25/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.04.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

25
ZÁKON
zo 14. decembra 2005
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na použitie elektronického podpisu na účely verejného obstarávania.2a)“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„“.
2a)
§ 18 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006 okrem § 25 ods. 3, § 91 ods. 3 a § 99 ods. 2 v článku I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 25/2006 Z. z.
STAVEBNÉ PRÁCE (ODDIEL 45 SLOVNÍKA OBSTARÁVANIA)
NACE1)
ODDIEL F STAVEBNÍCTVO Kód CPV
Oddiel Skupina Trieda Predmet Poznámky
45 Stavebné práce Tento oddiel zahŕňa výstavbu nových budov a diel, renovácie a bežné opravy 45000000
45.1 Príprava staveniska 45100000
45.11 Demolačné práce a búranie budov; zemné práce Táto trieda zahŕňa
- búranie budov a ďalších stavieb
- vyčisťovanie stavenísk
- zemné práce: výkopové práce, skládkovanie, vyrovnávanie a úprava stavenísk, výkop drenážnych jám, odstraňovanie horniny, odstraňovacie práce atď.
- prípravu miesta pre ťažbu:
- odkrývanie nadložia a ďalšia úprava a prípravu ložiskových území a nálezísk

Táto trieda tiež zahŕňa
- odvodnenie staveniska
- odvodnenie poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy
45110000
45.12 Prieskumné vrty a prieskumné vrtné práce Táto trieda zahŕňa
- prieskumné vrty, prieskumné vrtné práce a odber vzoriek z vrtného jadra na stavebné, geofyzikálne, geologické alebo podobné účely

Táto trieda nezahŕňa
- hĺbenie vrtov na ťažbu ropy alebo plynu, pozri 11.20
- vŕtanie vodných studní, pozri 45.25
- hĺbenie banských šácht, pozri 45.25
- prieskum nálezísk ropy a plynu, geofyzikálny, geologický a seizmický prieskum, pozri 74.20
45120000
45.2 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe; stavebné inžinierstvo 45200000
45.21 Všeobecná výstavba budov a stavebno-inžinierske práce Táto trieda zahŕňa
- výstavbu všetkých druhov budov, výstavbu inžinierskych stavieb
- mosty, vrátane visutých mostov pre diaľnice, viaduktov, tunelov a podzemných dráh
- diaľkové potrubia, komunikačné a elektrické vedenia
- mestské potrubné siete, mestské komunikačné a elektrické vedenia
- doplnkové práce v mestách
- kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií na mieste

Táto trieda nezahŕňa
- služby súvisiace s ťažbou ropy a plynu, pozri 11.20
- montáž kompletných prefabrikovaných konštrukcií z nebetónových častí vlastnej výroby, pozri oddiely 20, 26 a 28
- stavebné práce, iné ako výstavba budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných športových zariadení, pozri 45.23
- stavebnoinštalačné práce, pozri 45.3
- dokončovacie práce, pozri 45.4
- architektonické a inžinierske činnosti, pozri 74.20
- riadenie projektov výstavby, pozri 74.20
45210000
okrem
-45213316
45220000
45231000
45232000
45.22 Montáž strešných konštrukcií a pokrývačské práce Táto trieda zahŕňa
- montáž striech
- kladenie strešných krytín
- izolovanie proti vode
45261000
45.23 Výstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk Táto trieda zahŕňa
- výstavbu diaľnic, ulíc, ciest, ďalších cestných komunikácií a komunikácií pre chodcov
- výstavbu železníc
- výstavbu vzletových a pristávacích dráh na letiskách
- stavebné práce, iné ako výstavba budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných športových zariadení
- nanášanie vodorovného dopravného značenia na cestách a parkoviskách

Táto trieda nezahŕňa
- prípravné zemné práce, pozri 45.11
45212212
a DA03
45230000
okrem
-45231000
-45232000
-45234115
45.24 Výstavba vodných diel Táto trieda zahŕňa výstavbu:
- vodných ciest, prístavov a riečnych hrádzí, rekreačných (pribrežných) prístavov, plavebných komôr atď.
