221/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

221
ZÁKON
z 15. marca 2006
o výkone väzby
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon ustanovuje spôsob výkonu väzby, práva a povinnosti obvineného vo výkone väzby (ďalej len „obvinený“) a dozor a kontrolu nad výkonom väzby. Ak z povahy veci nevyplýva niečo iné, rozumie sa obvineným aj obžalovaný.
§ 2
Základné zásady výkonu väzby
(1)
Obvineného možno počas výkonu väzby obmedzovať len vo výkone tých práv, ktoré sa vzhľadom na dôvod väzby, zaistenie bezpečnosti osôb a zabezpečenie ochrany majetku a poriadku v miestach, kde sa vykonáva väzba, nemôžu uplatniť alebo ich výkon by mohol viesť k zmareniu väzby.
(2)
Vo výkone väzby sa rešpektuje ľudská dôstojnosť obvineného a nesmú byť použité kruté, neľudské alebo ponižujúce spôsoby zaobchádzania alebo trestania.
(3)
Všetky práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú všetkým obvineným v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.1)
(4)
Väzba sa vykonáva diferencovane v dvoch režimoch.
§ 2a
Obmedzenie základných práv a slobôd
(1)
Počas výkonu väzby je obvinený obmedzený najmä vo výkone práva na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, slobody pohybu a pobytu, zachovania listového tajomstva a tajomstva dopravovaných správ a iných písomností, práva slobodnej voľby povolania, práva na slobodné užívanie majetku a práva slobodne sa zhromažďovať a združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo v iných združeniach.
(2)
Počas výkonu väzby obvinený nemá právo na štrajk, právo zakladať odborové organizácie a združovať sa v nich a právo slobodne si vybrať lekára a zdravotnícke zariadenie.
(3)
Obvinený nemôže vo výkone väzby zakladať politické strany, politické hnutia a združovať sa v nich a nemôže vykonávať volené a iné verejné funkcie.
(4)
Výkon práva odosielať a prijímať korešpondenciu, balíky a poukazy poštového platobného styku počas výkonu väzby obvineného zabezpečuje v jeho mene ústav.
§ 3
Miesto výkonu väzby
(1)
Väzba sa vykonáva v ústave na výkon väzby alebo v samostatnom oddelení výkonu väzby, ktoré môže zriadiť a zrušiť generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „generálny riaditeľ“) pri ústave na výkon väzby alebo pri ústave na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „ústav“); samostatné oddelenie výkonu väzby je organizačnou súčasťou príslušného ústavu.
(2)
Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave, alebo ak je to potrebné na účely trestného konania, väzba sa na nevyhnutne potrebný čas vykonáva v nemocnici pre obvinených a odsúdených (ďalej len „nemocnica“).
(3)
Ak zdravotný stav obvineného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave alebo v nemocnici, väzba sa na nevyhnutne potrebný čas vykonáva v inom zdravotníckom zariadení; stráženie a dozor nad obvineným vykonáva Zbor väzenskej a justičnej stráže2) (ďalej len „zbor“).
Orgán zabezpečujúci výkon väzby
§ 4
Stráženie, dozor a zaobchádzanie s obvinenými zabezpečuje zbor.
§ 5
(1)
Príslušník zboru je oprávnený obvinenému vydávať pokyny a príkazy, uplatňovať obmedzenia podľa tohto zákona a používať donucovacie prostriedky v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.2)
(2)
Zamestnanec podieľajúci sa na plnení úloh zboru3) (ďalej len „zamestnanec zboru“) je oprávnený vydávať obvinenému pokyny a príkazy a vykonávať zaobchádzanie v rozsahu, v akom sa podieľa na plnení úloh zboru.
Prijímanie, umiestňovanie, premiestňovanie a predvedenie
§ 6
Prijímanie
(1)
Obvineného možno prijať do väzby len na písomný príkaz súdu vydaný na základe rozhodnutia o vzatí do väzby a po overení jeho totožnosti; ak totožnosť obvineného nemožno hodnoverne zistiť, overia sa iné údaje4) uvedené v písomnom príkaze súdu.
(2)
Obvinený sa do väzby prijíma v ústave, a ak to zdravotný stav obvineného neumožňuje, v nemocnici alebo v inom zdravotníckom zariadení, kde mu je poskytovaná zdravotná starostlivosť ústavnou formou; prijímanie sa vykonáva nepretržite. Prijímanie sa nevykonáva v samostatnom oddelení výkonu väzby.
(3)
Po prijatí do väzby obvinený musí byť oboznámený s právami a povinnosťami podľa tohto zákona.
(4)
Obvinený je povinný po prijatí do väzby podrobiť sa osobnej prehliadke, lekárskej prehliadke, hygienickým a protiepidemickým opatreniam a zdravotným výkonom v rozsahu a za podmienok podľa osobitných predpisov.5)
(5)
Obvinenému sa odnímu veci, ktorými by mohol byť ohrozený život, zdravie, majetok alebo bezpečnosť obvinených alebo iných osôb, marený účel výkonu väzby alebo narušovaný ústavný poriadok, ako aj veci, ktoré by mohli byť zneužité na útek, prostriedky audiovizuálnej techniky, návykové látky, ktoré sú vymedzené vo všeobecnej časti Trestného zákona,6) a veci uvedené v § 30 ods. 2 písm. i).
§ 7
Umiestňovanie
(1)
Pri umiestňovaní obvineného do cely sa dbá na to, aby bol zabezpečený účel výkonu väzby.
(2)
Do cely sa umiestňujú oddelene
a)
ženy od mužov,
b)
mladiství od dospelých obvinených,
c)
obvinení, ktorí sú vo väzbe z dôvodu uvedeného v § 71 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 písm. b) Trestného poriadku (ďalej len „kolúzna väzba“), od ostatných obvinených,
d)
obvinení, ktorí sú stíhaní pre trestné činy uvedené v § 47 ods. 2 Trestného zákona, od ostatných obvinených,
e)
obvinení, ktorí sú stíhaní pre trestné činy spáchané z nedbanlivosti, a obvinení, ktorí neboli predtým odsúdení na nepodmienečný trest odňatia slobody, od ostatných obvinených,
f)
obvinení, ktorých trestné činy navzájom súvisia alebo o ktorých trestných činoch sa vykonáva spoločné konanie, ak sú v kolúznej väzbe,
g)
obvinení, u ktorých je podozrenie z nákazy, od ostatných obvinených,
h)
obvinení od právoplatne odsúdených.
(3)
Obvineného možno umiestniť v cele samostatne, ak
a)
o to obvinený požiada a v ústave sú na to vytvorené podmienky,
b)
o to požiada orgán činný v trestnom konaní alebo
c)
riaditeľ ústavu tak rozhodne z dôvodu ochrany bezpečnosti obvineného, iných osôb alebo z iného závažného dôvodu.
(4)
Obvinení, ktorí sa správajú agresívne, porušujú ústavný poriadok, ohrozujú bezpečnosť v ústave alebo sú stíhaní pre trestné činy uvedené v § 47 ods. 2 Trestného zákona, sa spravidla umiestňujú do bezpečnostných ciel.
(5)
Obvinení, ktorí svojím nezvládateľným agresívnym správaním ohrozujú svoje zdravie alebo život, sa umiestnia do kompenzačnej miestnosti; o takom umiestnení rozhoduje riaditeľ ústavu na odporúčanie lekára.
(6)
Pri umiestnení obvineného do cely samostatne podľa odseku 3 písm. c) preveruje riaditeľ ústavu raz za mesiac, či dôvody na také umiestnenie trvajú; o preverení trvania dôvodov sa vyhotoví záznam.
(7)
V odôvodnených prípadoch možno pri umiestňovaní postupovať odlišne od zásad uvedených v odseku 2 písm. b), e) a h).
