265/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

265
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 28. februára 2006 a 27. marca 2006 medzi Ministerstvom zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Bosne a Hercegovine bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1.
Protokol o podmienkach, za ktorých bude vykonané prepustenie z občianstva Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie juhoslovanských občanov českého alebo slovenského pôvodu, ktorí si podali žiadosť o prepustenie zo štátneho občianstva Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie na podklade zákona o štátnom občianstve Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie (čl. 129 z 23. augusta 1945) (Belehrad 13. novembra 1948)
2.
Dohoda medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o vyrovnaní otvorených majetkových otázok (Praha 11. februára 1956, vyhláška č. 31/1957 Zb.)
3.
Dohoda medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o leteckej doprave (Belehrad 28. februára 1956) – dohoda zrušená (oznámenie č. 275/1997 Z. z.)
4.
Dohovor o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou (Belehrad 22. mája 1957, vyhláška č. 2/1958 Zb.)
5.
Správna dohoda o vykonávaní Zmluvy medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia o sociálnom poistení (Belehrad 22. mája 1957)
6.
Dohovor medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení (Belehrad 22. mája 1957, vyhláška č. 3/1958 Zb.)
7.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave (Praha 22. októbra 1962, vyhláška č. 72/1963 Zb.)
8.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zriadení Československo-juhoslovanského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (Praha 22. júna 1963)
9.
Protokol o rokovaní medzi vládnymi delegáciami Československej socialistickej republiky a Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia o rozšírení hospodárskych vzťahov medzi oboma štátmi konanom v dňoch 17. až 22. júna 1963 v Prahe (Praha 22. júna 1963)
10.
Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci v oblasti zdravotníctva (Belehrad 5. októbra 1963, vyhláška č. 89/1964 Zb.)
11.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (Belehrad 20. januára 1964, vyhláška č. 207/1964 Zb.)
12.
Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou (Belehrad 14. marca 1964, vyhláška č. 10/1965 Zb.)
13.
Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie (Praha 15. februára 1966, vyhláška č. 112/1968 Zb.)
14.
Dohoda medzi Štátnym úradom sociálneho zabezpečenia v Prahe a Zväzovým ústavom sociálneho poistenia v Belehrade o zmene Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia o sociálnom poistení z 22. mája 1957 (Belehrad 19. marca 1966)
15.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o dlhodobej spolupráci pri využití juhoslovanského ropovodu na prepravu ropy do Československej socialistickej republiky cez územie Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie (Belehrad 6. decembra 1974, registrovaná v čiastke 12/1976 Zb.)
16.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o dlhodobej spolupráci pri využití československého tranzitného plynovodu na prepravu zemného plynu do Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie cez územie Československej socialistickej republiky (Praha 28. októbra 1977, registrovaná v čiastke 8/1979 Zb.)
17.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zmenách a doplnkoch Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave, dojednanej v Prahe 22. októbra 1962 (Praha 15. mája 1980, vyhláška č. 1/1981 Zb.)
18.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (Praha 2. novembra 1981)
19.
Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou (Praha 10. decembra 1981, vyhláška č. 42/1983 Zb.)
20.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o vzájomnom odovzdávaní odsúdených na výkon trestu odňatia slobody (Praha 23. mája 1989, vyhláška č. 473/1990 Zb.)
21.
Obchodná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej republiky Juhoslávie (Belehrad 8. februára 1991)
22.
Platobná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie (Belehrad 8. februára 1991)
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.