaručiť bezpečnosť nákladu pri uplatnení bezpečnostných predpisov a správneho využitia vozidla:
sily pôsobiace na vozidlo pri pohybe, používanie prevodových stupňov podľa zaťaženia vozidla a profilu cesty, používanie automatických prevodových systémov, výpočet užitočného zaťaženia vozidla alebo jazdnej súpravy, rozloženie nákladu, dôsledky preťaženia na nápravu, stabilita vozidla a ťažisko.
2.
Uplatňovanie predpisov
– určené pre všetky skupiny vodičských oprávnení podľa § 2 ods. 1
2.1
Cieľ: poznať sociálne prostredie cestnej dopravy a predpisy, ktorými sa riadi:
maximálne povolené pracovné časy pre sektor dopravy; zásady, uplatňovanie a dôsledky podľa osobitných predpisov;9) pokuty za nepoužívanie, nesprávne používanie tachografov a neoprávnené zásahy do tachografov; vedomosti o sociálnom prostredí cestnej dopravy: práva a povinnosti vodičov z hľadiska základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku.
2.2
Cieľ: poznať predpisy, ktorými sa riadi preprava tovaru:
dopravné prevádzkové licencie, doklady, ktoré musia byť vo vozidle, zákazy používania určitých ciest, poplatky za používanie ciest, povinnosti v rámci štandardných zmlúv na prepravu tovaru, zhotovovanie dokumentov, ktoré tvoria prepravnú zmluvu, povolenia v medzinárodnej doprave, povinnosti vyplývajúce z Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej doprave, zhotovovanie medzinárodných nákladných listov, prekračovanie hraníc, špeditéri, špeciálne sprievodné dokumenty na tovar.
2.3
Cieľ: poznať predpisy, ktorými sa spravuje preprava osôb:
preprava špecifických skupín cestujúcich, bezpečnostné zariadenia v autobusoch, bezpečnostné pásy, zaťaženie vozidla.
3.
Zdravie, cestná a environmentálna bezpečnosť, služby, logistika
– určené pre všetky skupiny vodičských oprávnení podľa § 2 ods. 1
3.1
Cieľ: uvedomenie si rizík v cestnej premávke a rizík pracovných úrazov vodičov:
druhy pracovných úrazov v sektore dopravy, štatistika cestných nehôd, účasť nákladných vozidiel a autobusov, ľudské, materiálne a finančné následky.
3.2
Cieľ: schopnosť zabrániť kriminalite a pašovaniu ilegálnych prisťahovalcov:
všeobecné informácie, dôsledky pre vodičov, preventívne opatrenia, kontrolný zoznam, právne predpisy týkajúce sa zodpovednosti prevádzkovateľov dopravy.
3.3
Cieľ: schopnosť zabrániť poškodeniu zdravia:
ergonomické princípy, pohyby a polohy, ktoré predstavujú riziko, fyzická kondícia, cvičenia vzťahujúce sa na manipuláciu s nákladom, osobná ochrana.
3.4
Cieľ: uvedomenie si významu dobrého fyzického a duševného stavu:
zásady zdravej a vyváženej výživy, vplyv alkoholu, drog alebo akýchkoľvek iných látok schopných ovplyvniť správanie, symptómy, príčiny, vplyvy únavy a stresu, základná úloha cyklu práce a odpočinku.
3.5
Cieľ: schopnosť posúdiť núdzové situácie:
správanie v núdzových situáciách, posúdenie situácie, zabránenie komplikáciám pri nehode, zavolanie pomoci, pomoc zraneným a poskytnutie prvej pomoci, reakcia v prípade požiaru, evakuácia spolujazdcov z nákladného vozidla a cestujúcich z autobusu, zaručenie bezpečnosti všetkých cestujúcich, reakcia v prípade násilných činov, základné princípy vypracovania správy o nehode.
