25/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2011 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
ZÁKON
zo 14. decembra 2005
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje
a)
na zákazku, ktorej hlavným účelom je umožniť verejnému obstarávateľovi poskytovanie alebo využívanie verejnej telekomunikačnej siete alebo poskytovanie jednej alebo viacerých verejných telekomunikačných služieb,
b)
na zákazku, ktorej predmet tvoria utajované skutočnosti, alebo ak sa pri jej plnení musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia na základe zákona, alebo ak si to vyžaduje ochrana bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky,
c)
na zákazku zadávanú verejným obstarávateľom na úseku obrany v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva,2) ak jej predmet súvisí s výrobou strelných zbraní, streliva a bojového materiálu3) alebo s obchodovaním s nimi,
d)
na zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa pravidiel na základe medzinárodnej dohody4) vzťahujúcej sa na rozmiestnenie vojsk, ktorá sa týka aktivít na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo tretej krajiny,
e)
na zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu alebo pravidiel medzinárodnej organizácie,
f)
na zákazku, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa pravidiel na základe medzinárodnej dohody uzavretej medzi Slovenskou republikou a tretími krajinami a zákazka sa týka dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytovania služieb určených na spoločné uskutočnenie alebo na využívanie projektu krajinami, ktoré sú účastníkmi tejto dohody, a táto medzinárodná dohoda bola oznámená Európskej komisii,
g)
na nadobúdanie alebo nájom nehnuteľností a s tým súvisiacich práv okrem finančných služieb, ktoré s tým súvisia,
h)
na zákazku, ktorou verejný obstarávateľ nadobúda, vyvíja, produkuje alebo koprodukuje programový materiál určený na televízne vysielanie alebo rozhlasové vysielanie, a zákazku, ktorá sa týka vysielacieho času,
i)
na rozhodcovské konanie5) a zmierovacie konanie,
j)
na zákazku, ktorej predmetom sú finančné služby súvisiace s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov6) alebo vykonávanie ďalších operácií na finančných trhoch, najmä operácie s cieľom získať peňažné prostriedky alebo vlastné zdroje financovania,
k)
na zadávanie zákazky, ktorá priamo súvisí so službami Národnej banky Slovenska vykonávanými na účely zabezpečenia jej hlavného cieľa a zákonom ustanovených úloh okrem vykonávania bežných všeobecných prevádzkových činností nesúvisiacich so zabezpečovaním jej hlavného cieľa a zákonom ustanovených úloh,
l)
na uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
m)
na výskumné a vývojové služby iné ako tie, z ktorých má prospech výhradne verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri ich využívaní na plnenie svojich vlastných úloh za podmienky, že poskytovaná služba je ním v plnom rozsahu financovaná,
n)
na koncesiu na stavebné práce a koncesiu na služby (ďalej len „koncesia“), ktoré zadáva obstarávateľ na vykonávanie činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9, okrem koncesie, ktorú zadáva verejný obstarávateľ vykonávajúci niektorú z týchto činností,
o)
na zákazku na poskytnutie služby inému verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva vyplývajúceho zo zákona alebo z rozhodnutia správneho orgánu,
p)
na zákazku na dodanie tovaru určenú na ďalší predaj alebo nájom tretím osobám, ak obstarávateľ nemá osobitné alebo výlučné právo predávať alebo prenajímať tento tovar a iná osoba môže ten istý tovar predávať alebo prenajímať za rovnakých podmienok ako obstarávateľ,
q)
na zákazku určenú na iné účely ako vykonávanie činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9, okrem zákazky zadávanej verejným obstarávateľom,
r)
na zákazku určenú na vykonávanie činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9 v tretej krajine, ak sa pri vykonávaní týchto činností nevyužívajú siete alebo geografické územie v rámci Európskych spoločenstiev,
s)
na zadávanie zákazky obstarávateľom, ktorej cena bez dane z pridanej hodnoty je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 2 písm. f) a g), okrem zadávania zákazky podľa § 7.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje ani na podlimitnú zákazku, podprahovú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorých predmetom je
a)
činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania vrátane prípravného konania, správneho konania, rozhodcovského konania alebo iného obdobného konania, odborná činnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby na účely trestného konania vrátane prípravného konania a odborná činnosť prizvanej osoby na účely kontrolnej činnosti alebo na účely správneho konania a odborná činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby na účely štátnej expertízy podľa osobitného predpisu,6aa)
b)
nadobúdanie knižničných fondov,
c)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí,
d)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je štát a dodávateľom Zbor väzenskej a justičnej stráže, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované zamestnávaním odsúdených a obvinených.
(4)
Tento zákon sa nevzťahuje na zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré uzatvára zdravotná poisťovňa s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.6a)
(5)
Tento zákon sa nevzťahuje na obstaranie vakcín zdravotnou poisťovňou podľa osobitného predpisu.6b)
§ 2
Verejné obstarávanie
Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
§ 3
Zákazka
(1)
Zákazka na účely tohto zákona je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.
(2)
Zákazka na dodanie tovaru na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru.
(3)
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v prílohe č. 1, alebo uskutočnenie stavby. Stavba na účely tohto zákona je výsledok stavebných prác ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu, a uskutočnenie stavby zodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
(4)
Zákazka na poskytnutie služby na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 2 alebo 3, okrem zákazky uvedenej v odsekoch 2 a 3. Zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby podľa prílohy č. 2 alebo 3 a ktorá zahŕňa ako vedľajšiu činnosť stavebné práce podľa prílohy č. 1, sa považuje za zákazku na poskytnutie služby. Zákazka, ktorej predmetom je dodanie tovaru aj poskytnutie služby podľa príloh č. 2 a 3, sa považuje za zákazku na poskytnutie služby, ak predpokladaná hodnota služby prevyšuje predpokladanú hodnotu tovaru.
(5)
Zmluva musí mať písomnú formu okrem zmluvy uzavretej podľa § 102.
§ 4
Finančné limity
(1)
Zákazka je nadlimitná, podlimitná, podprahová alebo s nízkou hodnotou v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky.
(2)
Nadlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako
a)
125 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a); pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 4,
b) 193 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f); pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 4,
c)
125 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a), okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v písmene e),
d)
193 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f),
e)
193 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v kategórii 8 prílohy č. 2, kategórii 5 telekomunikačné služby podľa spoločného slovníka obstarávania7) (ďalej len „slovník obstarávania“) zodpovedajúce kódom CPC 7524, 7525, 7526 a služby uvedenej v prílohe č. 3 zadávanú verejným obstarávateľom,
f)
387 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú obstarávateľom,
g)
4 845 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
(3)
Podlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)
40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
b)
200 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.
(4)
Podprahová zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne
a)
rovnaká alebo vyššia ako 10 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
b)
rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.
(5)
Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 4 písm. a) a b) v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
§ 5
Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky
(1)
Predpokladaná hodnota zákazky na účely tohto zákona sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž posiela na uverejnenie. Ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky.
(2)
Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa aj
a)
hodnota opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť,
b)
všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia zmluvy,
c)
ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo účastníkom súťaže návrhov (ďalej len „účastník“),
d)
predpokladaná hodnota tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytne v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác.
(3)
Dodávka tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na stavebné práce, sa nesmie zahrnúť do predpokladanej hodnoty zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ak by to malo za následok vyňatie takéhoto tovaru alebo takýchto služieb z pôsobnosti tohto zákona.
(4)
Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak celková predpokladaná hodnota zákazky nie je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 2, použije sa postup zadávania nadlimitných zákaziek. Postup zadávania podlimitných zákaziek možno použiť vtedy, ak ide o tú časť stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 1 000 000 eur, alebo o tú časť služby, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 80 000 eur, a ak hodnota týchto častí nepresiahne 20 % celkovej predpokladanej hodnoty všetkých častí zákazky.
(5)
Ak je dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak celková predpokladaná hodnota nie je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 2, použije sa postup zadávania nadlimitných zákaziek. Postup zadávania podlimitných zákaziek možno použiť vtedy, ak ide o tú časť dodávky tovaru, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 80 000 eur, a ak hodnota týchto častí nepresiahne 20 % celkovej predpokladanej hodnoty všetkých častí zákazky.
(6)
Ak ide o lízing, o kúpu tovaru na splátky alebo o prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia, základom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru je
a)
celková hodnota zákazky, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 12 mesiacov,
b)
celková hodnota zákazky vrátane odhadovanej zostatkovej hodnoty, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas dlhší ako 12 mesiacov,
c)
48-násobok mesačnej platby, ak ide o zmluvu, ktorej lehota platnosti nie je pevne určená alebo sa nedá určiť.
(7)
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, ktorá sa pravidelne opakuje alebo obnovuje v dohodnutej lehote, predpokladaná hodnota zákazky sa určí
a)
z celkových skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch, alebo
b)
z celkovej predpokladanej hodnoty tovaru alebo služieb obstarávaných v priebehu 12 mesiacov po prvom plnení alebo počas platnosti zmluvy, ak je dlhšia ako 12 mesiacov.
(8)
Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby sa zahrnie, ak ide
a)
o poisťovacie služby, aj splatné poistné a ostatné formy odmien,
b)
o bankové služby a iné finančné služby, aj poplatky, provízie, úroky a iné výdavky súvisiace so službami a ostatné formy odmien,
c)
o súťaž návrhov, aj udelené ceny za návrhy a udelené odmeny účastníkom.
(9)
Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o zmluvu uzavretú na určitý čas
a)
rovnaký alebo kratší ako 48 mesiacov, sa zahrnie celková predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy,
b)
dlhší ako 48 mesiacov alebo ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas, sa zahrnie 48-násobok mesačnej platby.
(10)
Predpokladaná hodnota zákazky zahŕňajúca dodávku tovaru aj poskytnutie služby sa vypočíta ako celková hodnota tovaru a celková hodnota služby bez ohľadu na ich podiely. Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahrnie aj cena montážnych a inštalačných činností.
(11)
Predpokladaná hodnota rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému sa určí ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas platnosti rámcovej dohody alebo počas trvania dynamického nákupného systému.
(12)
Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona.
§ 6
(1)
Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je
a)
Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
b)
obec,
c)
vyšší územný celok,
d)
právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
e)
združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov uvedených v písmenách a) až d),
f)
právnická osoba, v ktorej verejný obstarávateľ podľa písmena a) až d) vykonáva priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu.7a)
(2)
Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter, a
a)
je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d),
b)
je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo
c)
verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
§ 7
(1)
Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona.
(2)
Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná používať
a)
postup zadávania podprahových zákaziek podľa § 99 až 101, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 5; pri zadávaní takej zákazky nie je táto osoba povinná vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby,
b)
postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 102, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 5.
(3)
Povinnosti podľa odseku 2 sa nevzťahujú na osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ a získala finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb podľa osobitného zákona.7aa)
(4)
Ak verejný obstarávateľ poskytne obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je obstarávateľ povinný postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona.
§ 8
Obstarávateľ
(1)
Obstarávateľ na účely tohto zákona je
a)
právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa spravuje, a vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v odsekoch 3 až 9; rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, že verejný obstarávateľ priamo alebo nepriamo
1.
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,
2.
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo
3.
vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu,
b)
právnická osoba vykonávajúca aspoň jednu z činností uvedených v odsekoch 3 až 9 na základe osobitných práv alebo výlučných práv.
(2)
Osobitným právom alebo výlučným právom sa rozumie právo vyplývajúce zo zákona, rozhodnutia súdu alebo z rozhodnutia správneho orgánu, ktorého výsledkom je obmedzenie výkonu činností uvedených v odsekoch 3 až 9 na jednu osobu alebo viac osôb a ktoré podstatným spôsobom ovplyvňuje možnosť vykonávať takéto činnosti inými osobami.
(3)
Činnosťou v odvetví energetiky a tepelnej energetiky na účely tohto zákona je
a)
v elektroenergetike
1.
prevádzkovanie prenosovej sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo prevádzkovanie distribučnej sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo zabezpečovanie prístupu do takýchto sústav alebo
2.
výroba elektriny na účely poskytovania služieb verejnosti,
b)
v plynárenstve
1.
prevádzkovanie ťažobnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti, prevádzkovanie prepravnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo prevádzkovanie distribučnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo zabezpečovanie prístupu do takýchto sietí,
2.
prevádzkovanie zásobníkov na účely zabezpečenia ťažobnej činnosti, zabezpečenia činnosti prevádzkovateľov prepravnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo distribučnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo
3.
výroba plynu na účely poskytovania služieb verejnosti,
c)
v tepelnej energetike
1.
prevádzkovanie verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb verejnosti alebo poskytovanie prístupu do takéhoto rozvodu alebo
2.
výroba tepla na účely poskytovania služieb verejnosti,
d)
preprava ropy a skladovanie ropy; preprava ropy prostredníctvom potrubia a skladovanie ropy v nádržiach.
(4)
Činnosťou v odvetví vôd na účely tohto zákona je
a)
prevádzkovanie verejných vodovodov určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, dodávkou, dopravou a distribúciou pitnej vody,
b)
zásobovanie verejných vodovodov pitnou vodou.
(5)
Obstarávateľ je povinný pri zadávaní zákazky alebo pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona, ak vykonáva činnosti podľa odseku 4 a súčasne vykonáva činnosti spojené
a)
s vodnými stavbami, zavlažovaním alebo odvodňovaním pôdy za predpokladu, že objem vody určenej na dodávku pitnej vody predstavuje viac ako 20 % celkového objemu vody získanej v súvislosti s týmito stavbami, zavlažovaním alebo odvodňovaním pôdy,
b)
s čistením, odvedením alebo likvidáciou odpadovej vody.
(6)
Činnosť v odvetví dopravy na účely tohto zákona je poskytovanie alebo prevádzkovanie siete dopravných služieb verejnosti v oblasti železničnej dopravy, automatizovaných systémov, električkovej dopravy, trolejbusovej dopravy, pravidelnej verejnej autobusovej dopravy alebo lanovej dopravy.
(7)
Ak ide o dopravné služby, sieť dopravných služieb sa považuje za existujúcu, ak poskytovaná dopravná služba spĺňa prevádzkové podmienky určené príslušným orgánom, ako sú pravidelné linky, kapacita alebo cestovné poriadky.
(8)
Činnosť v odvetví poštových služieb na účely tohto zákona je poskytovanie poštových služieb8) alebo služieb iných ako poštové služby, ak túto službu poskytuje obstarávateľ, ktorý poskytuje aj poštové služby a za predpokladu, že v súvislosti s poštovými službami nie sú splnené podmienky podľa § 152. Službami inými ako poštové služby na účely tohto zákona sa rozumejú
a)
služby riadenia poštovej služby; služby predchádzajúce odoslaniu alebo nasledujúce po odoslaní poštovej zásielky,
b)
služby s pridanou hodnotou realizované výlučne elektronickými prostriedkami vrátane zabezpečeného prenosu zakódovaných dokumentov, služby správy adresárov a prenosu doporučenej elektronickej pošty,
c)
služby zásielok iných ako poštové zásielky, napríklad reklamné neadresované zásielky,
d)
finančné služby uvedené v kategórii 6 prílohy č. 2 a v § 1 ods. 2 písm. j), zahŕňajúce najmä poštové bezhotovostné prevody a prevody s použitím poštových poukazov,
e)
filatelistické služby,
f)
logistické služby, najmä služby kombinujúce dodávanie poštových zásielok alebo ich uloženie s inými činnosťami, ktoré nemajú charakter činnosti v odvetví poštových služieb.
(9)
Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosti súvisiace s využívaním geograficky vymedzeného územia na účely
a)
prieskumu alebo ťažby ropy, plynu, uhlia alebo ostatných tuhých palív,
b)
prevádzkovania verejných letísk, námorných prístavov, vnútrozemských prístavov alebo iných terminálových zariadení pre leteckých dopravcov, dopravcov v námornej doprave alebo vo vnútrozemskej plavbe.
(10)
Za činnosť podľa odseku 3, ak túto činnosť nevykonáva verejný obstarávateľ, sa nepovažuje výroba
a)
elektriny,
1.
ak sa elektrina vyrába na účely vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9, a
2.
dodanie elektriny do sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti závisí len od vlastnej spotreby a nepresiahne 30 % priemernej celkovej výroby elektriny za posledné tri roky,
b)
plynu,
1.
ak výroba plynu je nevyhnutným výsledkom vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9, a
2.
dodanie plynu do siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti je zamerané len na ekonomické využitie tejto výroby a nepresiahne 20 % priemerného obratu za posledné tri roky,
c)
tepla,
1.
ak výroba tepla je nevyhnutným výsledkom vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9, a
2.
dodanie tepla do verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb verejnosti je zamerané len na ekonomické využitie tejto výroby a nepresiahne 20 % priemerného obratu za posledné tri roky.
(11)
Za činnosť podľa odseku 4, ak túto činnosť nevykonáva verejný obstarávateľ, sa nepovažuje zásobovanie verejných vodovodov pitnou vodou, ak
a)
výroba pitnej vody sa využíva na vykonávanie iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9,
b)
zásobovanie verejných vodovodov závisí iba od vlastnej spotreby a nepresiahne 30 % priemernej celkovej výroby pitnej vody za posledné tri roky.
(12)
Za činnosť podľa odseku 6 sa nepovažuje poskytovanie služieb verejnosti v oblasti pravidelnej verejnej autobusovej dopravy, ak iný dopravca poskytuje tieto služby v určitej geografickej oblasti za rovnakých podmienok ako obstarávateľ.
§ 9
Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.
(2)
Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 8 ods. 3 až 9, postupuje pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním tejto činnosti podľa pravidiel a postupov verejného obstarávania ustanovených pre obstarávateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú uzavrieť dodatok k zmluve uzavretej podľa § 45 vtedy, ak by sa jeho obsahom
a)
menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
b)
dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
c)
menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala.
(4)
Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
(5)
Voči uchádzačom a záujemcom z členských štátov sa uplatnia rovnako výhodné podmienky pri zadávaní zákaziek ako tie, ktoré sa uplatnia voči uchádzačom a záujemcom z tretích krajín pri vykonávaní Dohody o vládnom obstarávaní.
(6)
Ak verejný obstarávateľ udelí inej osobe, ktorá podľa tohto zákona nie je verejným obstarávateľom, osobitné právo alebo výlučné právo na poskytovanie služieb vykonávaných vo verejnom záujme, v zmluve alebo v inom dokumente si musí vyhradiť, že táto osoba dodrží princíp nediskriminácie z hľadiska štátnej príslušnosti, ak zadáva zákazku na dodanie tovaru tretej osobe.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ úradu bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov a po zrušení postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov posiela spôsobom podľa § 23 ods. 1
a)
kópiu zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
b)
kópie ponúk všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk,
c)
kópiu zápisnice z otvárania ponúk,
d)
kópiu zápisnice o vyhodnotení ponúk,
e)
kópiu zápisnice o zasadnutí poroty,
f)
kópiu správy podľa § 21 ods. 2.
(8)
Na postup podľa ods. 7 písm. b) sa vzťahuje § 20.
§ 10
Centrálna obstarávacia organizácia
(1)
Centrálna obstarávacia organizácia na účely tohto zákona je verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1, ktorý zabezpečuje tovary alebo služby určené pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov alebo zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody určené pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu nadobúdať tovary, práce alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie alebo od centrálnej obstarávacej organizácie.
§ 11
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda na účely tohto zákona je písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu zákazky.
§ 12
Uchádzač
Uchádzač na účely tohto zákona je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku.
§ 13
Záujemca
Záujemca na účely tohto zákona je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem o účasť v užšej súťaži, v rokovacom konaní alebo v súťažnom dialógu, alebo si vo verejnej súťaži prevzala súťažné podklady.
§ 14
Koncesionár
Koncesionár na účely tohto zákona je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, s ktorou verejný obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu na uskutočnenie stavebných prác (ďalej len „koncesná zmluva na práce“) alebo koncesnú zmluvu na poskytnutie služby podľa tohto zákona. Koncesionárom môže byť aj verejný obstarávateľ.
§ 15
Koncesia
(1)
Koncesia na stavebné práce je zákazka rovnakého typu ako zákazka na uskutočnenie stavebných prác s tým rozdielom, že protiplnením za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť je buď len právo na využívanie stavby na dohodnutý čas alebo toto právo spojené s peňažným plnením. V koncesnej zmluve verejný obstarávateľ a koncesionár dohodnú rozsah práva na využívanie stavby, ktorého súčasťou môže byť aj poberanie úžitkov z nej, ako aj výšku a podmienky prípadného peňažného plnenia.
(2)
Koncesia na služby je zákazka rovnakého typu ako zákazka na poskytnutie služby s tým rozdielom, že protiplnením za služby, ktoré sa majú poskytnúť je buď len právo využívať poskytované služby na dohodnutý čas alebo toto právo spojené s peňažným plnením. V koncesnej zmluve verejný obstarávateľ a koncesionár dohodnú rozsah využívania poskytovaných služieb, ktorého súčasťou môže byť aj poberanie úžitkov z nich, ako aj výšku a podmienky prípadného peňažného plnenia.
Komunikácia
§ 16
(1)
Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke, v návrhu a v žiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Nikto nesmie preskúmavať ich obsah pred uplynutím lehoty určenej na ich predloženie.
(2)
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti uchádzačov alebo záujemcov zúčastniť sa verejného obstarávania.
(3)
Elektronicky na účely tohto zákona sa rozumie použitie elektronických zariadení na spracovanie vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, posielané a prijímané po vedení, rádiovými vlnami, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.
(4)
Písomne na účely tohto zákona sa rozumie akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej. Môže zahŕňať informácie prenášané a uložené elektronickými prostriedkami.
§ 17
(1)
Žiadosť o účasť na účely tohto zákona je
a)
žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov, ak ide o verejnú súťaž,
b)
žiadosť záujemcu o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg; žiadosťou o účasť záujemcu sa rozumie aj predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
(2)
Žiadosť o účasť sa podáva písomne. Ak je žiadosť o účasť poslaná faxom, môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ požadovať jej potvrdenie prostredníctvom pošty alebo elektronickými prostriedkami. Túto požiadavku spolu s lehotou na doručenie potvrdenia poštou alebo elektronickými prostriedkami uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž; doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, nemožno poslať faxom.
(3)
Žiadosť o účasť možno podať aj telefonicky. Telefonicky podaná žiadosť o účasť musí byť potvrdená písomne pred uplynutím lehoty určenej na jej predloženie.
§ 18
(1)
Nástroje používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií.
(2)
Ak ide o elektronickú komunikáciu súvisiacu s postupom zadávania zákazky, musia mať zainteresované strany k dispozícii všetky nevyhnutné informácie technickej povahy vrátane kódovania a šifrovania. Ponuka musí byť podpísaná elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu.9)
(3)
Ak doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, nie sú vydávané v elektronickej podobe, uchádzač alebo záujemca ich predloží v listinnej podobe v lehote určenej na predloženie ponúk alebo žiadostí o účasť.
(4)
Zariadenia, ktorými sa realizuje elektronická komunikácia, najmä elektronický prenos a prijímanie ponúk a žiadostí o účasť, musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov zaručovať, aby
a)
boli splnené požiadavky na elektronické podpisy, ktoré sa vzťahujú na ponuky a na žiadosti o účasť,
b)
bolo možné určiť presný čas a dátum prijatia ponúk a žiadostí o účasť,
c)
bolo možné primerane zabezpečiť, že pred určenou lehotou nikto nesmie mať prístup k informáciám prenášaným v súlade s týmito požiadavkami,
d)
bolo možné primerane zabezpečiť, ak sa poruší zákaz prístupu podľa písmena c), presné zistenie tohto porušenia,
e)
len oprávnené osoby mohli určiť alebo zmeniť termín na sprístupnenie doručených informácií,
f)
počas postupu zadávania zákazky bol prístup ku všetkým alebo k časti odovzdaných informácií možný len na základe predchádzajúceho rozhodnutia oprávnených osôb,
g)
rozhodnutie oprávnených osôb podľa písmena f) mohlo umožniť prístup k odovzdaným informáciám až po vopred určenom termíne,
h)
informácie doručené a sprístupnené v súlade s týmito požiadavkami mohli zostať prístupné len osobám, ktoré sú oprávnené sa s nimi oboznamovať.
§ 19
(1)
Na účely tohto zákona sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.
(2)
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž umožniť predloženie ponuky aj v inom jazyku.
(3)
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
(4)
Pri určení lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na predloženie žiadostí o účasť verejný obstarávateľ a obstarávateľ prihliada na zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk.
§ 20
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, poroty, ustanovenia podľa § 49 ods. 5 a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.9aa)
§ 21
Dokumentácia
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a uchováva ich päť rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Súčasťou dokumentácie je odôvodnenie použitia rokovacieho konania, súťažného dialógu alebo použitia zrýchleného postupu v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje správu o každej zákazke, o každej rámcovej dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému, ktorá je súčasťou dokumentácie.
(3)
Správa obsahuje najmä
a)
identifikáciu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému,
b)
dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „európsky vestník“) a vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) a čísla týchto oznámení,
c)
identifikáciu vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu,
d)
identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia,
e)
odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
f)
identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy,
g)
odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu,
h)
dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať postup verejného obstarávania, ktorý bol vykonaný elektronickými prostriedkami.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ na požiadanie predloží kompletnú dokumentáciu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) a Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, súdom a orgánom činným v trestnom konaní, ako aj ďalším kontrolným orgánom, ak tak ustanovuje zákon.
DRUHÁ ČASŤ
POSTUPY ZADÁVANIA NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK
PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní
§ 22
(1)
Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sa posielajú Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev (ďalej len „publikačný úrad“) a úradu na uverejnenie. Predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie možno uverejniť na internete v profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa podľa § 23 ods. 2.
(2)
V profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa možno uverejniť aj informácie o výzvach na predloženie ponúk, o plánovaných nákupoch, uzavretých zmluvách, o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie, ako sú kontaktné osoby, telefónne čísla, faxové čísla, adresy a e-mailové adresy. V záujme zvýšenia informovanosti môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ na internete uverejniť v plnom znení súťažné podklady, technické požiadavky a dodatočné informácie.
(3)
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pošle podľa odseku 1 po uzavretí zmluvy, rámcovej dohody a každej zmluvy v rámci dynamického nákupného systému
a)
verejný obstarávateľ do 48 dní,
b)
obstarávateľ do dvoch mesiacov.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie je povinný posielať publikačnému úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody. Úradu posiela oznámenia o výsledku verejného obstarávania za zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody hromadne za každý štvrťrok do 48 dní po skončení štvrťroka.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže posielať oznámenia o výsledku verejného obstarávania po uzavretí každej zmluvy v rámci dynamického nákupného systému hromadne za každý štvrťrok do 48 dní po skončení štvrťroka.
(6)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pokladá zákazku za takú, pri ktorej zadávaní nie je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii na stavebné práce alebo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov, môže poslať publikačnému úradu a úradu na uverejnenie oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu. V oznámení uvedie najmä
a)
názov, adresu a kontaktné údaje verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
b)
opis predmetu zákazky,
c)
odôvodnenie zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o koncesii na stavebné práce alebo oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov,
d)
názov, adresu a kontaktné údaje dodávateľa alebo záujemcu, s ktorým uzavrie zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce,
e)
ďalšie potrebné informácie.
(7)
V oznámení o výsledku verejného obstarávania v doplňujúcich informáciách sa uvedú mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky.
§ 23
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje a pošle oznámenia používané vo verejnom obstarávaní publikačnému úradu a úradu elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle publikačného úradu a na webovom sídle úradu.
