238/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

238
ZÁKON
zo 16. marca 2006
o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z. a zákona č. 659/2005 Z. z. sa mení takto:
§ 23 c sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 33a.
Čl. III
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
1.
§ 4 ods. 2 písm. e) sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
návrh stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky spolu s návrhom finančného plánu zabezpečenia tejto stratégie a vydáva k týmto návrhom odborné stanovisko,“.
2.
V čl. VI sa slovo „2007“ nahrádza slovom „2012“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006. Ustanovenia uvedené v článku I § 7 ods. 1 písm. b) a ods. 4 až 6 strácajú účinnosť 1. júla 2026.
Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 238/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom (Ú. v. EÚ L 199, 2. 8. 2011).
1)
§ 3 ods. 2 a § 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
§ 45 ods. 2 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha č. 4 k zákonu č. 355/2007 Z. z.
1b)
§ 2 písm. d) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 ods. 2 písm. t) zákona č. 355/2007 Z. z.
2)
Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 125/2002 Z. z.).
3)
§ 2 písm. o) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
8)
Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
§ 4 ods. 2 písm. e) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 238/2006 Z. z.
11)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
12)
§ 5 a 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z.
13)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
13a)
§ 3 ods. 9 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13aa)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
13b)
§ 5 ods. 3 a § 8 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 21/2007 Z. z.
13c)
Článok 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
13e)
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13f)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.
15)
Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 34 zákona č. 541/2004 Z. z.
19)
19c)
§ 30 ods. 8 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19e)
§ 28 ods. 1 písm. c) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19f)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
20)
22)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
23)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.