3.6
Cieľ: schopnosť správať sa tak, aby to prispelo k imidžu podniku:
správanie sa vodiča a imidž podniku; význam kvality služieb poskytovaných vodičom pre podnik, rôzne úlohy vodiča, ľudia, s ktorými bude vodič v styku, údržba vozidla, organizácia práce, obchodné a finančné dôsledky právneho sporu.
– určené pre vodičské oprávnenia skupín C, CE, C1 a C1E
3.7
Cieľ: poznať ekonomické prostredie nákladnej cestnej dopravy a organizáciu trhu:
cestná nákladná doprava vo vzťahu k ostatným druhom dopravy (hospodárska súťaž, odosielatelia), rôzne činnosti cestnej dopravy (doprava vykonávaná za poplatok alebo odmenu, doprava pre vlastné potreby, pomocné dopravné činnosti) organizácia hlavných typov dopravnej spoločnosti a pomocných dopravných činností, rôzne dopravné špecializácie, (cisternové vozidlá, regulovaná teplota, nebezpečný tovar, preprava zvierat), zmeny v sektore dopravy (diverzifikácia poskytovaných služieb, kombinovaná doprava železnica – cesta, subdodávateľ).
3.8
Cieľ: poznať ekonomické prostredie osobnej cestnej dopravy a organizáciu trhu:
cestná osobná doprava vo vzťahu k ostatným druhom osobnej dopravy (železnica, súkromné automobily), rôzne činnosti zahŕňajúce prepravu osôb po ceste, informovanosť o zdravotnom postihnutí, prekračovanie hraníc (medzinárodná doprava), organizácia hlavných typov dopravných spoločností vykonávajúcich osobnú cestnú prepravu.
Oddiel 2: Riadne kurzy základnej kvalifikácie
Kurzy musia obsahovať výučbu teórie zo všetkých oblastí uvedených v oddiele 1 v rozsahu 280 vyučovacích hodín v minimálne sedemhodinových denných sústredeniach a v maximálne desaťhodinových denných sústredeniach; vyučovacia hodina trvá 45 minút. Riadne kurzy základnej kvalifikácie sa vykonávajú maximálne v desaťhodinových denných sústredeniach.
Každý účastník kurzov musí v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň 20 hodín výcvikové vozidlo v sprievode inštruktora školiaceho strediska, ktorý musí byť zamestnancom prevádzkovateľa školiaceho strediska, v ktorom sa vykonávajú kurzy.
Každý účastník kurzu môže z 20 hodín praktického výcviku viesť výcvikové vozidlo najviac osem hodín v špeciálnom teréne alebo na výkonnom trenažéri tak, aby sa mohlo zhodnotiť racionálne vedenie vozidla založené na bezpečnostných predpisoch, najmä z hľadiska ovládania vozidla v rôznych podmienkach cestnej premávky a pri rôznom stave vozovky podľa poveternostných podmienok, ako aj nočného alebo denného času, ako aj schopnosť optimalizácie spotreby.
Účastník kurzu riadnej základnej kvalifikácie si môže časť výučby teórie nahradiť formou e-learningu, avšak najmenej 80 % z predpísaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie musí absolvovať v školiacom stredisku. V prípade správneho rozdelenia pomeru vyučovacích hodín platia pravidlá pre zaokrúhľovanie desatinných čísiel s presnosťou na jednotky.
Výučba teórie dištančnou formou v rozsahu 100 % podľa § 13e ods. 2 sa realizuje formou audio a video prenosu medzi lektorom školiaceho strediska a účastníkom kurzu a zaznamenáva sa v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave.5c) Prevádzkovateľ školiaceho strediska alebo lektor školiaceho strediska je povinný pred začatím hodiny výučby teórie dištančnou formou zverejniť v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave5c) odkaz na zdroj prenosu a tento odkaz počas prebiehajúcej hodiny výučby teórie dištančnou formou bezplatne sprístupniť štátnemu odbornému dozoru. Bez zverejnenia odkazu na zdroj prenosu v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave,5c) cez ktorý má byť realizovaná hodina výučby teórie dištančnou formou a bez umožnenia prístupu štátnemu odbornému dozoru na prebiehajúcu hodinu výučby teórie prostredníctvom tohto odkazu, nie je možné hodinu výučby teórie dištančnou formou manuálne vyznačiť v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave5c) a následne ju uznať.
