256/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

256
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 24. apríla 2006,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 279/2005 Z. z. a vyhlášky č. 649/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 14a ods. 1 sa suma „6 000 Sk“ nahrádza sumou „16 000 Sk“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2006.
Lucia Žitňanská v. r.