264/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2006 do 30.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

264
ZÁKON
z 19. apríla 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
2.
V § 1 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
o poskytnutí úveru bez platby úroku alebo akéhokoľvek poplatku,“.
3.
V § 1 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
na základe ktorých sa neukladá žiadny úrok, ak spotrebiteľ súhlasí so splatením úveru jednou splátkou,“.
Doterajšie písmená d), e) a f) sa označujú ako písmená e), f) a g).
4.
V § 1 ods. 2 písm. e) sa za slová „viac zmlúv o spotrebiteľskom úvere“ vkladajú slová „medzi tým istým veriteľom a spotrebiteľom“.
5.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Zákon sa nevzťahuje ani na úver formou povoleného prečerpania peňažných prostriedkov na bežnom účte poskytnutý bankou iným spôsobom ako na kreditnú kartu; tým nie je dotknuté ustanovenie § 3 ods. 6.“.
6.
V § 2 písm. c) prvý bod znie:
„1.
sankcií, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť za nesplnenie záväzku uvedeného v zmluve o spotrebiteľskom úvere,“.
7.
V § 2 písm. d) sa slová „tohto zákona“ nahrádzajú slovami „č. 1“.
8.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Reklama5) alebo akákoľvek ponuka vystavená na obchodných miestach, na ktorých veriteľ ponúka spotrebiteľský úver, v ktorej je uvedená úroková sadzba alebo akýkoľvek údaj týkajúci sa nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom, musí obsahovať informáciu o ročnej percentuálnej miere nákladov vo forme príkladu výpočtu podľa prílohy č. 2, ak to nie je uskutočniteľné v inej forme.“.
9.
V § 3 odsek 6 znie:
„(6)
Pri úveroch formou povoleného prečerpania peňažných prostriedkov na bežnom účte poskytnutých bankou iným spôsobom ako na kreditné karty (§ 1 ods. 3) alebo, ak nemožno určiť ročnú percentuálnu mieru nákladov, musí byť spotrebiteľ najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy písomne informovaný o
a)
úverovom limite, ak je stanovený,
b)
ročnej úrokovej sadzbe a poplatkoch platných od doby, keď bola zmluva uzatvorená a podmienkach, za ktorých môže byť zmenená a doplnená,
c)
postupe a spôsobe zániku alebo ukončenia zmluvy.
Ak je na účte prípustné prečerpanie peňažných prostriedkov a toto prečerpanie trvá dlhšie ako tri mesiace, spotrebiteľ musí byť písomne informovaný o ročnej úrokovej sadzbe, poplatkoch a ďalších dôsledkoch.“.
10.
V § 3 ods. 7 sa slová „tohto zákona“ nahrádzajú slovami „č. 1 vo forme príkladu výpočtu podľa prílohy č. 2“.
11.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Počas trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere je veriteľ povinný písomne a bezodkladne informovať spotrebiteľa o zmene ročnej úrokovej sadzby a poplatkov.“.
12.
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
práva spotrebiteľa podľa § 7.“.
13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
§ 2 písm. i) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 8 ods. 2 sa za slová „§ 3“ vkladajú slová „a § 4 ods. 1 až 3 a 5“.
15.
Za § 8 sa vkladajú § 8a a 8b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 8a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2006
Právne vzťahy, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, sa spravujú podľa doterajších predpisov.
§ 8b
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.
16.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1, ktorá znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 258/2001 Z. z.