§ 8
Premiestňovanie
(1)
Obvineného možno premiestniť do iného ústavu len na písomný príkaz prokurátora alebo súdu; ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti a poriadku alebo ochrany zdravia alebo života obvineného alebo inej osoby aj na písomný príkaz generálneho riaditeľa, o čom ústav upovedomí orgán činný v trestnom konaní alebo súd. O premiestnení obvineného ústav bezodkladne upovedomí obhajcu, a ak premiestnenie trvá dlhšie ako 48 hodín, aj rodinného príslušníka obvineného.
(2)
Obvineného na návrh lekára a s predchádzajúcim súhlasom orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu ústav premiestni do nemocnice alebo do iného zdravotníckeho zariadenia s cieľom poskytnúť mu zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave; ak je bezprostredne ohrozený život obvineného, ústav vyžiada súhlas dodatočne.
§ 9
Predvedenie
(1)
Príslušník zboru predvedie obvineného v ústave pred orgán činný v trestnom konaní, súd, obhajcu, osoby a orgány uvedené v § 59 a 60, probačného a mediačného úradníka7) v pracovných dňoch v čase medzi 7.00 h a 18.00 h a v sobotu v čase medzi 7.00 h a 15.00 h na základe ich žiadosti. Pred iné orgány alebo osoby možno obvineného predviesť len po predchádzajúcom súhlase orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ak tento zákon neustanovuje inak. Žiadosť o predvedenie obvineného na deň pracovného pokoja a vo sviatok doručí oprávnený orgán riaditeľovi ústavu najneskôr do 12.00 h predchádzajúceho pracovného dňa.
(2)
Riaditeľ ústavu zabezpečí, aby určený príslušník zboru mohol rozhovor medzi obvineným a osobou alebo orgánom, pred ktorý je predvedený, vidieť, nie však počuť.
(3)
Obvinený sa predvedie pred orgán činný v trestnom konaní alebo pred súd mimo ústavu na vykonanie úkonov trestného konania v trestnej veci, pre ktorú bol vzatý do väzby. Predvedenie sa vykoná na základe ich písomnej žiadosti.
(4)
Obvinený sa predvedie pred orgán činný v trestnom konaní alebo pred súd mimo ústavu na vykonanie úkonov trestného konania v inej trestnej veci, než pre ktorú bol vzatý do väzby, alebo v inej veci na základe žiadosti doloženej písomným súhlasom príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.
(5)
Pri predvedení podľa odsekov 3 a 4 zodpovedá za stráženie obvineného a plnenie účelu väzby ten orgán, ktorému bol obvinený odovzdaný, ak eskortu nezabezpečuje zbor.
(6)
Príslušným orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom vydávajúcim súhlas na predvedenie obvineného pred iné orgány alebo osoby podľa odseku 1 a predvedenie mimo ústavu podľa odsekov 3 a 4 sa rozumie v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie alebo prokurátor, ktorý vo veci koná a po podaní obžaloby predseda senátu alebo samosudca, ktorý vo veci koná.
DRUHÁ HLAVA
ZAOBCHÁDZANIE
PRVÝ ODDIEL
ÚČEL ZAOBCHÁDZANIA
§ 10
Vymedzenie zaobchádzania
Zaobchádzanie s obvineným je súhrn aktivít, ktorých účelom je diferencovaným spôsobom zabezpečiť výkon práv a povinností podľa tohto zákona a súčasne zmierniť negatívne účinky izolácie obvineného od spoločnosti, a obmedzení, ktoré vyplývajú z výkonu väzby. Zaobchádzanie s obvineným sa organizuje a vykonáva s dôrazom na účel výkonu väzby.
DRUHÝ ODDIEL
PRÁVA A POVINNOSTI
§ 11
Všeobecné ustanovenie
Obvinení vo väzbe majú rovnaké práva za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
§ 12
Ubytovanie
(1)
Obvinenému sa poskytne ubytovanie v cele. Ubytovacia plocha pre obvineného v cele je najmenej 3,5 m2; ak sa nadmerne zvýši počet obvinených v ústave, možno ubytovaciu plochu na nevyhnutne potrebný čas znížiť.
(2)
Pre každého obvineného je v cele lôžko s matracom, podhlavníkom, prikrývkou, lôžkovou bielizňou a stolička. V cele musí byť stolík, umývadlo s pitnou vodou, rozhlas, elektrické osvetlenie a signalizačné privolávacie zariadenie.
(3)
Cela musí byť vybavená oddeleným hygienickým zariadením.
(4)
Na uloženie osobných vecí, odevu a bielizne sa každému obvinenému poskytne uzamykateľná skrinka.
(5)
Celou sa na účely tohto zákona rozumie ubytovacia miestnosť v ústave, v ktorej je umiestnený obvinený. Cela musí spĺňať požiadavky na denné osvetlenie a umelé osvetlenie, požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie ustanovené osobitným predpisom.8)
(6)
Bezpečnostná cela musí okrem vybavenia podľa odsekov 1 až 5 obsahovať ďalšie bezpečnostné prvky, najmä mrežový systém za dverami cely a z vnútornej strany okna; vybavenie a zariadenie cely je pripevnené k podlahe alebo na stenu. Bezpečnostné cely sú spravidla jednomiestne alebo dvojmiestne.
(7)
Kompenzačná miestnosť je miestnosť špeciálne upravená tak, aby si obvinený nemohol spôsobiť ujmu na zdraví. Do kompenzačnej miestnosti sa umiestni obvinený na dobu do skončenia príznakov jeho nekontrolovateľného správania. Kompenzačná miestnosť neslúži na ubytovanie obvineného a musí spĺňať požiadavky na umelé osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu a vykurovanie ustanovené osobitným predpisom.8)
(8)
Ustanovenie odseku 2 sa na zdravotnícke zariadenie v ústave a nemocnicu uplatní primerane.
(9)
Podľa potrieb obvinených sa zriaďujú fajčiarske a nefajčiarske cely. V cele určenej pre fajčiarov nemôžu byť umiestnení nefajčiari. Ak nemožno zabezpečiť oddelenie fajčiarskych a nefajčiarskych ciel, fajčenie sa povolí v stanovenom čase vo vyhradenom fajčiarskom priestore.
§ 13
Stravovanie
Obvinenému sa poskytuje trikrát denne strava, ktorá zodpovedá odporúčaným výživovým dávkam, pritom sa prihliada na druh a náročnosť vykonávanej práce, vek a zdravotný stav obvineného. Pri stravovaní sa prihliada aj na kultúrne a náboženské tradície obvinených. Medzi poskytovaním jedál v jednom dni nesmie byť väčší časový odstup ako sedem hodín.
§ 14
Odievanie
(1)
Obvinený má právo na odev a obuv, ktoré zodpovedajú klimatickým a mikroklimatickým podmienkam a zabezpečia ochranu jeho zdravia pred nepriaznivými účinkami týchto podmienok.
(2)
Obvinený môže používať vlastný odev, bielizeň a obuv, ak sú hygienicky nezávadné a má zabezpečenú ich pravidelnú obmenu na vlastné náklady; inak používa ústavný odev, bielizeň a obuv.
(3)
Ak bol obvinený prijatý do väzby v odeve a obuvi, ktoré nezodpovedajú klimatickým podmienkam, na požiadanie sa mu umožní prijať balík s vhodným odevom a obuvou.
§ 15
Spánok
Obvinený má právo na nepretržitý osemhodinový spánok na lôžku; na lôžku môže odpočívať aj mimo času nočného pokoja za podmienok ustanovených v ústavnom poriadku. Osvetlenie sa v čase nočného pokoja v cele zhasína; krátkodobé osvetlenie je pri kontrole povolené.