(2)
Pred uverejnením predbežného oznámenia a pravidelného informatívneho oznámenia v profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa sa pošle publikačnému úradu a úradu oznámenie o tom, že bude uverejnené touto formou.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošle úradu oznámenie používané vo verejnom obstarávaní v deň bezprostredne nasledujúci po dni, keď bolo odoslané publikačnému úradu. Dátum odoslania oznámenia publikačnému úradu a úradu preukazuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ.
(4)
Oznámenie odoslané úradu nesmie obsahovať iné informácie ako tie, ktoré boli uvedené v oznámení odoslanom publikačnému úradu alebo uverejnené v profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa. Dátum odoslania oznámenia publikačnému úradu alebo uverejnenia v profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa sa takisto nemení.
(5)
Oznámenie používané vo verejnom obstarávaní uverejní úrad najneskôr do šiestich dní odo dňa odoslania oznámenia publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ splnil povinnosť podľa odseku 3.
(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uverejňovať rovnakým spôsobom ako oznámenia používané vo verejnom obstarávaní aj oznámenia, ktoré nie je povinný uverejňovať.
§ 24
Postupy vo verejnom obstarávaní
(1)
Postupy vo verejnom obstarávaní sú
a)
verejná súťaž,
b)
užšia súťaž,
c)
rokovacie konania,
d)
súťažný dialóg.
(2)
Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov.
(3)
Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky.
(4)
Rokovacie konania sú postupy, v rámci ktorých verejný obstarávateľ a obstarávateľ rokuje s vybratým uchádzačom alebo vybratými uchádzačmi o podmienkach zákazky. Rokovacie konanie môže byť so zverejnením alebo bez zverejnenia.
(5)
Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky a na rokovanie.
(6)
Rokovacím konaním bez zverejnenia nemožno uzavrieť rámcovú dohodu.
(7)
Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, s ktorými vedie dialóg, s cieľom vypracovať jedno alebo viac vhodných riešení spĺňajúcich požiadavky verejného obstarávateľa, na ktorých základe sú vybratí záujemcovia vyzvaní na predloženie ponuky.
§ 25
Zadávanie zákazky na poskytnutie služby
Pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby, ktorej predmetom je služba uvedená v prílohe č. 2 a súčasne služba uvedená v prílohe č. 3, je rozhodujúca predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohách č. 2 a 3 pre určenie, či ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 2 alebo v prílohe č. 3.
§ 26
Osobné postavenie
(1)
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a)
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny,
b)
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
c)
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e)
nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f)
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
g)
nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
(2)
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a)
písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)
písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c)
písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d)
písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e)
písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
(3)
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
(4)
Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
(5)
Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž9a) vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania,9aa) za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.
(6)
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie
a)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)
právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d)
iný právoplatný rozsudok súdu.
(7)
Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.9b)
§ 27
Finančné a ekonomické postavenie
(1)
Finančné a ekonomické postavenie možno preukázať spravidla
a)
vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru,
b)
potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, ak takéto poistenie vyžaduje osobitný zákon,
c)
súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich alebo
d)
prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
(2)
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
(3)
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
§ 28
Technická alebo odborná spôsobilosť
(1)
Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
a)
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1.
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
c)
údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác,
d)
ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality a jeho študijných a výskumných zariadení,
e)
ak ide o zložité výrobky, ktoré sa majú dodať, alebo výrobky určené na osobitné účely, kontrolou výrobnej kapacity uchádzača alebo záujemcu vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení,
f)
ak ide o zložité služby alebo služby určené na osobitné účely, kontrolou technickej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu poskytujúceho služby vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení,
g)
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby,
h)
uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ak je to vhodné,
i)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky,
j)
údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby,
k)
uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,
l)
ak ide o tovar, ktorými sú výrobky, ktoré sa majú dodať,
1.
vzorkami, opismi alebo fotografiami,
2.
vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie10) na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami.
(2)
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
(3)
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru, technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača alebo záujemcu vykonávať tieto činnosti sa vyhodnocuje najmä s ohľadom na jeho schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť.
§ 29
Zabezpečenie kvality
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
§ 30
Environmentálne manažérstvo
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť schému Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit alebo normy environmentálneho manažérstva vyplývajúce z príslušných európskych noriem alebo medzinárodných noriem certifikovaných orgánov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
§ 31
Skupina dodávateľov
(1)
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov.
(2)
Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nesmie vyžadovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ však môže vyžadovať vytvorenie právnych vzťahov, ak ponuka skupiny dodávateľov bola prijatá a vytvorenie právnych vzťahov je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
(3)
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
(4)
Skupina dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 27 ods. 2, technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2.
§ 32
Určenie podmienok účasti
(1)
Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie podmienky účasti týkajúce sa
a)
osobného postavenia podľa § 26,
b)
finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 27,
c)
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 28 až 30.
(2)
Obstarávateľ môže určiť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a doklady, ktorými ich možno preukázať; ak ich určí, uvedie ich v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Podmienky účasti sa môžu týkať
a)
osobného postavenia podľa § 26,
b)
finančného a ekonomického postavenia podľa § 27,
c)
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 až 30.
(3)
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním niektorej z činností podľa § 8 ods. 3 až 9 je povinný určiť podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a doklady podľa § 26 ods. 2 písm. a).
(4)
Ak obstarávateľ určí podmienky účasti podľa § 26 ods. 1, ich splnenie sa preukazuje podľa § 26 ods. 2.
(5)
Ak obstarávateľ určí podmienky účasti podľa odseku 2 písm. b) alebo c), môže uchádzač, záujemca alebo skupina dodávateľov pri ich preukazovaní použiť § 27 ods. 2 a 3 a § 28 ods. 2 a 3.
(6)
Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vyžadovať od uchádzačov alebo od záujemcov minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania odôvodní primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže od právnických osôb vyžadovať, aby pri preukazovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uviedli mená, priezviská a potrebnú odbornú kvalifikáciu zamestnancov, ktorí budú zodpovední za plnenie zmluvy.
§ 33
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
(1)
Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi. Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
(2)
Obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s pravidlami, ktoré určil. Pri určení alebo aktualizácii pravidiel na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 v užšej súťaži a v rokovacom konaní so zverejnením nesmie vyžadovať od niektorých záujemcov také požiadavky, ktoré nevyžadoval od ostatných záujemcov, alebo opakovane doklady, ktoré už má k dispozícii.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov, záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač alebo záujemca musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do
a)
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
b)
dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ a obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
a)
nesplnil podmienky účasti,
b)
predložil neplatné doklady,
c)
nepredložil po písomnej žiadosti podľa odseku 4 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo
d)
poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
(6)
Neplatnými dokladmi sú doklady,
a)
ktorým uplynula lehota platnosti,
b)
ktoré sú neúplné alebo
c)
ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
(7)
Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v krajine svojho sídla oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.
(8)
Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam
a)
všetkých uchádzačov alebo záujemcov,
b)
vybratých záujemcov a dôvody ich výberu v užšej súťaži a v rokovacom konaní so zverejnením,
c)
vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovanie, s uvedením dôvodu.
(9)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača alebo záujemcu, že
a)
bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e),
b)
nebude vyzvaný na predloženie ponuky alebo na rokovanie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. d).
(10)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže zriadiť na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov komisiu.
§ 34
Súťažné podklady
(1)
Súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. Uvedú sa v nich všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 5. Technické požiadavky
a)
zohľadnia požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a riešenia vhodné pre všetkých užívateľov, ak je to možné,
b)
musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž.
(2)
Opis predmetu zákazky sa vypracuje
a)
odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“,
b)
na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,
c)
na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene b) s odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene a), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie súladu s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo
d)
odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene a) pre niektoré charakteristiky a odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene b) pre ostatné charakteristiky.
(3)
Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nemôže vylúčiť ponuku z dôvodu, že
a)
ponúkané výrobky alebo služby nespĺňajú technické špecifikácie uvedené v odseku 2 písm. a), na ktoré sa odvolal, ak uchádzač vo svojej ponuke preukáže, že riešenia, ktoré navrhuje, sú rovnocenné a spĺňajú na spokojnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa ním určené technické požiadavky,
b)
uchádzačom ponúkané výrobky, stavebné práce alebo služby nespĺňajú technické požiadavky uvedené v odseku 2 písm. b), na ktoré sa odvolal, ak sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo technickým referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre normalizáciu; uchádzač musí vo svojej ponuke preukázať, že výrobky, stavebné práce alebo služby spĺňajúce príslušné normy zároveň spĺňajú na spokojnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky.
(4)
Za vhodný spôsob podľa odseku 3 možno považovať aj predloženie technickej dokumentácie výrobcu alebo skúšobný protokol vydaný skúšobným a kalibračným laboratóriom, certifikačným a inšpekčným orgánom spĺňajúcim platné európske normy. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí akceptovať certifikáty vydané takouto inštitúciou so sídlom v inom členskom štáte.
(5)
Ak ide o obstaranie energeticky významného výrobku,10b) verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky určí požiadavky len na taký energeticky významný výrobok, ktorý spĺňa kritériá najvyššej výkonnosti a patrí do najvyššej triedy energetickej účinnosti podľa osobitného predpisu.10c)
(6)
Povinnosť podľa odseku 5 sa na verejného obstarávateľa nevzťahuje,
a)
ak ide o zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančné limity podľa § 4 ods. 2, alebo
b)
ak obstaranie výrobku podľa odseku 5 v najvyššej triede energetickej účinnosti a najvyššej výkonnosti nie je vhodné vzhľadom na efektívnosť nákladov, nie je ekonomicky únosné pre verejného obstarávateľa, nie je technicky vhodné alebo neumožňuje hospodársku súťaž.
(7)
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí environmentálne charakteristiky pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek podľa odseku 2 písm. b), môže použiť podrobné technické požiadavky, ktoré odkazujú na technické špecifikácie alebo ich časť tak, ako sú definované v európskej, viacnárodnej alebo národnej environmentálnej značke alebo v inej environmentálnej značke, za predpokladu, že
a)
tieto technické špecifikácie sú vhodné na definovanie charakteristík tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky,
b)
požiadavky na označenie sú vypracované na základe vedeckých informácií,
c)
environmentálne značky sú prijaté v rámci postupu, na ktorom sa môžu zúčastniť všetky zainteresované strany, ako sú štátne orgány, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori a environmentálne organizácie,
d)
sú všeobecne dostupné.
(8)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uviesť v súťažných podkladoch, že výrobky a služby označené environmentálnou značkou sa považujú za výrobky a služby spĺňajúce technické požiadavky určené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí akceptovať aj iný vhodný dôkaz, ako je napríklad technická dokumentácia výrobcu alebo skúšobný protokol vydaný orgánom podľa odseku 4. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí akceptovať certifikáty vydané takouto inštitúciou so sídlom v inom členskom štáte.
(9)
Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odsekov 2 a 3 písm. a) dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.
(10)
Súťažné podklady ďalej obsahujú dokumentáciu, plány, modely, vzorky, fotografie, ak sú potrebné na vypracovanie ponuky, obchodné podmienky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a pokyny na vypracovanie ponúk. Časť obsahu zmluvy možno určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky. Ďalej sa uvedie, ktoré časti súťažných podkladov musia byť súčasťou zmluvy. V súťažných podkladoch môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ požadovať od uchádzačov alebo záujemcov, aby v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov; tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy.
(11)
Verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom určené pravidlá na hodnotenie kritérií musia byť nediskriminačné a musia podporovať spravodlivú súťaž. V pravidlách na hodnotenie kritérií nesmú byť zahrnuté kvadratické, kubické alebo podobné rovnice.
(12)
Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení súťažných podkladov, je povinný zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú uchádzačom alebo záujemcom. O tejto skutočnosti písomne poskytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií.
(13)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ak sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom. Úhrada za súťažné podklady, ak sa vyžaduje, nesmie presiahnuť skutočné náklady na ich rozmnoženie.
(14)
Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania alebo s oznámením použitým ako výzva na súťaž.
(15)
O záujemcoch, ktorým sa poskytli súťažné podklady, sa vedie evidencia, v ktorej sa uvedie obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania a dátum poskytnutia súťažných podkladov.
(16)
Ak má súťažné podklady, informatívny dokument, sprievodnú dokumentáciu a iné doplňujúce podklady k dispozícii iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý je zodpovedný za verejné obstarávanie, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo vo výzve na predkladanie ponúk sa uvedie adresa, na ktorej možno o tieto dokumenty požiadať, a ak je to vhodné, aj lehota na ich vyžiadanie, úhrada za ich poskytnutie a spôsob úhrady. Táto osoba pošle vyžiadané dokumenty záujemcovi bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti a vedie evidenciu o záujemcoch podľa odseku 15. Tým nie je dotknutá zodpovednosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa tohto zákona.
(17)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť osobitné podmienky plnenia zmluvy za predpokladu, že tieto podmienky sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. Osobitné podmienky plnenia zmluvy sa môžu týkať najmä sociálnych a environmentálnych hľadísk.
(18)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v súťažných podkladoch uviesť inštitúcie, od ktorých záujemca získa informácie o povinnostiach týkajúcich sa daní, ochrany životného prostredia, ochrany práce a pracovných podmienok platných v mieste uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služby počas plnenia zmluvy. Ak tieto informácie uvedie, v súťažných podkladoch požiada záujemcov, aby každý vo svojej ponuke predložil vyhlásenie, že pri vypracovaní ponuky vzal do úvahy povinnosti týkajúce sa ochrany práce a pracovných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na uplatňovanie § 42 ods. 3.
§ 35
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Ponuky sa vyhodnocujú na základe
a)
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo
b)
najnižšej ceny.
(2)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedie
a)
verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
b)
obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdenie opätovného záujmu podľa § 78 ods. 3, vo výzve na predloženie ponuky alebo vo výzve na rokovanie alebo v súťažných podkladoch.
(3)
Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky, ktorými sú napríklad kvalita, cena, technické vyhotovenie, estetické a funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, efektívnosť nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, lehota dodania tovaru, lehota výstavby, lehota poskytnutia služieb. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ okrem jednotlivých kritérií určí aj pravidlá uplatnenia kritérií, ktorými zabezpečí kvalitatívne rozlíšenie splnenia jednotlivých kritérií. Verejným obstarávateľom a obstarávateľom určené pravidlá uplatnenia kritérií musia byť nediskriminačné a musia podporovať čestnú hospodársku súťaž.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí každému z kritérií podľa odseku 3 relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím. Relatívnu váhu uvedie
a)
verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v informatívnom dokumente,
b)
obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdenie opätovného záujmu podľa § 78 ods. 3, vo výzve na predloženie ponuky, vo výzve na rokovanie alebo v súťažných podkladoch.
(5)
Ak nemožno z preukázateľných dôvodov určiť relatívnu váhu jednotlivých kritérií, uvedú sa v zostupnom poradí dôležitosti.
(6)
Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmie byť dĺžka záruky, podiel subdodávok a lehota splatnosti faktúr.
(7)
Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmú byť ani požiadavky určené na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu.
§ 35a
Ak ide o nadlimitnú zákazku na dodanie motorových vozidiel kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N3, verejný obstarávateľ a obstarávateľ zohľadní energetické a environmentálne vplyvy prevádzky motorových vozidiel počas ich životnosti podľa osobitného predpisu10a) v opise predmetu zákazky alebo v kritériách na vyhodnotenie ponúk.
§ 36
Zábezpeka
(1)
Viazanosť ponuky možno zabezpečiť zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Zábezpeka nesmie presiahnuť 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 300 000 eur.
(2)
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku, v súťažných podkladoch určí podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia. Podmienky zloženia zábezpeky treba určiť tak, aby si spôsob zloženia zábezpeky mohol vybrať uchádzač.
(3)
Ak bola zábezpeka zložená na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vráti zábezpeku uchádzačom aj s úrokmi, ak mu ich táto banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvoľní zábezpeku uchádzačom najneskôr do siedmich dní od uzavretia zmluvy.
(4)
Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní, ak
a)
uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ a obstarávateľ ho vylúčil z verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5,
b)
vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5.
(6)
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačovi.
§ 37
Variantné riešenia
(1)
Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch uvedie, či povoľuje predloženie variantných riešení. Na variantné riešenia, ktoré neboli povolené, sa neprihliada.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže variantné riešenie povoliť, ak vyhodnocuje ponuky s cieľom vybrať ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. V súťažných podkladoch sa uvedú minimálne požiadavky, ktoré musia variantné riešenia spĺňať, a osobitné požiadavky na ich predloženie.
(3)
Vyhodnocujú sa len variantné riešenia, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky určené verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Variantné riešenie nemožno vylúčiť z dôvodu, že zo zákazky na dodanie tovaru sa stane zákazka na poskytnutie služby alebo zo zákazky na poskytnutie služby sa stane zákazka na dodanie tovaru.
§ 38
Vysvetlenie
Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred, inak v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu časovej tiesne, poskytne verejný obstarávateľ vysvetlenie súťažných podkladov najneskôr štyri dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
§ 39
Predkladanie ponúk
(1)
Ponuka sa doručí v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka doručuje
a)
poštou alebo osobne, tak v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača s označením „súťaž“ a heslom súťaže,
b)
elektronicky, tak s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača s označením „súťaž“ a heslom súťaže.
(2)
Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. Ak sa ponuka doručuje elektronicky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ elektronicky potvrdí jej prijatie uchádzačovi.
(3)
Elektronická ponuka musí byť predložená v oznámených formátoch kódovania a šifrovania dokumentov a komunikačných formátoch. Obsah ponuky možno sprístupniť až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
(4)
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa
a)
vráti uchádzačovi neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe,
b)
nesprístupní, ak je predložená v elektronickej podobe.
(5)
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
§ 40
Komisia
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže na zabezpečenie transparentnosti vymenovať do komisie aj ďalších členov bez práva vyhodnocovať ponuky.
(3)
Člen komisie musí byť bezúhonný. Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním alebo za niektorý z trestných činov podľa § 26 ods. 1 písm. a) alebo b).
(4)
Členom komisie nesmie byť osoba, ktorá je alebo v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie bola
a)
uchádzačom, ktorým je fyzická osoba,
b)
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu uchádzača, ktorým je právnická osoba,
c)
spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým spoločníkom uchádzača,
d)
zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač členom,
e)
zamestnancom úradu, okrem zákaziek zadávaných výlučne pre vlastné potreby úradu.
(5)
Členom komisie nesmie byť ani osoba blízka11) osobám uvedeným v odseku 4 písm. a) až d).
(6)
Člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdí čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôže byť členom komisie, alebo oznámi verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôže byť členom komisie.
(7)
Člen komisie je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôže byť členom komisie vždy, keď takéto skutočnosti v priebehu verejného obstarávania nastanú.
(8)
Ak sa v priebehu verejného obstarávania zníži počet členov komisie na menej ako troch, verejný obstarávateľ a obstarávateľ doplní komisiu.
§ 41
Otváranie ponúk
(1)
Komisia otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Pred otvorením sa overí neporušenosť ponúk. Komisia zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným obstarávateľom a obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú. Každú otvorenú ponuku komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.
(2)
Ak je ponuka predložená elektronicky, otváraním ponúk sa rozumie sprístupnenie ponuky komisii. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči uchádzača, ak nedodržal postupy podľa § 39 ods. 3 a obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk. Zápisnica obsahuje údaje zverejnené podľa odseku 1.
§ 42
Vyhodnocovanie ponúk
(1)
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky a vylúči ponuku uchádzača, ktorý nezložil zábezpeku podľa určených podmienok. Pri vyhodnocovaní ponuky s variantným riešením postupuje podľa § 37 ods. 3.
(2)
Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
(3)
Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, komisia musí písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí zaslať odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:
a)
hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,
b)
technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
c)
osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
d)
súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v mieste dodania tovaru, na mieste uskutočnenia stavebných prác alebo v mieste poskytnutia služby,
e)
možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
(4)
Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa odseku 2 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač
a)
nezašle písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 2 v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu,
b)
predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa odseku 2,
c)
nezašle písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa odseku 3,
d)
nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo
e)
predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa odseku 3.
(5)
Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom, inak komisia vylúči ponuku.
(6)
Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e).
(7)
Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú čestnú hospodársku súťaž.
(8)
O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. Zápisnica obsahuje najmä
a)
zoznam členov komisie,
b)
zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky,
c)
zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky podpísaný všetkými účastníkmi,
e)
dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
f)
identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy,
g)
ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti,
h)
dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou.
(9)
Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi.
(10)
Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk. Na člena komisie sa vzťahuje povinnosť podľa § 20.
§ 43
Elektronická aukcia
(1)
Elektronická aukcia na účely tohto zákona je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie
a)
nových cien upravených smerom nadol,
b)
nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk, alebo
c)
nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.
(2)
Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Elektronická aukcia sa nepoužije, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorej charakteristické parametre a hodnoty nie sú kvantifikovateľné a nemožno ich vyjadriť podľa odseku 5 písm. a).
(3)
Vo verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru použiť elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ použije elektronickú aukciu aj pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby alebo na uskutočnenie stavebných prác, ak možno presne určiť technické požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky a pri zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému a pri opätovnom otvorení súťaže medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody. Pri použití elektronickej aukcie sa § 41 nepoužije.
(4)
Ak je kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena, východiskom elektronickej aukcie sú ceny. Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, východiskom elektronickej aukcie sú
a)
ceny a nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uvedené v technických požiadavkách, alebo
b)
nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uvedené v technických požiadavkách.
(5)
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použije elektronickú aukciu, uvedie túto skutočnosť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Súťažné podklady obsahujú najmä
a)
prvky, ktorých hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách,
b)
limity hodnôt, ktoré možno predložiť, vyplývajúce z technických požiadaviek týkajúcich sa predmetu zákazky,
c)
informácie, ktoré budú uchádzačom sprístupnené v priebehu elektronickej aukcie, a kde to prichádza do úvahy, aj uvedenie termínu ich sprístupnenia,
d)
dôležité informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie,
e)
podmienky, za ktorých uchádzači môžu predkladať ponuky, najmä minimálne rozdiely, ktoré sa budú pri predkladaní ponúk vyžadovať, ak to prichádza do úvahy,
f)
príslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia.
(6)
Pred začatím elektronickej aukcie verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien alebo nových hodnôt podľa odseku 4. Výzva na účasť v elektronickej aukcii obsahuje najmä
a)
všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu,
b)
dátum a čas začatia elektronickej aukcie,
c)
spôsob skončenia elektronickej aukcie,
d)
vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových cien alebo nových hodnôt podľa odseku 4 druhej vety; vzorec musí obsahovať relatívnu váhu jednotlivých kritérií určených na výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, ktoré boli uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch; na tento účel sa však prípadné rozpätie vopred zredukuje na určitú hodnotu,
e)
osobitný vzorec pre každé variantné riešenie, ak je povolené.
(8)
Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, k výzve na účasť v elektronickej aukcii sa priloží výsledok celkového vyhodnotenia príslušnej ponuky podľa odseku 6.
(9)
Elektronickú aukciu možno uskutočniť v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách. Elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.
(10)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ počas každej etapy elektronickej aukcie bezodkladne oznamuje všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže oznamovať aj ďalšie informácie týkajúce sa ostatných predložených cien alebo hodnôt parametrov, ak je to uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže kedykoľvek počas elektronickej aukcie zverejniť počet uchádzačov v určitej etape elektronickej aukcie, nesmie však uviesť ich totožnosť.
(11)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu jedným alebo viacerými uvedenými spôsobmi:
a)
vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie dátum a čas jej skončenia,
b)
ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie,
c)
ak sa dokončil počet etáp v elektronickej aukcii, ktorý bol pevne určený vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
(12)
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu podľa odseku 11 písm. c), prípadne v kombinácii so spôsobom podľa odseku 11 písm. b), vo výzve na účasť v elektronickej aukcii uvedie harmonogram každej etapy elektronickej aukcie. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ po skončení elektronickej aukcie uzavrie zmluvu na základe výsledku elektronickej aukcie.
(13)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie používať elektronickú aukciu spôsobom, ktorý by bránil čestnej hospodárskej súťaži, ani nesmie meniť predmet zákazky, ktorý bol definovaný v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch.
§ 44
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. f). Dátum odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, uzavierania rámcových dohôd alebo zaradenia do dynamického nákupného systému, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.
(3)
Ak zadanie zákazky podlieha odporúčaniu a schváleniu úspešného uchádzača inštitúciami a orgánmi Európskej únie podľa osobitného predpisu,11a) v oznámení úspešnému uchádzačovi podľa odseku 1 sa uvedie, že jeho ponuka sa prijíma s odkladacou podmienkou, že úspešného uchádzača odporučia a schvália príslušné inštitúcie a orgány Európskej unie.11a)
§ 45
Uzavretie zmluvy
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzavrie zmluvu alebo rámcovú dohodu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44, ak nebola doručená žiadosť o nápravu alebo ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3.
(3)
Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 136 ods. 6 písm. a), ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 5.
(4)
Ak žiadosť o nápravu bola zamietnutá, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6 písm. b), ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 5.
(5)
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 5, môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň po uplynutí lehoty ustanovenej na vybavenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6.
(6)
Ak boli podané námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až f), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň po doručení rozhodnutia úradu o námietkach alebo deň nasledujúci po dni doručenia výsledku konania úradu. Ak úrad rozhodnutím podľa § 138 ods. 12 odňal námietkam odkladný účinok, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr v deň nasledujúci po doručení rozhodnutia úradu o odňatí odkladného účinku námietok. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 5.
(7)
Ak boli podané námietky podľa § 138 ods. 2 písm. g), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr v deň nasledujúci po doručení upovedomenia úradu o nevydaní predbežného opatrenia verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi. Ak úrad vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň po doručení rozhodnutia úradu o námietkach alebo deň nasledujúci po dni doručenia výsledku konania úradu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 6.
(8)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uverejnil oznámenie podľa § 22 ods. 6, môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu na práce alebo rámcovú dohodu najskôr jedenásty deň odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v európskom vestníku. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 7.
(9)
Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nesmie použiť ponuku ani jej časti bez súhlasu uchádzača.
§ 46
Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak
a)
ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 a námietky v lehote podľa § 138 ods. 5,
b)
nedostal ani jednu ponuku,
c)
ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 34 alebo § 35a a uchádzač neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 a nepodal námietky v lehote podľa § 138 ods. 5,
d)
jej zrušenie nariadil úrad.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ na požiadanie oznámi Európskej komisii dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a úradu pošle oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky na uverejnenie vo vestníku.
§ 47
Dynamický nákupný systém
(1)
Dynamický nákupný systém na účely tohto zákona je plne elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Dynamický nákupný systém je časovo obmedzený a počas jeho trvania sa musí umožniť prístup každému záujemcovi, ktorý spĺňa podmienky účasti a predloží informatívnu ponuku v súlade so súťažnými podkladmi.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže pri zadávaní zákaziek používať dynamický nákupný systém. Dynamický nákupný systém nesmie trvať dlhšie ako štyri roky. Použitie dynamického nákupného systému nesmie brániť čestnej hospodárskej súťaži. Zainteresovaným uchádzačom sa nesmú účtovať žiadne poplatky.
(3)
Na vytvorenie dynamického nákupného systému sa použije postup verejnej súťaže vo všetkých jeho etapách vrátane zadávania zákaziek v rámci dynamického nákupného systému. Na účely vytvorenia dynamického nákupného systému a zadávania zákaziek v rámci tohto systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ použije výhradne elektronické prostriedky. Do dynamického nákupného systému musí byť zaradený každý uchádzač, ktorý splnil podmienky účasti a predložil informatívnu ponuku, ktorá je v súlade s technickými požiadavkami a prípadnými doplňujúcimi podkladmi. Informatívnu ponuku môže uchádzač kedykoľvek počas trvania dynamického nákupného systému zlepšiť za predpokladu, že bude naďalej v súlade s technickými požiadavkami.