- priehrad a hrádzí
- bagrovanie pod vodou
- podzemné práce
45240000
45.25 Ostatné špecializované stavebné práce Táto trieda zahŕňa
- stavebné činnosti špecializujúce sa na jeden aspekt spoločný pre rozličné druhy konštrukcií, ktoré si vyžadujú odborné schopnosti alebo špeciálne zariadenia:
- stavbu základov, vrátane pilotáže
- vŕtanie a stavbu studní na vodu, hĺbenie šácht
- montáž kovových konštrukcií nepochádzajúcich z vlastnej výroby
- ohýbanie ocele
- murovanie a pokladanie kameňov
- montáž a demontáž lešení a pracovných plošín, vrátane prenájmu lešení a pracovných plošín
- stavbu komínov a priemyselných pecí

Táto trieda nezahŕňa
- prenájom lešení bez montáže a demontáže, pozri 71.32
45250000
45262000
45.3 Stavebnoinštalačné práce 45300000
45.31 Elektroinštalačné práce Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu do budov alebo iných stavieb:
- elektrického vedenia
- telekomunikačných systémov
- elektrických vykurovacích systémov
- antén na obytné domy
- požiarnych poplašných systémov
- bezpečnostných systémov proti vlámaniu
- výťahov a pohyblivých schodov
- bleskozvodov atď.
45213316
45310000
okrem
-45316000
45.32 Izolačné práce Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu tepelnej a zvukovej izolácie a izolácie proti vibráciám do budov alebo iných stavieb

Táto trieda nezahŕňa
- izoláciu proti vode, pozri 45.22
45320000
45.33 Inštalatérske práce Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu do budov alebo iných stavieb:
- kanalizácie a sanitárneho vybavenia
- montáž plynovodu
- vykurovacích, ventilačných, chladiacich alebo klimatizačných zariadení a vedení
- zavlažovacích systémov

Táto trieda nezahŕňa
- inštaláciu elektrických vykurovacích systémov, pozri 45.31
45330000
45.34 Ostatné stavebnoinštalačné práce Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu svetelných a signalizačných systémov na cestách, železniciach, letiskách a v prístavoch
- inštaláciu armatúr a pevného príslušenstva na budovy alebo iné stavby inde nezaradené
45234115
45316000
45340000
45.4 Kompletizačné stavebné práce 45400000
45.41 Omietkarské práce Táto trieda zahŕňa
- nanášanie vnútorných alebo vonkajších omietok alebo štukovaných omietok, vrátane pletivových materiálov pod omietku
45410000
45.42 Stolárske práce Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu dverí, okien, okenných rámov a zárubní, sektorových kuchýň, schodísk, pultov a regálov v obchodoch a podobného vybavenia z dreva alebo iných materiálov nepochádzajúcich z vlastnej výroby
- dokončovanie interiéru, ako sú stropy, drevené obloženie stien, posuvné priečky atď.

Táto trieda nezahŕňa
- kladenie parkiet a iných podlahových krytín z dreva, pozri 45.43
45420000
45.43 Obkladanie stien a kladenie podlahových krytín Táto trieda zahŕňa
- dláždenie, obkladanie, vešanie alebo upevňovanie v budovách alebo iných stavbách:
- keramických, betónových obkladačiek alebo dlažby, alebo obkladačiek a dlažby z tesaného kameňa
- parkiet a inej podlahovej krytiny z dreva
- kobercov a linolea, vrátane krytiny z gumy alebo z umelej hmoty
- podlahovej krytiny alebo obkladov stien z terazza, mramoru, granitu alebo bridlice
- tapiet
45430000
45.44 Maliarske, natieračské a sklenárske práce Táto trieda zahŕňa
- vnútorne a vonkajšie maľovanie a natieranie budov
- maľovanie a natieranie inžinierskych stavieb
- inštaláciu skla, zrkadiel atď.