Pre vodičov podľa § 3 ods. 7 musia kurzy základnej kvalifikácie trvať 70 hodín vrátane piatich hodín osobného vedenia výcvikového vozidla.
Po skončení kurzu riadnej základnej kvalifikácie sa vodič podrobí písomnej skúške. Skúška musí obsahovať aspoň jednu otázku z každej oblasti vedomostí uvedených v oddiele 1.
Výcvikové vozidlá musia spĺňať minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu.10)
Oddiel 3: Kurzy zrýchlenej základnej kvalifikácie
Kurzy musia obsahovať výučbu teórie zo všetkých oblastí vedomostí uvedených v oddiele 1 v rozsahu 140 vyučovacích hodín v minimálne sedemhodinových denných sústredeniach a v maximálne desaťhodinových denných sústredeniach; vyučovacia hodina trvá 45 minút. Kurzy zrýchlenej základnej kvalifikácie sa vykonávajú maximálne v desaťhodinových denných sústredeniach.
Každý účastník kurzu musí v rámci praktického výcviku osobne viesť aspoň desať hodín výcvikové vozidlo v sprievode inštruktora školiaceho strediska, ktorý musí byť zamestnancom prevádzkovateľa školiaceho strediska.
Každý účastník kurzu môže z desiatich hodín praktického výcviku viesť výcvikové vozidlo najviac štyri hodiny v špeciálnom teréne alebo na výkonnom trenažéri tak, aby sa mohlo zhodnotiť racionálne vedenie vozidla založené na bezpečnostných predpisoch, najmä z hľadiska ovládania vozidla v rôznych podmienkach cestnej premávky a pri rôznom stave vozovky podľa poveternostných podmienok, ako aj nočného alebo denného času, ako aj schopnosť optimalizácie spotreby paliva.
Účastník kurzu zrýchlenej základnej kvalifikácie si môže časť výučby teórie nahradiť formou e-learningu, avšak najmenej 80 % z predpísaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie musí absolvovať v školiacom stredisku. V prípade správneho rozdelenia pomeru vyučovacích hodín platia pravidlá pre zaokrúhľovanie desatinných čísiel s presnosťou na jednotky.
Výučba teórie dištančnou formou v rozsahu 100 % podľa § 13e ods. 2 sa realizuje formou audio a video prenosu medzi lektorom školiaceho strediska a účastníkom kurzu a zaznamenáva sa v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave.5c) Prevádzkovateľ školiaceho strediska alebo lektor školiaceho strediska je povinný pred začatím hodiny výučby teórie dištančnou formou zverejniť v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave5c) odkaz na zdroj prenosu a tento odkaz počas prebiehajúcej hodiny výučby teórie dištančnou formou bezplatne sprístupniť štátnemu odbornému dozoru. Bez zverejnenia odkazu na zdroj prenosu v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave,5c) cez ktorý má byť realizovaná hodina výučby teórie dištančnou formou a bez umožnenia prístupu štátnemu odbornému dozoru na prebiehajúcu hodinu výučby teórie prostredníctvom tohto odkazu, nie je možné hodinu výučby teórie dištančnou formou manuálne vyznačiť v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave5c) a následne ju uznať.
Pre vodičov podľa § 3 ods. 7 musí zrýchlená základná kvalifikácia trvať 35 hodín vrátane dve a pol hodiny osobného vedenia výcvikového vozidla.
Po skončení kurzu zrýchlenej základnej kvalifikácie sa vodič podrobí písomnej skúške. Skúška musí obsahovať aspoň jednu otázku z každej oblasti vedomostí uvedených v oddiele 1.