(4)
Na účely vytvorenia dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ
a)
uverejní oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, v ktorom uvedie, že sa používa dynamický nákupný systém; uvedie internetovú adresu, na ktorej možno získať informácie podľa písmena c),
b)
v súťažných podkladoch okrem iného uvedie povahu predpokladaných nákupov v rámci systému, ako aj potrebné informácie týkajúce sa tohto systému, elektronické zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia,
c)
ponúkne neobmedzený, priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom od uverejnenia oznámenia až do ukončenia používania systému.
(5)
Počas trvania dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ a obstarávateľ umožní každému záujemcovi predloženie informatívnej ponuky a zaradenie do systému podľa odseku 3. Informatívnu ponuku verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotí do 15 dní od jej predloženia. Lehotu na vyhodnotenie informatívnych ponúk môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ predĺžiť za predpokladu, že nevydal žiadnu výzvu na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne informuje uchádzača o jeho zaradení do dynamického nákupného systému alebo mu oznámi dôvody nezaradenia.
(6)
Na každú jednotlivú zákazku verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejní zjednodušené oznámenie, v ktorom vyzve všetkých zainteresovaných uchádzačov na predloženie informatívnej ponuky podľa odseku 5 v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania zjednodušeného oznámenia. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotí všetky informatívne ponuky predložené v určenej lehote.
(7)
Po vyhodnotení informatívnych ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzve všetkých uchádzačov zaradených do systému na predloženie ponuky osobitne na každú zákazku, ktorá sa zadáva v rámci systému. Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a)
lehotu na predkladanie ponúk,
b)
presnejšiu formuláciu kritérií na vyhodnotenie ponúk, ak je potrebná,
c)
ďalšie potrebné informácie.
(8)
Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocujú podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Zmluva sa uzavrie s uchádzačom, ktorý predloží najlepšiu ponuku.
§ 48
Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa voči Európskej komisii
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poslať Európskej komisii správu alebo jej časť podľa § 21 ods. 3, ak vylúči mimoriadne nízku ponuku podľa § 42 ods. 5.
(2)
Verejný obstarávateľ je povinný poskytnúť na žiadosť Európskej komisie správu alebo jej časť podľa § 21 ods. 3
a)
o každej zákazke, rámcovej dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému,
b)
o použití rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58 písm. a).
(3)
Obstarávateľ je povinný poskytnúť na žiadosť Európskej komisie
a)
informáciu o všetkých kategóriách výrobkov alebo činností, ktoré považuje za vyňaté podľa § 1 ods. 2 písm. p),
b)
informáciu o činnostiach, ktoré považuje za vyňaté podľa § 1 ods. 2. písm. q) alebo r),
c)
informácie týkajúce sa zákaziek podľa § 73 ods. 1, 2, 4 a 5; obstarávateľ uvedie názvy príslušných podnikov, povahu a hodnotu zákaziek, dôkaz o tom, že vzťah medzi obstarávateľom a príslušným podnikom je v súlade s požiadavkami podľa § 73,
d)
správu alebo jej časť podľa § 21 ods. 3.
§ 49
Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa voči úradu
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poskytnúť úradu na požiadanie správu alebo jej časť podľa § 21 ods. 3.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poslať úradu informáciu na uverejnenie vo vestníku o splnení zmluvy, ktorú uzavrel použitím postupu zadávania nadlimitnej zákazky. Informáciu pošle najneskôr 14 dní po splnení zmluvy.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poslať úradu na požiadanie aj ďalšie údaje alebo informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
(4)
Obstarávateľ je povinný poskytnúť úradu na požiadanie údaje a informácie o zmluvách uzavretých podľa § 1 ods. 2 písm. s).
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošle úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1
a)
informáciu o uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo dodatkov k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode do siedmich pracovných dní odo dňa ich zverejnenia podľa osobitného predpisu,11aa) alebo
b)
kópiu uzavretej zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody a dodatkov k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia, ak sa na verejného obstarávateľa a obstarávateľa nevzťahuje povinnosť zverejnenia podľa osobitného predpisu.11aa)
DRUHÁ HLAVA
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
§ 50
Uverejňovanie oznámení
(1)
Verejný obstarávateľ uverejní predbežné oznámenie čo najskôr po začatí kalendárneho roka, ak celková predpokladaná hodnota zákaziek na
a)
dodanie tovaru alebo rámcových dohôd na dodanie tovaru podľa skupín výrobkov, ktoré plánuje zadávať v kalendárnom roku, je najmenej 750 000 eur; skupina výrobkov sa určí odkazom na slovník obstarávania,
b)
poskytnutie služieb alebo rámcových dohôd na služby v každej kategórii služieb uvedených v prílohe č. 2, ktoré plánuje zadávať v kalendárnom roku, je najmenej 750 000 eur.
(2)
Verejný obstarávateľ uverejní predbežné oznámenie čo najskôr po začatí kalendárneho roka alebo čo najskôr po schválení plánovaných zákaziek na stavebné práce s uvedením základnej charakteristiky predmetu zákazky alebo rámcovej dohody, ktorú plánuje zadávať, ak predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác sa rovná alebo je vyššia ako 4 845 000 eur.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na rokovacie konanie bez zverejnenia.
(4)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ak má v úmysle
a)
zadávať zákazku verejnou súťažou, užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením alebo súťažným dialógom,
b)
uzavrieť rámcovú dohodu verejnou súťažou, užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením alebo súťažným dialógom,
c)
vytvoriť dynamický nákupný systém; uverejnením zjednodušeného oznámenia sa vyhlasuje verejné obstarávanie v rámci dynamického nákupného systému.
(5)
Neuverejnia sa informácie o výsledku verejného obstarávania, ktorých uverejnenie by mohlo byť v rozpore so zákonom, s verejným záujmom, mohlo by poškodiť oprávnené záujmy iných osôb alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.
§ 51
Verejná súťaž
(1)
Lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a)
45 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu alebo
b)
30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 52 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania; lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 22 dní.
(2)
Lehotu na predkladanie ponúk možno skrátiť o päť dní, ak verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom.
(3)
Ak súťažné podklady a doplňujúce informácie nie sú poskytnuté v lehotách podľa § 38 a odseku 4 aj napriek tomu, že boli vyžiadané dostatočne vopred, alebo ak vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby sa záujemcovia mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky.
(4)
Ak verejný obstarávateľ neponúka neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a sprievodnej dokumentácii podľa odseku 2, je povinný ich poslať záujemcovi do šiestich dní od prijatia žiadosti o účasť za predpokladu, že žiadosť bola podaná dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
(5)
Verejný obstarávateľ alebo ním zriadená komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 33. Ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti, sa vyhodnocujú podľa § 42.
Užšia súťaž
§ 52
(1)
Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na 10 a najviac na 20 tak, aby umožnil hospodársku súťaž.
(2)
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ určí najmä
a)
lehotu na predloženie žiadostí o účasť,
b)
obmedzenie počtu záujemcov, ak sa uplatňuje,
c)
pravidlá na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.
(3)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
(4)
Ak ide o časovú tieseň preukázateľne nezavinenú verejným obstarávateľom, lehota na predloženie žiadosti o účasť nesmie byť kratšia, ako 10 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
§ 53
(1)
Verejný obstarávateľ môže vyzvať na predkladanie ponúk aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti, ak sa nedosiahol určený minimálny počet.
(2)
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a)
miesto a lehotu určenú na vyžiadanie súťažných podkladov, ak nie sú jej súčasťou, alebo odkaz na prístup k súťažným podkladom, ak verejný obstarávateľ ponúka neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom,
b)
výšku a spôsob úhrady za poskytnutie súťažných podkladov, ak sa vyžaduje,
c)
informáciu o uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
d)
lehotu na predkladanie ponúk, miesto predkladania ponúk a jazyk alebo jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky,
e)
určenie doplňujúcich dokladov, ak sú potrebné a sú určené na podporu vyhlásení, ktoré záujemca predložil v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, alebo na doplnenie informácií požadovaných v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania; nesmú sa uplatňovať iné požiadavky súvisiace s finančným a ekonomickým postavením a technickou alebo odbornou spôsobilosťou, ako pôvodne určil verejný obstarávateľ,
f)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
g)
ďalšie potrebné informácie.
(3)
Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ súčasne pošle len vybratým záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti. V rámci toho istého postupu verejný obstarávateľ nesmie vyzvať na predloženie ponuky toho, kto nepožiadal o účasť. Ak súťažné podklady nie sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ ich bezodkladne po vyžiadaní poskytne záujemcom. Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorého verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.
§ 54
(1)
Lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a)
40 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b)
36 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 52 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania; lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 22 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(2)
Lehotu na predkladanie ponúk možno skrátiť o päť dní, ak verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom.
(3)
Ak ide o časovú tieseň preukázateľne nezavinenú verejným obstarávateľom a nemožno použiť lehoty podľa odseku 1, lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(4)
Ak súťažné podklady a doplňujúce informácie nie sú poskytnuté v lehotách podľa § 38 a § 53 ods. 3 aj napriek tomu, že boli vyžiadané dostatočne vopred, alebo ak vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby sa vybratí záujemcovia mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky.
Rokovacie konanie so zverejnením
§ 55
(1)
Rokovacie konanie so zverejnením môže verejný obstarávateľ použiť, len ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
v predchádzajúcej verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v súťažnom dialógu boli všetky ponuky neregulárne alebo inak neprijateľné a za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia; verejný obstarávateľ nie je povinný zverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ak rokuje so všetkými uchádzačmi, ktorí v predchádzajúcej verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v súťažnom dialógu splnili podmienky účasti a predložili ponuky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa,
b)
povaha dodávok tovaru, stavebných prác alebo poskytovaných služieb alebo riziká s nimi spojené výnimočne neumožňujú určiť požiadavky na spôsob určenia ceny,
c)
požiadavky na služby, najmä finančné služby, nemožno určiť dostatočne presne, aby sa mohla použiť verejná súťaž alebo užšia súťaž,
d)
stavebné práce sa uskutočnia len na výskum, testovanie alebo vývoj, a nie na vytváranie zisku ani na krytie nákladov na výskum a vývoj.
(2)
Neregulárna alebo inak neprijateľná ponuka je najmä ponuka, ktorá
a)
nespĺňa podmienky určené verejným obstarávateľom z iného hľadiska, ako je predmet zákazky,
b)
je v rozpore so zákonom,
c)
obsahuje zjavne nevýhodné podmienky.
§ 56
(1)
Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž.
(2)
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ určí najmä
a)
lehotu na predloženie žiadostí o účasť,
b)
obmedzenie počtu záujemcov, ak sa uplatňuje,
c)
pravidlá na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.
(3)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
(4)
Ak ide o časovú tieseň preukázateľne nezavinenú verejným obstarávateľom, lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
§ 57
(1)
Ak sa nedosiahol určený minimálny počet záujemcov, verejný obstarávateľ môže vyzvať na predloženie ponuky aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti.
(2)
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje náležitosti podľa § 53 ods. 2, miesto a predpokladaný termín rokovania o predloženej ponuke.
(3)
Pri výzve na predkladanie ponúk postupuje verejný obstarávateľ podľa § 53 ods. 3.
(4)
Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 22 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(5)
Verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o ponukách, ktoré predložili, s cieľom prispôsobiť ich požiadavkám určeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a prípadne v ďalších doplňujúcich podkladoch a s cieľom vybrať najlepšiu ponuku na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo ponuku s najnižšou cenou.
(6)
Verejný obstarávateľ je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. Zakazuje sa poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých uchádzačov.
(7)
Verejný obstarávateľ môže určiť, že sa rokovacie konanie uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. Túto možnosť verejný obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch. Ak verejný obstarávateľ využije možnosť zníženia počtu ponúk, počtom dosiahnutým v poslednej etape musí umožniť hospodársku súťaž, ak je dostatok vhodných uchádzačov.
(8)
Verejný obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania zápisnicu.
Rokovacie konanie bez zverejnenia
§ 58
Rokovacie konanie bez zverejnenia môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky, alebo nebola predložená žiadna žiadosť o účasť v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
b)
tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv12) môže poskytnúť len určitý dodávateľ,
c)
zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením; za mimoriadnu udalosť sa považuje najmä živelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie; ďalšie súvisiace zákazky sa zadávajú postupmi verejného obstarávania s využitím zrýchlených postupov, ak je to možné,
d)
požadované výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvisiacu s ekonomickými aktivitami zameranými na dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov na výskum a vývoj,
e)
ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila verejného obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe; platnosť takýchto zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv nesmie presiahnuť tri roky,
f)
ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované na komoditnej burze,
g)
ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od dodávateľa, ktorý končí podnikanie, od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,
h)
ide o záujemcu, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných účastníkov, na rokovania musí verejný obstarávateľ vyzvať všetkých,
i)
ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi a predpokladaná hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby
1.
nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo
2.
sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy,
j)
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
1.
sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe verejnej súťaže alebo užšej súťaže,
2.
predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 5 ods. 2 písm. a),
3.
informácia o zadávaní zákazky rokovacím konaním bez zverejnenia bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky a
4.
opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.
§ 59
(1)
Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov v závislosti od podmienky uvedenej v § 58, s ktorými rokuje o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach.
(2)
Verejný obstarávateľ požiada záujemcov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v závislosti od predmetu zákazky.
(3)
Verejný obstarávateľ je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami. Zakazuje sa poskytovať informácie spôsobom, ktorým by došlo k zvýhodneniu niektorých záujemcov. Z každého rokovania sa vyhotoví zápisnica.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na obstaranie tovaru na komoditnej burze.
Súťažný dialóg
§ 60
(1)
Verejný obstarávateľ môže použiť súťažný dialóg, ak ide o obzvlášť zložité projekty a nemožno použiť verejnú súťaž alebo užšiu súťaž. Cieľom súťažného dialógu je nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na uspokojenie potrieb verejného obstarávateľa. Ponuky sa musia vyhodnotiť len na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
(2)
Obzvlášť zložitou zákazkou sa rozumie zákazka, pri ktorej zadávaní verejný obstarávateľ nie je objektívne schopný
a)
definovať technické požiadavky podľa § 34 ods. 2 písm. b), c) alebo d), ktoré by spĺňali jeho potreby a ciele, alebo
b)
špecifikovať právne alebo finančné podmienky projektu.
(3)
Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na účasť na dialógu, a to najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž. Verejný obstarávateľ môže vyzvať na účasť na dialógu aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti, ak sa nedosiahol určený minimálny počet. Verejný obstarávateľ vyzve na účasť na dialógu súčasne len vybratých záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti. V rámci toho istého postupu verejný obstarávateľ nesmie vyzvať na účasť na dialógu toho, kto nepožiadal o účasť.
(4)
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ uvedie najmä
a)
opis projektu a svoje požiadavky, ak ich neuvedie v informatívnom dokumente,
b)
lehotu na predloženie žiadostí o účasť,
c)
pravidlá na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
d)
ďalšie potrebné informácie.
(5)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
§ 61
(1)
Výzva na účasť na dialógu obsahuje
a)
miesto a lehotu určenú na vyžiadanie informatívneho dokumentu, ak nie je už súčasťou výzvy, alebo odkaz na prístup k tomuto dokumentu, ak verejný obstarávateľ k nemu ponúka neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami,
b)
výšku a spôsob úhrady za informatívny dokument, ak sa vyžaduje,
c)
informáciu o uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
d)
miesto a termín uskutočnenia dialógu a jazyk alebo jazyky, v ktorých sa uskutoční,
e)
určenie doplňujúcich dokladov, ak sú potrebné, ktoré sú určené na podporu vyhlásení, ktoré záujemca predložil v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, alebo na doplnenie informácií požadovaných v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania; nesmú sa uplatňovať iné požiadavky súvisiace s finančným a ekonomickým postavením a technickou alebo odbornou spôsobilosťou, ako pôvodne určil verejný obstarávateľ,
f)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente,
g)
ďalšie potrebné informácie.
(2)
Ak informatívny dokument nie je súčasťou výzvy na účasť na dialógu, verejný obstarávateľ ho bezodkladne po vyžiadaní poskytne vybratým záujemcom.
(3)
Počas dialógu verejný obstarávateľ môže s vybratými uchádzačmi prerokovať všetky hľadiská projektu. Verejný obstarávateľ môže určiť ceny alebo odmeny pre uchádzačov, ktorí sa zúčastnia dialógu.
(4)
Verejný obstarávateľ je povinný počas dialógu zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. Zakazuje sa poskytovať informácie diskriminačným spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých uchádzačov.
(5)
Verejný obstarávateľ nesmie poskytnúť ostatným uchádzačom navrhované riešenia ani iné dôverné informácie získané od uchádzača, s ktorým sa viedol dialóg, bez jeho súhlasu.
(6)
Verejný obstarávateľ môže určiť, že dialóg sa uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet riešení, ktoré sa majú prerokovať v etape dialógu, na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente. Túto možnosť verejný obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente.
(7)
Ak verejný obstarávateľ využije možnosť zníženia počtu riešení, ktoré sa majú prerokovať, počtom dosiahnutým v poslednej etape musí umožniť hospodársku súťaž, ak je dostatok riešení. Verejný obstarávateľ pokračuje v takomto dialógu dovtedy, kým nenájde riešenie alebo riešenia spĺňajúce jeho potreby. Ak je to potrebné, porovnávaním týchto riešení. Verejný obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania v rámci dialógu zápisnicu.
§ 62
(1)
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o skončení dialógu a vyzve ich na predloženie konečnej ponuky na základe predloženého riešenia alebo riešení, ktoré boli špecifikované počas dialógu. Tieto ponuky musia obsahovať všetky požadované parametre, ktoré sú potrebné na realizáciu projektu.
(2)
Výzva na predloženie konečnej ponuky obsahuje
a)
informáciu o uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
b)
lehotu na predkladanie ponúk, miesto predkladania ponúk a jazyk alebo jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky,
c)
miesto a termín otvárania ponúk,
d)
ďalšie potrebné informácie.
§ 63
(1)
Ponuky sa otvárajú na mieste a v termíne uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 62 ods. 2. Ponuky sa vyhodnocujú podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente s cieľom vybrať najlepšiu ponuku na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
(2)
Komisia môže požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo spresnenie predloženej ponuky. Nesmie však vyzvať ani prijať vysvetlenie alebo spresnenie, ktorým by došlo k zmene základných aspektov ponuky alebo výzvy na predkladanie ponúk, k diskriminácii alebo ktoré by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.
(3)
Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako ekonomicky najvýhodnejšia, o vysvetlenie aspektov ponuky alebo o potvrdenie záväzkov uvedených v ponuke. Nesmie však vyzvať ani prijať vysvetlenie, ktorým by došlo k zmene podstatných aspektov ponuky alebo výzvy na predkladanie ponúk, k diskriminácii alebo ktoré by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.
§ 64
Rámcová dohoda
(1)
Na uzavretie rámcovej dohody sa použijú postupy zadávania zákaziek vrátane použitia kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 35 a § 35a.
(2)
Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na štyri roky okrem výnimočných prípadov odôvodnených predmetom rámcovej dohody, ak zmluvnou stranou je verejný obstarávateľ na úseku obrany. Rámcová dohoda sa končí uplynutím času alebo za podmienok uvedených v rámcovej dohode. Rámcovú dohodu možno uzavrieť na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb nevyžadujúce zložité technické požiadavky. Uzavretie rámcovej dohody nesmie brániť čestnej hospodárskej súťaži.
(3)
Na základe rámcovej dohody možno zadávať zákazku len osobe, ktorá je účastníkom rámcovej dohody. Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody nemožno vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok určených v rámcovej dohode.
(4)
Ak je rámcová dohoda uzavretá s jedným účastníkom, zákazky na základe takejto dohody sa zadávajú v rámci podmienok určených v rámcovej dohode. Zadávaniu zákazky môže predchádzať písomná konzultácia. Ak je to potrebné, verejný obstarávateľ môže požiadať o doplnenie ponuky.
(5)
Ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými účastníkmi, ich počet nesmie byť nižší ako tri. Rámcovú dohodu možno uzavrieť s nižším počtom uchádzačov len za predpokladu, že ostatné predložené ponuky sú neprijateľné. Na základe rámcovej dohody uzavretej s viacerými uchádzačmi možno zadávať zákazku
a)
bez opätovného otvárania súťaže v rámci podmienok určených v tejto dohode alebo
b)
opätovným otvorením súťaže, ak v rámcovej dohode nie sú určené všetky podmienky.
(6)
Pri opätovnom otvorení súťaže všetci účastníci tejto dohody opäť súťažia na základe rovnakých, a ak je to potrebné, presnejšie formulovaných podmienok uvedených v rámcovej dohode nasledujúcim postupom:
a)
zadávaniu každej zákazky predchádza písomná konzultácia s uchádzačmi, ktorí sú schopní zákazku realizovať,
b)
verejný obstarávateľ určí dostatočne dlhú lehotu na predkladanie ponúk; pri určení lehoty na predkladanie ponúk vezme do úvahy zložitosť predmetu zákazky, čas potrebný na vypracovanie a poslanie ponúk,
c)
ponuky sa predkladajú písomne a ich obsah zostáva dôverný až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d)
verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií uvedených v rámcovej dohode a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom.
§ 65
Bytová výstavba
(1)
Ak ide o zákazku, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie a výstavba nájomných bytov, ktorej rozsah, zložitosť a predpokladaná lehota výstavby vyžaduje úzku spoluprácu tímu zloženého zo zástupcov verejného obstarávateľa, projektantov a zhotoviteľov, možno zvoliť osobitný postup pri výbere partnerov, ktorí sa začlenia do tímu.
(2)
Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie čo najpresnejší opis stavebných prác, ktorý umožní vytvorenie reálnej predstavy o predmete zákazky, a podmienky účasti podľa § 26 až 30.
TRETIA HLAVA
KONCESIA
§ 66
(1)
Pri zadávaní koncesie je verejný obstarávateľ povinný postupovať podľa odsekov 2 až 4 a § 67 a 68, ak predpokladaná hodnota koncesie sa rovná alebo je vyššia ako 4 845 000 eur. Predpokladaná hodnota koncesie sa určí podľa § 5.
(2)
Koncesná lehota je lehota určená v koncesnej zmluve, počas ktorej má koncesionár právo užívať predmet koncesnej zmluvy alebo brať úžitky z predmetu koncesnej zmluvy. Koncesná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po kolaudácii stavby14) alebo po jej uvedení do trvalej prevádzky, alebo po inej udalosti podľa koncesnej zmluvy, ak už koncesionár mal alebo mohol mať výnosy z prevádzkovania stavby alebo z poskytovania služby. Koncesná lehota sa končí uplynutím posledného dňa mesiaca určenej lehoty. Koncesnú lehotu nemožno stanoviť na neurčitý čas.
(3)
Dĺžka koncesnej lehoty závisí od predmetu koncesnej zmluvy, výšky peňažného plnenia za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť alebo služby, ktorá sa má poskytovať, a odhadovaného primeraného výnosu koncesionára vyplývajúceho z práva užívať predmet koncesnej zmluvy alebo brať úžitky z predmetu koncesnej zmluvy počas koncesnej lehoty.
(4)
Pravidlá pri koncesii sa nepoužijú, ak ide o prípady uvedené v § 1 ods. 2 písm. a), b), d), e) a f).
§ 67
(1)
Pri zadávaní koncesie verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a prvej hlavy a druhej hlavy tejto časti, ak nie je v tejto hlave ustanovené inak; nepoužijú sa § 25, § 36, § 43, § 47, § 52 ods. 4, § 54 ods. 3, § 56 ods. 4, § 58, § 59, § 64 a § 65.
(2)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje koncesiu uverejnením oznámenia o koncesii. Oznámenie o koncesii
a)
na stavebné práce pošle publikačnému úradu a úradu,
b)
na služby pošle úradu.
(3)
Verejný obstarávateľ pošle úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania do 48 dní po uzavretí koncesnej zmluvy.
(4)
Pri vypracovaní a posielaní oznámení podľa odsekov 2 a 3 verejný obstarávateľ postupuje podľa § 23 ods. 1.
(5)
Lehota na predloženie žiadostí o koncesiu nesmie byť kratšia ako 45 dní odo dňa odoslania oznámenia o koncesii
a)
na stavebné práce publikačnému úradu,
b)
na služby úradu.
§ 68
(1)
Verejný obstarávateľ môže
a)
vyžadovať od koncesionára, aby zmluvy predstavujúce minimálne 30 % z celkovej ceny stavebných prác alebo služieb, na ktoré sa má uzavrieť koncesná zmluva, uzavrel s tretími osobami a zároveň umožnil zvýšenie tohto podielu; minimálny percentuálny podiel sa uvedie v koncesnej zmluve, alebo
b)
požiadať uchádzačov, aby vo svojich ponukách určili percentuálny podiel z celkovej ceny stavebných prác alebo služieb, ktorý zabezpečia tretími osobami.
(2)
Ustanovenia odseku 1 a § 66 a 67 sa nepoužijú, ak ide o dodatočné stavebné práce alebo služby nezahrnuté v pôvodne plánovanom koncesionárskom projekte alebo v pôvodnej koncesnej zmluve, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností. Takéto stavebné práce alebo služby sa zadávajú koncesionárovi pod podmienkou, že ich zadá pôvodnému dodávateľovi, ak
a)
nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia koncesnej zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo
b)
sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia koncesnej zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej koncesnej zmluvy.
(3)
Súhrnná hodnota dodatočných stavebných prác alebo služieb nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy.
§ 69
Koncesionár, ktorý je verejným obstarávateľom, je povinný použiť pri zadávaní zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby tretím osobám postupy verejného obstarávania podľa tohto zákona.
Pravidlá pre koncesionára, ktorý nie je verejným obstarávateľom
§ 70
(1)
Koncesionár, ktorý nie je verejným obstarávateľom, postupuje pri zadávaní zákaziek na uskutočnenie stavebných prác tretím osobám podľa pravidiel ustanovených v § 71, ak predpokladaná hodnota týchto zákaziek sa rovná alebo je vyššia ako 4 845 000 eur. Predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác sa určí podľa § 5.
(2)
Za tretie osoby sa nepovažujú skupiny osôb, ktoré boli vytvorené s cieľom získať koncesiu, alebo prepojené podniky.
(3)
Prepojeným podnikom na účely zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác koncesionárom, ktorý nie je verejným obstarávateľom, sa rozumie právnická osoba, na ktorú má priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv koncesionár alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na koncesionára, alebo ktorá spolu s koncesionárom podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby na základe vlastníctva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa riadi.
(4)
Prepojeným podnikom je aj právnická osoba, na ktorú má priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv člen koncesionára, alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na člena koncesionára, alebo ktorá spolu s členom koncesionára podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby na základe vlastníctva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa riadi.
(5)
Priamym alebo nepriamym rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak právnická osoba vo vzťahu k inej právnickej osobe
a)
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel alebo
b)
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach, alebo
c)
vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu.
(6)
Úplný zoznam dodávateľov podľa odseku 2 sa uvedie v žiadosti o koncesiu. Tento zoznam je potrebné aktualizovať pri každej zmene.