Táto trieda nezahŕňa
- montáž okien, pozri 45.42
45440000
45.45 Iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce Táto trieda zahŕňa
- montáž súkromných bazénov
- čistenie parou, pieskovanie a podobné činnosti na exteriéroch budov
- iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce inde neuvedené

Táto trieda nezahŕňa
- čistenie interiérov budov a iných stavieb, pozri 74.70
45212212
a DA04
45450000
45.5 Prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení s obsluhou 45500000
45.50 Prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení s obsluhou Táto trieda nezahŕňa
- prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení bez obsluhy, pozri 71.32
4550000
1) Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EHS) č. 761/93 z 24. marca 1993 (Ú. v. ES L 83, 3. 4.1993, s. 1).

V prípade akéhokoľvek rozdielu pri výklade medzi CPV a NACE sa použije názvoslovie NACE.
Príloha č. 2 k zákonu č. 25/2006 Z. z.
PRIORITNÉ SLUŽBY
Kategória číslo Predmet Referenčné číslo CPC1) Referenčné číslo CPV
1. Opravy a údržba 6112, 6122, 633, 886 Od 50100000-6 do 50884000-5 (okrem 50310000-1 do 50324200-4 a 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) a od 51000000-9 do 51900000-1
2. Služby pozemnej dopravy2), vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok 712 (okrem 71235), 7512, 87304 Od 60100000-9 do 60183000-4 (okrem 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6)
a od 64120000-3 do 64121200-2
3. Služby osobnej a nákladnej leteckej dopravy okrem prepravy poštových zásielok 73 (okrem 7321) Od 60410000-5 do 60424120-3 (okrem 60411000-2, 60421000-5) a 60500000-3
od 60440000-4 do 60445000-9
4. Pozemná a letecká preprava poštových zásielok2) 71235, 7321 60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5
5. Telekomunikačné služby 752 Od 64200000-8 do 64228200-2,
72318000-7 a
od 72700000-7 do 72720000-3
6. Finančné služby
a) poisťovacie služby
b) bankové a investičné služby3)
Ex 81, 812, 814 Od 66100000-1 do 66720000-33)
7. Počítačové a súvisiace služby 84 Od 50310000-1 do 50324200-4
od 72000000-5 do 72920000-5
(okrem 72318000-7 a
od 72700000-7 do 72720000-3), 79342410-4
8. Výskum a vývoj4) 85 Od 73000000-2 do 73436000-7 (okrem 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0
9. Účtovnícke služby, audítorské služby a vedenie účtovných kníh 862 Od 79210000-9 do 79223000-3
10. Prieskum trhu, prieskum verejnej mienky 864 Od 79300000-7 do 79330000-6,
a 79342310-9, 79342311-6
11. Poradenstvo pre manažment5) a súvisiace služby 865, 866 Od 73200000-4 do 73220000-0
od 79400000-8 do 79421200-3
a 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7
98362000-8
12. Architektonické služby; inžinierske služby a integrované inžinierske služby; urbanistické plánovanie a záhradná architektúra; súvisiace vedecké a technické poradenstvo, technické testovania a analýzy 867 Od 71000000-8 do 71900000-7
(okrem 71550000-8)
a 79994000-8
13. Reklamné služby 871 Od 79341000-6 do 79342200-5 (okrem 79342000-3 a 79342100-4
14. Upratovanie budov a správa budov 874, 82201 do 82206 Od 70300000-4 do 70340000-6
a od 90900000-6 do 90924000-0
15. Tlačiarenské a publikačné služby za poplatok alebo na základe zmluvy 88442 Od 79800000-2 do 79824000-6
a od 79970000-6 do 79980000-7
16. Likvidácia odpadovej vody a odpadu; sanitárnea podobné služby 94 Od 90400000-1 do 90743200-9 (okrem 90712200-3
od 90910000-9 do 90920000-2
a 50190000-3, 50229000-6
50243000-0
1) Nomenklatúra CPC (dočasná verzia) použitá na definovanie pôsobnosti smernice 92/50/EHS.
2) Okrem služieb železničnej dopravy spadajúcich do kategórie 18 CPC prov.
3) Okrem zmlúv na finančné služby súvisiace s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov a služieb centrálnej banky. Tiež okrem zmlúv o kúpe alebo nájme pozemkov, existujúcich budov alebo iných nehnuteľností alebo práv k nim akýmikoľvek finančnými prostriedkami; avšak zmluvy na finančné služby uzatvorené v rovnakom čase, pred alebo po kúpnej zmluve alebo zmluve o nájme v akejkoľvek forme sa použijú postupy podľa tohto zákona.