Výcvikové vozidlá musia spĺňať minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu.10)
Oddiel 4: Kurzy pravidelného výcviku
Kurz musí obsahovať výučbu teórie zo všetkých cieľov uvedených v oddiele 1 v rozsahu 35 hodín raz za päť rokov, v minimálne sedemhodinových denných sústredeniach a v maximálne desaťhodinových denných sústredeniach, ktoré môžu byť rozdelené do dvoch po sebe idúcich dní; vyučovacia hodina trvá 45 minút.
Každý účastník kurzu pravidelného výcviku musí v rámci praktickej zručnosti osobne viesť aspoň dve hodiny výcvikové vozidlo v cestnej premávke pod dohľadom inštruktora školiaceho strediska alebo absolvovať aspoň dve hodiny na autocvičisku a za účasti inštruktora školiaceho strediska tie špecifické úkony na výcvikovom vozidle, ktoré sú potrebné pre zvýšenie jeho praktických zručností v rámci jeho povolania. Inštruktor školiaceho strediska musí byť zamestnancom prevádzkovateľa školiaceho strediska.
Kurz pravidelného výcviku je zameraný na špecifické potreby každého účastníka kurzu. Pokiaľ ide o dopravné operácie, ktoré vodič vykonáva v rámci svojho povolania a o príslušný právny a technický vývoj, mali by sa v tomto kurze zohľadniť v čo najväčšej miere aj osobitné potreby výcviku vodiča.
Účastník kurzu pravidelného výcviku si môže časť výučby teórie nahradiť formou e-learningu, avšak najmenej 80 % z predpísaného počtu vyučovacích hodín výučby teórie musí absolvovať v školiacom stredisku. V prípade správneho rozdelenia pomeru vyučovacích hodín platia pravidlá pre zaokrúhľovanie desatinných čísiel s presnosťou na jednotky.
Výučba teórie dištančnou formou v rozsahu 100 % podľa § 13e ods. 2 sa realizuje formou audio a video prenosu medzi lektorom školiaceho strediska a účastníkom kurzu a zaznamenáva sa v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave.5c) Prevádzkovateľ školiaceho strediska alebo lektor školiaceho strediska je povinný pred začatím hodiny výučby teórie dištančnou formou zverejniť v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave5c) odkaz na zdroj prenosu a tento odkaz počas prebiehajúcej hodiny výučby teórie dištančnou formou bezplatne sprístupniť štátnemu odbornému dozoru. Bez zverejnenia odkazu na zdroj prenosu v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave,5c) cez ktorý má byť realizovaná hodina výučby teórie dištančnou formou a bez umožnenia prístupu štátnemu odbornému dozoru na prebiehajúcu hodinu výučby teórie prostredníctvom tohto odkazu, nie je možné hodinu výučby teórie dištančnou formou manuálne vyznačiť v jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave5c) a následne ju uznať.
Po skončení kurzu pravidelného výcviku sa vodič nepodrobuje písomnej ani ústnej skúške.
Výcvikové vozidlá musia spĺňať minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu.10)
Príloha č. 1a
k zákonu č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 188/2009 Z. z.
TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA ŠPECIÁLNE AUTOCVIČISKO
1.
Výcvik zameraný na bezpečnosť jazdy sa môže vykonávať sčasti aj na špeciálnom autocvičisku zabezpečenom proti ohrozeniu osôb a vecí, ktorých činnosť nesúvisí s výcvikom.
2.