§ 71
(1)
Koncesionár, ktorý nie je verejným obstarávateľom, pri zadávaní zákaziek podľa § 70 je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác posiela publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na poskytnutie služby posiela úradu podľa § 23 ods. 1. V oznámení uvedie
a)
opis predmetu zákazky,
b)
miesto a lehotu určenú na predloženie žiadostí o účasť alebo miesto a lehotu určenú na predkladanie ponúk,
c)
kritériá na vyhodnotenie ponúk,
d)
podmienky účasti podľa § 27 a 28, ak sa vyžadujú,
e)
ďalšie potrebné informácie.
(2)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
(3)
Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 40 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu alebo odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk. Túto lehotu možno skrátiť o 5 dní, ak koncesionár umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom.
(4)
Ak nie sú súťažné podklady na vypracovanie ponuky alebo doplňujúce informácie poskytnuté v určených lehotách aj napriek tomu, že boli vyžiadané dostatočne vopred, alebo ak vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, koncesionár primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby sa záujemcovia mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky.
(5)
Koncesionár, ktorý nie je verejným obstarávateľom, nie je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ak zákazka na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb zadávaná tretím osobám spĺňa jednu z podmienok uvedených v § 58.
ŠTVRTÁ HLAVA
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK OBSTARÁVATEĽOM
§ 72
Obstarávateľ je povinný použiť na zadávanie nadlimitnej zákazky postup podľa druhej hlavy, ak nie je v tejto hlave ustanovené inak.
§ 73
(1)
Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepoužijú
a)
na nákup vody, ak ich zadáva obstarávateľ, ktorý vykonáva aspoň jednu z činností podľa § 8 ods. 4,
b)
na dodávku energie alebo palív na výrobu energie, ak ich zadáva obstarávateľ, ktorý vykonáva aspoň jednu z činností podľa § 8 ods. 3 alebo § 8 ods. 9 písm. a).
(2)
Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepoužijú ani na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb za predpokladu, že minimálne 80 % priemerného ročného obratu dosiahnutého prepojeným podnikom za predchádzajúce tri roky tvorí poskytovanie takýchto dodávok tovaru, stavebných prác alebo služieb podnikom, s ktorými je prepojený a ktoré zadáva
a)
obstarávateľ prepojenému podniku,
b)
právnická osoba založená viacerými obstarávateľmi na vykonávanie niektorej z činností podľa § 8 ods. 3 až 9 podniku, ktorý je prepojený s jedným z týchto obstarávateľov.
(3)
Prepojený podnik na účely zadávania zákaziek obstarávateľom je právnická osoba, ktorej účtovná závierka je konsolidovaná s účtovnou závierkou obstarávateľa podľa osobitného predpisu,15) alebo právnická osoba, na ktorú má obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na obstarávateľa, alebo ktorá spolu s obstarávateľom podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby na základe vlastníctva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa riadi.
(4)
Ak priemerný ročný obrat prepojeného podniku za predchádzajúce tri roky nemožno preukázať podľa odseku 2 z dôvodu jeho založenia alebo začatia vykonávania činnosti, preukáže sa najmä predpokladaným obratom.
(5)
Ak tie isté alebo porovnateľné dodávky tovaru, stavebné práce alebo služby poskytuje viac ako jeden prepojený podnik, vezme sa do úvahy celkový obrat z poskytovania dodávok tovaru, stavebných prác alebo služieb týmito prepojenými podnikmi.
(6)
Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepoužijú na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, ktoré
a)
zadáva právnická osoba založená viacerými obstarávateľmi na vykonávanie niektorej z činností podľa § 8 ods. 3 až 9 jednému z týchto obstarávateľov alebo
b)
obstarávateľ ako jeden zo zakladateľov právnickej osoby podľa písmena a) zadáva tejto právnickej osobe za predpokladu, ak
1.
táto právnická osoba bola založená na vykonávanie príslušnej činnosti najmenej na obdobie troch rokov a
2.
spoločenská zmluva určuje, že obstarávatelia, ktorí sú jej zakladateľmi, zostanú jej členmi najmenej na obdobie troch rokov.
§ 74
Zákazky zahŕňajúce niekoľko činností
(1)
Zákazka zahŕňajúca niekoľko činností sa riadi pravidlami platnými pre činnosť, na ktorú je v prevažnej miere určená; obstarávateľ nesmie rozdeliť zákazku s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitných zákaziek.
(2)
Zákazka sa zadáva použitím postupu zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom, ak jej časť sa má riadiť týmto postupom a časť sa má riadiť postupom zadávania nadlimitných zákaziek obstarávateľom a objektívne nemožno určiť, na ktorú činnosť je zákazka v prevažnej miere určená.
(3)
Zákazka sa zadáva použitím postupu zadávania nadlimitných zákaziek obstarávateľom, ak jej časť sa má riadiť týmto postupom a časť sa neriadi týmto postupom ani postupom zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom a objektívne nemožno určiť, na ktorú činnosť je zákazka v prevažnej miere určená.
§ 75
Hodnotenie niektorých ponúk na dodanie tovaru
(1)
Obstarávateľ môže vylúčiť ponuku na dodávku tovaru, ak podiel výrobkov pochádzajúcich z tretej krajiny podľa osobitného predpisu16) predstavuje viac ako polovicu celkovej hodnoty výrobkov tvoriacich ponuku. Na účely posudzovania podielu výrobkov sa za výrobok považuje aj softvér používaný v zariadeniach telekomunikačných sietí.
(2)
Ak sú pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 35 dve alebo viaceré ponuky rovnocenné, uprednostní sa ponuka, ktorú nemožno vylúčiť podľa odseku 1, ak rozdiel v cenách nie je vyšší ako tri percentá.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak by bol obstarávateľ v dôsledku toho povinný obstarať tovar s technickými vlastnosťami odlišnými od tovaru skôr získaného, ktorý nemožno použiť z dôvodu technických problémov v jeho prevádzkarni a údržbe, alebo preto, že by mu to spôsobilo neúmerne vysoké náklady.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na ponuky, v ktorých podiel výrobkov podľa odseku 1 pochádza z tretej krajiny, s ktorou Európske spoločenstvá neuzavreli dvojstrannú alebo viacstrannú dohodu zabezpečujúcu porovnateľný a efektívny prístup dodávateľov z členských štátov na trhy tejto tretej krajiny.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú, ak v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie je uzavretá viacstranná alebo dvojstranná dohoda s treťou krajinou, ktorá zaručuje dodávateľom z členských štátov porovnateľný a efektívny prístup na trh tejto krajiny, alebo ak iné nevyplýva zo záväzkov, ktoré majú Európske spoločenstvá alebo ich členské štáty k tejto krajine.
Uverejňovanie oznámení
§ 76
(1)
Obstarávateľ uverejní pravidelné informatívne oznámenie aspoň raz za rok, ak
a)
celková predpokladaná hodnota zákaziek na dodanie tovaru alebo rámcových dohôd na dodanie tovaru podľa skupín výrobkov, ktoré plánuje zadávať v nasledujúcich 12 mesiacoch, je najmenej 750 000 eur; skupina výrobkov sa určí odkazom na slovník obstarávania,
b)
celková predpokladaná hodnota zákaziek na služby alebo rámcových dohôd na služby v každej kategórii služieb uvedených v prílohe č. 2, ktoré plánuje zadávať v nasledujúcich 12 mesiacoch, je najmenej 750 000 eur,
c)
predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác alebo rámcovej dohody na stavebné práce s uvedením hlavných charakteristík, ktorú plánuje zadávať v nasledujúcich 12 mesiacoch, sa rovná alebo je vyššia ako 4 845 000 eur.
(2)
Obstarávateľ uverejní pravidelné informatívne oznámenie podľa odseku 1, ak ide
a)
o tovar a služby, podľa možnosti čo najskôr po začatí kalendárneho roka,
b)
o stavebné práce, podľa možnosti čo najskôr po schválení plánu zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo rámcových dohôd na stavebné práce, ktoré plánuje obstarať.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na rokovacie konanie bez zverejnenia.
(4)
Obstarávateľ môže uverejniť alebo poslať na uverejnenie publikačnému úradu aj pravidelné informatívne oznámenie týkajúce sa dôležitých projektov, ktoré nie je povinný uverejniť. Ak takéto oznámenie uverejní, informácie v ňom uvedené nemusí opakovať v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, postačí, ak uvedie, že toto oznámenie je doplňujúce oznámenie k zverejnenému pravidelnému informatívnemu oznámeniu.
(5)
Obstarávateľ sprístupní na žiadosť záujemcu, ktorý prejaví záujem získať zákazku, technické požiadavky pravidelne uvádzané v zmluvách, ktorých predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, alebo technické požiadavky, ktoré plánuje uplatniť pri zadávaní zákazky, na ktorú sa vzťahuje pravidelné informatívne oznámenie podľa odsekov 1 a 2. Ak technické požiadavky vychádzajú z technických špecifikácií, ktoré sú dostupné, postačuje uvedenie odkazu na tieto technické špecifikácie.
§ 77
(1)
Výzva na súťaž sa realizuje prostredníctvom
a)
pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž,
b)
oznámenia o kvalifikačnom systéme,
c)
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
(2)
Ak ide o dynamický nákupný systém, je výzva na súťaž oznámením o vyhlásení verejného obstarávania podľa odseku 1 písm. c) v rámci tohto systému. Výzva na súťaž na zákazky zadávané na základe tohto systému je zjednodušeným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
§ 78
(1)
Ak výzvu na súťaž obstarávateľ realizuje prostredníctvom pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž, v takomto oznámení uvedie najmä
a)
osobitne údaje o tovare, o stavebných prácach alebo o službách, ktoré budú predmetom zákazky,
b)
informáciu o zadávaní zákazky na základe užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením bez ich ďalšieho uverejňovania,
c)
lehotu, v ktorej sa majú záujemcovia písomne prihlásiť.
(2)
Pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž sa uverejní najskôr 12 mesiacov pred dňom odoslania výzvy podľa odseku 3.
(3)
Obstarávateľ pred vyhodnotením splnenia podmienok účasti vyzve všetkých záujemcov, aby opätovne potvrdili svoj záujem o účasť na základe podrobných informácií o predmete zákazky. Výzva obsahuje najmä
a)
druh a množstvo predmetu zákazky vrátane uplatnenia možnosti doplňujúcich zákaziek, a ak je to možné, predpokladanú lehotu, do ktorej možno doplňujúcu zákazku uskutočniť; ak ide o opakované zákazky, druh a množstvo predmetu zákazky, a ak je to možné, predpokladanú lehotu, v ktorej budú neskoršie uverejnené oznámenia o súťažiach na dodávku tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb,
b)
označenie, či ide o postup podľa užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením,
c)
dátum začatia alebo dátum skončenia dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služieb,
d)
adresu a lehotu na predloženie žiadostí o účasť v súťaži, ako aj jazyk alebo jazyky, v ktorých musia byť žiadosti predložené,
e)
adresu obstarávateľa a informácie potrebné na získanie súťažných podkladov a ďalších dokumentov,
f)
ekonomické a technické podmienky, finančné záruky a ďalšie informácie požadované od záujemcov,
g)
výšku a spôsob úhrady za poskytnutie súťažných podkladov, ak sa vyžaduje,
h)
označenie zákazky; kúpa, lízing, prenájom alebo kúpa tovaru na splátky alebo akákoľvek ich kombinácia,
i)
kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu alebo poradie dôležitosti týchto kritérií, ak tieto informácie nie sú uvedené v pravidelnom informatívnom oznámení, súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo vo výzve na rokovanie.
(4)
Lehotu na predloženie žiadostí o účasť a lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľ určí podľa § 82 a 84 alebo § 85 a 86.
§ 79
(1)
V oznámení o výsledku verejného obstarávania môže obstarávateľ označiť informácie, ktoré nie sú určené na uverejnenie. Tieto informácie sa môžu týkať prijatých ponúk, úspešného uchádzača alebo cien; v zjednodušenej forme sa poskytujú len na štatistické účely.
(2)
Ak ide o zákazky na výskumné a vývojové služby podľa § 88 písm. b), v oznámení o výsledku verejného obstarávania obstarávateľ môže obmedziť informácie určené na uverejnenie, ktoré sa týkajú povahy a množstva poskytovaných služieb, na odkaz na výskumné a vývojové služby.
(3)
Ak ide o zákazky na výskumné a vývojové služby, pri ktorých zadávaní nemožno použiť podmienku uvedenú v § 88 písm. b), obstarávateľ môže z dôvodu ochrany dôverných obchodných informácií obmedziť informácie, ktoré sa majú poskytnúť a týkajú sa povahy a množstva takýchto služieb.
(4)
Informácie uverejnené podľa odsekov 2 a 3 musia byť minimálne v takom rozsahu, v akom sa uverejnili v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Ak ide o kvalifikačný systém, minimálne v takom rozsahu, v akom sú uvedené v zozname kvalifikovaných dodávateľov týchto služieb podľa § 80 ods. 6.
§ 80
Kvalifikačný systém
(1)
Obstarávateľ môže vytvoriť a viesť kvalifikačný systém dodávateľov. Obstarávateľ, ktorý vytvoril kvalifikačný systém, umožní záujemcom, aby mohli kedykoľvek požiadať o kvalifikáciu.
(2)
Zriadenie kvalifikačného systému musí byť predmetom oznámenia o kvalifikačnom systéme. Z oznámenia musí byť zrejmý jeho účel a dostupnosť pravidiel uplatňovania. Ak kvalifikačný systém má trvať dlhšie ako tri roky, oznámenie o kvalifikačnom systéme obstarávateľ zverejňuje ročne. Ak má kvalifikačný systém kratšiu dobu trvania, je postačujúce jeho počiatočné uverejnenie.
(3)
Kvalifikačný systém, ktorý môže zahŕňať rôzne kvalifikačné stupne, musí byť vedený na základe objektívnych kritérií a pravidiel určených obstarávateľom. Ak kritériá a pravidlá vedenia kvalifikačného systému obsahujú technické požiadavky, tie sa uplatnia podľa § 34 a § 35a. Kritériá a pravidlá možno aktualizovať podľa potreby.
(4)
Obstarávateľ určí podmienky účasti podľa § 32 ods. 2; splnenie podmienok účasti vyhodnocuje podľa § 33 ods. 2 a 8.
(5)
Kritériá a pravidlá kvalifikačného systému obstarávateľ sprístupní na žiadosť záujemcu. Aktualizácia kritérií a pravidiel sa oznámi dotknutým dodávateľom. Ak obstarávateľ zistí, že kvalifikačný systém používaný inou osobou sa zhoduje s jeho požiadavkami, oznámi kvalifikovaným dodávateľom a záujemcom o kvalifikáciu názov tejto osoby.
(6)
Obstarávateľ vedie zoznam kvalifikovaných dodávateľov. Zoznam kvalifikovaných dodávateľov môže byť rozdelený do kategórií podľa typu zákazky, pre ktorý je kvalifikácia platná.
(7)
Pri vytváraní alebo vedení kvalifikačného systému obstarávateľ postupuje podľa odseku 2. Obstarávateľ informuje záujemcu o kvalifikáciu o svojom rozhodnutí týkajúcom sa jeho zaradenia do kvalifikačného systému najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému. Ak obstarávateľ rozhodne v lehote dlhšej ako štyri mesiace odo dňa doručenia žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému, musí v priebehu dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti informovať záujemcu o kvalifikáciu o dôvodoch oprávňujúcich ho na predĺženie tejto lehoty a o termíne, v ktorom rozhodne o prijatí alebo zamietnutí jeho žiadosti.
(8)
Ak obstarávateľ zamietne žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému, musí informovať záujemcu o kvalifikáciu o svojom rozhodnutí najneskôr do 15 dní od prijatia rozhodnutia o zamietnutí jeho žiadosti s uvedením dôvodu podľa odseku 3.
(9)
Obstarávateľ, ktorý vytvorí a vedie kvalifikačný systém, môže ukončiť kvalifikáciu dodávateľa len z dôvodov, ktoré vyplývajú z kritérií pre kvalifikačný systém podľa odseku 3. Úmysel ukončiť kvalifikáciu obstarávateľ vopred písomne oznámi kvalifikovanému dodávateľovi spolu s dôvodom alebo dôvodmi umožňujúcimi vykonať tento postup minimálne 15 dní pred dňom ukončenia jeho kvalifikácie.
(10)
Ak obstarávateľ použije oznámenie o kvalifikačnom systéme ako výzvu na súťaž, záujemcovia v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením sa vyberú z kvalifikovaných dodávateľov.
§ 81
Verejná súťaž
(1)
Obstarávateľ postupuje pri verejnej súťaži podľa § 51 ods. 1 písm. a) a § 51 ods. 2 až 4.
(2)
Ak obstarávateľ uverejnil pravidelné informatívne oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 52 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, lehota na predkladanie ponúk je najmenej 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, nesmie byť však kratšia ako 22 dní.
(3)
V dôsledku kumulatívneho účinku skrátenia lehoty na predkladanie ponúk podľa odseku 2 a § 51 ods. 2 lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
(4)
Ak obstarávateľ určí podmienky účasti, ich splnenie posúdi podľa § 33. Ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti, sa vyhodnocujú podľa § 42.
Užšia súťaž
§ 82
(1)
Obstarávateľ môže znížiť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, pričom prihliada na to, aby umožnil hospodársku súťaž. Výber záujemcov sa uskutočňuje v súlade s objektívnymi pravidlami, ktoré sú dostupné zainteresovaným záujemcom. Tieto pravidlá môžu vychádzať z objektívnej potreby obstarávateľa znížiť počet záujemcov na úroveň, ktorá je opodstatnená potrebou vyvážiť charakter obstarávania so zdrojmi potrebnými na jeho uskutočnenie.
(2)
V pravidelnom informatívnom oznámení s výzvou na súťaž alebo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania obstarávateľ určí lehotu na predloženie žiadostí o účasť a podmienky účasti, ak sa určujú.
(3)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž publikačnému úradu; lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní.
§ 83
(1)
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a)
miesto a lehotu určenú na vyžiadanie súťažných podkladov, ak nie sú už jej súčasťou, alebo odkaz na prístup k súťažným podkladom, ak obstarávateľ ponúka neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom,
b)
výšku a spôsob úhrady za poskytnutie súťažných podkladov, ak sa vyžaduje,
c)
lehotu na vyžiadanie doplňujúcich podkladov, kde to prichádza do úvahy, ako aj cenu a podmienky ich úhrady,
d)
informáciu o uverejnení oznámenia použitého ako výzva na súťaž,
e)
lehotu na predkladanie ponúk, miesto predkladania ponúk a jazyk alebo jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky,
f)
kritériá na vyhodnotenie ponúk, ak nie sú uvedené v oznámení použitom ako výzva na súťaž,
g)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie sú uvedené v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch,
h)
uvedenie všetkých dokumentov, ktoré sa majú priložiť,
i)
ďalšie potrebné informácie.
(2)
Pri výzve na predkladanie ponúk obstarávateľ postupuje podľa § 53 ods. 3.
§ 84
(1)
Obstarávateľ môže určiť lehotu na predkladanie ponúk dohodou s vybratými záujemcami len vtedy, ak všetci budú mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponúk.
(2)
Ak nemožno dosiahnuť dohodu o lehote na predkladanie ponúk podľa odseku 1, obstarávateľ určí lehotu, ktorá by nemala byť kratšia ako 24 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk a nesmie byť kratšia ako 10 dní.
(3)
Lehotu na predkladanie ponúk podľa odseku 2 možno skrátiť o 5 dní, ak obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom odo dňa uverejnenia oznámenia použitého ako výzva na súťaž, a nesmie byť kratšia ako 10 dní.
(4)
Ak súťažné podklady a doplňujúce informácie nie sú poskytnuté v lehotách podľa § 38 a § 83 ods. 2 aj napriek tomu, že boli vyžiadané dostatočne vopred, alebo ak si vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby sa vybratí záujemcovia mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky; to neplatí, ak lehota na predkladanie ponúk bola určená podľa odseku 1.
Rokovacie konanie so zverejnením
§ 85
(1)
Obstarávateľ môže znížiť počet záujemcov, ktorých vyzve na rokovanie, pričom prihliada na to, aby umožnil hospodársku súťaž. Výber záujemcov sa uskutočňuje v súlade s objektívnymi pravidlami, ktoré sú dostupné zainteresovaným záujemcom. Tieto pravidlá môžu vychádzať z objektívnej potreby obstarávateľa znížiť počet záujemcov na úroveň, ktorá je opodstatnená potrebou vyvážiť charakter obstarávania so zdrojmi potrebnými na jeho uskutočnenie.
(2)
V pravidelnom informatívnom oznámení s výzvou na súťaž alebo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania obstarávateľ určí lehotu na predloženie žiadostí o účasť a podmienky účasti, ak sa určujú.
(3)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž publikačnému úradu; lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní.
§ 86
(1)
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje náležitosti podľa § 83 ods. 1, miesto a predpokladaný termín rokovania o predloženej ponuke.
(2)
Pri výzve na predkladanie ponúk obstarávateľ postupuje podľa § 53 ods. 3.
(3)
Obstarávateľ môže určiť lehotu na predkladanie ponúk dohodou s vybratými záujemcami len vtedy, ak všetci budú mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponúk.
(4)
Ak nemožno dosiahnuť dohodu o lehote na predkladanie ponúk podľa odseku 3, obstarávateľ určí lehotu, ktorá by nemala byť kratšia ako 24 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk a nesmie byť kratšia ako 10 dní.
(5)
Lehotu na predkladanie ponúk podľa odseku 4 možno skrátiť o päť dní, ak obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom odo dňa uverejnenia oznámenia použitého ako výzva na súťaž, a nesmie byť kratšia ako desať dní.
(6)
Ak súťažné podklady a doplňujúce informácie nie sú poskytnuté v lehotách podľa § 38 a podľa odseku 2, aj napriek tomu, že boli vyžiadané dostatočne vopred, alebo ak si vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk tak, aby sa vybratí záujemcovia mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky; toto sa nevzťahuje na prípady, ak lehota na predkladanie ponúk bola určená podľa odseku 3.
§ 87
Obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o zmluvných podmienkach a v priebehu rokovania je povinný postupovať podľa § 57 ods. 6 a 8. Obstarávateľ môže postupovať podľa § 57 ods. 7, ak túto možnosť uvedie v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch.
Rokovacie konanie bez zverejnenia
§ 88
Rokovacie konanie bez zverejnenia môže obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
v predchádzajúcej verejnej súťaži, užšej súťaži alebo rokovacom konaní so zverejnením nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným obstarávateľom na predmet zákazky, alebo nebola predložená žiadna žiadosť o účasť a za predpokladu, že pôvodné podmienky zákazky sa podstatne nezmenia,
b)
zákazka je určená výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely a nie na účely zabezpečenia zisku alebo na krytie nákladov vynaložených na výskum a vývoj; zadávanie takejto zákazky nesmie byť prekážkou pre súťažné zadávanie nasledujúcich zákaziek, ktoré sú určené najmä na tieto účely,
c)
tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv12) môže poskytnúť len určitý dodávateľ,
d)
zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením; za mimoriadnu udalosť sa považuje najmä živelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie; ďalšie súvisiace zákazky sa zadávajú postupmi verejného obstarávania s využitím zrýchlených postupov, ak je to možné,
e)
ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe,
f)
ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby
1.
nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo
2.
sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy,
g)
ide o nové stavebné práce spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác uskutočňovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
1.
sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe verejnej súťaže, užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením,
2.
informácia o zadávaní zákazky rokovacím konaním bez zverejnenia bola už súčasťou oznámenia použitého ako výzva na súťaž pri zadávaní pôvodnej zákazky a
3.
predpokladaná hodnota opakovaných stavebných prác sa zahrnie do celkovej predpokladanej hodnoty zákazky na uskutočnenie stavebných prác,
h)
ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované na komoditnej burze,
i)
ide o zákazky zadávané na základe rámcovej dohody,
j)
ide o obstaranie tovaru za mimoriadne výhodnú cenu, ktorá je nižšia ako trhová cena a je ponúkaná len v určitom krátkom časovom období,
k)
ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od dodávateľa, ktorý končí podnikateľskú činnosť, od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,
l)
ide o záujemcu, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných účastníkov, na rokovania musí obstarávateľ vyzvať všetkých.
§ 89
Obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov v závislosti od podmienky podľa § 88, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach. Obstarávateľ postupuje podľa § 59 ods. 2 až 4.
§ 90
Rámcová dohoda
(1)
Na uzavretie rámcovej dohody obstarávateľ použije postupy zadávania zákaziek podľa tejto časti zákona.
(2)
Obstarávateľ môže považovať rámcovú dohodu za zmluvu na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb.
(3)
Ak obstarávateľ uzavrel rámcovú dohodu podľa tejto časti zákona, môže na základe rámcovej dohody zadávať zákazku podľa § 88 písm. i).
(4)
Rámcová dohoda nesmie brániť čestnej hospodárskej súťaži.
TRETIA ČASŤ
POSTUPY ZADÁVANIA PODLIMITNÝCH ZÁKAZIEK, PODPRAHOVÝCH ZÁKAZIEK A ZÁKAZIEK S NÍZKYMI HODNOTAMI
Zadávanie podlimitných zákaziek
§ 91
(1)
Pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a druhej časti prvej hlavy a druhej hlavy, ak nie je v tejto časti ustanovené inak; nepoužijú sa § 21 ods. 2 a 3, § 48, § 49 ods. 1 a 2, § 50 ods. 1 až 3, § 72 až 79 a § 81 až 90.
(2)
Verejný obstarávateľ určí predpokladanú hodnotu podlimitnej zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby podľa § 5 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 6 až 12. Ak sú tovar, stavebné práce alebo služby rozdelené na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, na výpočet predpokladanej hodnoty sa vezme do úvahy súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí.
(3)
Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
§ 92
(1)
Verejný obstarávateľ pošle úradu na uverejnenie vo vestníku oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.
(2)
Verejný obstarávateľ pošle úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania do 14 dní po uzavretí
a)
zmluvy,
b)
rámcovej dohody,
c)
každej zmluvy v rámci dynamického nákupného systému; tieto oznámenia možno posielať hromadne za každý štvrťrok do 14 dní po ukončení štvrťroka.
(3)
Verejný obstarávateľ posiela úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania za každú zákazku zadávanú na základe rámcovej dohody hromadne za každý štvrťrok do 14 dní po ukončení štvrťroka.
(4)
Neuverejňujú sa informácie o výsledku verejného obstarávania, ktorých uverejnenie by mohlo byť v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb.
(5)
Verejný obstarávateľ môže oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. V záujme zvyšovania informovanosti možno v tomto profile uverejňovať aj ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
§ 93
Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle oznámenia používané vo verejnom obstarávaní úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1. Takto vypracované a poslané oznámenie uverejní úrad do siedmich dní odo dňa odoslania oznámenia. Dátum odoslania oznámenia preukazuje verejný obstarávateľ.
§ 94
(1)
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26.
(2)
Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedie podmienky účasti a doklady, ktorými ich možno preukázať podľa odseku 1 a podľa § 27 až 30.
(3)
Verejný obstarávateľ môže zohľadniť energetické a environmentálne vplyvy prevádzky motorových vozidiel počas ich životnosti podľa osobitného predpisu.10a)
(4)
Verejný obstarávateľ môže vytvoriť a viesť kvalifikačný systém dodávateľov podľa § 80.
(5)
Splnenie podmienok účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí podľa § 33.
§ 96
(1)
Vo verejnej súťaži je lehota na predkladanie ponúk najmenej 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania úradu.
(2)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením nesmie byť kratšia ako 22 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania úradu.