4) Okrem zmlúv na výskum a vývoj iných ako zmlúv, pri ktorých prospech využíva výhradne verejný obstarávateľ a/alebo obstarávateľ na plnenie svojich vlastných úloh, pod podmienkou, že poskytnutá služba je v plnom rozsahu financovaná verejným obstarávateľom a/alebo obstarávateľom.
5) Okrem rozhodcovských a zmierovacích konaní.
V prípade akéhokoľvek rozdielu pri výklade medzi CPV a CPC sa uplatní nomenklatúra CPC.
Príloha č. 2a k zákonu č. 25/2006 Z. z.
Prioritné služby
(Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti)
Kategória
číslo
Predmet Referenčné číslo CPV
1. Opravy a údržba 50000000-5, od 50100000-6 do 50884000-5
(okrem 50310000-1 až 50324200-4 a
50116510-9, 50190000-3, 50229000-6,
50243000-0) a od 51000000-9 do 51900000-1
2. Služby súvisiace so zahraničnou vojenskou pomocou 75211300-1
3. Obranné služby, vojenské obranné služby a civilné obranné služby 75220000-4, 75221000-1, 75222000-8
4. Pátracie a bezpečnostné služby od 79700000-1 do 79720000-7
5. Služby pozemnej dopravy 60000000-8, od 60100000-9 do 60183000-4 (okrem 60160000-7, 60161000-4) a od
64120000-3 do 64121200-2
6. Služby leteckej osobnej a nákladnej dopravy okrem prepravy poštových zásielok 60400000-2, od 60410000-5 do 60424120-3 (okrem 60411000-2, 60421000-5) od
60440000-4 do 60445000-9 a 60500000-3
7. Preprava poštových zásielok pozemnou dopravou a letecky 60160000-7, 60161000-4, 60411000-2,
60421000-5
8. Železničné dopravné služby od 60200000-0 do 60220000-6
9. Vodné dopravné služby od 60600000-4 do 60653000-0 a od
63727000-1 do 63727200-3
10. Podporné a pomocné dopravné služby od 63100000-0 do 63111000-0, od
63120000-6 do 63121100-4, 63122000-0, 63512000-1 a od 63520000-0 do 6370000-6
11. Telekomunikačné služby od 64200000-8 do 64228200-2 a od
72700000-7 do 72720000-3
12. Finančné služby: poisťovacie služby od 66500000-5 do 66720000-3
13. Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby od 50310000-1 do 50324200-4, od 72000000-5
do 72920000-5 (okrem 72318000-7 a od 72700000-7 do 72720000-3), 79342410-4, 9342410-4
14. Výskumné a vývojové služby (1) a hodnotiace skúšky od 73000000-2 do 73436000-7
15. Účtovnícke služby, audítorské služby a vedenie účtovných kníh od 79210000-9 do 79212500-8
16. Poradenské služby v oblasti riadenia (2) a s nimi súvisiace služby od 73200000-4 do 73220000-0,
od 79400000-8 do 79421200-3 a 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2,
79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 98362000-8
17. Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; služby územného plánovania a krajinné inžinierstvo; súvisiace odborné a technické poradenské služby; služby technických skúšok a analýz od 71000000-8 do 71900000-7 (okrem 71550000-8) a 79994000-8
18. Služby upratovania budov a správy nehnuteľností od 70300000-4 do 70340000-6 a od
90900000-6 do 90924000-0
19. Služby údržby ciest a odvozu odpadu; kanalizačné a sanitárne služby a podobné služby od 90400000-1 do 90743200-9 (okrem 90712200-3), od 90910000-9 do 90920000-2 a 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0
20. Výcvikové a simulačné služby v oblasti obrany a bezpečnosti 80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 80620000-6, 80630000-9, 80640000-2, 80650000-5, 80660000-8
(1) Okrem výskumných a vývojových služieb uvedených v § 1 ods. 2 písm. h).