§ 16
Zdravotná starostlivosť
(1)
Obvinený má právo na zdravotnú starostlivosť v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.9)
(2)
Ústav môže zo svojho rozpočtu poskytnúť nenávratný peňažný príspevok obvinenému, ktorý nemá peňažné prostriedky, na nákup liekov, liečebnej alebo zdravotníckej pomôcky predpísaných lekárom a tieto nemožno poskytnúť bezplatne na základe zdravotného poistenia podľa osobitných predpisov,10) a na úhradu nevyhnutných nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.11)
(3)
Riaditeľ ústavu je povinný obvineným zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
(4)
Lekár informuje riaditeľa ústavu o vážnom ochorení alebo zranení obvineného, ktoré ohrozuje jeho život alebo zdravie; riaditeľ ústavu ďalej postupuje podľa osobitného predpisu.11)
(5)
Obvinený má právo zúčastniť sa denne na vychádzke v určenom otvorenom priestore ústavu v trvaní najmenej jednej hodiny. Vychádzku môže v mimoriadnych prípadoch obmedziť alebo zrušiť riaditeľ ústavu.
(6)
Obvinený má právo na základné potreby osobnej hygieny. Ak obvinený nemá peňažné prostriedky, ústav mu okrem základných potrieb osobnej hygieny poskytne aj ďalšie potreby osobnej hygieny.
(7)
Obvinený má právo na sprchovanie najmenej dvakrát v týždni. Ak to vyžaduje výkon práce, do ktorej je obvinený zaradený, alebo iné okolnosti, umožní sa mu sprchovanie podľa potreby.
(8)
Na účely tohto zákona sa
a)
základnými potrebami osobnej hygieny rozumejú mydlo, toaletný papier a uterák; u obvinených žien aj hygienické vložky,
b)
ďalšími potrebami osobnej hygieny rozumejú hrebeň na vlasy, zubná kefka, zubná pasta, šampón na vlasy a holiace potreby.
§ 17
Veci osobnej potreby
Obvinený môže mať pri sebe v cele hodinky, fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, osobnú korešpondenciu, potreby na korešpondenciu, hygienické potreby, veci, ktoré si kúpil v predajni zriadenej v ústave, v množstve, ktoré zodpovedá možnostiam ich uloženia v skrinke, elektrický holiaci strojček, ponorný varič alebo rýchlovarnú kanvicu, ak je v cele elektrická zásuvka, a ďalšie veci povolené riaditeľom ústavu.
§ 18
Styk s obhajcom a inými osobami
(1)
Obvinený v ústave má právo stýkať sa osobne s obhajcom bez prítomnosti tretej osoby.
(2)
Obvinený má právo stýkať sa tiež s advokátom alebo s inou osobou, ktorá ho zastupuje v inej právnej veci; ak ide o obvineného, ktorý je v kolúznej väzbe, vyžaduje sa predchádzajúci súhlas orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť svoju prítomnosť.
(3)
Riaditeľ ústavu zabezpečí, aby určený príslušník zboru mohol rozhovor medzi obvineným a obhajcom alebo advokátom vidieť, nie však počuť. Ak ide o inú osobu, ktorá zastupuje obvineného v právnej veci, určený príslušník zboru sa zúčastní na rozhovore obvineného s touto osobou.
§ 19
Návštevy
(1)
Obvinený má právo prijať návštevu raz za tri týždne v trvaní najmenej jednej hodiny. Na návšteve sa môže zúčastniť najviac päť osôb vrátane detí; ak má obvinený viac ako štyri deti, toto obmedzenie neplatí pre deti obvineného. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť prijatie návštevy častejšie alebo návštevu viacerých osôb.
(2)
Obvinený, ktorý je v kolúznej väzbe, môže prijať návštevu iba po predchádzajúcom súhlase orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.
(3)
Návšteva sa vykoná v miestnosti ústavu na to určenej bez priameho kontaktu medzi obvineným a návštevou a za prítomnosti príslušníka zboru; ak ide o návštevu obvineného v kolúznej väzbe, za prítomnosti orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ak si prítomnosť pri udelení súhlasu vyhradil. Riaditeľ ústavu môže v odôvodnených prípadoch povoliť návštevu priamym kontaktom. Návšteva obvineného, ktorý je umiestnený v oddiele so zmierneným režimom, sa vykoná spravidla priamym kontaktom.
(4)
Návštevu medzi obvinenými navzájom a medzi obvineným a odsúdeným ústav umožní, ak ide o manželov, rodičov a deti, navštívená osoba s tým súhlasí a obvinený má peňažné prostriedky na úhradu nákladov spojených s jej vykonaním; ak ide o obvineného, ktorý je v kolúznej väzbe, vyžaduje sa predchádzajúci súhlas orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.
(5)
Príslušník zboru preruší alebo predčasne ukončí návštevu, ak obvinený alebo návštevník napriek upozorneniu porušuje zásady správania pri návšteve, ústavný poriadok alebo ohrozuje bezpečnosť v ústave; ak ide o návštevu podľa odseku 2, rovnaké oprávnenie má orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ak v priebehu návštevy zistí, že dochádza alebo má dôjsť k mareniu objasňovania skutočností závažných pre trestné stíhanie.
(6)
Počas návštevy je zakázané odovzdávať alebo prijímať peňažné prostriedky, korešpondenciu alebo prijímať iné veci; to neplatí, ak ide o obmenu vlastného odevu, bielizne a obuvi. Riaditeľ ústavu môže povoliť obvinenému na návšteve odovzdať osobné veci, ktorých držanie v ústave nie je povolené, je v rozpore s účelom výkonu väzby alebo ich účel držania v ústave sa skončil. Veci prijímané a odovzdávané počas návštevy podliehajú kontrole.
§ 20
Korešpondencia
(1)
Obvinený má právo prijímať a na vlastné náklady odosielať korešpondenciu bez obmedzenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Povolenú hmotnosť a rozmery korešpondencie ustanovuje osobitný predpis.12a)
(2)
Nahliadnuť do korešpondencie obvineného má právo riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru; pritom je oprávnený oboznámiť sa s jej obsahom. Ústav je povinný korešpondenciu zadržať a odovzdať orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu, ak táto korešpondencia obsahuje nedovolenú informáciu alebo vec, jej obsah zakladá podozrenie zo spáchania trestného činu alebo jej doručením by mohol byť marený účel väzby.
(3)
Obvinený v kolúznej väzbe prijíma a odosiela korešpondenciu prostredníctvom orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu okrem korešpondencie uvedenej v odseku 4.
(4)
Nahliadať do korešpondencie je neprípustné, ak je zrejmé, že ide o korešpondenciu
a)
medzi obvineným a jeho obhajcom,
b)
medzi obvineným a Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky, Národnou radou Slovenskej republiky, Úradom vlády Slovenskej republiky, Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky alebo verejným ochrancom práv,
c)
medzi obvineným a orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom,
d)
medzi obvineným a medzinárodným orgánom alebo medzinárodnou organizáciou, ktorá podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, je príslušná na prerokovanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv,
e)
zaslanú obvinenému diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom cudzieho štátu.
(5)
Ak obvinený nemá peňažné prostriedky, ústav zabezpečí na vlastné náklady odoslanie dvoch kusov korešpondencie za kalendárny mesiac.
(6)
Ak je obvinený negramotný alebo nevidiaci, ústav je povinný na jeho požiadanie zabezpečiť napísanie a prečítanie korešpondencie.
(7)
Na obsah korešpondencie adresovanej nevidiacemu obvinenému sa primerane použije osobitný predpis upravujúci poštové služby.13)
§ 21
Používanie telefónu
(1)
Obvinený má právo dvakrát za mesiac v prítomnosti príslušníka zboru telefonovať 15 minút v čase určenom v ústavnom poriadku prostredníctvom telefónneho automatu umiestneného v ústave. Pritom sa vyžaduje predchádzajúci súhlas orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže pri udelení súhlasu vyhradiť svoju prítomnosť pri telefonovaní; to neplatí pre telefonovanie obvineného s obhajcom. Obvinený môže s obhajcom telefonovať aj častejšie ako dvakrát za mesiac.