Špeciálne autocvičisko musí zodpovedať veľkosťou a vybavením nasledujúcim minimálnym požiadavkám:
a)
plocha s dĺžkou najmenej 400 metrov a šírkou najmenej 50 metrov, úžitková plocha najmenej 20 000 m2,
b)
stála šmyková plocha s dĺžkou najmenej 100 m a šírkou najmenej 20 m, aby bolo možné vykonávať nácvik brzdných úkonov s rýchlosťou najmenej 50 km/h na začiatku šmykovej plochy. Pred šmykovou plochou musí byť k dispozícii nájazdová dráha s dĺžkou najmenej 300 m a šírkou najmenej 10 m, pričom 50 m nájazdovej dráhy nachádzajúcich sa bezprostredne pred šmykovou plochou tvorí priame predĺženie šmykovej plochy. Od začiatku tejto šmykovej plochy musí byť k dispozícii po jej oboch stranách a na jej konci spevnený asfaltový alebo betónový spádový priestor. Šírka spádového priestoru na úseku prvých 15 m dĺžky šmykovej plochy je najmenej 3 m z každej strany a na ďalšom úseku najmenej 8 m z každej strany. Spádový priestor na konci šmykovej plochy tvorí priame predĺženie šmykovej plochy s dĺžkou 30 m a šírkou najmenej 36 m,
c)
šmyková plocha v tvare okružnej dráhy vo výseku najmenej 90° s vonkajším polomerom najmenej 40 m a so šírkou najmenej 10 m, aby bolo možné vykonávať nácvik jázd v zákrute a brzdenie v zákrute pri počiatočnej rýchlosti najmenej 30 km/h na začiatku šmykovej plochy. Pred šmykovou plochou musí byť k dispozícii nájazdová dráha s dĺžkou najmenej 50 m a šírkou najmenej 10 m. Od začiatku tejto šmykovej plochy musí byť k dispozícii po oboch stranách spevnený, asfaltový alebo betónový spádový priestor široký najmenej 2 m z každej strany, ktorý sa na vonkajšej strane zákruty po najviac prvých 10 m rozširuje na najmenej 8 m. Spádový priestor na konci šmykovej plochy tvorí predĺženie šmykovej plochy a spádového priestoru po stranách s dĺžkou najmenej 15 m,
d)
zavlažovacie zariadenie, ktorým je možné stále zavlažovanie šmykovej plochy, pričom nie je možné používať chemické klzné prostriedky,
e)
merač rýchlosti s veľkým číselníkom, ktorý umožňuje odčítavať nájazdovú rýchlosť na začiatku šmykovej plochy,
f)
učebňa na vykonávanie teoretickej časti a dopravno-psychologického skupinového rozhovoru pre celkovo 15 osôb zariadená na prezentáciu a premietanie filmov vrátane učebného materiálu a zodpovedajúce hygienické zariadenia,
g)
rampa, hrboľ, klin a najmenej 30 dopravných kužeľov,
h)
rádiopovelové zariadenie schváleného typu umožňujúce prenos hlasu inštruktora do výcvikového vozidla.
Príloha č. 2 k zákonu č. 280/2006 Z. z.
Ustanovenia týkajúce sa vzoru Európskej únie pre kvalifikačnú kartu vodiča
A.
Opis kvalifikačnej karty vodiča
A.1 Fyzické charakteristiky kvalifikačnej karty vodiča musia zodpovedať normám ISO 7810 a 7816-1. Metódy posudzovania zhody fyzických charakteristík s týmito normami musia spĺňať požiadavky normy ISO 10 373.
A.2 Kvalifikačná karta vodiča má dve strany.
A.2.1 Strana 1 obsahuje
a)
označenie „KVALIFIKAČNÁ KARTA VODIČA“ vytlačené veľkými písmenami v štátnom jazyku Slovenskej republiky,
b)
označenie „Slovensko“,
c)
rozlišovací znak Slovenskej republiky „SK“ vytlačený ako negatív v modrom obdĺžniku a obklopený dvanástimi žltými hviezdičkami,
d)
údaje o držiteľovi zoradené a očíslované takto:
1.
priezvisko,
2.
meno (mená),
3.
dátum a miesto narodenia,
4a.
dátum vydania,
4b.
dátum skončenia platnosti,
4c.
názov vydávajúceho orgánu,
5a.