(2) Okrem rozhodcovských a zmierovacích služieb.
Príloha č. 3 k zákonu č. 25/2006 Z. z.
NEPRIORITNÉ SLUŽBY
Kategória
číslo
Predmet obstarávania Referenčné číslo
CPC1)
Referenčné číslo CPV
17. Hotelové a reštauračné služby 64 Od 55100000-1 do 55524000-9
a od 98340000-8 do 98341100-6
18. Železničná doprava 711 Od 60200000-0 do 60220000-6
19. Vodná doprava 72 Od 60600000-4 do 60653000-0
a od 63727000-1 do 63727200-3
20. Podporné a pomocné dopravné služby 74 Od 63000000-9 do 63734000-3 (okrem
63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 a od
63727000-1 do 63727200-3)
a 98361000-1
21. Právnické služby 861 Od 79100000-5 do 79140000-7
22. Umiestňovanie a poskytovanie2) pracovníkov 872 Od 79600000-0 do 79635000-4 (okrem
79611000-0, 79632000-3, 79633000-0)
a od 98500000-8 do 98514000-9
23. Vyšetrovacie a bezpečnostné služby okrem služieb obrnených automobilov 873 (okrem 87304) Od 79700000-1 do 79723000-8
24. Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 92 Od 80100000-5 do 80660000-8 (okrem
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1
25. Zdravotnícke a sociálne služby 93 79611000-0 a od 85000000-9 do 85323000-9
(okrem 85321000-5 a 85322000-2
26. Rekreačné, kultúrne a športové služby3) 96 Od 79995000-5 do 79995200-7,
a od 92000000-1 do 92700000-8 (okrem
92230000-2, 92231000-9, 92232000-6
27. Ostatné služby
1) Nomenklatúra CPC (dočasná verzia) použitá na definovanie pôsobnosti smernice 92/50/EHS.
2) Okrem pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
3) Okrem zmlúv na nadobúdanie, vývoj, produkciu alebo koprodukciu programového materiálu určeného na televízne alebo rozhlasové vysielanie a zmlúv o vysielacom čase.
V prípade akéhokoľvek rozdielu pri výklade medzi CPV a CPC sa uplatní nomenklatúra CPC.
Príloha č. 3a k zákonu č. 25/2006 Z. z.
Neprioritné služby
(Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti)
Kategória číslo Predmet obstarávania Referenčné číslo CPV
21. Hotelové a reštauračné služby od 55100000-1 do 55524000-9 a od
98340000-8 do 98341100-6
22. Podporné a pomocné dopravné služby od 63000000-9 do 63734000-3 (okrem
63711200-8, 63712700-0, 63712710-3), od
63727000-1 do 63727200-3) a 98361000-1
23. Právne služby od 79100000-5 do 79140000-7
24. Nábor a poskytovanie personálnych služieb (1) od 79600000-0 do 79635000-4 (okrem
79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) a od
98500000-8 do 98514000-9
25. Zdravotnícke a sociálne služby 79611000-0 a od 85000000-9 do 85323000-9
(okrem 85321000-5 a 85322000-2)
26. Iné služby
(1) Okrem pracovných zmlúv.
Príloha č. 4 k zákonu č. 25/2006 Z. z.
ZOZNAM TOVAROV NA ÚSEKU OBRANY
1.
kapitola č. 25 Soľ; síra; zeminy a kamene; sadrové materiály, vápno a cement
2.
kapitola č. 26 Rudy kovov, troska a popol
3.
kapitola č. 27 Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; živicové látky; minerálne vosky
okrem: položky 2710: Špeciálne motorové palivá
4.
kapitola č. 28 Anorganické chemikálie: organické alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov
okrem položky 2809: výbušniny
2813: výbušniny
2814: slzotvorný plyn
2828: výbušniny
2832: výbušniny
2839: výbušniny
2850: toxické produkty
2851: toxické produkty
2854: výbušniny
5.
kapitola č. 29 Organické chemikálie
okrem položky 2903: výbušniny
2904: výbušniny
2907: výbušniny
2908: výbušniny
2911: výbušniny
2912: výbušniny
2913: toxické produkty
2914: toxické produkty
2915: toxické produkty
2921: toxické produkty
2922: toxické produkty
2923: toxické produkty
2926: výbušniny
2927: toxické produkty
2929: výbušniny
6.