(3)
V užšej súťaži je lehota na predkladanie ponúk najmenej 22 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(4)
Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle oznámenie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1 bezodkladne po odoslaní výzvy na rokovanie najneskôr 14 dní pred uzavretím zmluvy. V oznámení uvedie najmä
a)
názov, adresu, identifikačné číslo organizácie (IČO), kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu a zatriedenie verejného obstarávateľa,
b)
názov a stručný opis predmetu zákazky,
c)
predpokladanú hodnotu zákazky,
d)
podmienku použitia podľa § 58 a jej odôvodnenie,
e)
predchádzajúce oznámenie použité vo verejnom obstarávaní týkajúce sa zákazky, ak sa uplatnilo,
f)
názov, adresu, kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu záujemcu alebo záujemcov, ktorých vyzval na rokovanie,
g)
meno a priezvisko, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu a registračné číslo odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie; tieto údaje sa nezverejňujú.
(5)
Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na použitie rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58 písm. c), ak ide o mimoriadnu udalosť podľa osobitného predpisu,16a) a podľa § 58 písm. f).
Zadávanie podprahových zákaziek
§ 99
(1)
Pri zadávaní podprahových zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a
a)
určí predpokladanú hodnotu zákazky podľa podmienok platných v deň uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk,
b)
vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 najmä doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, prípadne ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie a technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 27 až 30,
c)
posudzuje splnenie podmienok účasti podľa § 33 a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk,
d)
uvedie v súťažných podkladoch obchodné podmienky a podrobný opis predmetu zákazky podľa § 34, ktorým sa nesmú diskriminovať záujemcovia,
e)
poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
f)
otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 41,
g)
môže na vyhodnotenie ponúk zriadiť komisiu; pri jej zriaďovaní postupuje podľa § 40,
h)
postupuje pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 42 a podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 35,
i)
uzavrie zmluvu podľa § 45 s úspešným uchádzačom a ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodu a identifikáciu úspešného uchádzača; ak zruší použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky,
j)
určí lehotu na predkladanie ponúk tak, aby zahŕňala čas potrebný na vypracovanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a ponúk. Lehota nesmie byť kratšia ako 20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk úradu,
k)
určí lehotu viazanosti ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom.
(2)
Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ pošle úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1. Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a)
údaje o verejnom obstarávateľovi a ďalšie kontaktné údaje najmä adresu a kontaktné miesto, kde možno získať ďalšie informácie,
b)
informácie o predmete zákazky najmä názov a druh zákazky, miesto dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služby, stručný opis predmetu zákazky,
c)
predpokladanú hodnotu predmetu zákazky,
d)
miesto a lehotu určenú na vyžiadanie súťažných podkladov alebo odkaz na prístup k súťažným podkladom,
e)
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
f)
kritériá na vyhodnotenie ponúk,
g)
označenie, či sa použije elektronická aukcia,
h)
lehotu na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk,
i)
informáciu, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská,
j)
dátum, čas a miesto otvárania ponúk,
k)
trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služieb,
l)
doplňujúce informácie, ak sú potrebné,
m)
dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(3)
Verejný obstarávateľ nie je povinný pri zadávaní podprahovej zákazky použiť elektronickú aukciu.
(4)
Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
(5)
Výzvu na predkladanie ponúk vypracovanú a poslanú podľa odseku 2 uverejní úrad vo vestníku do piatich dní odo dňa odoslania výzvy. Výzva na predkladanie ponúk sa po takom uverejnení posiela najmenej trom vybraným záujemcom. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ.
§ 100
(1)
Ak verejný obstarávateľ spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v § 58, vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy.
(2)
Verejný obstarávateľ môže požiadať o predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti, v závislosti od predmetu zákazky.
(3)
Na rokovanie sa vzťahuje povinnosť podľa § 59 ods. 3.
§ 101
(1)
Verejný obstarávateľ pošle úradu informáciu o uzavretí zmluvy spôsobom podľa § 23 ods. 1 najneskôr do 14 dní po jej uzavretí. Informácia obsahuje najmä
a)
identifikáciu verejného obstarávateľa,
b)
predmet zákazky,
c)
predpokladanú hodnotu zákazky, zmluvnú cenu a dátum uzavretia zmluvy,
d)
počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku,
e)
počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov,
f)
identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov,
g)
odôvodnenie splnenia podmienky na použitie postupu podľa § 100.
(2)
Zo zadávania podprahovej zákazky sa evidujú všetky doklady a uchovávajú sa päť rokov po uzavretí zmluvy.
§ 102
Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
(1)
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
(2)
Verejný obstarávateľ nie je povinný vykonávať činnosti pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
(3)
Verejný obstarávateľ nie je povinný pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou použiť elektronickú aukciu.
(4)
Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä
a)
hodnotu zákazky,
b)
predmet zákazky,
c)
identifikáciu úspešného uchádzača.
(5)
Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžaduje zákon. Výsledok verejného obstarávania sa neposiela úradu.
(6)
Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a uchováva ich päť rokov po uzavretí zmluvy.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SÚŤAŽ NÁVRHOV
§ 103
Úvodné ustanovenia
(1)
Súťaž návrhov na účely tohto zákona je postup, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov (ďalej len „vyhlasovateľ“) získať najmä v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva a spracovania dát návrh, ktorý vybrala porota z návrhov predložených do súťaže návrhov s udeľovaním cien, alebo bez udeľovania cien.
(2)
Návrh na účely tohto zákona je písomne alebo graficky vyjadrený výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti účastníka, ktorý je pre vyhlasovateľa užitočný ako podklad na zadávanie zákazky na územnoplánovaciu dokumentáciu, projektovú dokumentáciu alebo inú službu, najmä štúdia, rozbor, projekt.
(3)
Vyhlasovateľ je každý, kto použije súťaž návrhov dobrovoľne, alebo ak tak ustanovuje zákon.
(4)
Účastníkom je každý, kto prevzal súťažné podmienky a v súlade s nimi podal návrh.
§ 104
Povinnosť súťaže návrhov
(1)
Súťaž návrhov sa použije, ak
a)
súťaž návrhov je súčasťou postupu vedúceho k zadaniu zákazky na poskytnutie služby alebo
b)
ide o súťaž návrhov s udeľovaním cien alebo odmien účastníkom.
(2)
Súťaž návrhov je povinný použiť
a)
verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a), ak predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 125 000 eur,
b)
verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f), ak predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 193 000 eur,
c)
verejný obstarávateľ, ak predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 193 000 eur, a súťaž návrhov sa týka
1.
telekomunikačných služieb podľa prílohy č. 2 kategórie 5 referenčných čísiel podľa slovníka obstarávania zodpovedajúcich referenčným číslam CPC 7524, 7525 a 7526,
2.
výskumných a vývojových služieb podľa prílohy č. 2 kategórie 8, alebo
3.
služieb uvedených v prílohe č. 3,
d)
obstarávateľ, ak predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 387 000 eur a súťaž návrhov sa týka činností podľa § 8 ods. 3 až 9.
(3)
Predpokladaná hodnota pri súťaži návrhov podľa
a)
odseku 1 písm. a) zahŕňa predpokladanú hodnotu zákazky na poskytnutie služby vrátane cien a odmien pre účastníkov,
b)
odseku 1 písm. b) zahŕňa ceny a odmeny pre účastníkov vrátane predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby.
(4)
Na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby sa použije § 5.
(5)
Pri súťaži návrhov sa použije verejná súťaž alebo užšia súťaž.
§ 105
Účasť v súťaži návrhov
(1)
Súťaž návrhov sa vyhlasuje spravidla pre neobmedzený počet účastníkov.
(2)
Ak sa súťaž návrhov vyhlasuje pre obmedzený počet účastníkov, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov sa musia určiť kritériá výberu účastníkov. Kritériá výberu účastníkov musia byť určené jednoznačne, zrozumiteľne a nediskriminačne, aby umožnili účasť dostatočnému počtu účastníkov, a tým umožnili efektívnu súťaž. Kritériá výberu účastníkov nesmú obmedzovať účasť požiadavkou na sídlo účastníka na určitom území alebo časti územia štátu, ani požiadavkou na jeho právnu formu.
(3)
Účastníkom v konkrétnej súťaži návrhov nemôže byť ten, kto vypracoval kritériá výberu účastníkov, vypracoval kritériá hodnotenia predložených návrhov alebo overoval súťažné podmienky podľa § 106 ods. 2 písm. l), ani jemu blízka osoba.
(4)
Za účasť v súťaži návrhov nemožno požadovať zábezpeku.
(5)
Súťaž návrhov sa vyhlasuje uverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov.
(6)
Ak ide o súťaž návrhov podľa § 104, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov sa doručuje publikačnému úradu a úradu. Na spôsob a formu uverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov sa vzťahuje § 23.
§ 106
Súťažné podmienky
(1)
Súťaž návrhov sa uskutočňuje podľa súťažných podmienok. Súťažné podmienky musia byť dostupné odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov. Úhrada za súťažné podmienky nesmie presiahnuť skutočné náklady na ich rozmnoženie.
(2)
Súťažné podmienky musia obsahovať
a)
identifikáciu vyhlasovateľa,
b)
opis predmetu súťaže návrhov a požiadavky na rozsah, obsah a formu návrhu,
c)
druh súťaže návrhov,
d)
okruh účastníkov,
e)
lehotu na prevzatie súťažných podmienok, lehotu na predkladanie návrhov a predpokladanú lehotu na vyhodnotenie súťaže návrhov,
f)
zloženie poroty s uvedením mien a priezvisk členov a náhradníkov poroty,
g)
kritériá hodnotenia predložených návrhov a relatívnu váhu jednotlivých kritérií,
h)
údaj, či rozhodnutie poroty je pre vyhlasovateľa záväzné a zákazka bude zadaná účastníkovi, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný, alebo niektorému z účastníkov, ktorých návrhy vybrala porota ako víťazné, podľa poradia zostaveného porotou,
i)
počet a hodnota cien udeľovaných za víťazný návrh alebo víťazné návrhy,
j)
hodnota prípadných odmien účastníkom, ktorí splnili súťažné podmienky, ale ich návrh porota nevybrala ako víťazný alebo jeden z víťazných,
k)
spôsob a forma komunikácie s účastníkmi,
l)
údaj, či súťažné podmienky boli pred zverejnením overené podľa osobitného zákona,17) ak ide o súťaž návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva,
m)
ďalšie údaje, ktoré vyhlasovateľ považuje za účelné.
(3)
Súťažné podmienky nemožno po vyhlásení súťaže návrhov meniť a až do podpísania zápisnice o výsledkoch súťaže návrhov sú záväzné pre vyhlasovateľa, pre porotu a pre účastníkov.
§ 107
Porota
(1)
Vyhlasovateľ je povinný zostaviť najmenej päťčlennú porotu zloženú z osôb, ktoré budú schopné odborne posúdiť súťažné podmienky a predložené návrhy. Ak sa od účastníkov vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, najmenej tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú odbornú kvalifikáciu.
(2)
Členom poroty, ani náhradníkom člena poroty v konkrétnej súťaži návrhov nemôže byť ten, kto je účastníkom, jemu blízkou osobou, jeho zamestnanec, spoločník alebo spolupracovník.
(3)
Úlohou poroty je
a)
posúdiť súťažné podmienky pred vyhlásením súťaže návrhov,
b)
kontrolovať dodržiavanie súťažných podmienok počas súťaže návrhov,
c)
skontrolovať úplnosť predložených návrhov podľa súťažných podmienok,
d)
vylúčiť návrhy predložené po lehote alebo podané na nepríslušnom mieste a návrhy, pri ktorých bola porušená anonymita, alebo ktoré inak nevyhoveli požiadavkám podľa súťažných podmienok,
e)
vyhodnotiť predložené návrhy podľa kritérií určených v súťažných podmienkach,
f)
zostaviť poradie predložených návrhov podľa kritérií určených v súťažných podmienkach,
g)
rozhodnúť o udelení cien za návrhy a odmien účastníkom podľa súťažných podmienok,
h)
vyhotoviť zápisnicu.
(4)
Porota hodnotí návrhy pri zachovaní ich anonymity a výlučne podľa kritérií určených v súťažných podmienkach. Anonymita musí byť zachovaná až do rozhodnutia o poradí návrhov.
(5)
Zápisnicu o zasadnutí poroty, na ktorom sa rozhodlo o poradí návrhov a o rozdelení cien a odmien, podpisujú všetci členovia poroty. Kópia zápisnice sa doručuje vyhlasovateľovi a všetkým účastníkom, ktorých návrhy porota hodnotila.
§ 108
Výsledok súťaže návrhov
(1)
Výsledok súťaže návrhov sa zverejňuje rovnakým spôsobom ako vyhlásenie súťaže návrhov. Výsledok súťaže návrhov sa oznámi každému účastníkovi, ktorého návrh hodnotila porota.
(2)
Ak ide o súťaž návrhov podľa § 104, oznámenie o výsledku súťaže návrhov sa posiela publikačnému úradu a úradu. Na spôsob a formu uverejnenia oznámenia o výsledku súťaže návrhov sa vzťahuje § 22 ods. 3, § 23 a § 50 ods. 5.
(3)
Návrhy, za ktoré bola udelená a vyplatená cena alebo odmena, sú vlastníctvom vyhlasovateľa. Ostatné návrhy sa vrátia účastníkom.
(4)
Návrhy, ktoré sú predmetom autorského práva, môže vyhlasovateľ použiť len so súhlasom autora. S vlastníctvom návrhu neprechádza na vyhlasovateľa autorské právo.
PIATA ČASŤ
SPRÁVA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
PRVÁ HLAVA
ÚRAD
§ 109
(1)
Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie. Sídlom úradu je Bratislava.
(2)
Úrad môže zriaďovať mimo svojho sídla stále alebo dočasné pracoviská. Tieto pracoviská nemajú právnu subjektivitu.
§ 110
(1)
Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády Slovenskej republiky volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.
(2)
Predsedu úradu zastupuje podpredseda úradu. Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu.
(3)
Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedu úradu je päťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu úradu alebo podpredsedu úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(4)
Funkčné obdobie predsedu úradu podľa odseku 3 končí až vymenovaním nového predsedu úradu.
§ 111
(1)
Výkon funkcie predsedu úradu a podpredsedu úradu sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia (§ 110 ods. 3 a 4),
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)
Predsedu úradu odvolá Národná rada Slovenskej republiky, ak
a)
bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
c)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu,18)
d)
nevykonáva funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
e)
úrad neplní úlohy podľa tohto zákona.
(3)
Vláda Slovenskej republiky odvolá podpredsedu úradu z dôvodov uvedených v odseku 2.
(4)
Národná rada Slovenskej republiky môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi úradu a vláda Slovenskej republiky podpredsedovi úradu, ak bolo proti nim začaté trestné stíhanie v súvislosti s výkonom ich funkcie.
§ 112
Pôsobnosť úradu
Úrad
a)
vypracúva koncepcie verejného obstarávania a pripravuje programy odbornej prípravy a preškoľovania,
b)
vykonáva štátnu správu v oblasti verejného obstarávania,
c)
vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním,
d)
spolupracuje s Európskou komisiou a zabezpečuje plnenie informačných povinností voči Európskej komisii v pôsobnosti tohto zákona,
e)
predkladá najmenej raz ročne správu o výsledkoch verejného obstarávania a fungovaní verejného obstarávania vláde a na požiadanie aj výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
f)
vydáva neperiodické publikácie,
g)
vedie zoznam podnikateľov,
h)
vydáva preukazy o odbornej spôsobilosti a vedie zoznam odborne spôsobilých osôb,
i)
registruje osoby podľa § 116 ods. 3 a vedie zoznam registrovaných osôb,
j)
metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania,
k)
zverejňuje všetky svoje metodické usmernenia pre účastníkov procesu verejného obstarávania a všetky svoje rozhodnutia o námietkach vrátane odôvodnenia,
l)
ukladá pokuty za správne delikty,
m)
vedie a verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi sprístupňuje na svojej internetovej stránke vzory elektronických dokumentov, špeciálne programové vybavenie spĺňajúce podmienky podľa § 18 ods. 4 a iné náležitosti potrebné na zabezpečenie elektronickej komunikácie,
n)
zverejňuje na svojej internetovej stránke oznámenia podľa § 96 ods. 4,
o)
zverejňuje na svojej internetovej stránke informácie o podnikateľoch, o ktorých konaní sa konečným rozhodnutím rozhodlo ako o dohode obmedzujúcej súťaž9a) vo verejnom obstarávaní, v spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky,
p)
v konaní podľa § 148a na požiadanie súdu poskytne stanovisko k právnym alebo skutkovým veciam, ktoré súvisia s porušením tohto zákona,
q)
vedie evidenciu uzavretých zmlúv, koncesných zmlúv, rámcových dohôd a dodatkov k zmluvám, koncesným zmluvám a rámcovým dohodám podľa § 49 ods. 5 a zverejňuje ich,
r)
zverejňuje informácie podľa § 9 ods. 7 bezodkladne po ich doručení,
s)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.
§ 113
Vestník
(1)
Úrad vydáva v elektronickej podobe vestník, v ktorom sa uverejňujú oznámenia používané vo verejnom obstarávaní a ďalšie informácie podľa tohto zákona. Úrad sprístupňuje vestník aj v podobe štruktúrovaných údajov, ktorá umožňuje ich ďalšie automatizované spracovanie.
(2)
Za obsahovú a jazykovú správnosť podkladov na uverejnenie zodpovedá ten, kto tieto podklady na uverejnenie poslal.
§ 114
Povinnosti úradu voči Európskej komisii
(1)
Úrad
a)
vypracúva a predkladá Európskej komisii do 31. októbra každého roka štatistický výkaz o zmluvách uzavretých v predchádzajúcom kalendárnom roku,
b)
pravidelne oznamuje Európskej komisii všetky zmeny v zozname verejných obstarávateľov a v zozname obstarávateľov,
c)
oznamuje Európskej komisii, ktoré orgány a inštitúcie v Slovenskej republike vydávajú doklady a potvrdenia podľa § 26 ods. 2,
d)
oznamuje Európskej komisii znenie platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania,
e)
na základe oznámení právnických osôb alebo fyzických osôb informuje Európsku komisiu o všeobecných právnych alebo praktických ťažkostiach, s ktorými sa tieto osoby stretli v tretích krajinách pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby alebo ktoré im vznikli z dôvodu nedodržiavania ustanovení medzinárodného pracovného práva pri zadávaní zákazky v tretích krajinách,
f)
každoročne oznamuje Európskej komisii znenie všetkých rozhodnutí podľa § 148a ods. 8,
g)
poskytuje Európskej komisii na požiadanie informácie o uplatňovaní revíznych postupov podľa tohto zákona.
(2)
Štatistický výkaz podľa odseku 1 písm. a) obsahuje,
a)
ak ide o verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. a), informácie o počte uzavretých zmlúv a zmluvných cenách nadlimitných zákaziek
1.
v členení podľa použitých postupov zadávania nadlimitných zákaziek, samostatne na dodávku tovaru, stavebné práce podľa prílohy č. 1 a služby podľa príloh č. 2 a 3, podľa kategórií slovníka obstarávania a štátnej príslušnosti uchádzača, s ktorým bola uzavretá zmluva, ak je to možné; ak ide o zmluvy uzavreté rokovacím konaním so zverejnením alebo rokovacím konaním bez zverejnenia v členení podľa § 55 ods. 1 alebo § 58 s uvedením počtu uzavretých zmlúv so zahraničnými uchádzačmi za každý členský štát a za každú tretiu krajinu a ich zmluvnej ceny,
2.
na základe výnimiek podľa medzinárodnej zmluvy,19)
b)
ak ide o verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e), za každú kategóriu verejných obstarávateľov informácie o počte uzavretých zmlúv a zmluvných cenách nadlimitných zákaziek v členení podľa písmena a) prvého bodu a podľa písmena a) druhého bodu,
c)
ak ide o obstarávateľa, informácie
1.
o celkovej zmluvnej cene podlimitných zákaziek v členení podľa členských štátov a činností podľa § 8 ods. 3 až 9,
2.
potrebné na monitorovanie plnenia medzinárodnej zmluvy,20) ak ide o činnosti podľa § 8 ods. 3 až 7 a ods. 9 písm. b), okrem služieb uvedených v prílohe č. 2 kategórii 8, telekomunikačných služieb uvedených v prílohe č. 2 kategórii 5 podľa slovníka obstarávania zodpovedajúcich kódom CPC 7524, 7525 a 7526 a služieb uvedených v prílohe č. 3,
d)
informácie vyžadované podľa medzinárodnej zmluvy.20)
§ 115
Opravný mechanizmus
(1)
Ak Európska komisia oznámi Slovenskej republike pred uzavretím zmluvy dôvody, ktoré ju viedli k záveru, že došlo k porušeniu právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie v oblasti verejného obstarávania, a požiada o nápravu, postupuje sa podľa odsekov 2 až 4.
(2)
Úrad oznámi Európskej komisii v lehote 21 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1
a)
informáciu, že porušenie podľa odseku 1 bolo napravené, a pripojí dôkaz o tejto skutočnosti,
b)
odôvodnené vysvetlenie, prečo nedošlo k náprave porušenia alebo
c)
informáciu, že postup zadávania zákazky je pozastavený v dôsledku uplatnenia revíznych postupov.
(3)
V odôvodnenom vysvetlení podľa odseku 2 písm. b) sa môže uviesť, že údajné porušenie podľa odseku 1 je predmetom revíznych postupov podľa tohto zákona. Úrad je povinný o výsledku konania bezodkladne informovať Európsku komisiu.
(4)
Úrad je povinný po oznámení informácií podľa odseku 2 písm. c) bezodkladne informovať Európsku komisiu o pokračovaní v postupe zadávania zákazky pozastavenom v dôsledku uplatnenia revíznych postupov alebo o začatí nového postupu zadávania zákazky týkajúceho sa pôvodného predmetu zákazky alebo jeho časti. V tejto novej informácii sa uvedie, či došlo k náprave alebo odôvodnenie, prečo nedošlo k náprave.
DRUHÁ HLAVA
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
§ 116
(1)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 je povinná vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom fyzických osôb, ktoré získali odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie podľa tohto zákona (ďalej len „odborná spôsobilosť“) a sú zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie úrad.
(2)
Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súhrn odborných vedomostí a praktických skúseností potrebných na zabezpečenie úloh verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osoby podľa § 7 vo verejnom obstarávaní.
(3)
Činnosti vo verejnom obstarávaní môže verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 vykonávať prostredníctvom inej osoby, ktorá je podnikateľom21) a ktorá môže požiadať úrad o registráciu; týmto nie je dotknutá zodpovednosť verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osoby podľa § 7 podľa tohto zákona.
(4)
Podmienkou registrácie podľa odseku 3 je
a)
osvedčenie o atestácii vydané podľa odseku 6 akreditovanou osobou podľa osobitného predpisu,22)
b)
skutočnosť, že sa zodpovedný zástupca na verejné obstarávanie a všetky osoby, ktoré pre neho vykonávajú činnosti vo verejnom obstarávaní, nedopustili závažného porušenia odborných povinností vykonávaných vo verejnom obstarávaní.
(5)
Žiadosť o registráciu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo (právnická osoba) alebo miesto podnikania (fyzická osoba),
b)
právnu formu,
c)
identifikačné číslo organizácie,
d)
meno, priezvisko a tituly odborne spôsobilých osôb na verejné obstarávanie a registračné číslo preukazu odbornej spôsobilosti,
e)
osvedčenie o atestácii.
(6)
Akreditovaná osoba (atestátor) posúdi a vydá osvedčenie o atestácii,
a)
ak žiadateľ predloží doklad o oprávnení podnikať vo verejnom obstarávaní,
b)
ak žiadateľ preukáže, že spĺňa podmienku podľa § 26 ods. 1 písm. c) predložením potvrdenia príslušného súdu,
c)
ak žiadateľ preukáže zhodu zavedeného a zdokumentovaného systému verejného obstarávania v špecifikovanej oblasti s požiadavkami tohto zákona,
d)
ak zodpovedný zástupca na verejné obstarávanie a všetky osoby, ktoré pre neho vykonávajú činnosť vo verejnom obstarávaní, majú odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie a sú zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie úrad.
(7)
Úrad zaregistruje osobu na základe jej žiadosti, ak spĺňa podmienky podľa odseku 4 do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(8)
Ak žiadosť o registráciu nespĺňa všetky požadované náležitosti, úrad vyzve žiadateľa, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak ich žiadateľ v určenej lehote nedoplní, úrad konanie zastaví a žiadosť mu s prílohami vráti.
(9)
Úrad registráciu zruší,
a)
ak zistí nedostatky pri výkone činností vo verejnom obstarávaní,
b)
ak registrovaná osoba prestala spĺňať podmienky registrácie,
c)
ak registrovaná osoba nesplnila povinnosť oznámiť zmenu údajov,
d)
ak o to požiada registrovaná osoba.
(10)
Registrovaná osoba je povinná písomne oznámiť úradu do 30 dní zmenu údajov, ktoré sa uvádzajú v žiadosti o registráciu a doložiť ju dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu.
(11)
Zoznam registrovaných osôb je verejne prístupný zoznam, do ktorého môže každý nazrieť a robiť si z neho výpisy. Zoznam registrovaných osôb zverejní úrad na svojej internetovej stránke.
§ 117
Predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti
(1)
Predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti sú
a)
bezúhonnosť žiadateľa,
b)
vysokoškolské vzdelanie a štyri roky odbornej praxe vo verejnom obstarávaní po ukončení štúdia alebo úplné stredné vzdelanie a šesť rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní po ukončení štúdia,
c)
účasť na odbornej príprave,
d)
úspešné vykonanie skúšky.
(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3)
Odborná prax žiadateľa vo verejnom obstarávaní sa preukazuje dokladmi, z ktorých možno zistiť požadovanú dĺžku a obsah odbornej praxe vo verejnom obstarávaní do dňa začatia odbornej prípravy.
§ 118
Odborná príprava
(1)
Odbornú prípravu žiadateľov vykonáva organizátor školenia v rozsahu dohodnutom s úradom a pod dozorom úradu. Na inú odbornú prípravu ako vykonanú organizátorom školenia úrad neprihliada.
(2)
Do odbornej prípravy sa zaradí žiadateľ, ktorý do dňa začatia prípravy predloží organizátorovi školenia
a)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b)
doklad o dosiahnutom vzdelaní,
c)
doklad o absolvovaní odbornej praxe podľa § 117 ods. 3,
d)
iné doklady, ktorými preukazuje obsah a dĺžku praxe podľa § 117 ods. 3.
§ 119
Skúšobná komisia úradu
(1)
Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou úradu, ktorá je najmenej trojčlenná. Členov skúšobnej komisie úradu a jej predsedu vymenúva a odvoláva predseda úradu.
(2)
Skúšobná komisia úradu je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak sú súčasne prítomní všetci jej členovia; uznáša sa väčšinou hlasov.
(3)
Podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie úradu upravuje štatút skúšobnej komisie, ktorý vydá predseda úradu.
Skúška
§ 120
(1)
Skúšku môže vykonať iba žiadateľ, ktorý sa zúčastnil na odbornej príprave a požiadal úrad o vykonanie skúšky. Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy predloží žiadateľ skúšobnej komisii úradu pred začatím skúšky. Skúška sa vykonáva bezodplatne.
(2)
Skúškou sa overujú odborné vedomosti a znalosti právnych predpisov súvisiacich s verejným obstarávaním. Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Pred začatím skúšky skúšobná komisia úradu overí totožnosť žiadateľa.
(3)
Termíny skúšok vyhlasuje úrad. Pozvanie na skúšku oznámi úrad žiadateľovi najneskôr desať dní pred jej konaním.
