255/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

255
ZÁKON
z 20. apríla 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 ods. 3 sa slová „rieši odvolacia komisia (§ 30 ods. 3)“ nahrádzajú slovami „rieši orgán oprávnený rozhodnúť o odvolaní podľa § 30 ods. 3“.
2.
V § 19 sa na konci pripája táto veta: „Právnické osoby alebo fyzické osoby poskytujúce informácie o navrhovanej osobe na základe § 16 ods. 1 písm. c) až f) musia byť dodatočne oboznámené, z akého dôvodu je navrhovaná osoba preverovaná.“.
3.
§ 30 znie:
㤠30
Postup preskúmavania rozhodnutí úradu
(1)
Proti rozhodnutiu úradu podľa § 26 ods. 2, § 29, § 50 ods. 2 a 5 a § 60 ods. 7, okrem rozhodnutia Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Policajného zboru môže osoba, ktorej bolo rozhodnutie doručené, podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva písomne, doručuje sa úradu a musí obsahovať skutočnosti, ktorými navrhovaná osoba odôvodňuje zrušenie rozhodnutia. Odvolanie má odkladný účinok.
(2)
Úrad môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Ak úrad o odvolaní sám nerozhodne, predloží ho spolu so stanoviskom k podanému odvolaniu a s ostatným spisovým materiálom, ktorý sa týka napadnutého rozhodnutia, orgánu oprávnenému rozhodnúť o odvolaní (ďalej len “odvolací orgán„), a to do 30 dní odo dňa, keď mu bolo odvolanie doručené.
(3)
V sporoch o spôsobe ukončenia bezpečnostnej previerky medzi Vojenským spravodajstvom a úradom podľa § 18 ods. 3 a o odvolaní podľa odseku 1 rozhoduje odvolací orgán, ktorým je výbor Národnej rady Slovenskej republiky zriadený osobitným predpisom.13a) Postup odvolacieho orgánu ustanoví osobitný predpis.13a)
(4)
Rozhodnutie Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Policajného zboru podľa § 26 ods. 2 a § 29 je preskúmateľné súdom. Na preskúmanie rozhodnutia je príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.“.
Čl. II
Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 490/2001 Z. z. a zákona č. 457/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
(1)
Tento zákon upravuje podmienky a postup pri poskytovaní ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi, chránenému svedkovi a ich blízkym osobám,1) ktorým v súvislosti so svedeckou výpoveďou alebo poskytnutím dôkazu vzniká nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia zo strany osôb páchajúcich zločiny, za ktoré hrozí páchateľovi podľa Trestného zákona trest odňatia slobody na doživotie alebo zločiny, ak boli spáchané organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou.
(2)
Podľa tohto zákona sa postupuje, ak nie je možné bezpečnosť ohrozených osôb zabezpečiť iným spôsobom.
(3)
Ochrana a pomoc ohrozenému svedkovi, chránenému svedkovi a ich blízkym osobám je poskytovaná na základe ich dobrovoľnosti.
(4)
Na poskytovanie ochrany a pomoci podľa tohto zákona nie je právny nárok.“.
2.
V § 2 ods. 1 sa slová „obzvlášť závažných trestných činov“ nahrádzajú slovami „zločinov uvedených v § 1 ods. 1“.
3.
V § 2 ods. 6 sa slová „štátnych orgánov, obcí,“ nahrádzajú slovami „orgánov verejnej moci a iných“.
4.
V § 4 ods. 2 sa slová „so štátnym tajomstvom podľa osobitného predpisu3)“ nahrádzajú slovami „s utajovanou skutočnosťou3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Pre potreby konania pred súdom v občianskoprávnych veciach, ako i uznania iných nárokov vzniknutých v súvislosti so zaradením do programu ochrany svedka je útvar oprávnený potvrdzovať, že osoba so zmenenou totožnosťou je identická s osobou pred zmenou totožnosti; útvar môže rozhodnúť o dočasnom alebo trvalom vrátení pôvodnej totožnosti tejto osobe.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
6.
Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Zbor väzenskej a justičnej stráže do 14 dní od prevzatia písomného oznámenia od útvaru o súhlasnom rozhodnutí komisie o návrhu na ochranu uzatvorí s ohrozeným svedkom písomnú ochrannú dohodu vzťahujúcu sa na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 91 ods. 3, § 101b ods. 3 a § 215a Trestného poriadku v znení zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ nahrádza citáciou „§ 134 ods. 3, § 262 a 273 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.“.
8.
V § 21 sa slová „obzvlášť závažných trestných činov“ nahrádzajú slovami „zločinov uvedených v § 1 ods. 1“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z. a zákona č. 558/2005 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 11 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
bezpečnosť určených osôb, ochranu určených objektov alebo ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi alebo chránenému svedkovi podľa osobitného predpisu,“.
2.
V § 25 odsek 1 znie:
„(1)
V súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti určených osôb, ohrozených svedkov a chránených svedkov je policajt oprávnený vykonať prehliadku osôb, batožiny, vecí, dopravných prostriedkov a objektov nachádzajúcich sa v priestore, z ktorého by bolo možné ohroziť bezpečnosť určených osôb, ohrozených svedkov alebo chránených svedkov.“.
3.
V § 25 odsek 3 znie:
„(3)
Prehliadka osôb, batožiny, vecí, dopravných prostriedkov a objektov nesmie sledovať iný záujem než zaistenie bezpečnosti určených osôb, ohrozených svedkov a chránených svedkov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.