kapitola č. 30 Farmaceutické produkty
7.
kapitola č. 31 Hnojivá
8.
kapitola č. 32 Trieslovinové a farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty, náterové farby a laky; náplne a tmely; atramenty
9.
kapitola č. 33 Silice a rezinoidy (syntetické živice); voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky
10.
kapitola č. 34 Mydlo, organické povrchovo aktívne prostriedky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky
11.
kapitola č. 35 Albuminoidné látky; gleje; enzýmy
12.
kapitola č. 37 Fotografický a kinematografický tovar
13.
kapitola č. 38 Rôzne chemické produkty
okrem položky 3819: toxické produkty
14.
kapitola č. 39 Umelé živice a plastické materiály, estery a étery celulózy, výrobky z nich
okrem položky 3903: výbušniny
15.
kapitola č. 40 Kaučuk, syntetický kaučuk, faktis a výrobky z nich
okrem položky 4011: nepriestrelné pneumatiky
16.
kapitola č. 41 Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne
17.
kapitola č. 42 Výrobky z usní; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, tašky a podobné obaly; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)
18.
kapitola č. 43 Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich
19.
kapitola č. 44 Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie
20.
kapitola č. 45 Korok a výrobky z korku
21.
kapitola č. 46 Výrobky zo slamy, z esparta a ostatného pletacieho materiálu; prútený tovar a košikárske výrobky
22.
kapitola č. 47 Materiál na výrobu papiera
23.
kapitola č. 48 Papier a lepenka; výrobky z papierovej buničiny, papiera alebo lepenky
24.
kapitola č. 49 Tlačené knihy, noviny, obrazy a iné produkty polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány
25.
kapitola č. 65 Pokrývky hlavy a ich časti
26.
kapitola č. 66 Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, biče, jazdecké bičíky a ich časti
27.
kapitola č. 67 Upravené perie a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny; výrobky z ľudských vlasov
28.
kapitola č. 68 Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy a podobných materiálov
29.
kapitola č. 69 Keramické výrobky
30.
kapitola č. 70 Sklo a sklenené výrobky
31.
kapitola č. 71 Perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi (doublé) a výrobky z nich; bižutéria
32.
kapitola č. 73 Železo a oceľ a výrobky z nich
33.
kapitola č. 74 Meď a výrobky z medi
34.
kapitola č. 75 Nikel a výrobky z niklu
35.
kapitola č. 76 Hliník a výrobky z hliníka
36.
kapitola č. 77 Magnézium a berýlium a výrobky z nich
37.
kapitola č. 78 Olovo a výrobky z olova
38.
kapitola č. 79 Zinok a výrobky zo zinku
39.
kapitola č. 80 Cín a výrobky z cínu
40.
kapitola č. 81 Ostatné základné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich
41.
kapitola č. 82 Nástroje, náradie, nožiarske výrobky, lyžice a vidličky základného kovu, ich časti a súčasti
okrem položky 8205: nástroje
8207: nástroje, časti
42.
kapitola č. 83 Rôzne výrobky zo základných kovov
43.
kapitola č. 84 Kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti
okrem položky 8406: motory
8408: ostatné motory
8445: stroje a prístroje
8453: stroje na automatické spracovanie údajov
8455: časti strojov pod záhlavím číslo 84.53
8459: jadrové reaktory
44.
kapitola č. 85 Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti;
okrem položky 8513: telekomunikačné zariadenia
8515: prístroje na prenos
45.
kapitola č. 86 Železničné a električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál pre vlaky a električky; dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov (nie elektrické)
okrem položky 8602: pancierové lokomotívy, elektrické
8603: ostatné pancierové lokomotívy
8605: pancierové vagóny
8606: opravárenské vagóny
8607: vagóny
46.
kapitola č. 87 Vozidlá iné ako koľajové vozidlá a ich časti a súčasti
okrem položky 8701: traktory
8702: vojenské vozidlá
8703: vyslobodzovacie vozidlá
8708: tanky a ostatné pancierové vozidlá
8709: motocykle
8714: prívesy
47.