§ 121
(1)
Každú časť skúšky skúšobná komisia úradu hodnotí samostatne, a to hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu skúšky a o jej hodnotení skúšobná komisia úradu vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia skúšobnej komisie úradu. Priebeh skúšky upravuje skúšobný poriadok, ktorý vydá predseda úradu.
(2)
Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel z oboch častí skúšky. Žiadateľ, ktorý nevyhovel z jednej časti skúšky, môže požiadať úrad o opakovanie skúšky najviac dvakrát.
(3)
Úspešné vykonanie skúšky je podmienka na zápis odborne spôsobilej osoby do zoznamu odborne spôsobilých osôb a na vydanie preukazu o odbornej spôsobilosti.
§ 122
Žiadosť o zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb
(1)
Žiadosť o zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul a rodné číslo,
b)
adresu bydliska,
c)
názov alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania zamestnávateľa, ak ide o zamestnanca, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o podnikateľa.
(2)
Prílohou žiadosti o zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb je doklad o zaplatení správneho poplatku.
Zoznam odborne spôsobilých osôb
§ 123
(1)
Zoznam odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný zoznam, do ktorého môže každý nazrieť a robiť si z neho výpisy. Údaje zo zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa § 124 ods. 2 uverejní úrad na svojej internetovej stránke.
(2)
Úrad rozhodne o zapísaní do zoznamu odborne spôsobilých osôb každého, kto splnil predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti a požiadal o zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb.
§ 124
(1)
V zozname odborne spôsobilých osôb sa vedú tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a titul odborne spôsobilej osoby,
b)
adresa bydliska,
c)
dátum vykonania skúšky,
d)
dátum vydania preukazu o odbornej spôsobilosti,
e)
registračné číslo.
(2)
V zozname odborne spôsobilých osôb sa uverejňujú údaje uvedené v odseku 1 písm. a), b) a e).
(3)
Odborne spôsobilá osoba je povinná oznámiť úradu do 30 dní zmenu údajov, ktoré sa uvádzajú v žiadosti o zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb.
§ 125
(1)
Úrad vyčiarkne zo zoznamu odborne spôsobilých osôb toho,
a)
kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo koho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
kto písomne požiadal úrad o vyčiarknutie zo zoznamu odborne spôsobilých osôb.
(2)
Úrad rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu odborne spôsobilých osôb toho,
a)
kto sa bezdôvodne nezúčastnil na preškolení,
b)
kto nevykonával činnosti vo verejnom obstarávaní viac ako tri po sebe nasledujúce roky,
c)
kto neoznámil úradu zmenu údajov uvedených v preukaze o odbornej spôsobilosti,
d)
kto závažne porušil zákon pri výkone činnosti súvisiacej s verejným obstarávaním; za závažné porušenie zákona sa považuje porušenie princípov podľa § 9 ods. 4,
e)
o kom úrad dodatočne zistí, že nespĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti,
f)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním,
g)
kto nevyhovel pri preskúšaní podľa § 127 ods. 1 a 4,
h)
kto sa bezdôvodne nezúčastnil preskúšania po písomnej výzve úradu.
(3)
Pred vyčiarknutím zo zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa odseku 2 úrad vyzve toho, koho sa vyčiarknutie týka, aby sa k tomu do 15 dní odo dňa doručenia výzvy vyjadril. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí alebo ak z vyjadrenia nie je zrejmé, že nie je dôvod na vyčiarknutie, úrad odborne spôsobilú osobu zo zoznamu odborne spôsobilých osôb vyčiarkne a vyzve ju, aby v určenej lehote odovzdala preukaz o odbornej spôsobilosti.
§ 126
Preukaz o odbornej spôsobilosti
(1)
Úrad vydá každému, koho zapísal do zoznamu odborne spôsobilých osôb, do 30 dní od zápisu preukaz o odbornej spôsobilosti, ktorý obsahuje tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a titul odborne spôsobilej osoby,
b)
adresu bydliska,
c)
dátum vydania preukazu o odbornej spôsobilosti,
d)
názov úradu a odtlačok úradnej pečiatky úradu,
e)
registračné číslo,
f)
podpis predsedu úradu alebo ním poverenej osoby.
(2)
Preukazom o odbornej spôsobilosti držiteľ preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie činností vo verejnom obstarávaní.
(3)
Preukaz stráca platnosť stratou, odcudzením, zničením alebo vyčiarknutím odborne spôsobilej osoby zo zoznamu odborne spôsobilých osôb.
(4)
Odborne spôsobilá osoba je povinná
a)
bezodkladne oznámiť úradu stratu, odcudzenie alebo zničenie preukazu o odbornej spôsobilosti,
b)
vrátiť preukaz o odbornej spôsobilosti na výzvu úradu,
c)
na požiadanie úradu poskytnúť informácie o činnostiach, ktoré vykonávala vo verejnom obstarávaní.
(5)
Odborne spôsobilá osoba môže z dôvodu straty, odcudzenia alebo zničenia preukazu o odbornej spôsobilosti požiadať úrad o vydanie duplikátu preukazu, za ktorý sa platí správny poplatok.
§ 127
Preškoľovanie, preskúšanie
(1)
Úrad nariadi preškolenie odborne spôsobilých osôb a môže nariadiť ich preskúšanie, ak nastali podstatné zmeny v právnych predpisoch o verejnom obstarávaní. Odborne spôsobilá osoba je povinná zúčastniť sa na výzvu úradu preškolenia a preskúšania.
(2)
Preškolenie vykonáva organizátor školenia podľa školiacich programov schválených úradom.
(3)
Úrad písomne vyzve odborne spôsobilé osoby na preškolenie a výzvu na preškolenie uverejní aj na svojej internetovej stránke.
(4)
Úrad môže nariadiť preskúšanie odborne spôsobilej osoby aj vtedy, ak táto nevykonáva činnosti vo verejnom obstarávaní v súlade s týmto zákonom. Na preskúšanie sa vzťahuje § 119.
TRETIA HLAVA
ZOZNAM PODNIKATEĽOV
§ 128
(1)
Úrad vedie zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali. Zapísanie v zozname podnikateľov oprávňuje podnikateľa preukázať vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 potvrdením úradu.
(2)
Zoznam podnikateľov je verejne prístupný zoznam, do ktorého môže každý nazrieť a robiť si z neho výpisy. Údaje zo zoznamu podnikateľov podľa § 131 písm. a) až d) uverejní úrad na svojej internetovej stránke.
(3)
Údaje zapísané v zozname sú účinné voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať.
(4)
Proti verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, ktorý koná v dôvere v zápis do zoznamu, nemôže podnikateľ, ktorého sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti.
(5)
Zápis do zoznamu sa vykonáva s platnosťou na jeden rok.
Žiadosť o zápis
§ 129
Žiadosť o zápis do zoznamu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo podnikateľa,
b)
predmet podnikania,
c)
právnu formu podnikateľa,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mien, priezvisk a rodných čísel,
f)
odtlačok pečiatky a podpis člena štatutárneho orgánu podnikateľa v súlade s dokladom preukazujúcim oprávnenie podnikať,
g)
doklady podľa § 26 ods. 2.
§ 130
(1)
Ak žiadosť nespĺňa všetky požadované náležitosti, úrad vyzve podnikateľa, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak ich podnikateľ v určenej lehote nedoplní, úrad konanie zastaví a žiadosť mu s prílohami vráti.
(2)
Úrad zapíše podnikateľa do zoznamu do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a ak žiadosť nespĺňala požadované náležitosti, odo dňa jej doplnenia.
(3)
Úrad nezapíše do zoznamu podnikateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1.
§ 131
Obsah zoznamu podnikateľov
Zoznam podnikateľov obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo podnikateľa,
b)
predmet podnikania,
c)
identifikačné číslo organizácie,
d)
registračné číslo,
e)
zoznam dokladov podľa § 26 ods. 2, ktorými podnikateľ preukázal splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia,
f)
zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mien a priezvisk uvedených v žiadosti o zápis.
§ 132
Zmena údajov
(1)
Podnikateľ je povinný písomne oznámiť úradu do 30 dní zmenu údajov, ktoré sa uvádzajú v žiadosti, a doložiť ju aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu.
(2)
Úrad aktualizuje údaje v zozname podnikateľov na základe oznámených zmien a doručených dokladov.
(3)
Úrad predĺži platnosť zápisu v zozname podnikateľov, ak podnikateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu podá novú žiadosť s dokladmi podľa § 26 ods. 2 a spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1.
§ 133
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
(1)
Úrad vydá podnikateľovi potvrdenie do siedmich dní odo dňa jeho zapísania do zoznamu podnikateľov.
(2)
Potvrdenie úradu obsahuje údaje vedené v zozname podnikateľov. Potvrdenie sa vydáva na úradnom tlačive úradu.
(3)
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov môže z dôvodu straty, odcudzenia alebo zničenia požiadať úrad o vydanie duplikátu potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Za vydanie duplikátu sa platí správny poplatok.
§ 134
Vyčiarknutie zo zoznamu podnikateľov
(1)
Úrad vyčiarkne zo zoznamu podnikateľov
a)
fyzickú osobu, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
právnickú osobu, ktorá zanikla,
c)
toho, kto o to písomne požiadal.
(2)
Úrad rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu podnikateľov toho, kto
a)
prestal spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1,
b)
nesplnil povinnosť oznámiť zmenu údajov,
c)
použil na zapísanie do zoznamu podnikateľov doklady, ktoré sa ukázali ako sfalšované alebo neplatné.
(3)
Úrad oznámi podnikateľovi zistenie dôvodu vyčiarknutia zo zoznamu podnikateľov podľa odseku 2 a vyzve ho, aby sa k tomu vyjadril do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Ak sa v tejto lehote podnikateľ nevyjadrí alebo z vyjadrenia nie je zrejmé, že nie je dôvod na vyčiarknutie, úrad rozhodne o vyčiarknutí podnikateľa zo zoznamu.
(4)
Ak bol podnikateľ vyčiarknutý z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. b) alebo c), opätovne ho možno zapísať do zoznamu podnikateľov po uplynutí troch rokov od vyčiarknutia zo zoznamu.
ŠTVRTÁ HLAVA
REVÍZNE POSTUPY
§ 135
Revízne postupy podľa tohto zákona sú:
a)
žiadosť o nápravu podaná verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7 pred uzavretím zmluvy, rámcovej dohody alebo v súťaži návrhov,
b)
dohľad nad verejným obstarávaním.
§ 136
Žiadosť o nápravu
(1)
Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7, môže podať žiadosť o nápravu proti
a)
zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce uverejnenom podľa § 22 ods. 6, proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77 alebo § 105 ods. 5,
b)
podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 7 v lehote na predkladanie ponúk alebo proti podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach v súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,
c)
podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov,
d)
výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1 alebo v súťaži návrhov podľa § 105 ods. 2,
e)
vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka,
f)
vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov.
(2)
Žiadosť o nápravu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
identifikačné údaje verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7,
c)
označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje,
d)
označenie porušenia postupu podľa odseku 1,
e)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
f)
návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu,
g)
podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
(3)
Písomná žiadosť o nápravu musí byť doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7
a)
do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia podľa
1.
§ 22 ods. 6 v európskom vestníku, ak žiadosť o nápravu smeruje proti zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce,
2.
§ 50 ods. 4, § 67 ods. 2 písm. a), § 77 alebo § 105 ods. 5 v európskom vestníku, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, koncesiu na stavebné práce a súťaž návrhov a ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení,
3.
§ 50 ods. 4, § 67 ods. 2 písm. b) vo vestníku, ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky a koncesiu na služby a ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení,
b)
do desiatich dní odo dňa prevzatia súťažných podkladov alebo iných dokumentov poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach pri súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo v súťažných podmienkach poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,
c)
do desiatich dní odo dňa prevzatia alebo uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk alebo návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov,
d)
do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1 alebo v súťaži návrhov podľa § 105 ods. 2, ak žiadosť o nápravu smeruje proti výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo proti výberu účastníkov v súťaži návrhov,
e)
do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka, ak žiadosť o nápravu smeruje proti vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka,
f)
do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov.
(4)
Ak žiadosť o nápravu neobsahuje predpísané náležitosti, verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 najneskôr do troch pracovných dní po doručení žiadosti o nápravu vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov. Doplnená žiadosť o nápravu musí byť doručená do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy.
(5)
Ak žiadateľ žiadosť o nápravu nedoručí v lehotách podľa odsekov 3 a 4 alebo ak žiadosť o nápravu ani po výzve na odstránenie nedostatkov podľa odseku 4 nemá predpísané náležitosti, žiadosť o nápravu sa zamietne a žiadateľovi sa písomné zamietnutie žiadosti o nápravu s odôvodnením doručí do piatich dní od prevzatia žiadosti o nápravu alebo po uplynutí lehoty na odstránenie nedostatkov podľa odseku 4. Právo podať námietky podľa § 138 zaniká, ak žiadosť o nápravu nebola doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7 v lehote uvedenej v odseku 3.
(6)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 doručí do siedmich dní od doručenia úplnej žiadosti o nápravu podanej v lehote podľa odseku 3
a)
žiadateľovi a všetkým známym uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy alebo
b)
žiadateľovi písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu s odôvodnením.
(7)
Verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 sa nebude zaoberať žiadosťou o nápravu v tej istej veci, v ktorej už postupoval podľa odseku 6. Táto skutočnosť sa v lehote podľa odseku 6 oznámi žiadateľovi s uvedením, akým spôsobom bola vec vybavená. Takéto oznámenie sa považuje za oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu.
(8)
Doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu alebo nesplnenie povinnosti podľa odseku 6 alebo 7 oprávňuje žiadateľa podať námietky v tejto veci.
§ 137
Dohľad nad verejným obstarávaním
(1)
Úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 (ďalej len „kontrolovaný“).
(2)
Úrad pri výkone dohľadu
a)
rozhoduje o námietkach uchádzačov, záujemcov, účastníkov alebo osôb, ktorých práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného,
b)
rozhoduje o námietkach orgánu štátnej správy, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskych spoločenstiev,
c)
vykonáva kontrolu postupu zadávania zákaziek a kontrolu súťaže návrhov organizovaných kontrolovaným,
d)
ukladá pokuty za správne delikty,
e)
vykonáva iné činnosti podľa tejto hlavy.
(3)
Osoby vykonávajúce dohľad sú povinné pri výkone dohľadu zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone funkcie, aj po vydaní rozhodnutia vo veci, ak ich od tejto povinnosti vo verejnom záujme, na účely informovania verejnosti písomne neoslobodí predseda úradu. Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je
a)
využitie takýchto informácií na účely dohľadu; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach,22a)
b)
sprístupnenie takýchto informácií súdu na účely súdneho konania; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach.22a)
Konanie o námietkach
§ 138
(1)
Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7. Táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie námietok podľa odseku 2 písm. g) a na podanie námietok orgánom štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b).
(2)
Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) (ďalej len „navrhovateľ“) môže pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podať námietky proti
a)
zámeru uzavrieť zmluvu, alebo koncesnú zmluvu na práce uverejnenom podľa § 22 ods. 6, proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77 alebo § 105 ods. 5,
b)
podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach v súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,
c)
podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov,
d)
výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1 alebo v súťaži návrhov podľa § 105 ods. 2,
e)
vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka,
f)
vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
g)
úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f).
(3)
Účastníkmi konania sú navrhovateľ a kontrolovaný.
(4)
Konanie o námietkach je začaté dňom doručenia námietok úradu.
(5)
Námietky v listinnej podobe musia byť podané úradu a kontrolovanému
a)
najneskôr do desiatich dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný splnil povinnosť podľa § 136 ods. 6 alebo 7,
b)
najneskôr do desiatich dní odo dňa uplynutia lehoty na doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný nesplnil povinnosti podľa § 136 ods. 6 alebo 7,
c)
pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v odseku 2 písm. a) až f).
(6)
Námietky podané úradu musia obsahovať
a)
identifikačné údaje navrhovateľa,
b)
identifikačné údaje kontrolovaného,
c)
označenie verejného obstarávania, proti ktorému námietky smerujú,
d)
označenie skutočností, proti ktorým námietky podľa odseku 2 smerujú,
e)
opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
f)
návrh na rozhodnutie o námietkach podľa § 139 ods. 2 alebo 3,
g)
podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa.
(7)
Prílohami námietok sú
a)
písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6 písm. a), písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6 písm. b) alebo doklad o doručení žiadosti o nápravu, ak ju kontrolovaný v zákonnej lehote nevybavil,
b)
doklad o poukázaní kaucie na účet úradu,
c)
doklad preukazujúci oprávnenie podpisovať námietky podľa odseku 6 písm. g), ak nebol predložený kontrolovanému.
(8)
Ak námietky podáva osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného, v námietkach musí uviesť, ktoré jej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného.
(9)
Námietky podané kontrolovanému musia obsahovať náležitosti podľa odseku 6.
(10)
Kontrolovaný je povinný doručiť úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli do štyroch pracovných dní odo dňa doručenia námietok. Doručením kompletnej dokumentácie v origináli úradu sa v prípade elektronickej komunikácie rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie prostredníctvom nástrojov a zariadení použitých na elektronickú komunikáciu. Ak kontrolovaný nedoručí úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli v uvedenej lehote, úrad vydá rozhodnutie o prerušení konania o námietkach, ktorým kontrolovanému nariadi doručiť úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli v dodatočnej lehote určenej úradom. Prerušenie konania o námietkach trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa toto konanie prerušilo. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania o námietkach do doručenia písomného vyjadrenia a kompletnej dokumentácie v origináli úradu lehota podľa § 139 ods. 5 neplynie. Kontrolovaný môže nahliadať do kompletnej dokumentácie v origináli doručenej úradu na účely plnenia si povinností pri uplatnení revíznych postupov. Ak kontrolovaný nedoručí úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli ani v dodatočnej lehote určenej úradom, úrad rozhodne podľa § 139 ods. 2 písm. a).
(11)
Úrad môže prerušiť konanie o námietkach s cieľom získať odborné stanovisko alebo znalecký posudok. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania o námietkach do doručenia odborného stanoviska alebo znaleckého posudku úradu lehota podľa § 139 ods. 5 neplynie, najviac však 30 dní.
(12)
Námietky majú odkladný účinok na konanie kontrolovaného okrem námietok podľa odseku 2 písm. g). Úrad môže odňať odkladný účinok námietkam podľa odseku 2 písm. a) až f), ak jeho negatívne dôsledky ohrozujú verejný záujem. Proti rozhodnutiu úradu o odňatí odkladného účinku nemožno podať opravný prostriedok.
(13)
Úrad do rozhodnutia o námietkach podľa odseku 2 písm. g) môže vydať predbežné opatrenie, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného najdlhšie do doručenia rozhodnutia úradu o námietkach. Proti rozhodnutiu úradu o predbežnom opatrení nemožno podať opravný prostriedok. Ak úrad nevydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného, upovedomí o tom účastníkov konania.
(14)
Odkladný účinok námietok na konanie kontrolovaného podľa odseku 12 alebo 13 nemá vplyv na povinnosti kontrolovaného pri uplatnení revíznych postupov podľa tohto zákona.
(15)
Lehoty, okrem lehoty podľa odseku 10, kontrolovanému neplynú,
a)
ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. a) až f), do doručenia rozhodnutia úradu o námietkach,
b)
ak úrad vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastavil konanie kontrolovaného podľa odseku 13, počas trvania takéhoto predbežného opatrenia,
c)
počas prerušenia konania o námietkach podľa odseku 10 alebo 11.
(16)
Ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. b) proti podmienkam iným, ako boli uvedené v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77 alebo § 105 ods. 5, lehoty, ktoré určil kontrolovaný, neplynú záujemcom alebo účastníkom, ktorí si vyžiadali súťažné podklady alebo súťažné podmienky až do doručenia rozhodnutia úradu o námietkach. Podanie takýchto námietok je kontrolovaný povinný bezodkladne oznámiť všetkým záujemcom alebo účastníkom, ktorí si vyžiadali súťažné podklady alebo súťažné podmienky.
(17)
Ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. c) proti podmienkam iným, ako boli uvedené v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77 alebo § 105 ods. 5, lehoty, ktoré určil kontrolovaný, neplynú záujemcom alebo účastníkom, ktorým bola doručená výzva na predkladanie ponúk alebo návrhov. Podanie takýchto námietok je kontrolovaný povinný bezodkladne oznámiť všetkým záujemcom alebo účastníkom, ktorým bola doručená výzva na predkladanie ponúk alebo návrhov.
(18)
Ak boli podané námietky podľa odseku 2 písm. d) alebo e), lehoty, ktoré určil kontrolovaný, neplynú. Podanie takýchto námietok je kontrolovaný povinný bezodkladne oznámiť všetkým záujemcom alebo účastníkom.
(19)
S podaním námietok je navrhovateľ povinný zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje na orgán štátnej správy, ktorý podá námietky podľa § 137 ods. 2 písm. b). Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr posledný deň lehoty na podanie námietok podľa odseku 5 písm. a) a b) a najneskôr v deň podania námietok podľa odseku 5 písm. c). Výška kaucie pri podaní námietok
a)
podľa odseku 2 písm. a) až e) a g) pred otváraním ponúk je
1.
1 800 eur pri zadávaní nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru a pri zadávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb,
2.
7 500 eur pri zadávaní nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác,
3.
600 eur pri zadávaní podlimitnej zákazky na dodanie tovaru a pri zadávaní podlimitnej zákazky na poskytnutie služieb,
4.
3 600 eur pri zadávaní podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác,
b)
podľa odseku 2 písm. f) a g) po otváraní ponúk je 1 % z ponukovej ceny uchádzača najviac 600 000 eur; ponukovou cenou sa rozumie celková cena ponúknutá navrhovateľom za predmet zákazky; za ponukovú cenu sa považuje aj čistá súčasná hodnota jednorazovej platby alebo opakovanej platby,
c)
je 3 000 eur, ak nie je možné určiť výšku kaucie podľa písmena a) alebo b),
d)
je 600 eur pri vylúčení uchádzača pre mimoriadne nízku ponuku podľa § 42 ods. 4.
(20)
Kaucia je príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým boli námietky navrhovateľa zamietnuté, inak úrad vráti kauciu do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§ 139
(1)
Úrad zastaví rozhodnutím konanie o námietkach, ak
a)
námietky neboli podané oprávnenou osobou podľa § 138 ods. 2,
b)
boli podané po lehote podľa § 138 ods. 5,
c)
neobsahujú všetky náležitosti podľa § 138 ods. 6 a prílohy podľa § 138 ods. 7,
d)
navrhovateľ vzal späť podané námietky pred vydaním rozhodnutia vo veci samej,
e)
kontrolovaný zrušil použitý postup zadávania zákazky, súťaž návrhov, alebo ak úrad v tom istom postupe zadávania zákazky alebo v tej istej súťaži návrhov už vydal rozhodnutie podľa odseku 2 písm. a),
f)
námietky neboli podané kontrolovanému,
g)
v tej istej veci bola podaná námietka proti tej istej skutočnosti uvedenej v § 138 ods. 2 písm. a) až c) alebo písm. g) a úrad o námietke rozhodol podľa odsekov 2, 3 alebo 4,
h)
kaucia nebola pripísaná na účet úradu v lehote alebo vo výške ustanovenej v § 138 ods. 19,
i)
úrad nie je vecne príslušný rozhodnúť o námietkach,
j)
žiadosť o nápravu nebola doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7 v lehotách podľa § 136 ods. 3 a 4 alebo ak žiadosť o nápravu ani po výzve na odstránenie nedostatkov podľa § 136 ods. 4 nemá predpísané náležitosti,
k)
námietky boli podané po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
l)
námietky boli podané v rozpore s § 140 ods. 1.
(2)
Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že postupom kontrolovaného bol porušený tento zákon a porušenie mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, rozhodnutím
a)
nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo súťaž návrhov,
b)
nariadi zrušiť diskriminačné podmienky alebo požiadavky kontrolovaného uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov, v súťažných podkladoch, v súťažných podmienkach alebo v inom dokumente týkajúcom sa verejného obstarávania,
c)
zruší rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka a nariadi zaradiť vylúčeného uchádzača, záujemcu alebo účastníka do procesu verejného obstarávania,
d)
zruší rozhodnutie kontrolovaného o výbere záujemcov alebo účastníkov a nariadi zopakovať výber,
e)
zruší rozhodnutie kontrolovaného o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov a nariadi znovu vyhodnotiť ponuky alebo návrhy,
f)
zruší rozhodnutie o výsledku vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, a ak je to potrebné aj rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka, rozhodnutie kontrolovaného o výbere záujemcov alebo účastníkov alebo rozhodnutie kontrolovaného o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov a súčasne nariadi znovu vyhodnotiť splnenie podmienok účasti,
g)
nariadi odstrániť protiprávny stav.
(3)
Ak porušenie tohto zákona nemohlo ovplyvniť výsledok verejného obstarávania, úrad môže rozhodnutím nariadiť odstránenie protiprávneho stavu.
(4)
Ak úrad v konaní o námietkach nezistí porušenie tohto zákona, na ktoré poukazuje navrhovateľ v podaných námietkach a ktoré by mohlo zásadne ovplyvniť výsledok verejného obstarávania, námietky zamietne.
(5)
Úrad rozhodne o námietkach podľa
a)
odseku 1 písm. a) až c), f) až l) do 14 dní od doručenia kompletnej dokumentácie a písomného vyjadrenia k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky úradu,
b)
odseku 1 písm. d) a e) bezodkladne,
c)
odsekov 2 až 4 do 30 dní od doručenia kompletnej dokumentácie a písomného vyjadrenia k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky úradu.
(6)
Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania. Rozhodnutie podľa odseku 2 sa zároveň doručuje všetkým úradu známym uchádzačom, záujemcom a účastníkom.
§ 140
(1)
Námietky nemožno podať
a)
pri zadávaní podprahovej zákazky okrem námietok podľa § 137 ods. 2 písm. b),
b)
pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou,
c)
proti priebehu elektronickej aukcie a jej automatizovanému vyhodnoteniu ponúk.
(2)
Proti rozhodnutiu úradu o námietkach nemožno podať opravný prostriedok.
(3)
Rozhodnutie úradu o námietkach je právoplatné dňom jeho doručenia účastníkom konania a vykonateľné uplynutím lehoty na plnenie.
(4)
Rozhodnutie úradu o námietkach je preskúmateľné súdom. Žaloba musí byť podaná do desiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia úradu o námietkach.
(5)
Úrad rozhoduje v konaní o námietkach v komisiách okrem rozhodnutí podľa § 139 ods. 1.
(6)
Ak ide o nadlimitnú zákazku, úrad v konaní o námietkach nariadi ústne pojednávanie. Ústne pojednávanie je neverejné. Na pripomienky a návrhy uplatnené po ukončení ústneho pojednávania sa neprihliada; na túto skutočnosť musia byť účastníci konania výslovne upozornení. Úrad vyhotoví z ústneho pojednávania zápisnicu.
(7)
Ak ide o nadlimitnú zákazku, je komisia zložená z predsedu komisie a štyroch členov komisie. Predseda komisie a najmenej dvaja členovia komisie sú zamestnancami úradu.
(8)
Ak ide o podlimitnú zákazku, je komisia zložená z predsedu komisie a dvoch členov komisie. Predseda komisie a aspoň jeden člen komisie sú zamestnancami úradu.
(9)
Ak ide o rozhodnutia podľa § 138 ods. 10 až 13, je komisia zložená z predsedu komisie a dvoch členov komisie. Predseda komisie a aspoň jeden člen komisie sú zamestnancami úradu.