(2)
Obvinený môže telefonovať obhajcovi a najviac piatim blízkym osobám,12) ktorých meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo uvedie vo svojej písomnej žiadosti. Zbor je oprávnený elektronicky zaznamenávať údaje o priebehu hovoru. Záznam o priebehu hovoru môže obsahovať len údaje o volaných telefónnych číslach, čase a dĺžke hovoru a pretelefonovanej finančnej sume. Orgán činný v trestnom konaní alebo súd môže v odôvodnených prípadoch povoliť obvinenému telefonovať aj s inou osobou, alebo v inom, ako ústavným poriadkom vyhradenom čase.
(3)
Náklady spojené s použitím telefónu podľa odsekov 1 a 2 znáša obvinený.
§ 22
Prijímanie balíkov
(1)
Obvinený má právo raz za tri mesiace a mladistvý obvinený raz za mesiac prijať balík s potravinami a vecami osobnej potreby do hmotnosti piatich kilogramov; toto obmedzenie sa nevzťahuje na balík s oblečením zasielaným na účely jeho obmeny. Balík možno obvinenému doručiť len poštou.
(2)
Zakazuje sa v balíku adresovanému obvinenému zasielať cennosti, alkoholické nápoje, lieky, jedy, omamné látky, psychotropné látky a ich prekurzory a iné obdobné látky, tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť alebo ohrozujúce mravnosť, zbrane, strelivo a akékoľvek predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu väzby, alebo ohrozenie bezpečnosti v ústave. Ďalej je zakázané v balíku zasielať akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré možno považovať za zdraviu škodlivé potraviny v zmysle osobitného predpisu,13a) alebo ktoré sa nimi môžu prepravou v balíku stať, cigarety, tabak a iné tabakové výrobky a akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré nie sú v originálnom obchodnom balení, alebo boli technologicky spracované akýmkoľvek spôsobom konzervovania v domácich podmienkach, napríklad zaváraním v sklenených, plastových alebo kovových obaloch sterilizáciou, solením, prisladzovaním, sušením, údením, mrazením a podobne.
(3)
Ak balík obsahuje vec uvedenú v odseku 2 a taká vec sa vracia odosielateľovi prostredníctvom poštového podniku, postupuje sa podľa osobitného predpisu upravujúceho poštové služby.13b) Ak je podozrenie, že vec súvisí s trestným činom, správnym deliktom alebo priestupkom, príslušník zboru je povinný vec neodkladne odovzdať príslušnému štátnemu orgánu.
Prijímanie peňažných prostriedkov, nakladanie s nimi a iné finančné operácie
§ 23
(1)
Ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd pri vzatí obvineného do väzby alebo počas jej trvania vydá príkaz na zaistenie peňažných prostriedkov v slovenskej mene, cudzej mene alebo cenín, ústav ich prevezme a eviduje na konte obvineného; s peňažnými prostriedkami môže obvinený nakladať až po písomnom súhlase orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.
(2)
Ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd pri vzatí obvineného do výkonu väzby alebo počas jej trvania nevydá príkaz podľa odseku 1, peňažné prostriedky v slovenskej mene, cudzej mene alebo ceniny ústav prevezme a eviduje na konte obvineného. Obvinený môže s peňažnými prostriedkami nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(3)
Peňažné prostriedky možno obvinenému zasielať poukazom poštového platobného styku alebo bezhotovostným prevodom na účet cudzích prostriedkov ústavu; ak obvinenému boli peňažné prostriedky zaslané, zaevidujú sa na jeho konto a obvinený ich príjem potvrdí svojím podpisom. Ak obvinený odmietne prijať peňažné prostriedky, tie sa vrátia odosielateľovi alebo príkazcovi. Tento postup sa neuplatní, ak boli peňažné prostriedky zasielané poukazmi poštového platobného styku už vyplatené oprávnenej osobe.
(4)
Obvinenému sa umožní nákup potravín a ďalších vecí osobnej potreby alebo iné nakladanie s jeho peňažnými prostriedkami, len ak má na svojom konte v evidencii ústavu viac peňažných prostriedkov, než je predpokladaná suma cestovného do miesta trvalého pobytu alebo miesta prechodného pobytu a výška stravného na jeden deň podľa osobitného predpisu14) v dobe prepustenia z výkonu väzby; ak ide o cudzinca, do miesta jeho pobytu v Slovenskej republike, ak také nie je, do najbližšieho sídla zastupiteľského úradu štátu cestovného dokladu, ktorého je držiteľom, a ak ide o osobu bez štátneho občianstva, po hranicu v mieste opustenia Slovenskej republiky.
(5)
Obvinený môže peňažné prostriedky účtované a evidované ústavom na jeho konte použiť len na nákup základných potrieb osobnej hygieny, ďalších potrieb osobnej hygieny, základných potrieb na korešpondenciu, na úhradu pohľadávok, súdnych poplatkov a správnych poplatkov, na nákup liekov, ktoré nemožno poskytnúť na základe zdravotného poistenia bezplatne podľa osobitných predpisov,10) a na úhradu nevyhnutných nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,11) ak obvinený v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci neuhradil zrážku najmenej v sume požadovaného čerpania peňažných prostriedkov na
a)
pohľadávky spojené s výkonom väzby a výkonom trestu,
b)
pohľadávky ostatných oprávnených fyzických osôb alebo právnických osôb evidovaných v ústave.
§ 24
(1)
Ak bol obvinený prijatý do väzby, je povinný ihneď oznámiť ústavu skutočnosť, že poberá dôchodkovú dávku podľa osobitných predpisov15) (ďalej len „dôchodok“). Rovnakú povinnosť má obvinený, ak mu vznikne nárok na dôchodok alebo nárok na jeho výplatu počas výkonu väzby, ak sa obvinenému prizná dôchodok so spätnou platnosťou alebo ak sa obvinenému začne vyplácať dôchodok starobného dôchodkového sporenia.
(2)
Ak bol obvinený poberajúci dôchodok počas výkonu väzby premiestnený do iného ústavu, zmenu je povinný oznámiť do ôsmich dní orgánu sociálneho poistenia, príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a príslušnej poisťovni podľa osobitného predpisu16) ten ústav, z ktorého bol obvinený premiestnený.
(3)
Ústav je povinný do ôsmich dní oznámiť orgánu sociálneho poistenia, príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a príslušnej poisťovni podľa osobitného predpisu prepustenie z väzby obvineného, ktorý je poberateľom dôchodku.
(4)
Orgánom sociálneho poistenia sa na účely tohto zákona rozumie organizačná zložka Sociálnej poisťovne, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a príslušný útvar sociálneho zabezpečenia.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa primerane vzťahujú na poberanie nemocenskej dávky a úrazovej dávky.
§ 25
Nákup potravín a vecí osobnej potreby
(1)
Obvinený má právo na nákup potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí v primeranom množstve s prihliadnutím na možnosť ich bezpečného uloženia v skrinke najmenej raz za týždeň v predajni zriadenej v ústave. Nákup sa uskutočňuje z peňažných prostriedkov obvineného formou bezhotovostného prevodu v kalendárnom mesiaci najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima podľa osobitného predpisu.17)
(2)
V ústave sa pre obvinených zriaďujú predajne s potravinárskym, drogériovým a priemyselným tovarom.
(3)
Riaditeľ ústavu môže určiť skladbu, množstvo a termín nákupov obvinených v predajni v ústave.
§ 26
Vzdelávanie, záujmová a športová činnosť
(1)
Ústav počas výkonu väzby ponúka obvinenému účasť na vzdelávacích, osvetových, záujmových a športových aktivitách.
(2)
Obvinený má právo vzdelávať sa formou individuálneho štúdia a prístupu k odbornej literatúre; obvinený umiestnený v oddiele so zmierneným režimom sa môže zúčastňovať aj na krátkodobých skupinových vzdelávacích a osvetových aktivitách.
(3)
Obvinený má právo zúčastňovať sa na záujmovej a športovej činnosti na základe ponukových listov, ktoré spracuje a sprístupní obvinenému ústav.
(4)
Vzdelávanie, záujmovú a športovú činnosť organizuje ústav tak, aby nedochádzalo k mareniu účelu výkonu väzby, najmä v kolúznej väzbe, a s prihliadnutím na priestorové možnosti.
