261/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

261
ZÁKON
z 20. apríla 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z. a zákona č. 385/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Úrad kontroluje hospodárenie s
a)
prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky alebo vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda"),1)
b)
majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, verejnoprávnych inštitúcií, Fondu národného majetku Slovenskej republiky,1a) obcí, vyšších územných celkov, právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií, právnických osôb s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky, právnických osôb s majetkovou účasťou obcí, právnických osôb s majetkovou účasťou vyšších územných celkov, právnických osôb zriadených obcami alebo právnických osôb zriadených vyššími územnými celkami,1b)
c)
majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami a pohľadávkami, ktoré sa poskytli Slovenskej republike, právnickým osobám alebo fyzickým osobám v rámci rozvojových programov alebo z iných obdobných dôvodov zo zahraničia,
d)
majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami, za ktoré Slovenská republika prevzala záruku,
e)
majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami právnických osôb vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a a 1b znejú:
„1)
Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 10 a § 28 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z.“.
2.
V § 2 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov,“.
3.
V § 3 sa slovo „účelovosti“ nahrádza slovom „účinnosti“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1c sa citácia „§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 19 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
5.
V § 4 písmeno c) znie:
„c)
obce a vyššie územné celky, právnické osoby zriadené obcami, právnické osoby zriadené vyššími územnými celkami, právnické osoby s majetkovou účasťou obcí a právnické osoby s majetkovou účasťou vyšších územných celkov,“.
6.
V § 5 ods. 1 prvá veta znie: „Úrad vypracúva stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v ktorom hodnotí aj návrh rozpočtu verejnej správy a stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov“ nahrádza citáciou „Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“.
8.
Doterajší text § 13 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Úrad môže predkladať kontrolovaným subjektom a príslušným orgánom odporúčania na riešenie nedostatkov zistených v rámci uplatňovania jeho pôsobnosti.“.
9.
V § 15 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sa preverením námietok preukáže ich čiastočná alebo úplná opodstatnenosť alebo sa dodatočne zistia skutočnosti, ktoré majú podstatný vplyv na obsah protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu), vypracuje sa dodatok k protokolu o výsledku kontroly (dodatok k čiastkovému protokolu),“.
10.
V § 15 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zápisnicu o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly,“.
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 89 ods. 9 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 128 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon“.
12.
V § 18 písmená d) a e) znejú:
„d)
dostaviť sa v určenom termíne na prerokovanie protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu) alebo ich dodatkov na miesto určené Úradom,
e)
prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a písomne ich predložiť Úradu v ním určených lehotách a predložiť Úradu v ním určených lehotách písomnú správu o plnení alebo splnení týchto opatrení; ak prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov sú nedostatočné alebo neodstraňujú všetky kontrolou zistené nedostatky, je Úrad oprávnený vrátiť prijaté opatrenia štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu, ktorý je povinný ich doplniť v lehote určenej Úradom.“.
13.
V § 20 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom predsedu vlády“.
14.
V § 20 ods. 4 druhej vete sa za slovo „predloží“ vkladajú slová „prostredníctvom predsedu vlády“.
15.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
㤠20a
(1)
Úrad oznámi kontrolou zistené nedostatky tomu orgánu obce alebo vyššieho územného celku, ktorý koná v mene obce alebo vyššieho územného celku v súvislosti s činnosťou kontrolovaného subjektu. Ak je kontrolovaným subjektom obec alebo vyšší územný celok, Úrad oznámi kontrolou zistené nedostatky zastupiteľstvu obce alebo zastupiteľstvu vyššieho územného celku.
(2)
Orgán, ktorému Úrad oznámil kontrolou zistené nedostatky, je povinný v rozsahu svojej pôsobnosti a v lehote určenej Úradom zabezpečiť odstránenie oznámených nedostatkov a bezodkladne poslať o tom Úradu správu.
(3)
Ak svoje povinnosti podľa odseku 2 nesplní starosta obce (primátor mesta) alebo predseda vyššieho územného celku, Úrad predloží vec zastupiteľstvu obce alebo zastupiteľstvu vyššieho územného celku.
(4)
Ak Úrad zistí u kontrolovaného subjektu neplnenie opatrení prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, postupuje podľa odseku 1. Orgán, ktorému Úrad oznámil neplnenie opatrení, je povinný v lehote určenej Úradom zabezpečiť nápravu. Ak tento orgán nápravu nezabezpečí, Úrad postupuje podľa odseku 3.“.
16.
V § 21 ods. 1 sa suma „10 000 Sk“ nahrádza sumou „100 000 Sk“.
17.
V § 21 ods. 4 sa suma „20 000 Sk“ nahrádza sumou „200 000 Sk“.
18.
Doterajší text § 22 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 5, ktoré znejú:
„(2)
Subjekty podľa § 4 sú povinné na vyžiadanie Úradu v ním určenej primeranej lehote zabezpečiť priame pripojenie Úradu do informačných systémov nimi prevádzkovaných a prístup k údajom spracovávaným v týchto systémoch, v celom rozsahu uplatňovania pôsobnosti Úradu.
(3)
Štátna pokladnica9) je povinná na vyžiadanie Úradu zabezpečiť priame pripojenie Úradu na informačný systém Štátnej pokladnice a prístup k údajom spracovávaným v tomto systéme, na účely uplatňovania pôsobnosti Úradu vo vzťahu k subjektom podľa § 4, ktoré sú klientmi Štátnej pokladnice.
(4)
Kontrolóri a ďalší zamestnanci Úradu sú povinní zachovávať vo vzťahu k tretím osobám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním informácií vyžiadaných podľa odsekov 1 až 3.
(5)
Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení štátnozamestnaneckého pomeru.“.
19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 23 sa na konci pripájajú tieto slová: „najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli vykonané“.
21.
§ 24a sa vypúšťa.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 112 ods. 2 druhej vete sa vypúšťa slovo „prítomných“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.