(10)
Predsedu komisie a členov komisie vymenúva predseda úradu.
(11)
Podrobnosti o činnosti komisie upravuje štatút a rokovací poriadok, ktorý vydá predseda úradu.
§ 141
(1)
Predseda komisie a členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone funkcie, aj po vydaní rozhodnutia vo veci, ak ich od tejto povinnosti vo verejnom záujme, na účely informovania verejnosti písomne neoslobodí predseda úradu.
(2)
Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je
Doručovanie v konaní o námietkach
§ 142
(1)
Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia v konaní o námietkach, sa doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok.
(2)
Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.
(3)
Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo; na to musí doručovateľ adresáta upozorniť.
(4)
Ak má účastník konania, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka alebo zástupcu v tuzemsku, doručí sa písomnosť tomuto opatrovníkovi alebo zástupcovi.
§ 143
(1)
Písomnosti určené do vlastných rúk adresované orgánom a právnickým osobám sa doručujú ich zamestnancom povereným prijímať písomnosti. Ak nie je určený zamestnanec na prijímanie písomností, doručí sa písomnosť určená do vlastných rúk tomu, kto je oprávnený za orgán alebo právnickú osobu konať.
(2)
Ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je úradu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
(3)
Ak nemožno doručiť písomnosť podnikateľovi-fyzickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je úradu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa podnikateľ-fyzická osoba o tom nedozvie.
(4)
Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinka, pošta adresátovi oznámi príchod zásielky, možnosť prevzatia a odbernú lehotu na predpísanom tlačive, ktoré vloží do poštového priečinka. Ak si adresát na základe dohody preberá zásielky na pošte a nemá pridelený priečinok, pošta tieto zásielky neoznamuje. V obidvoch prípadoch sa dátum príchodu zásielky považuje za dátum uloženia. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.
(5)
Ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, písomnosť určená do vlastných rúk sa doručuje iba tomu zástupcovi. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú na toto doručovanie. Ak však účastník konania má osobne v konaní niečo vykonať, doručuje sa písomnosť nielen zástupcovi, ale aj jemu.
§ 144
Lehoty
(1)
Ak je to potrebné, úrad v konaní o námietkach určí na vykonanie úkonu primeranú lehotu, ak ju neustanovuje tento zákon.
(2)
Lehota na podanie námietok podľa § 138 ods. 5 je zachovaná, ak sa podanie odovzdá v posledný deň lehoty na úrad a kontrolovanému alebo ak sa odovzdá na poštovú prepravu.
(3)
Lehota na vydanie rozhodnutia v konaní o námietkach začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení námietok na úrad.
(4)
Lehota na vydanie rozhodnutia v konaní o námietkach je zachovaná, ak sa rozhodnutie vydá v posledný deň lehoty na vydanie rozhodnutia.
(5)
Pri pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, ak sa nepreukáže opak.
§ 145
Náležitosti rozhodnutia v konaní o námietkach
(1)
Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie.
(2)
Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia tohto zákona, podľa ktorého sa rozhodlo. Ak sa v rozhodnutí ukladá kontrolovanému povinnosť na vykonanie úkonu, úrad určí primeranú lehotu.
(3)
V odôvodnení rozhodnutia úrad uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov vrátane toho, čo uviedli účastníci konania, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodol, a na základe akých listinných dôkazov rozhodol.
(4)
Poučenie obsahuje údaje, že rozhodnutie je konečné a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok a že je preskúmateľné súdom, ak je žaloba podaná do desiatich dní od doručenia rozhodnutia.
(5)
V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie dátum vydania rozhodnutia a identifikácia účastníkov konania. Rozhodnutie musí mať odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.
(6)
Chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia sa považujú za formálne nedostatky, ktoré úrad kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov konania. Formálne nedostatky nemajú vplyv na právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia.
Kontrola postupu zadávania zákaziek
§ 146
(1)
Kontrolou sa zisťuje súlad postupu kontrolovaného s ustanoveniami tohto zákona. Pri výkone kontroly úrad sleduje aj plnenie nariadení uložených rozhodnutiami úradu. Kontrola sa začína v deň doručenia oznámenia o jej začatí kontrolovanému.
(2)
Úrad vykonáva kontrolu postupu zadávania zákaziek pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a pred ukončením súťaže návrhov z vlastného podnetu, na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo na základe podnetu Úradu vlády Slovenskej republiky.
(3)
Podnet kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky musí byť doručený úradu najneskôr sedem pracovných dní pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody alebo pred ukončením súťaže návrhov.
(4)
Pri výkone kontroly podľa odseku 2 úrad postupuje primerane podľa § 138 až 145.
(5)
Ak úrad vydá predbežné opatrenie podľa § 138 a nepostupuje podľa § 139, rozhodnutím zruší rozhodnutie o predbežnom opatrení.
(6)
Úrad vykonáva kontrolu postupu zadávania zákaziek po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov a po zrušení postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov na základe podnetov fyzických osôb a právnických osôb, ktoré neboli oprávnené podať námietky, na základe podnetov orgánov štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) a z vlastného podnetu. Kontrolu vykonávajú zamestnanci úradu na základe písomného poverenia predsedu úradu (ďalej len „zamestnanec úradu“). Úrad pri výkone kontroly postupuje podľa § 146a až 146d.
(7)
Na výkon kontroly postupu zadávania zákaziek sa nevzťahuje osobitný zákon.23aa)
§ 146a
Oprávnenia a povinnosti zamestnancov úradu
(1)
Zamestnanci úradu sú v súvislosti s výkonom kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu
a)
vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaného,
b)
vyžadovať, prevziať a premiestniť aj mimo priestorov kontrolovaného kompletnú dokumentáciu kontrolovaného v originálnom vyhotovení, doklady, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie vrátane technických nosičov údajov potrebných na výkon kontroly; pri vyžiadaní dokladov a informácií obsahujúcich utajované skutočnosti sa postupuje podľa osobitného predpisu,22a)
c)
vyžadovať súčinnosť kontrolovaného, ako aj ďalších štátnych orgánov potrebnú na vykonanie kontroly; od právnických osôb a od fyzických osôb možno vyžadovať súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a s ich súhlasom, pričom tieto osoby sú povinné poskytnúť súčinnosť, ak sa výkon kontroly týka procesu verejného obstarávania financovaného z prostriedkov Európskych spoločenstiev alebo prostriedkov štátneho rozpočtu.
(2)
Prevzatím kompletnej dokumentácie v originálnom vyhotovení podľa odseku 1 písm. b) sa v prípade elektronickej komunikácie rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie prostredníctvom nástrojov a zariadení použitých na elektronickú komunikáciu.
(3)
Zamestnanci úradu sú v súvislosti s výkonom kontroly povinní
a)
oznámiť kontrolovanému predmet a účel kontroly,
b)
predložiť kontrolovanému písomné poverenie na vykonanie kontroly,
c)
preukázať sa služobným preukazom, ak sa kontrola vykonáva v priestoroch kontrolovaného,
d)
vydať kontrolovanému potvrdenie o prevzatí dokumentov podľa odseku 1 písm. b) a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím,
e)
umožniť vedúcemu kontrolovaného oboznámiť sa s protokolom pred jeho prerokovaním a v primeranej lehote určenej zamestnancami úradu umožniť vyjadriť sa ku kontrolným zisteniam (ďalej len „vyjadrenie“); dátum doručenia alebo prevzatia protokolu sa považuje za deň oboznámenia sa s protokolom, na vyjadrenie predložené po určenej lehote sa neprihliada,
f)
preveriť opodstatnenosť vyjadrenia ku kontrolným zisteniam,
g)
zdôvodniť vedúcemu kontrolovaného neopodstatnenosť vyjadrenia písomne najneskôr do termínu prerokovania protokolu,
h)
prerokovať protokol a dodatok k protokolu, ak sa vyhotovuje, s vedúcim kontrolovaného,
i)
odovzdať vedúcemu kontrolovaného protokol, dodatok k protokolu a zápisnicu o prerokovaní protokolu alebo záznam o kontrole.
§ 146b
Oprávnenie a povinnosti kontrolovaného
(1)
Vedúci kontrolovaného je oprávnený do termínu určeného zamestnancami úradu písomne sa vyjadriť ku kontrolným zisteniam.
(2)
Vedúci kontrolovaného je povinný
a)
poskytnúť úradu požadovanú súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam zamestnancov úradu podľa § 146a ods. 1,
b)
predložiť zamestnancom úradu na základe ich požiadania výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu kontroly,
c)
vydať zamestnancom úradu potvrdenie o prevzatí vrátených dokladov,
d)
dostaviť sa na požiadanie zamestnancov úradu na prerokovanie protokolu.
§ 146c
Výsledné materiály z vykonanej kontroly
(1)
O výsledku vykonanej kontroly, ktorou boli zistené nedostatky, vypracujú zamestnanci úradu protokol, ktorý obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje kontrolovaného,
b)
meno, priezvisko, číslo služobného preukazu zamestnancov úradu, ktorí kontrolu vykonali,
c)
čas vykonania kontroly,
d)
predmet kontroly,
e)
kontrolované obdobie,
f)
preukázané kontrolné zistenia,
g)
dátum vypracovania protokolu,
h)
podpisy zamestnancov úradu,
i)
podpis vedúceho kontrolovaného.
(2)
Ak je proti kontrolným zisteniam podané opodstatnené vyjadrenie podľa § 146a ods. 3 písm. e) alebo sa preukážu ďalšie kontrolné zistenia, zamestnanci úradu vypracujú dodatok k protokolu, ktorý je jeho súčasťou. Pri jeho vypracovaní sa postupuje primerane podľa odseku 1.
(3)
O prerokovaní protokolu vypracujú zamestnanci úradu zápisnicu, ktorá musí obsahovať dátum oboznámenia vedúceho kontrolovaného s protokolom, dátum prerokovania protokolu, mená a priezviská osôb prítomných na prerokovaní a ich podpisy.
(4)
Ak sa kontrolou nezistí porušenie ustanovení tohto zákona, vypracuje sa záznam o kontrole. Pri jeho vypracovaní sa postupuje primerane podľa odseku 1.
(5)
Kontrola je skončená prerokovaním protokolu. Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak sa vedúci kontrolovaného bezdôvodne nedostaví na prerokovanie protokolu alebo odmietne podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu. Tieto skutočnosti zamestnanci úradu uvedú v zápisnici o prerokovaní protokolu. Kontrola, z ktorej sa vypracúva záznam, je skončená jeho podpísaním zamestnancami úradu a vedúcim kontrolovaného a odovzdaním vedúcemu kontrolovaného.
§ 146d
Poriadková pokuta
(1)
Tomu, kto neplní povinnosť vyplývajúcu z § 146a ods. 1 písm. c) alebo § 146b ods. 2 a tým znemožňuje priebeh kontroly, môže úrad uložiť poriadkovú pokutu do výšky 1 000 eur. Pri určovaní výšky pokuty úrad prihliada na mieru sťaženia výkonu kontroly.
(2)
Poriadkovú pokutu podľa odseku 1 možno uložiť aj opakovane, najviac do úhrnnej výšky 7 500 eur.
(3)
Konanie o uložení poriadkovej pokuty možno začať do dvoch mesiacov odo dňa zistenia porušenia povinnosti podľa odseku 1, najneskôr do jedného roka odo dňa porušenia povinnosti podľa odseku 1.
(4)
Uloženie poriadkovej pokuty nezbavuje kontrolovaného plniť povinnosti podľa odseku 1.
(5)
Výnosy poriadkových pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 147
(1)
Kontrolu postupu zadávania podprahových zákaziek a kontrolu zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami vykonáva orgán vnútornej kontroly; týmto nie sú dotknuté oprávnenia úradu a iných kontrolných orgánov.
(2)
Orgány kontroly sú povinné spolupracovať s úradom pri jeho kontrolnej činnosti, najmä koordinovať vykonávanie kontrol s úradom.
§ 147a
Návrh na určenie neplatnosti zmluvy
Ak verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 v rozpore s týmto zákonom uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo dodatok k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode úrad alebo prokurátor v lehote jedného roka od ich uzavretia podá návrh na určenie ich neplatnosti súdom.
§ 148a
Návrh oprávnenej osoby na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody
(1)
Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá mohla mať záujem o získanie konkrétnej nadlimitnej zákazky a ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa (ďalej len „oprávnená osoba“), môže po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody požiadať súd, aby určil neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody.
(2)
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 1, je povinná túto skutočnosť oznámiť úradu.
(3)
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa odseku 1 sú oprávnená osoba, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ a uchádzač alebo uchádzači, s ktorými bola uzavretá zmluva, koncesná zmluva na práce alebo rámcová dohoda.
(4)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poskytne súdu kompletnú dokumentáciu podľa § 21 ods. 5.
(5)
Súd rozhodne o neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
a)
neuverejnil oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii na stavebné práce alebo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov podľa tohto zákona,
b)
pri uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody nedodržal lehoty podľa § 45 ods. 2 až 8 a
1.
tým oprávnenej osobe zmaril použitie revíznych postupov pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody, alebo zmaril účinnú nápravu prostredníctvom použitia revíznych postupov pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody a
2.
porušil tento zákon spôsobom, ktorým podstatne ovplyvnil možnosť oprávnenej osoby získať zákazku, alebo
c)
nepredložil súdu kompletnú dokumentáciu podľa odseku 4.
(6)
Neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody nie je možné vysloviť
a)
ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uverejnil oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu podľa § 22 ods. 6 a zmluvu, koncesnú zmluvu na práce alebo rámcovú dohodu uzavrel najskôr jedenásty deň odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v európskom vestníku,
b)
pri zadávaní podprahovej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a koncesie na služby.
(7)
Ekonomický záujem na plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy na práce môže byť považovaný za dôvod týkajúci sa všeobecného záujmu, ktorý si vyžaduje pokračovanie plnenia zmluvy, plnenia koncesnej zmluvy na práce alebo plnení na základe rámcovej dohody len za výnimočných okolností, ak by neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody viedla k neprimeraným následkom. Ekonomický záujem však nesmie prevyšovať všeobecný záujem. Ekonomické záujmy priamo spojené s dotknutou zákazkou, najmä náklady vyplývajúce z oneskorenia pri plnení zmluvy alebo plnení na základe rámcovej dohody, náklady spojené so začatím nového postupu verejného obstarávania, náklady vzniknuté v dôsledku zmeny dodávateľa a náklady spojené s právnymi záväzkami, ktoré by vznikli v dôsledku neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody, nepredstavujú dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu, vyžadujúce pokračovanie plnenia zmluvy, plnenia koncesnej zmluvy na práce alebo plnení na základe rámcovej dohody.
(8)
Ak súd svojím rozhodnutím ponechá zmluvu, koncesnú zmluvu na práce alebo rámcovú dohodu v platnosti, pretože existujú prevažujúce dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu, ktoré si vyžadujú pokračovanie v plnení zmluvy, plnení koncesnej zmluvy na práce alebo plnení na základe rámcovej dohody, úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu
a)
podľa § 149 ods. 1 písm. a), ak bol porušený tento zákon podľa odseku 5 písm. a),
b)
podľa § 149 ods. 1 písm. e), ak bol porušený tento zákon podľa odseku 5 písm. b).
(9)
Právo domáhať sa určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody zaniká, ak sa neuplatní
a)
do 30 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania v európskom vestníku podľa tohto zákona, ak toto oznámenie obsahuje aj odôvodnenie o neuverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o koncesii na stavebné práce alebo oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov,
b)
v lehote šiestich mesiacov
1.
odo dňa uverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania v európskom vestníku, ak toto oznámenie neobsahuje odôvodnenie podľa písmena a) alebo
2.
odo dňa uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody v iných prípadoch ako uvedených v písmene a) a v prvom bode.
(10)
Právo oprávnenej osoby domáhať sa neplatnosti dodatku k zmluve, koncesnej zmluve na práce alebo rámcovej dohode zaniká, ak sa neuplatní na súde v lehote šiestich mesiacov odo dňa uverejnenia informácie o uzavretí dodatku k zmluve, koncesnej zmluve na práce alebo k rámcovej dohode vo vestníku.
(11)
Rozhodnutie súdu sa doručuje účastníkom konania. Právoplatné rozhodnutie súdu sa doručuje úradu.
(12)
Konanie o uložení pokuty podľa odseku 8 možno začať do jedného roka odo dňa doručenia právoplatného rozhodnutia súdu úradu.
§ 149
Správne delikty
(1)
Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu vo výške
a)
5 % zmluvnej ceny, ak sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu podľa tohto zákona, spôsobom alebo postupom ustanoveným týmto zákonom, alebo ak uzavrel zmluvu rokovacím konaním so zverejnením, alebo rokovacím konaním bez zverejnenia bez splnenia podmienok na ich použitie,
b)
5 % zmluvnej ceny, ak nedodržal kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo pravidlá ich uplatnenia,
c)
5 % súčtu zmluvných cien, ak rozdelil predmet zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pri zadávaní nadlimitnej zákazky alebo pri zadávaní podlimitnej zákazky,
d)
5 % zmluvnej ceny, ak nesplnil povinnosť podľa § 96 ods. 4,
e)
5 % zmluvnej ceny, ak pri uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody nedodržal podmienky ustanovené v § 45 ods. 2 až 8,
f)
5 % zmluvnej ceny, ak porušil zákaz ustanovený v § 9 ods. 3,
g)
5 % zmluvnej ceny, ak nesplnil niektorú z povinností podľa § 32 alebo § 35 ods. 2,
h)
5 % zmluvnej ceny, ak uzavretá zmluva alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi,
i)
20 000 eur, ak uzavrel rámcovú dohodu rokovacím konaním bez zverejnenia alebo v rozpore s § 64 ods. 2.
(2)
Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu od 300 eur do 30 000 eur, ak
a)
nesplnil povinnosť uloženú rozhodnutím úradu,
b)
porušil povinnosť podľa § 21 ods. 4 alebo 5,
c)
porušil povinnosť podľa § 31 ods. 2,
d)
nevyhodnocoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 alebo ak nevyhodnocoval ponuky podľa § 42, ak to malo vplyv na výsledok verejného obstarávania,
e)
nesplnil povinnosť podľa § 44 ods. 1,
f)
použil na vyhodnotenie ponúk kritérium uvedené v § 35 ods. 6 alebo 7,
g)
nevylúčil uchádzača podľa § 39 ods. 5,
h)
nedodržal postup podľa § 99 ods. 1 alebo 2,
i)
nesplnil povinnosť podľa § 116 ods. 1,
j)
porušil princíp transparentnosti, princíp rovnakého zaobchádzania alebo princíp nediskriminácie okrem správnych deliktov podľa odseku 1 a písmen a) až i) a toto porušenie malo alebo mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania,
k)
porušil povinnosť podľa § 35a.
(3)
Pri ukladaní pokuty úrad prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti. Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v jednom verejnom obstarávaní dopustí viacerých správnych deliktov, úrad uloží pokutu len za ten správny delikt, za ktorý možno uložiť najvyššiu pokutu; týmto nie je dotknuté uloženie pokuty podľa odseku 1 písm. f).
(4)
Za zmluvnú cenu sa na účely výpočtu výšky pokuty považuje cena určená v zmluve alebo v koncesnej zmluve za celý predmet zákazky. Ak sa v zmluve alebo v koncesnej zmluve neurčuje cena za celý predmet zákazky, zmluvnou cenou sa rozumie predpokladané množstvo určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom vynásobené jednotkovými cenami za celú dobu trvania zmluvy alebo koncesnej zmluvy. Zmluvnou cenou na účely výpočtu výšky pokuty podľa odseku 1 písm. f) sa rozumie cena, o ktorú sa zvyšuje zmluvná cena určená v pôvodnej zmluve alebo v pôvodnej koncesnej zmluve. Ak nemožno určiť zmluvnú cenu týmto spôsobom, zmluvnou cenou sa rozumie predpokladaná hodnota zákazky.
(5)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo. Ak sa úrad o porušení zákona dozvedel z výkonu kontroly podľa § 146 ods. 6, konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa prerokovania protokolu o výkone kontroly.
(6)
Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
PIATA HLAVA
ČINNOSŤ VYSTAVENÁ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽI
§ 152
Postup pri posudzovaní činnosti podľa § 8 ods. 3 až 9
(1)
Ak existuje odôvodnený predpoklad, že niektorá z činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9 je priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhu, na ktorý nie je obmedzený prístup, môže podať vecne príslušný orgán štátnej správy prostredníctvom úradu alebo obstarávateľ žiadosť o rozhodnutie v tejto veci Európskej komisii.
(2)
Žiadosť o rozhodnutie podľa odseku 1 musí mať predpísané náležitosti26) a uvedú sa v nej všetky podstatné skutočnosti týkajúce sa najmä právnych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov alebo dohôd súvisiacich s posúdením, či je príslušná činnosť uvedená v § 8 ods. 3 až 9 priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhu, na ktorý nie je obmedzený prístup.
(3)
Vecne príslušný orgán štátnej správy je povinný v prípade požiadavky obstarávateľa vykonávajúceho niektorú činnosť uvedenú v § 8 ods. 3 až 9 alebo v prípade požiadavky Európskej komisie posúdiť, či vo vzťahu k tejto činnosti existuje odôvodnený predpoklad podľa odseku 1.
(4)
Ak žiadosť o rozhodnutie podáva obstarávateľ, zašle kópiu žiadosti úradu a vecne príslušnému orgánu štátnej správy.
(5)
Obstarávateľ nepostupuje podľa tohto zákona pri zadávaní zákazky súvisiacej s činnosťou podľa § 8 ods. 3 až 9 odo dňa účinnosti rozhodnutia Európskej komisie, na ktorého základe je činnosť podľa § 8 ods. 3 až 9 vyňatá z pôsobnosti tohto zákona alebo odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty ustanovenej na vydanie takéhoto rozhodnutia, ak Európska komisia v tejto lehote nerozhodla.
ŠIESTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 153
Konanie
Všeobecné predpisy o správnom konaní27) sa nevzťahujú na konania podľa tohto zákona okrem konania podľa § 116 ods. 9 a 11, § 123 ods. 2, § 125 ods. 2, § 130, § 132 ods. 3, § 134 ods. 2, § 146d a § 149.
§ 154
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu, podrobnosti o oznámeniach používaných v súťaži návrhov a o ich obsahu, vzory oznámení používané pri podlimitnom zadávaní zákaziek, obsah a vzor informácie o plnení zmluvy podľa § 49 ods. 2, vzor informácie o uzavretí zmluvy podľa § 101 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(2)
Podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(3)
Podrobnosti o podobe štruktúrovaných údajov, ktoré umožnia ich ďalšie automatizované spracovanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 155
Prechodné ustanovenia
(1)
Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením alebo súťaž návrhov, ktorá sa vyhlásila do 31. januára 2006, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(2)
Rokovacie konanie bez zverejnenia, ktoré sa preukázateľne začalo do 31. januára 2006, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(3)
Rokovacím konaním bez zverejnenia možno uzavrieť čiastkové zmluvy na základe platnej rámcovej zmluvy uzavretej podľa doterajších predpisov najneskôr do 31. decembra 2007.
(4)
V konaní, ktoré začal úrad do 31. januára 2006, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(5)
V konaní, ktoré začne úrad po 1. februári 2006 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 až 3, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(6)
Odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie, ktorú fyzická osoba získala podľa doterajších predpisov, zostáva zachovaná.
(7)
Úrad zabezpečí preškolenie odborne spôsobilých osôb do 31. júla 2006.
(8)
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa doterajších predpisov je povinný
a)
verejnému obstarávateľovi na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1 okrem potvrdenia úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov predložiť aj doklad podľa § 26 ods. 2 písm. f) v každom postupe zadávania zákazky,
b)
obstarávateľovi predložiť doklady podľa písmena a), ak ich vyžaduje.
(9)
Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedu úradu sa končí uplynutím času, na ktorý bol vymenovaný.
§ 155a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2008
(1)
Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, súťaž návrhov alebo koncesia, ktorá sa vyhlásila do 30. júna 2008, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(2)
Rokovacie konanie bez zverejnenia, ktoré sa preukázateľne začalo do 30. júna 2008, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(3)
V konaní, ktoré začal úrad do 30. júna 2008, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(4)
V konaní, ktoré začne úrad po 1. júli 2008 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 a 2, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(5)
Doterajšie ustanovenia týkajúce sa závažného porušenia odborných povinností sa použijú na prípady, ktorých sa uchádzači dopustili pred 1. júlom 2008.
§ 155b
Prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2008
(1)
Pri vybavovaní žiadosti o nápravu, ktorá bola doručená pred 15. novembrom 2008, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(2)
V konaní o námietkach, ktoré začalo pred 15. novembrom 2008, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(3)
V konaniach o uložení pokuty pri postupoch verejného obstarávania vyhlásených alebo preukázateľne začatých pred 15. novembrom 2008 sa postupuje podľa doterajších predpisov.
§ 155c
Prechodné ustanovenia účinné odo dňa účinnosti tohto zákona
Úrad sa neplatnosti koncesnej zmluvy alebo dodatku ku koncesnej zmluve, ktoré boli uzatvorené v lehote jedného roka do účinnosti tohto zákona, môže dovolávať pred súdom len návrhom doručeným súdu najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona. Iné oprávnené osoby sa neplatnosti koncesnej zmluvy alebo dodatku ku koncesnej zmluve, ktoré boli uzatvorené v lehote jedného roka do účinnosti tohto zákona, môžu dovolávať pred súdom len návrhom doručeným súdu najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.
§ 155d
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2010
(1)
Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, súťaž návrhov, koncesia na stavebné práce alebo postup zadávania podprahovej zákazky vyhlásené do 31. decembra 2009, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(2)
Rokovacie konanie bez zverejnenia, ktoré sa preukázateľne začalo do 31. decembra 2009, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(3)
V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začal úrad do 31. decembra 2009, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(4)
V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začne úrad po 31. decembri 2009 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. decembra 2009, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(5)
Potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydané do 31. decembra 2009 zostávajú zachované.
(6)
Potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydané po 31. decembri 2009 obsahujú aj zoznam dokladov podľa § 26 ods. 2, ktorými podnikateľ preukázal splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mien a priezvisk uvedených v žiadosti o zápis.
(7)
Návrh oprávnenej osoby na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa § 148a možno podať na zmluvy, koncesné zmluvy na práce alebo rámcové dohody, ktoré sú výsledkom zadávania nadlimitných zákaziek vyhlásených alebo preukázateľne začatých po 31. decembri 2009.
(8)
Pri návrhu na určenie neplatnosti koncesnej zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrel do 31. decembra 2009 a oznámenie o výsledku verejného obstarávania bolo uverejnené v európskom vestníku po 31. decembri 2009, úrad postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
(9)
Pri návrhu na určenie neplatnosti dodatku ku koncesnej zmluve, ktorý verejný obstarávateľ uzavrel do 31. decembra 2009 a informácia o uzavretí dodatku ku koncesnej zmluve bola uverejnená vo vestníku po 31. decembri 2009, úrad postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.
§ 155e
Výkon funkcie predsedu úradu, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa doterajších predpisov, končí vymenovaním nového predsedu úradu.
§ 155f
Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2010
(1)
Úrad sa neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ktoré boli uzatvorené v lehote od 1. apríla 2009 do 1. apríla 2010, môže dovolávať pred súdom len návrhom doručeným súdu najneskôr do 30 dní od 1. apríla 2010.
(2)
Odsek 1 sa vzťahuje aj na dodatky k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode, ktoré boli uzatvorené od 1. apríla 2009 do 1. apríla 2010.