(5)
Obvinenému možno povoliť prijatie balíka obsahujúceho študijné materiály, literatúru a veci na záujmovú a športovú činnosť zodpovedajúce možnostiam ich uloženia a využitia v ústave.
§ 27
Prístup k informáciám
(1)
Obvinený môže po súhlase riaditeľa ústavu na vlastné náklady používať v cele vlastný rádioprijímač alebo televízny prijímač napájaný z vlastného zdroja, ktorý je jeho súčasťou, pri splnení podmienok ustanovených v osobitnom predpise18) za používanie takého prijímača. Vlastný rádioprijímač a televízny prijímač môže obvinený používať po vykonaní technickej kontroly na účely zistenia, či v nich nie je inštalované zariadenie umožňujúce nedovolený prenos informácií; vykonanie technickej kontroly zabezpečí ústav na náklady obvineného. Ak to umožňujú podmienky v ústave, môže riaditeľ ústavu povoliť pripojenie rádioprijímača a televízneho prijímača do elektrickej siete na náklady obvineného.
(2)
Obvinený môže počúvať rozhlasové vysielanie a pozerať televízne vysielanie v čase určenom v časovom rozvrhu dňa spôsobom, ktorý nenarúša ústavný poriadok. Obvinenému sa tiež umožní počúvanie rozhlasového vysielania prostredníctvom rozhlasu inštalovaného v cele.
(3)
Obvinený má právo na vlastné náklady predplatiť si dennú tlač a časopisy a objednať si knihy okrem tých, ktoré propagujú národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť, ohrozujú mravnosť a poriadok v ústave alebo opisujú výrobu a použitie návykových látok, jedov, výbušnín, zbraní a streliva. Dennú tlač a časopisy môže obvinenému predplatiť aj iná osoba, ak tieto budú do ústavu dodávané poštovým podnikom.19)
(4)
Obvinený má právo vypožičiavať si z väzenskej knižnice knihy podľa vlastného výberu, vypožičiavať si a hrať spoločenské hry, ktoré sú v ústave.
§ 28
Poskytovanie psychologických služieb
Ústav poskytne obvinenému psychologické služby, ak si jeho psychický stav vyžaduje odbornú pomoc psychológa a o poskytnutie takej služby požiada alebo s jej poskytnutím súhlasí.
§ 29
Ochrana práv obvinených
(1)
Na uplatnenie a zabezpečenie svojich práv a oprávnených záujmov podľa tohto zákona má obvinený právo podávať žiadosti, sťažnosti a podnety štátnym orgánom Slovenskej republiky, ktoré sú príslušné na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv, ako aj medzinárodným orgánom a medzinárodným organizáciám, ktoré sú podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, príslušné na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv; ústav je povinný bezodkladne zabezpečiť ich odoslanie bez toho, aby zisťoval odosielateľa.
(2)
Ak o to obvinený požiada, umožní sa mu rozhovor s riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru a s osobami a zástupcami orgánov uvedených v § 59 a 60 v čase, keď vykonávajú dozor alebo kontrolu v ústave.
(3)
Obvinený má právo na ochranu pred neoprávneným násilím a akýmkoľvek prejavom ponižovania ľudskej dôstojnosti.
(4)
Ak príslušník zboru alebo zamestnanec zboru zistí porušenie alebo hrozbu porušenia práva obvineného uvedeného v odseku 3 alebo ak obvinený taký prípad oznámi príslušníkovi zboru alebo zamestnancovi zboru, ten vykoná nevyhnutné opatrenia na zabránenie takého konania a oznámi prípad riaditeľovi ústavu alebo inému oprávnenému nadriadenému.
§ 30
Základné povinnosti a zákazy
(1)
Obvinený je povinný:
a)
plniť povinnosti uložené týmto zákonom a ústavným poriadkom,
b)
plniť pokyny a príkazy príslušníka zboru a zamestnanca zboru,
c)
podrobiť sa osobnej prehliadke a umožniť príslušníkom zboru kontrolu svojich osobných vecí,
d)
podrobiť sa lekárskej prehliadke a strpieť úkony súvisiace s jeho identifikáciou,
e)
podrobiť sa hygienickým a protiepidemickým opatreniam a zdravotným výkonom v rozsahu a za podmienok podľa osobitných predpisov,5)
f)
podrobiť sa potrebnému vyšetreniu v prípade podozrenia, že obvinený je pod vplyvom návykových látok,
g)
zaobchádzať šetrne so zverenými vecami a iným majetkom,
h)
zachovávať zásady slušného správania a vystupovania voči osobám, s ktorými prichádza do styku,
i)
mať pri pohybe mimo cely viditeľne určeným spôsobom označený odev,
j)
udržiavať poriadok vo svojich osobných veciach, dbať o osobnú hygienu a udržiavať čistotu a poriadok v cele, v ktorej je umiestnený,
k)
dodržiavať nočný pokoj v čase od večierky do budíčka,
l)
oznámiť ihneď príslušníkovi zboru alebo zamestnancovi zboru okolnosti, ktoré môžu spôsobiť vážne ohrozenie bezpečnosti a zdravia osôb, ak sa o nich dozvie alebo ich zistí,
m)
dodržiavať opatrenia a pokyny týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a pri výkone práce používať predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky,
n)
nosiť preukaz obvineného.
(2)
Obvinenému sa zakazuje:
a)
nadväzovať kontakty s inými osobami na účely zakázaného prijímania a odosielania korešpondencie alebo predmetov alebo získania či poskytnutia iných výhod,
b)
vstupovať a pohybovať sa bez sprievodu príslušníka zboru mimo vymedzeného priestoru,
c)
tetovať seba, inú osobu alebo sa nechať tetovať, zhotovovať piercing sebe alebo inej osobe, alebo nechať si zhotovovať piercing,
d)
predstierať ochorenie, úmyselne si spôsobovať ujmu na zdraví, zhromažďovať, prechovávať alebo užívať lieky nepovolené alebo nepredpísané lekárom alebo ich užívať inak, ako ich povolil alebo predpísal lekár, alebo odovzdávať lieky iným obvineným,
e)
vyrábať, prechovávať a požívať návykové látky,
f)
vyrábať a prechovávať predmety, ktoré by mohli byť použité na ohrozenie bezpečnosti osôb alebo majetku alebo na útek,
g)
zúčastňovať sa na hazardných hrách,20) hrať hry o peňažné prostriedky, veci a služby,
h)
vykonávať činnosť, ktorou ohrozuje alebo ponižuje ľudskú dôstojnosť,
i)
prechovávať tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť, ohrozujúce mravnosť alebo opisujúce výrobu zbrane, streliva, výbušnín, návykových látok, jedov a akékoľvek predmety, ktorými by mohol mariť účel väzby,
j)
prechovávať a používať mobilný telefón okrem prípadu jeho použitia podľa § 21 ods. 2,
k)
fajčiť mimo vyhradených priestorov.
§ 30a
Preukaz obvineného
Preukaz obvineného je určený na identifikáciu obvineného, reguláciu pohybu a uplatnenie niektorých práv obvineného, najmä telefonovania a nákupu potravín a vecí osobnej potreby. Obsahuje fotografiu, meno, priezvisko, základné číslo a čiarový kód obvineného.
§ 31
Ústavný poriadok
(1)
Riaditeľ ústavu vydá ústavný poriadok, ktorým sa upravuje výkon práv, povinností a obmedzení obvinených a uplatňovanie poriadku a disciplíny; súčasťou ústavného poriadku je časový rozvrh dňa.
(2)
Ústavný poriadok schvaľuje generálny riaditeľ.
(3)
Ústavný poriadok je k dispozícii v každej cele, kde je umiestnený obvinený.
TRETÍ ODDIEL
ZARAĎOVANIE DO PRÁCE
§ 32
(1)
Ak s tým obvinený a orgán činný v trestnom konaní alebo súd súhlasí, možno obvineného po zohľadnení jeho zdravotného stavu zaradiť do práce v rámci pracovných možností vytvorených v ústave.