číslo vodičského preukazu,
5b.
sériové číslo,
6.
fotografia,
7.
podpis,
8.
obec pobytu,
9.
skupiny vozidiel, na ktoré vodič spĺňa požiadavky na základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik;
e)
nadpis ‚Vzor Európskej únie‘ v jazyku alebo v jazykoch členského štátu vydávajúceho kartu a záhlavie ‚kvalifikačná karta vodiča‘ v ostatných úradných jazykoch Únie vytlačené modrou farbou tak, aby tvorili pozadie karty:
tarjeta de cualificación del conductor
карта за квалификация на водача
osvědčení profesní způsobilosti řidiče
chaufføruddannelsesbevis
Fahrerqualifizierungsnachweis
juhi ametipädevuse kaart
δελτίο επιμόρφωσης οδηγού
driver qualification card
carte de qualification de conducteur
kvalifikacijska kartica vozača
cárta cáilíochta tiomána
carta di qualificazione del conducente
vadītāja kvalifikācijas apliecība
vairuotojo kvalifikacinė kortelė
gépjárművezetői képesítési igazolvány
karta ta’ kwalifikazzjoni tas-sewwieq
kwalificatiekaart bestuurder
karta kwalifikacji kierowcy
carta de qualificação do motorista
Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto
kartica o usposobljenosti voznika
kuljettajan ammattipätevyyskortti
yrkeskompetensbevis för förare.
f)
referenčné farby:
– modrá: reflexná modrá, systém farieb Pantone,
– žltá: žltá, systém farieb Pantone.
A.2.2 Strana 2 obsahuje:
a)
údaje o držiteľovi zoradené a očíslované takto:
9.
skupiny vozidiel, na ktoré vodič spĺňa požiadavky na základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik;
10.
harmonizovaný kód Únie „95“ ustanovený podľa osobitného predpisu.5aa)
11.
priestor na úradné záznamy vydávajúceho štátu, ktorý sa týka administratívnych údajov alebo údajov vzťahujúcich sa na bezpečnosť cestnej premávky. Ak sa údaje vzťahujú k bodom tejto prílohy, musí sa pred údajom uviesť číslo bodu,
b)
vysvetlivky k očíslovaným záznamom uvedeným na oboch stranách, najmä k bodom 1 až 3, 4a až 4c, 5a a 5b a 10.
B.
Bezpečnosť kvalifikačnej karty vodiča
B.1 Účelom rôznych prvkov kvalifikačnej karty je vylúčiť možnosť jej falšovania alebo neoprávneného zásahu do textu a odhaliť takýto pokus.
B.2 Úroveň bezpečnosti kvalifikačnej karty vodiča musí byť porovnateľná s úrovňou bezpečnosti vodičského preukazu.
B.3 V záujme zvýšenia bezpečnosti kvalifikačnej karty vodiča možno jej text doplniť o farby alebo značky, ako sú stĺpcový kód, štátny znak alebo bezpečnostné prvky. Stĺpcový kód nesmie obsahovať iné údaje, než sú uvedené v bode A.
C.
Vzor Európskej únie pre kvalifikačnú kartu vodiča
Príloha č. 3 k zákonu č. 280/2006 Z. z.
MINIMÁLNY VÝCVIK
potrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3820/85
Ak nie sú súčasťou vodičských kurzov, výcvik potrebný na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti zahŕňa minimálne tieto predmety:
1.
Vedomosti o konštrukcii a hlavných častiach vozidla
1.1
Vedomosti o konštrukcii a funkcii
– spaľovacích motorov,
– mazacích a chladiacich systémov,
– palivového systému,
– elektrického systému,
– zapaľovacieho systému,
– prevodového systému (spojky, prevodovej skrine atď.).
1.2
Všeobecné vedomosti o mazacej a protimrazovej ochrane.
1.3
Vedomosti o predbežných zákrokoch vykonávaných počas odstraňovania a výmeny kolies.
1.4
Vedomosti o konštrukcii, vybavení, správnom používaní a starostlivosti o pneumatiky.