§ 155g
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 2. apríla 2010
Oprávnená osoba sa môže domáhať návrhom doručeným súdu najneskôr do 30 dní od 2. apríla 2010 neplatnosti dodatku k zmluve, koncesnej zmluve na práce alebo rámcovej dohode o uzavretí ktorého bola uverejnená informácia vo vestníku v lehote šiestich mesiacov do účinnosti tohto zákona.
§ 155h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011
(1)
Postupy zadávania zákaziek, ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. marca 2011, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2011.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní do 1. januára 2012 pri zadávaní podlimitnej zákazky použiť elektronickú aukciu.
(3)
Úrad nie je povinný sprístupňovať vestník v podobe štruktúrovaných údajov podľa § 113 ods. 1 druhej vety do 30. septembra 2011.
§ 155i
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2011
Ak osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, do účinnosti tohto zákona získala finančné prostriedky na dodanie tovaru na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb v rozsahu podľa § 7 ods. 2 podľa osobitného zákona7aa) a pri použití týchto finančných prostriedkov použila postupy zadávania zákaziek podľa tohto zákona, takéto konanie sa dokončí podľa doterajších predpisov.
§ 156
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.
§ 157
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
Čl. I zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
2.
§ 86c vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 99 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.
3.
Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 575/2003 Z. z. o obsahu a vzoroch oznámení používaných vo verejnom obstarávaní.
Čl. II
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na použitie elektronického podpisu na účely verejného obstarávania.2a)“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„“.
2a)
§ 18 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006 okrem § 25 ods. 3, § 91 ods. 3 a § 99 ods. 2 v článku I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 25/2006 Z. z.
STAVEBNÉ PRÁCE (ODDIEL 45 SLOVNÍKA OBSTARÁVANIA)
NACE1)
ODDIEL F STAVEBNÍCTVO Kód CPV
Oddiel Skupina Trieda Predmet Poznámky
45 Stavebné práce Tento oddiel zahŕňa výstavbu nových budov a diel, renovácie a bežné opravy 45000000
45.1 Príprava staveniska 45100000
45.11 Demolačné práce a búranie budov; zemné práce Táto trieda zahŕňa
- búranie budov a ďalších stavieb
- vyčisťovanie stavenísk
- zemné práce: výkopové práce, skládkovanie, vyrovnávanie a úprava stavenísk, výkop drenážnych jám, odstraňovanie horniny, odstraňovacie práce atď.
- prípravu miesta pre ťažbu:
- odkrývanie nadložia a ďalšia úprava a prípravu ložiskových území a nálezísk

Táto trieda tiež zahŕňa
- odvodnenie staveniska
- odvodnenie poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy
45110000
45.12 Prieskumné vrty a prieskumné vrtné práce Táto trieda zahŕňa
- prieskumné vrty, prieskumné vrtné práce a odber vzoriek z vrtného jadra na stavebné, geofyzikálne, geologické alebo podobné účely

Táto trieda nezahŕňa
- hĺbenie vrtov na ťažbu ropy alebo plynu, pozri 11.20
- vŕtanie vodných studní, pozri 45.25
- hĺbenie banských šácht, pozri 45.25
- prieskum nálezísk ropy a plynu, geofyzikálny, geologický a seizmický prieskum, pozri 74.20
45120000
45.2 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe; stavebné inžinierstvo 45200000
45.21 Všeobecná výstavba budov a stavebno-inžinierske práce Táto trieda zahŕňa
- výstavbu všetkých druhov budov, výstavbu inžinierskych stavieb
- mosty, vrátane visutých mostov pre diaľnice, viaduktov, tunelov a podzemných dráh
- diaľkové potrubia, komunikačné a elektrické vedenia
- mestské potrubné siete, mestské komunikačné a elektrické vedenia
- doplnkové práce v mestách
- kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií na mieste

Táto trieda nezahŕňa
- služby súvisiace s ťažbou ropy a plynu, pozri 11.20
- montáž kompletných prefabrikovaných konštrukcií z nebetónových častí vlastnej výroby, pozri oddiely 20, 26 a 28
- stavebné práce, iné ako výstavba budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných športových zariadení, pozri 45.23
- stavebnoinštalačné práce, pozri 45.3
- dokončovacie práce, pozri 45.4
- architektonické a inžinierske činnosti, pozri 74.20
- riadenie projektov výstavby, pozri 74.20
45210000
okrem
-45213316
45220000
45231000
45232000
45.22 Montáž strešných konštrukcií a pokrývačské práce Táto trieda zahŕňa
- montáž striech
- kladenie strešných krytín
- izolovanie proti vode
45261000
45.23 Výstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk Táto trieda zahŕňa
- výstavbu diaľnic, ulíc, ciest, ďalších cestných komunikácií a komunikácií pre chodcov
- výstavbu železníc
- výstavbu vzletových a pristávacích dráh na letiskách
- stavebné práce, iné ako výstavba budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných športových zariadení
- nanášanie vodorovného dopravného značenia na cestách a parkoviskách

Táto trieda nezahŕňa
- prípravné zemné práce, pozri 45.11
45212212
a DA03
45230000
okrem
-45231000
-45232000
-45234115
45.24 Výstavba vodných diel Táto trieda zahŕňa výstavbu:
- vodných ciest, prístavov a riečnych hrádzí, rekreačných (pribrežných) prístavov, plavebných komôr atď.
- priehrad a hrádzí
- bagrovanie pod vodou
- podzemné práce
45240000
45.25 Ostatné špecializované stavebné práce Táto trieda zahŕňa
- stavebné činnosti špecializujúce sa na jeden aspekt spoločný pre rozličné druhy konštrukcií, ktoré si vyžadujú odborné schopnosti alebo špeciálne zariadenia:
- stavbu základov, vrátane pilotáže
- vŕtanie a stavbu studní na vodu, hĺbenie šácht
- montáž kovových konštrukcií nepochádzajúcich z vlastnej výroby
- ohýbanie ocele
- murovanie a pokladanie kameňov
- montáž a demontáž lešení a pracovných plošín, vrátane prenájmu lešení a pracovných plošín
- stavbu komínov a priemyselných pecí

Táto trieda nezahŕňa
- prenájom lešení bez montáže a demontáže, pozri 71.32
45250000
45262000
45.3 Stavebnoinštalačné práce 45300000
45.31 Elektroinštalačné práce Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu do budov alebo iných stavieb:
- elektrického vedenia
- telekomunikačných systémov
- elektrických vykurovacích systémov
- antén na obytné domy
- požiarnych poplašných systémov
- bezpečnostných systémov proti vlámaniu
- výťahov a pohyblivých schodov
- bleskozvodov atď.
45213316
45310000
okrem
-45316000
45.32 Izolačné práce Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu tepelnej a zvukovej izolácie a izolácie proti vibráciám do budov alebo iných stavieb

Táto trieda nezahŕňa
- izoláciu proti vode, pozri 45.22
45320000
45.33 Inštalatérske práce Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu do budov alebo iných stavieb:
- kanalizácie a sanitárneho vybavenia
- montáž plynovodu
- vykurovacích, ventilačných, chladiacich alebo klimatizačných zariadení a vedení
- zavlažovacích systémov

Táto trieda nezahŕňa
- inštaláciu elektrických vykurovacích systémov, pozri 45.31
45330000
45.34 Ostatné stavebnoinštalačné práce Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu svetelných a signalizačných systémov na cestách, železniciach, letiskách a v prístavoch
- inštaláciu armatúr a pevného príslušenstva na budovy alebo iné stavby inde nezaradené
45234115
45316000
45340000
45.4 Kompletizačné stavebné práce 45400000
45.41 Omietkarské práce Táto trieda zahŕňa
- nanášanie vnútorných alebo vonkajších omietok alebo štukovaných omietok, vrátane pletivových materiálov pod omietku
45410000
45.42 Stolárske práce Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu dverí, okien, okenných rámov a zárubní, sektorových kuchýň, schodísk, pultov a regálov v obchodoch a podobného vybavenia z dreva alebo iných materiálov nepochádzajúcich z vlastnej výroby
- dokončovanie interiéru, ako sú stropy, drevené obloženie stien, posuvné priečky atď.

Táto trieda nezahŕňa
- kladenie parkiet a iných podlahových krytín z dreva, pozri 45.43
45420000
45.43 Obkladanie stien a kladenie podlahových krytín Táto trieda zahŕňa
- dláždenie, obkladanie, vešanie alebo upevňovanie v budovách alebo iných stavbách:
- keramických, betónových obkladačiek alebo dlažby, alebo obkladačiek a dlažby z tesaného kameňa
- parkiet a inej podlahovej krytiny z dreva
- kobercov a linolea, vrátane krytiny z gumy alebo z umelej hmoty
- podlahovej krytiny alebo obkladov stien z terazza, mramoru, granitu alebo bridlice
- tapiet
45430000
45.44 Maliarske, natieračské a sklenárske práce Táto trieda zahŕňa
- vnútorne a vonkajšie maľovanie a natieranie budov
- maľovanie a natieranie inžinierskych stavieb
- inštaláciu skla, zrkadiel atď.

Táto trieda nezahŕňa
- montáž okien, pozri 45.42
45440000
45.45 Iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce Táto trieda zahŕňa
- montáž súkromných bazénov
- čistenie parou, pieskovanie a podobné činnosti na exteriéroch budov
- iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce inde neuvedené

Táto trieda nezahŕňa
- čistenie interiérov budov a iných stavieb, pozri 74.70
45212212
a DA04
45450000
45.5 Prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení s obsluhou 45500000
45.50 Prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení s obsluhou Táto trieda nezahŕňa
- prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení bez obsluhy, pozri 71.32
4550000
1) Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EHS) č. 761/93 z 24. marca 1993 (Ú. v. ES L 83, 3. 4.1993, s. 1).

V prípade akéhokoľvek rozdielu pri výklade medzi CPV a NACE sa použije názvoslovie NACE.
Príloha č. 2 k zákonu č. 25/2006 Z. z.
PRIORITNÉ SLUŽBY
Kategória číslo Predmet Referenčné číslo CPC1) Referenčné číslo CPV
1. Opravy a údržba 6112, 6122, 633, 886 Od 50100000-6 do 50884000-5 (okrem 50310000-1 do 50324200-4 a 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) a od 51000000-9 do 51900000-1
2. Služby pozemnej dopravy2), vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok 712 (okrem 71235), 7512, 87304 Od 60100000-9 do 60183000-4 (okrem 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6)
a od 64120000-3 do 64121200-2
3. Služby osobnej a nákladnej leteckej dopravy okrem prepravy poštových zásielok 73 (okrem 7321) Od 60410000-5 do 60424120-3 (okrem 60411000-2, 60421000-5) a 60500000-3
od 60440000-4 do 60445000-9
4. Pozemná a letecká preprava poštových zásielok2) 71235, 7321 60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5
5. Telekomunikačné služby 752 Od 64200000-8 do 64228200-2,
72318000-7 a
od 72700000-7 do 72720000-3
6. Finančné služby
a) poisťovacie služby
b) bankové a investičné služby3)
Ex 81, 812, 814 Od 66100000-1 do 66720000-33)
7. Počítačové a súvisiace služby 84 Od 50310000-1 do 50324200-4
od 72000000-5 do 72920000-5
(okrem 72318000-7 a
od 72700000-7 do 72720000-3), 79342410-4
8. Výskum a vývoj4) 85 Od 73000000-2 do 73436000-7 (okrem 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0
9. Účtovnícke služby, audítorské služby a vedenie účtovných kníh 862 Od 79210000-9 do 79223000-3
10. Prieskum trhu, prieskum verejnej mienky 864 Od 79300000-7 do 79330000-6,
a 79342310-9, 79342311-6
11. Poradenstvo pre manažment5) a súvisiace služby 865, 866 Od 73200000-4 do 73220000-0
od 79400000-8 do 79421200-3
a 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7
98362000-8
12. Architektonické služby; inžinierske služby a integrované inžinierske služby; urbanistické plánovanie a záhradná architektúra; súvisiace vedecké a technické poradenstvo, technické testovania a analýzy 867 Od 71000000-8 do 71900000-7
(okrem 71550000-8)
a 79994000-8
13. Reklamné služby 871 Od 79341000-6 do 79342200-5 (okrem 79342000-3 a 79342100-4
14. Upratovanie budov a správa budov 874, 82201 do 82206 Od 70300000-4 do 70340000-6
a od 90900000-6 do 90924000-0
15. Tlačiarenské a publikačné služby za poplatok alebo na základe zmluvy 88442 Od 79800000-2 do 79824000-6
a od 79970000-6 do 79980000-7
16. Likvidácia odpadovej vody a odpadu; sanitárnea podobné služby 94 Od 90400000-1 do 90743200-9 (okrem 90712200-3
od 90910000-9 do 90920000-2
a 50190000-3, 50229000-6
50243000-0
1) Nomenklatúra CPC (dočasná verzia) použitá na definovanie pôsobnosti smernice 92/50/EHS.
2) Okrem služieb železničnej dopravy spadajúcich do kategórie 18 CPC prov.
3) Okrem zmlúv na finančné služby súvisiace s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov a služieb centrálnej banky. Tiež okrem zmlúv o kúpe alebo nájme pozemkov, existujúcich budov alebo iných nehnuteľností alebo práv k nim akýmikoľvek finančnými prostriedkami; avšak zmluvy na finančné služby uzatvorené v rovnakom čase, pred alebo po kúpnej zmluve alebo zmluve o nájme v akejkoľvek forme sa použijú postupy podľa tohto zákona.
4) Okrem zmlúv na výskum a vývoj iných ako zmlúv, pri ktorých prospech využíva výhradne verejný obstarávateľ a/alebo obstarávateľ na plnenie svojich vlastných úloh, pod podmienkou, že poskytnutá služba je v plnom rozsahu financovaná verejným obstarávateľom a/alebo obstarávateľom.
5) Okrem rozhodcovských a zmierovacích konaní.
V prípade akéhokoľvek rozdielu pri výklade medzi CPV a CPC sa uplatní nomenklatúra CPC.
Príloha č. 3 k zákonu č. 25/2006 Z. z.
NEPRIORITNÉ SLUŽBY
Kategória
číslo
Predmet obstarávania Referenčné číslo
CPC1)
Referenčné číslo CPV
17. Hotelové a reštauračné služby 64 Od 55100000-1 do 55524000-9
a od 98340000-8 do 98341100-6
18. Železničná doprava 711 Od 60200000-0 do 60220000-6
19. Vodná doprava 72 Od 60600000-4 do 60653000-0
a od 63727000-1 do 63727200-3
20. Podporné a pomocné dopravné služby 74 Od 63000000-9 do 63734000-3 (okrem
63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 a od
63727000-1 do 63727200-3)
a 98361000-1
21. Právnické služby 861 Od 79100000-5 do 79140000-7
22. Umiestňovanie a poskytovanie2) pracovníkov 872 Od 79600000-0 do 79635000-4 (okrem
79611000-0, 79632000-3, 79633000-0)
a od 98500000-8 do 98514000-9
23. Vyšetrovacie a bezpečnostné služby okrem služieb obrnených automobilov 873 (okrem 87304) Od 79700000-1 do 79723000-8
24. Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 92 Od 80100000-5 do 80660000-8 (okrem
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1
25. Zdravotnícke a sociálne služby 93 79611000-0 a od 85000000-9 do 85323000-9
(okrem 85321000-5 a 85322000-2
26. Rekreačné, kultúrne a športové služby3) 96 Od 79995000-5 do 79995200-7,
a od 92000000-1 do 92700000-8 (okrem
92230000-2, 92231000-9, 92232000-6
27. Ostatné služby
1) Nomenklatúra CPC (dočasná verzia) použitá na definovanie pôsobnosti smernice 92/50/EHS.
2) Okrem pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
3) Okrem zmlúv na nadobúdanie, vývoj, produkciu alebo koprodukciu programového materiálu určeného na televízne alebo rozhlasové vysielanie a zmlúv o vysielacom čase.
V prípade akéhokoľvek rozdielu pri výklade medzi CPV a CPC sa uplatní nomenklatúra CPC.
Príloha č. 4 k zákonu č. 25/2006 Z. z.
ZOZNAM TOVAROV NA ÚSEKU OBRANY
1.
kapitola č. 25 Soľ; síra; zeminy a kamene; sadrové materiály, vápno a cement
2.
kapitola č. 26 Rudy kovov, troska a popol
3.
kapitola č. 27 Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; živicové látky; minerálne vosky
okrem: položky 2710: Špeciálne motorové palivá
4.
kapitola č. 28 Anorganické chemikálie: organické alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov
okrem položky 2809: výbušniny
2813: výbušniny
2814: slzotvorný plyn
2828: výbušniny
2832: výbušniny
2839: výbušniny
2850: toxické produkty
2851: toxické produkty
2854: výbušniny
5.
kapitola č. 29 Organické chemikálie
okrem položky 2903: výbušniny
2904: výbušniny
2907: výbušniny
2908: výbušniny
2911: výbušniny
2912: výbušniny
2913: toxické produkty
2914: toxické produkty
2915: toxické produkty
2921: toxické produkty
2922: toxické produkty
2923: toxické produkty
2926: výbušniny
2927: toxické produkty
2929: výbušniny
6.
kapitola č. 30 Farmaceutické produkty
7.
kapitola č. 31 Hnojivá
8.
kapitola č. 32 Trieslovinové a farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty, náterové farby a laky; náplne a tmely; atramenty
9.
kapitola č. 33 Silice a rezinoidy (syntetické živice); voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky
10.
kapitola č. 34 Mydlo, organické povrchovo aktívne prostriedky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky
11.
kapitola č. 35 Albuminoidné látky; gleje; enzýmy
12.
kapitola č. 37 Fotografický a kinematografický tovar
13.
kapitola č. 38 Rôzne chemické produkty
okrem položky 3819: toxické produkty
14.
kapitola č. 39 Umelé živice a plastické materiály, estery a étery celulózy, výrobky z nich
okrem položky 3903: výbušniny
15.
kapitola č. 40 Kaučuk, syntetický kaučuk, faktis a výrobky z nich
okrem položky 4011: nepriestrelné pneumatiky
16.
kapitola č. 41 Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne
17.
kapitola č. 42 Výrobky z usní; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, tašky a podobné obaly; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)
18.
kapitola č. 43 Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich
19.
kapitola č. 44 Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie
20.
kapitola č. 45 Korok a výrobky z korku
21.
kapitola č. 46 Výrobky zo slamy, z esparta a ostatného pletacieho materiálu; prútený tovar a košikárske výrobky
22.
kapitola č. 47 Materiál na výrobu papiera
23.
kapitola č. 48 Papier a lepenka; výrobky z papierovej buničiny, papiera alebo lepenky
24.
kapitola č. 49 Tlačené knihy, noviny, obrazy a iné produkty polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány
25.
kapitola č. 65 Pokrývky hlavy a ich časti
26.
kapitola č. 66 Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, biče, jazdecké bičíky a ich časti
27.
kapitola č. 67 Upravené perie a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny; výrobky z ľudských vlasov
28.
kapitola č. 68 Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy a podobných materiálov
29.
kapitola č. 69 Keramické výrobky
30.
kapitola č. 70 Sklo a sklenené výrobky
31.
kapitola č. 71 Perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi (doublé) a výrobky z nich; bižutéria
32.
kapitola č. 73 Železo a oceľ a výrobky z nich
33.
kapitola č. 74 Meď a výrobky z medi
34.
kapitola č. 75 Nikel a výrobky z niklu
35.
kapitola č. 76 Hliník a výrobky z hliníka
36.
kapitola č. 77 Magnézium a berýlium a výrobky z nich
37.
kapitola č. 78 Olovo a výrobky z olova
38.
kapitola č. 79 Zinok a výrobky zo zinku
39.
kapitola č. 80 Cín a výrobky z cínu
40.
kapitola č. 81 Ostatné základné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich
41.
kapitola č. 82 Nástroje, náradie, nožiarske výrobky, lyžice a vidličky základného kovu, ich časti a súčasti
okrem položky 8205: nástroje
8207: nástroje, časti
42.
kapitola č. 83 Rôzne výrobky zo základných kovov
43.
kapitola č. 84 Kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti
okrem položky 8406: motory
8408: ostatné motory
8445: stroje a prístroje
8453: stroje na automatické spracovanie údajov
8455: časti strojov pod záhlavím číslo 84.53
8459: jadrové reaktory
44.
kapitola č. 85 Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti;
okrem položky 8513: telekomunikačné zariadenia
8515: prístroje na prenos
45.
kapitola č. 86 Železničné a električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál pre vlaky a električky; dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov (nie elektrické)
okrem položky 8602: pancierové lokomotívy, elektrické
8603: ostatné pancierové lokomotívy
8605: pancierové vagóny
8606: opravárenské vagóny
8607: vagóny
46.
kapitola č. 87 Vozidlá iné ako koľajové vozidlá a ich časti a súčasti
okrem položky 8701: traktory
8702: vojenské vozidlá
8703: vyslobodzovacie vozidlá
8708: tanky a ostatné pancierové vozidlá
8709: motocykle
8714: prívesy
47.
kapitola č. 89 Lode, člny a plávajúce konštrukcie
okrem položky 8901A: vojnové lode
48.
kapitola č. 90 Optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske a chirurgické nástroje a prístroje; ich časti a súčasti
okrem položky 9005: binokulárne ďalekohľady
9011: mikroskopy
9013: rôzne nástroje, lasery
9014: telemetre (diaľkomery)
9028: elektrické a elektronické meracie prístroje
9017: lekárske nástroje
9018: mechanoterapeutické prístroje a zariadenia
9019: ortopedické zariadenia
9020: röntgenové prístroje
49.
kapitola č. 91 Výroba hodín a hodiniek
50.
kapitola č. 92 Hudobné nástroje; prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu alebo zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto nástrojom
51.
kapitola č. 94 Nábytok a jeho časti; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vybavenie s výplňou
okrem položky 9401A: sedadlá v lietadlách
52.
kapitola č. 95 Predmety a výrobky z rezbárskych alebo formovacích materiálov
53.
kapitola č. 96 Metly, štetce a kefy, oprašovače z peria a sitá
54.
kapitola č. 98 Rozličné priemyselné výrobky
Príloha č. 5 k zákonu č. 25/2006 Z. z.
TECHNICKÉ POŽIADAVKY
1.
Technické požiadavky na stavebné práce na účely tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, ktorými sa určujú charakteristické vlastnosti stavebných prác, ktoré umožňujú, aby stavebné práce boli opísané tak, aby spĺňali určený účel. Technické požiadavky zahŕňajú najmä charakteristiky výrobku a materiálu podľa osobitného predpisu,1) úrovne environmentálneho profilu a ďalšie požiadavky, ako je napríklad dostupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Zahŕňajú aj pravidlá na projektovanie, určovanie ceny, skúšobné podmienky, kontrolné podmienky, podmienky prevzatia stavebných prác, ako aj metódy a techniky výstavby a všetky ostatné technické podmienky, ktoré sa určia na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technických noriem a ktoré súvisia so skončením stavebných prác a s materiálmi alebo časťami, ktoré tieto stavebné práce zahŕňajú.
2.
Technické požiadavky na tovar a služby na účely tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, ktorými sa určujú charakteristické vlastnosti tovaru a služieb. Tieto technické požiadavky zahŕňajú najmä charakteristiky výrobkov a materiálu podľa osobitného predpisu.1)
3.
Norma na účely tohto zákona je technická norma podľa osobitného predpisu.2)
4.
Európska norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.2)
5.
Slovenská technická norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.2)
6.
Európske technické osvedčenie na účely tohto zákona je kladné technické hodnotenie vhodnosti použitia výrobku na konkrétny účel založené na splnení základných požiadaviek na stavby pomocou základných charakteristík výrobku a podmienok určených na jeho využitie a použitie, ktoré vydáva príslušná právnická osoba.
7.
Spoločná technická špecifikácia na účely tohto zákona je technická špecifikácia vypracovaná v súlade s postupom uznaným členskými štátmi, ktorá bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie.
8.
Technický odkaz na účely tohto zákona je akýkoľvek produkt vytvorený európskymi normalizačnými organizáciami okrem európskych noriem, prijatý ako reakcia na potreby trhu.
Príloha č. 7 k zákonu č. 25/2006 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, 30. 4. 2004, s. 1) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1874/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o ich prahy uplatňovania v oblasti postupov uzatvárania zmlúv (Ú. v. EÚ L 326, 29. 10. 2004, s. 17).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, (Ú. v. EÚ L 134, 30. 4. 2004, s. 114) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1874/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o ich prahy uplatňovania v oblasti postupov uzatvárania zmlúv (Ú. v. EÚ L 326, 29. 10. 2004, s. 17).
3.
Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení vzťahujúcich sa na používanie overovacieho konania pri udeľovaní verejných objednávok na tovary a verejné práce (Smernica o verejných opravných prostriedkoch) (Ú. v. ES L 395, 30. 12. 1989, s. 33).
4.
Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, nariadenia a administratívne ustanovenia vzťahujúce sa na aplikáciu pravidiel Spoločenstva na postupy verejného obstarávania subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií (Smernica o opravných prostriedkoch verejnoprospešných podnikov) (Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992, s. 14).
5.
Smernica Komisie 2005/51/ES zo 7. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha XX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a príloha VIII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES o verejnom obstarávaní (Ú.v. EÚ L 257, 1. 10. 2005, s. 127).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek (Ú. v. EÚ L 335, 20. 12. 2007)
7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 120, 15. 5. 2009).
8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).
9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153/1, 18. 6. 2010).
2)
Čl. 296 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. decembra 2002).
3)
Rozhodnutie Rady z 31. marca 1958 ustanovujúce zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje čl. 223 (1) b Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (čl. 296 (1) b Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva) (Ú. v. ES C 364, 20. decembra 2001).
4)
Napríklad Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (oznámenie č. 566/2004 Z. z.).
5)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z.
6)
Napríklad § 8 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6a)
§ 7 ods. 1 až 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6aa)
§ 10 ods. 5 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.
6b)
§ 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (Ú. v. EÚ L 340, 16. decembra 2002, s. 1) v znení nariadenia Komisie č. 2151/2003 zo 16. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 329, 16. decembra 2003, s. 1).
7a)
§ 9 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Čl. III oznámenia Komisie o pojme koncentrácia podľa nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ C 66, 2. 3. 1998, str. 5).
7aa)
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z.
9)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z.
9a)
§ 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z.
9aa)
§ 2 ods. 2, 4 a 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
9b)
§ 38 ods. 11 a 12 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 4 a § 15 ods. 1 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 134/2004 Z. z.
10a)
Zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10b)
§ 2 písm. a) zákona č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10c)
Napríklad zákon č. 182/2011 Z. z., delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010).
11a)
Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
11aa)
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
12)
Napríklad § 16 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), § 14 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z. z.
14)
§ 76 a 77 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
15)
§ 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
16)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 302, 19. októbra 1992) v platnom znení.
16a)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 1 písm. d) a § 6 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
17)
§ 24 ods. 2 písm. j) a § 31 ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
18)
Čl. 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
19)
Čl. V a čl. XXIII Dohody o vládnom obstarávaní (Ú. v. ES C 256, 3. septembra 1996).
20)
Čl. XIX Dohody o vládnom obstarávaní.
22)
Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23aa)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
26)
Rozhodnutie Komisie č. 2005/15/ES zo 7. januára 2005 o vykonávacích pravidlách postupu stanoveného v článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov pri obstarávaní subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 7, 11. januára 2005, s. 7).
27)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
1)
§ 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 3 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 134/2004 Z. z.
2)
§ 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.