(2)
Zaradenie obvineného do práce je osobitný vzťah medzi ústavom a obvineným, ktorým nevzniká pracovný pomer ani iný obdobný pracovnoprávny vzťah. Zaradenie obvineného do práce môže zbor skončiť kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu. Ústav voči obvinenému plní povinnosti zamestnávateľa. Na obvinených zaradených do práce sa primerane použijú ustanovenia § 85, § 85a, § 93 až 95, § 97, § 98, § 133 ods. 1 a 2, § 147, § 148, § 174, § 175 a § 193 až 198 Zákonníka práce.
(3)
Obvinenému patrí pracovná odmena podľa druhu vykonávanej práce, odpracovaného času alebo normy spotreby práce; za čas, keď obvinený nepracoval, mu nepatrí náhrada pracovnej odmeny. Výšku pracovnej odmeny a podmienky jej poskytovania ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády.
(4)
Nárok na minimálnu mzdu podľa osobitného predpisu21) obvinenému nevzniká.
(5)
Z pracovnej odmeny, nemocenských dávok21a) a úrazových dávok21b) obvineného vykonáva, vykazuje a odvádza zbor zrážky podľa osobitných predpisov.22)
(6)
Ak obvinený, voči ktorému bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, nastúpi do výkonu väzby, postupuje sa podľa Občianskeho súdneho poriadku;22a) pritom za mzdu povinného sa považuje pracovná odmena, ak z nej možno uspokojiť pohľadávku.
(7)
Ak bol obvinený premiestnený do iného ústavu, tento ústav preberá výkon rozhodnutia zrážkami z jeho pracovnej odmeny; zmena ústavu nemá vplyv na poradie vymáhaných pohľadávok.
(8)
Premiestnenie obvineného do iného ústavu sa nepovažuje za zmenu platiteľa mzdy.22b)
(9)
Obvinený nesmie byť školený na práce s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými látkami a nesmie vykonávať práce s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými látkami. S inými nebezpečnými látkami22c) môže obvinený pracovať iba vo výnimočnom prípade pod dohľadom príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru.
§ 33
Povinnosti obvineného zaradeného do práce
Obvinený zaradený do práce je povinný dodržiavať pracovnú disciplínu. Pritom je povinný najmä
a)
riadne plniť pracovné úlohy, príkazy a pokyny príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru, ktorý organizuje a kontroluje obvineného zaradeného do práce,
b)
využívať pracovný čas a prostriedky zverené na vykonanie práce,
c)
plniť pracovné úlohy včas, kvalitne a hospodárne.
§ 34
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia obvinených pri práci a ochranu pred požiarmi zaisťuje ústav. Obvinený je povinný dbať o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi.
ŠTVRTÝ ODDIEL
DIFERENCOVANÝ VÝKON VÄZBY
§ 35
(1)
Väzba sa vykonáva v štandardnom alebo zmiernenom režime. Pohyb, kontakt a spôsob výkonu práv je rozdielny podľa dôvodov väzby. Zmiernenie obmedzení vo väzbe sa nesmie vykonať spôsobom a v rozsahu, ktorý by ohrozil účel výkonu väzby.
(2)
O zaradení do režimu, v ktorom bude obvinený vykonávať väzbu rozhodne riaditeľ ústavu alebo ním poverený príslušník zboru najneskôr najbližší pracovný deň po prijatí obvineného do výkonu väzby.
§ 36
Výkon väzby v štandardnom režime
Výkonom väzby v štandardnom režime sa rozumie výkon väzby podľa tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.
§ 37
Výkon väzby v zmiernenom režime
(1)
V ústave sa vytvára oddiel so zmierneným režimom, ktorý pozostáva najmä z ciel a priestorov na vzdelávaciu, záujmovú a športovú činnosť.
(2)
V oddiele so zmierneným režimom sa obvinený môže v určenom čase voľne pohybovať a stýkať sa s obvinenými umiestnenými v tomto oddiele.
(3)
Do oddielu so zmierneným režimom nemožno zaradiť obvinených,
a)
ktorí sú v kolúznej väzbe,
b)
ktorí sú stíhaní pre trestné činy uvedené v § 47 ods. 2 Trestného zákona,
c)
ktorí sú v predbežnej väzbe alebo vo vydávacej väzbe,
d)
ktorí porušujú ústavný poriadok,
e)
u ktorých to neodporučil lekár vzhľadom na ich zdravotný stav.
PIATY ODDIEL
DISCIPLINÁRNE PREVINENIA A ICH VYBAVOVANIE
§ 38
Disciplinárne previnenia a disciplinárne tresty
(1)
Obvinený je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie.
(2)
Disciplinárne previnenie je zavinené nesplnenie alebo porušenie povinnosti alebo zákazu podľa tohto zákona, predpisov na jeho vykonanie alebo ústavného poriadku obvineným.
(3)
Za disciplinárne previnenie možno obvinenému uložiť tieto disciplinárne tresty:
a)
pokarhanie,
b)
zákaz najviac dvoch nákupov potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí okrem základných a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu,
c)
prepadnutie veci,
d)
umiestnenie do samoväzby až na 15 dní.
(4)
Uložený disciplinárny trest musí byť primeraný závažnosti spáchaného disciplinárneho previnenia, spôsobu jeho spáchania, jeho následkom, ako aj okolnostiam, za ktorých bol spáchaný.
(5)
Prepadnutie veci možno obvinenému uložiť za podmienok ustanovených pri ukladaní sankcie prepadnutia veci podľa všeobecného predpisu o priestupkoch.24) Po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia o prepadnutí veci odovzdá ústav vec spolu s opisom rozhodnutia štátnemu orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa ústav nachádza, najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
(6)
Samoväzbou sa rozumie umiestnenie obvineného samostatne do cely určenej na tento účel. Obvinený počas umiestnenia v samoväzbe nemôže prijímať návštevy okrem obhajcu, telefonovať, nakupovať potraviny, veci osobnej potreby a iné veci okrem základných a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu, odpočívať na lôžku mimo doby určenej ústavným poriadkom, fajčiť, a ak je zaradený do práce, pracovať. Obvinený sa tiež nezúčastňuje na krátkodobých skupinových vzdelávacích a osvetových aktivitách a záujmovej a športovej činnosti.
(7)
Disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby možno začať až vtedy, keď lekár zistí, že obvinený je schopný podrobiť sa takému disciplinárnemu trestu. Lekár musí najmenej raz za tri dni vyšetriť a tiež posúdiť, či je obvinený spôsobilý ďalej vykonávať disciplinárny trest; tým nie je dotknuté právo obvineného na poskytnutie zdravotnej starostlivosti aj v inej dobe počas výkonu disciplinárneho trestu.
(8)
Ak bol obvinenému počas výkonu disciplinárneho trestu umiestnenia do samoväzby opätovne uložený disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby, možno obvineného podrobiť takému disciplinárnemu trestu bez prerušenia najviac po dobu 30 dní. Zvyšok nevykonaného disciplinárneho trestu obvinený vykoná najskôr po uplynutí 10 dní od prerušenia alebo ukončenia výkonu disciplinárneho trestu umiestnenia do samoväzby za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete a v odseku 8.
§ 39
Zhabanie veci
(1)
Ak nebolo uložené prepadnutie veci, možno rozhodnúť, že sa taká vec zhabe, ak sú splnené podmienky ustanovené na zhabanie veci podľa všeobecného predpisu o priestupkoch.25)
(2)
Rozhodnutie o zhabaní veci sa ihneď oznámi obvinenému, ktorý spáchal disciplinárne previnenie, a vlastníkovi veci, ak je známy.
(3)
Po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia o zhabaní veci odovzdá ústav vec spolu s opisom rozhodnutia štátnemu orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa ústav nachádza, najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
§ 40
Konanie o disciplinárnom previnení
(1)
Právo ukladať disciplinárny trest má v rozsahu ustanovenej disciplinárnej právomoci vedúci oddelenia výkonu väzby a samostatný referent režimu; o zhabaní veci rozhoduje vedúci oddelenia výkonu väzby.