kapitola č. 89 Lode, člny a plávajúce konštrukcie
okrem položky 8901A: vojnové lode
48.
kapitola č. 90 Optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske a chirurgické nástroje a prístroje; ich časti a súčasti
okrem položky 9005: binokulárne ďalekohľady
9011: mikroskopy
9013: rôzne nástroje, lasery
9014: telemetre (diaľkomery)
9028: elektrické a elektronické meracie prístroje
9017: lekárske nástroje
9018: mechanoterapeutické prístroje a zariadenia
9019: ortopedické zariadenia
9020: röntgenové prístroje
49.
kapitola č. 91 Výroba hodín a hodiniek
50.
kapitola č. 92 Hudobné nástroje; prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu alebo zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto nástrojom
51.
kapitola č. 94 Nábytok a jeho časti; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vybavenie s výplňou
okrem položky 9401A: sedadlá v lietadlách
52.
kapitola č. 95 Predmety a výrobky z rezbárskych alebo formovacích materiálov
53.
kapitola č. 96 Metly, štetce a kefy, oprašovače z peria a sitá
54.
kapitola č. 98 Rozličné priemyselné výrobky
Príloha č. 5 k zákonu č. 25/2006 Z. z.
TECHNICKÉ POŽIADAVKY
1.
Technické požiadavky na stavebné práce na účely tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, ktorými sa určujú charakteristické vlastnosti stavebných prác, ktoré umožňujú, aby stavebné práce boli opísané tak, aby spĺňali určený účel. Technické požiadavky zahŕňajú najmä charakteristiky výrobku a materiálu podľa osobitného predpisu,1) úrovne environmentálneho profilu a ďalšie požiadavky, ako je napríklad dostupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Zahŕňajú aj pravidlá na projektovanie, určovanie ceny, skúšobné podmienky, kontrolné podmienky, podmienky prevzatia stavebných prác, ako aj metódy a techniky výstavby a všetky ostatné technické podmienky, ktoré sa určia na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technických noriem a ktoré súvisia so skončením stavebných prác a s materiálmi alebo časťami, ktoré tieto stavebné práce zahŕňajú.
2.
Technické požiadavky na tovar a služby na účely tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, ktorými sa určujú charakteristické vlastnosti tovaru a služieb. Tieto technické požiadavky zahŕňajú najmä charakteristiky výrobkov a materiálu podľa osobitného predpisu.1)
3.
Norma na účely tohto zákona je technická norma podľa osobitného predpisu.2)
4.
Európska norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.2)
5.
Slovenská technická norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.2)
6.
Norma pre oblasť obrany na účely tohto zákona je technická špecifikácia, ktorej dodržanie nie je povinné a ktorú schvaľuje organizácia pre normalizáciu špecializovaná na vypracovanie technických špecifikácií na opakované alebo kontinuálne využívanie v oblasti obrany.
7.
Európske technické osvedčenie na účely tohto zákona je kladné technické hodnotenie vhodnosti použitia výrobku na konkrétny účel založené na splnení základných požiadaviek na stavby pomocou základných charakteristík výrobku a podmienok určených na jeho využitie a použitie, ktoré vydáva príslušná právnická osoba.
8.
Spoločná technická špecifikácia na účely tohto zákona je technická špecifikácia vypracovaná v súlade s postupom uznaným členskými štátmi, ktorá bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie.
9.
Technický odkaz na účely tohto zákona je akýkoľvek produkt vytvorený európskymi normalizačnými organizáciami okrem európskych noriem, prijatý ako reakcia na potreby trhu.
Príloha č. 7 k zákonu č. 25/2006 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, 30. 4. 2004, s. 1) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1874/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o ich prahy uplatňovania v oblasti postupov uzatvárania zmlúv (Ú. v. EÚ L 326, 29. 10. 2004, s. 17).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, (Ú. v. EÚ L 134, 30. 4. 2004, s. 114) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1874/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o ich prahy uplatňovania v oblasti postupov uzatvárania zmlúv (Ú. v. EÚ L 326, 29. 10. 2004, s. 17).