1.5
Vedomosti o typoch, prevádzke, hlavných častiach, spojoch a používaní brzdového systému a o jeho každodennej údržbe a vedomosti o spojovacej sústave.
1.6
Poznanie metód lokalizácie príčin porúch.
1.7
Zručnosti, ako opravovať menšie poruchy pomocou správneho technického vybavenia.
1.8
Všeobecné vedomosti o preventívnej údržbe vozidiel a o nevyhnutných prevádzkových opravách.
2.
Všeobecné vedomosti o doprave a o administratívnych postupoch
2.1
Všeobecná schopnosť a dostatočné geografické vedomosti o používaní cestných máp a ich symbolov.
2.2
Hospodárne využívanie vozidiel.
2.3
Poznanie opatrení, ktoré sa majú uskutočniť po nehode alebo podobnej udalosti (napr. požiar) v súvislosti s poistením vozidla.
2.4
Poznanie vnútroštátnych právnych predpisov používaných na príslušný druh prepravy tovarov alebo cestujúcich.
– pre vodičov nákladných vozidiel
2.5
Základné vedomosti o zodpovednosti vodiča v súvislosti s prevzatím, prepravou a dodaním tovaru podľa dohodnutých podmienok.
2.6
Poznanie dokumentov týkajúcich sa vozidla a dopravy, ktoré sa vyžadujú vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave nákladov.
2.7
Poznanie technológií nakladania a vykladania tovaru a používania nakladacieho a vykladacieho zariadenia.
2.8
Základné vedomosti o predbežných opatreniach, ktoré sa musia podniknúť pri manipulácii a preprave nebezpečných vecí.
– pre vodičov vozidiel určených na prepravu cestujúcich
2.9
Vedomosti o zodpovednosti vodiča v súvislosti s prepravou osôb.
2.10
Poznanie dokumentov týkajúcich sa vozidla a cestujúcich, ktoré sa vyžadujú vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave cestujúcich.
3.
Skúsenosti v preprave tovaru a osôb
– pre vodičov nákladných vozidiel
3.1
Praktické skúsenosti z jazdenia a manévrovania s vozidlom nad 7,5 t a z používania prípojného vozidla.
– pre vodičov vozidiel určených na prepravu cestujúcich
3.2
Praktické skúsenosti z jazdenia a manévrovania s autobusom alebo s autokarom.
Príloha č. 4 k zákonu č. 280/2006 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Rady 76/914/EHS zo 16. decembra 1976 o minimálnej úrovni výcviku niektorých vodičov cestnej dopravy (Ú. v. ES L 357, 29. 12. 1976).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a smernica Rady 91/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHS (Ú. v. EÚ L 226, 10. 9. 2003) v znení smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004).
3.
Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
4.
Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 112, 2. 5. 2018).
1)
Čl. 4 písm. b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11. 4. 2006) v platnom znení.
2)
§ 1 ods. 2 písm. a) až c) a § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 180/1996 Z. z.
2a)
§ 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.
2aa)
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 10 a 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3a)
Položka 77a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 188/2009 Z. z.
3b)
§ 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3c)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3d)
§ 4 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3e)
§ 5 ods. 5 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3f)
§ 5 ods. 4 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3g)
§ 9 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
3h)
§ 10 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3i)
§ 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3j)
§ 7 ods. 2 a § 11 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3k)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3l)
§ 22 a 22a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3m)
§ 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 3 zákona č. 93/2005 Z. z.
5)
§ 94 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5aa)
Príloha č. 9 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5ab)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
5aba)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 35/2019.
5ac)
§ 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5ad)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 Z. z.
5ae)
§ 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5af)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
5b)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
5c)
Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5d)
§ 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Článok 5 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c) nariadenia Rady (EHS) 3820/85 z 20. decembra 1985 o zosúlaďovaní niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. ES L 370, 31. 12. 1985) v platnom znení.
7a)
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
7b)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z.
8)
Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
9)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11. 4. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28. 2. 2014) v platnom znení.
10)
Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.