ZÁKLADNÁ ROVNICA VYJADRUJÚCA ROVNOSŤ POSKYTNUTÉHO ÚVERU NA JEDNEJ STRANE A SPLÁTOK A NÁKLADOV NA DRUHEJ STRANE
Význam symbolov:
K je poradové číslo spotrebiteľského úveru, {K = 1, 2, ..., m}
K´ je číslo splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru, {K´ = 1, 2, ..., m´}
AK je výška K-teho spotrebiteľského úveru
je výška K´-tej splátky spotrebiteľského úveru
Σ je suma
m je poradové číslo posledného spotrebiteľského úveru
m´ je číslo poslednej splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru
tK je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého spotrebiteľského úveru a K-teho spotrebiteľského úveru
t je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého spotrebiteľského úveru a K´-tou splátkou alebo platbou nákladov spotrebiteľského úveru
i je ročná percentuálna miera nákladov, ktorú možno vypočítať (buď algebricky, alebo numerickou aproximáciou), pretože ostatné prvky rovnice sú známe zo zmluvy alebo iným spôsobom
Poznámky
a) Ročná percentuálna miera nákladov sa vypočíta v čase, keď sa uzatvára zmluva. Výpočet sa vykoná za predpokladu, že zmluva o spotrebiteľskom úvere bude platná na dohodnuté obdobie a že veriteľ a spotrebiteľ splnia svoje povinnosti podľa podmienok tejto zmluvy a k dohodnutým termínom.
b) V prípade zmlúv o spotrebiteľskom úvere obsahujúcich klauzuly povoľujúce zmeny úrokovej sadzby a poplatkov obsiahnutých v ročnej percentuálnej miere nákladov, ale nekvalifikovateľné v čase, keď sa počítala, ročná percentuálna miera nákladov sa bude počítať na základe predpokladu, že úroková sadzba a iné poplatky zostanú stabilné a budú platiť do konca platnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
c) Všeobecne platí rovnica medzi výškou spotrebiteľských úverov a výškou splátok a nákladov. Výšky finančných prostriedkov poskytnutých alebo uhrádzaných ktoroukoľvek zo zmluvných strán v rôznych lehotách sa nemusia nevyhnutne rovnať a nemusia byť nevyhnutne zaplatené k rovnakým dňom splatnosti.
d) Dňom poskytnutia prvého spotrebiteľského úveru je deň, v ktorom sú pre spotrebiteľa disponibilné úverové prostriedky prvého spotrebiteľského úveru alebo v ktorom mu bol dodaný tovar alebo poskytnutá služba.
e) Lehoty, ktoré sa používajú pri výpočte, sa vyjadrujú na päť desatinných miest. Za rok sa považuje 365 dní alebo 365,25 dňa, alebo (pri priestupných rokoch) 366 dní, 52 týždňov alebo 12 rovnakých mesiacov. Za rovnaký mesiac sa považuje 30,41666 dňa, t. j. 365/12.
f) Výsledok výpočtu sa zaokrúhli s presnosťou aspoň na jedno desatinné miesto. Pri zaokrúhľovaní na konkrétny počet desatinných miest platí toto pravidlo: ak sa hodnota číslice na desatinnom mieste nasledujúcom za desatinným miestom, na ktoré sa zaokrúhľuje, rovná päť alebo je väčšia, potom sa k číslici na tomto desatinnom mieste pripočíta jednotka.“.
17.
Za prílohu č. 1 sa vkladajú prílohy č. 2 a 3, ktoré znejú:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 258/2001 Z. z.
PRÍKLADY VÝPOČTOV
A. VÝPOČET ROČNEJ PERCENTUÁLNEJ MIERY NÁKLADOV NA ZÁKLADE KALENDÁRNEHO ROKA [1 ROK = 365 DNÍ (ALEBO 366 DNÍ PRI PRIESTUPNÝCH ROKOCH)]
Prvý príklad
Požičaná suma je S = 10 000 Sk dňa 1. januára 2002.
Suma je splatená jednou splátkou vo výške 12 000 Sk dňa 1. júla 2003, t. j., 1 1/2 roka alebo 546 dní (365 + 181) po dátume poskytnutia úveru.
Po dosadení do rovnice
alebo
Výsledok bude zaokrúhlený na 13 % (alebo na 12,96 % pri presnosti na dve desatinné miesta).
Druhý príklad
Požičaná suma je S = 10 000 Sk, ale veriteľ si ponechá 500 Sk na administratívne výdavky, takže výška spotrebiteľského úveru predstavuje 9 500 Sk. Rovnako ako v prvom príklade je vykonaná splátka vo výške 12 000 Sk dňa 1. júla 2003.
Po dosadení do rovnice
alebo