3.
Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení vzťahujúcich sa na používanie overovacieho konania pri udeľovaní verejných objednávok na tovary a verejné práce (Smernica o verejných opravných prostriedkoch) (Ú. v. ES L 395, 30. 12. 1989, s. 33).
4.
Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, nariadenia a administratívne ustanovenia vzťahujúce sa na aplikáciu pravidiel Spoločenstva na postupy verejného obstarávania subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií (Smernica o opravných prostriedkoch verejnoprospešných podnikov) (Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992, s. 14).
5.
Smernica Komisie 2005/51/ES zo 7. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha XX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a príloha VIII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES o verejnom obstarávaní (Ú.v. EÚ L 257, 1. 10. 2005, s. 127).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek (Ú. v. EÚ L 335, 20. 12. 2007)
7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 120, 15. 5. 2009).
8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).
9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 153/1, 18. 6. 2010).
10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 20. 8. 2009) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z 30. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 319, 2. 12. 2011).
2)
Čl. 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
2a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
2b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z.
6)
Napríklad § 8 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6a)
§ 7 ods. 1 až 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6aa)
§ 10 ods. 5 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.
6aaa)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
6ab)
§ 52 ods. 1 a § 53 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6ac)
§ 3 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
6ae)
§ 3 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6af)
Rozhodnutie Rady z 1. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie rozhodnutia Európskej rady o vykonávaní predsedníctva Rady a o predsedníctve prípravných orgánov Rady (2009/908/ EÚ) (Ú. v. EÚ L 322, 9. 12. 2009).
6ag)
§ 2 písm. b) bod 28 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6ah)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Zb.
7)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 5) v platnom znení.
7a)
§ 9 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Čl. III oznámenia Komisie o pojme koncentrácia podľa nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ C 66, 2. 3. 1998, str. 5).
7aa)
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7ab)
§ 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 2 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z.
8a)
§ 4 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
8b)
Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8c)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
8d)
§ 9 písm. f) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z.
9a)
§ 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z.
9ab)
§ 2 ods. 2, 4 a 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
9b)
§ 38 ods. 11 a 12 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9d)
Rozhodnutie Komisie 2009/767/ES zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými spôsobmi prostredníctvom miest jednotného kontaktu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (2009/767/ES) (Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení.
9e)
Rozhodnutie Komisie 2011/130/EÚ z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné spracovanie dokumentov elektronicky podpísaných príslušnými orgánmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 53, 26. 2. 2011) v platnom znení.
9f)
Článok 1 ods. 2 rozhodnutia 2011/130/EÚ.
10)
§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 4 a § 15 ods. 1 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 134/2004 Z. z.
10a)
Zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10ab)
Napríklad § 829 Občianskeho zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
10b)
§ 2 písm. a) zákona č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10c)
Napríklad zákon č. 182/2011 Z. z., delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010), delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010).
11a)
Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie.
11aa)
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
12)
Napríklad § 16 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), § 14 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z. z.
12a)
§ 7 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12b)
§ 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 76 a 77 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
15)
§ 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
16)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4) v platnom znení.
16a)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 1 písm. d) a § 6 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
17)
§ 24 ods. 2 písm. j) a § 31 ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
17a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Čl. 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
18a)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
18b)
§ 63 ods. 1 a § 69 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
19)
Čl. V a čl. XXIII Dohody o vládnom obstarávaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 21)
20)
Čl. XIX Dohody o vládnom obstarávaní.
21)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21a)
Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
21b)
§ 5 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21c)
Napríklad čl. 7 ods. 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, Čl. 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012; oznámenie č. 486/2009 Z. z.), čl. 37 ods. 37.1 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
21d)
§ 9 písm. e) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23aa)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
26)
Rozhodnutie Komisie zo 7. januára 2005 o vykonávacích pravidlách postupu stanoveného v článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov pri obstarávaní subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (2005/15/ES) (Ú. v. EÚ L 7, 11. 1. 2005).
27)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
1)
§ 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 3 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 134/2004 Z. z.
2)
§ 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.