(2)
O disciplinárnom previnení obvineného sa pred uložením disciplinárneho trestu spíše záznam na predpísanom tlačive. Zo záznamu musia byť zrejmé údaje o disciplinárnom previnení, najmä označenie miesta, času, spôsobu jeho spáchania, okolnosti, za ktorých bolo disciplinárne previnenie spáchané. Záznam o uložení disciplinárneho trestu sa po jeho vykonaní založí do osobného spisu obvineného. Uloženie disciplinárneho trestu, jeho druh, dôvod a dátum uloženia sa zaznamená do osobnej karty obvineného.
(3)
Pred uložením disciplinárneho trestu musia byť objasnené okolnosti spáchania disciplinárneho previnenia a preukázaná vina obvineného. Obvinenému sa pred uložením disciplinárneho trestu musí umožniť, aby sa k veci vyjadril.
(4)
Vyjadrenie obvineného sa uvedie na predpísanom tlačive a predloží obvinenému na podpis. Ak obvinený vyjadrenie odmietne podpísať, príslušník zboru, v prítomnosti tretej osoby, uvedie túto skutočnosť na predpísanom tlačive, pripojí dátum, svoj podpis, meno a priezvisko prítomnej tretej osoby a jej podpis.
(5)
Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho trestu sa prihliada najmä na povahu a závažnosť disciplinárneho previnenia, spôsob jeho spáchania, následky a okolnosti, za ktorých bolo spáchané, mieru zavinenia, pohnútky a doterajší postoj obvineného k plneniu povinností.
(6)
Disciplinárny trest možno obvinenému uložiť do 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýkoľvek príslušník zboru alebo zamestnanec zboru v ústave, najneskôr však do jedného roka odo dňa jeho spáchania.
(7)
Za disciplinárne previnenie možno obvinenému uložiť len jeden disciplinárny trest; to neplatí, ak sa ukladá disciplinárny trest prepadnutia veci.
(8)
Ak nie je disciplinárne previnenie závažné, alebo obvinený sa takéhoto konania dopustil prvýkrát, možno previnenie riešiť aj pohovorom bez uloženia disciplinárneho trestu; o pohovore príslušník zboru urobí záznam v osobnej karte obvineného a na predpísanom tlačive.
§ 40a
Dôkazné prostriedky
V konaní o disciplinárnom previnení je dôkazným prostriedkom všetko, čo môže prispieť k objasneniu skutku, najmä vlastné zistenia príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru, výpoveď obvineného alebo inej osoby, veci, listiny a obhliadka. Dôkazy musia byť označené konkrétne a to takým spôsobom, aby ich bolo možno preveriť. Ak je dôkazným prostriedkom výpoveď svedka, uvedie sa stručný obsah výpovede s jeho vlastnoručným podpisom. Ak je to potrebné na objasnenie skutku, príslušník zboru je oprávnený zaistiť vec alebo listinu na nevyhnutne potrebnú dobu. Priznanie obvineného nezbavuje príslušníkov zboru povinnosti preskúmať a dostupnými prostriedkami preveriť všetky okolnosti skutku.
§ 40b
Oznámenie rozhodnutia
(1)
Uloženie disciplinárneho trestu sa vykoná rozhodnutím na predpísanom tlačive. Rozhodnutie sa oznámi ústnym vyhlásením rozhodnutia obvinenému, ak obvinený o to požiada, doručí sa mu písomné vyhotovenie rozhodnutia.
(2)
Obvinený potvrdí ústne vyhlásenie alebo doručenie písomne vyhotoveného rozhodnutia podpisom; ak to odmietne, použije sa postup podľa § 40 ods. 4. Deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia.
§ 40c
Opravný prostriedok
(1)
Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu je sťažnosť.
(2)
Obvinený má právo do troch dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu podať proti nemu sťažnosť. Odkladný účinok má len sťažnosť proti disciplinárnemu trestu prepadnutia veci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis.25a)
(3)
Proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu prepadnutia veci a rozhodnutiu o zhabaní veci môže podať sťažnosť obvinený a osoba, ktorej sa rozhodnutie o zhabaní veci priamo týka.
(4)
O sťažnosti rozhodne do piatich pracovných dní od jej podania najbližšie nadriadený toho, kto sťažnosťou napadnuté rozhodnutie vydal.
§ 40d
Podanie opravného prostriedku
Sťažnosť proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu podľa § 40c možno podať písomne alebo ústne príslušníkovi zboru, ktorý disciplinárny trest uložil alebo jeho najbližšie nadriadenému. Ak bola sťažnosť podaná písomne, vyznačí sa na nej dátum jej prevzatia príslušníkom zboru. O sťažnosti podanej ústne sa urobí záznam na predpísanom tlačive, v ktorom sa uvedú podstatné dôvody sťažnosti a dátum podania.
§ 40e
Konanie o opravnom prostriedku
(1)
Ak je sťažnosť proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu podaná v lehote podľa § 40c ods. 2, príslušník zboru, ktorý je oprávnený rozhodnúť o sťažnosti proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu je povinný preskúmať najmä, či je preukázané, že sa disciplinárne previnenie stalo, či ho spáchal obvinený, či skutok je disciplinárnym previnením. Súčasne preskúma, či nebola prekročená disciplinárna právomoc príslušníka zboru, ktorý disciplinárny trest uložil.
(2)
Príslušník zboru, ktorý je oprávnený rozhodnúť o sťažnosti proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu
a)
zamietne sťažnosť, ak bola podaná oneskorene,
b)
zamietne sťažnosť, ak je spáchanie disciplinárneho previnenia obvineným a jeho zavinenie preukázané a uložený disciplinárny trest je úmerný závažnosti spáchaného disciplinárneho previnenia,
c)
zmierni disciplinárny trest, ak je spáchanie disciplinárneho previnenia obvineným a jeho zavinenie preukázané, ale uložený disciplinárny trest je vzhľadom na závažnosť spáchaného disciplinárneho previnenia neprimerane prísny,
d)
zruší rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu, ak neboli dostatočne objasnené všetky skutočnosti, ktoré sú pre uloženie disciplinárneho trestu významné, alebo ak sú doterajšie dôkazy pre rozhodnutie nedostatočné a vráti vec na opätovné disciplinárne konanie príslušníkovi zboru, ktorý disciplinárny trest uložil. V ďalšom konaní nemôže dôjsť k zmene rozhodnutia v neprospech obvineného. Proti novému rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu má obvinený právo podať sťažnosť,
e)
zruší rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu, ak nie je preukázané, že sa obvinený disciplinárneho previnenia dopustil.
(3)
Rozhodnutie o sťažnosti proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu príslušník zboru písomne odôvodní na predpísanom tlačive.
§ 40f
Započítanie disciplinárneho trestu
Pri zmene alebo zrušení rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu podľa § 40e ods. 2 písm. c) a d) sa pôvodne uložený disciplinárny trest, ak už bol aspoň sčasti vykonaný, započíta do novouloženého disciplinárneho trestu. Ak započítanie nie je možné, prihliadne sa na túto skutočnosť pri stanovení druhu a výmery novoukladaného disciplinárneho trestu.
§ 41
Ukladanie a výkon disciplinárnych trestov
(1)
Uloženie disciplinárneho trestu sa obvinenému oznámi individuálne. Disciplinárny trest je uložený oznámením a s jeho výkonom sa musí začať ihneď, najneskôr však do 30 dní od uloženia.
(2)
Pokarhanie sa oznámi obvinenému ústne. Ak sa obvinený v priebehu šiestich mesiacov dopustí opakovane disciplinárneho previnenia, uloží sa mu disciplinárny trest prísnejší ako pokarhanie.
(3)
Výkon disciplinárneho trestu zákazu nákupu potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí okrem základných a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu sa začína dňom prvého nákupu, na ktorý vzniká obvinenému nárok po uložení disciplinárneho trestu.
(4)
Cela, v ktorej sa vykonáva disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby, je vybavená lôžkom pripevneným k podlahe alebo na stenu, ktoré možno v čase mimo nočného pokoja zložiť, stoličkou a stolíkom pripevnenými k podlahe alebo na stenu, poličkou na uloženie vecí pripevnenou na stenu, hygienickým zariadením, umývadlom s pitnou vodou, elektrickým osvetlením a privolávacím signalizačným zariadením. V čase vyhradenom na spánok sa poskytuje obvinenému matrac, podhlavník, podľa klimatických podmienok jedna alebo dve prikrývky a lôžková bielizeň. Cela musí spĺňať požiadavky podľa § 12 ods. 5.
(5)
Obvinený, ktorému bol uložený disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby, používa ústavný odev a obuv a môže si pri sebe ponechať základné a ďalšie potreby osobnej hygieny a základné potreby na korešpondenciu; na vychádzke sa zúčastňuje oddelene od ostatných obvinených.
§ 42
Odpustenie disciplinárneho trestu a upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu
(1)
Ak výkon disciplinárneho trestu už nie je vzhľadom na správanie obvineného potrebný alebo disciplinárny trest nemôže obvinený vzhľadom na jeho zdravotný stav vykonať, možno ho odpustiť. Disciplinárny trest možno odpustiť aj z iných vážnych dôvodov. Disciplinárny trest, ktorý bol odpustený, sa nevykoná.
(2)
Ak obvinený prejavuje počas výkonu disciplinárneho trestu ľútosť nad svojím činom, svojím správaním preukazuje účinnú snahu o nápravu alebo z iných vážnych dôvodov možno od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu upustiť. Pri upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu sa postupuje rovnako ako pri odpustení disciplinárneho trestu.
(3)
Odpustením disciplinárneho trestu alebo upustením od výkonu jeho zvyšku sa disciplinárny trest považuje za vykonaný.
(4)
O odpustení disciplinárneho trestu alebo o upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu rozhoduje príslušník zboru, ktorý o jeho uložení rozhodol, alebo príslušník zboru s vyššou disciplinárnou právomocou; záznam o upustení alebo odpustení sa vykoná do osobnej karty obvineného.
§ 43
Zahladenie disciplinárneho trestu
(1)
Disciplinárny trest možno zahladiť, ak obvinený po dobu najmenej dvoch mesiacov po vykonaní disciplinárneho trestu riadne plní svoje povinnosti. Disciplinárny trest je oprávnený zahladiť príslušník zboru, ktorý disciplinárny trest uložil, alebo príslušník zboru s vyššou disciplinárnou právomocou.
(2)
Disciplinárny trest sa zahladí, ak obvinený po dobu jedného roka od vykonania rozhodnutia o disciplinárnom treste riadne plní svoje povinnosti a o zahladenie požiada. Ak bolo obvinenému uložených viac disciplinárnych trestov popri sebe nemožno ich zahladiť, kým neuplynie doba na zahladenie disciplinárneho trestu podľa tohto odseku, ak bol uložený.
(3)
Ak bol disciplinárny trest zahladený, hľadí sa na obvineného, akoby mu disciplinárny trest nebol uložený.
ŠIESTY ODDIEL
ÚČASŤ ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ
§ 44
(1)
Na organizovaní vzdelávacích, osvetových a záujmových aktivít pre obvinených umiestnených v oddiele so zmierneným režimom sa môžu podieľať aj štátne orgány, orgány územnej samosprávy, právnické osoby, záujmové združenia občanov, cirkvi, náboženské spoločnosti, nadácie a charitatívne organizácie, ktoré pôsobia v súlade s osobitnými predpismi;26) podmienkou je súhlas riaditeľa ústavu a schválenie predloženého projektu aktivít.
(2)
Obvinený má právo na poskytnutie pomoci orgánom sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa osobitných predpisov.27)
(3)
Obvinený má právo na poskytovanie duchovnej služby v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch a podľa pravidiel výkonu náboženských úkonov dohodnutých medzi cirkvami a náboženskými spoločnosťami a ústavom podľa osobitných predpisov.28)
(4)
Duchovné služby môžu poskytovať len osoby vykonávajúce duchovenskú činnosť na základe poverenia štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
(5)
Duchovné služby obvinenému v kolúznej väzbe možno poskytnúť len po predchádzajúcom súhlase orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu; to neplatí, ak duchovnú službu poskytuje väzenský kaplán alebo duchovný ústavu. Väzenský kaplán a duchovný ústavu vedie o poskytnutí duchovnej služby obvinenému v kolúznej väzbe evidenciu, ktorá sa na požiadanie poskytne príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo sudcovi.
SIEDMY ODDIEL
VÝKON VÄZBY MLADISTVÝCH
§ 45
Všeobecné ustanovenie
Na výkon väzby mladistvých sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.
§ 46
Osobitné ustanovenia
(1)
Ubytovacia plocha pre mladistvého v cele je najmenej 4 m2.
(2)
Mladistvý má právo prijať návštevu raz za týždeň v trvaní najmenej jednej hodiny.
(3)
Disciplinárny trest zákazu najviac dvoch nákupov potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí okrem základných a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu nemôže u mladistvého presiahnuť dva týždne.
(4)
Disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby možno mladistvému uložiť najviac na dobu desiatich dní. Ak bol mladistvý zaradený do vzdelávacích aktivít, môže sa na nich zúčastňovať aj počas umiestnenia v samoväzbe.
(5)
Ak bol mladistvému opätovne uložený disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby, možno s jeho výkonom začať najskôr po desiatich dňoch od vykonania predchádzajúceho takého trestu. To neplatí, ak sa mladistvý dopustil disciplinárneho previnenia počas výkonu disciplinárneho trestu umiestnenia do samoväzby a bol mu uložený taký disciplinárny trest; v takom prípade ho možno podrobiť disciplinárnemu trestu bez prerušenia najviac po dobu 14 dní.
(6)
Ústav zabezpečí podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky v súlade s osobitným predpisom.29)
ÔSMY ODDIEL
VÝKON VÄZBY ŽIEN
§ 47
Všeobecné ustanovenie
Na výkon väzby žien sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.
§ 48
Osobitné ustanovenia
(1)
Ubytovacia plocha pre obvinenú ženu je najmenej 4 m2; u tehotnej ženy ju nemožno znížiť.
(2)
Obvinenej žene sa umožňuje každodenné sprchovanie.
(3)
Tehotnej žene nemožno uložiť disciplinárne tresty uvedené v § 38 ods. 3 písm. b) a d).
DEVIATY ODDIEL
VÝKON VÄZBY CUDZINCOV A OSÔB BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI
§ 49
Všeobecné ustanovenie
Na výkon väzby cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak.
§ 50
Osobitné ustanovenia
(1)
Cudzinca30) po prijatí do väzby ústav poučí o jeho práve obracať sa na diplomatickú misiu31) alebo konzulárny úrad32) štátu, ktorého je občanom; osobu bez štátnej príslušnosti ústav poučí o práve obracať sa na diplomatickú misiu,31) konzulárny úrad32) alebo medzinárodné orgány, ktorých poslaním je chrániť jeho záujmy.
(2)
Ústav poučí cudzinca a osobu bez štátnej príslušnosti o práve prijať návštevu predstaviteľov orgánov uvedených v odseku 1; ak ide o cudzinca alebo osobu bez štátnej príslušnosti v kolúznej väzbe, vyžaduje sa na vykonanie návštevy predchádzajúci súhlas orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu. Taká návšteva sa nepovažuje za návštevu podľa § 19 a vykoná sa spravidla priamym kontaktom za prítomnosti príslušníka zboru.
(3)
Predstavitelia orgánov uvedených v odseku 1 môžu pri návšteve cudzincovi alebo osobe bez štátnej príslušnosti odovzdať dennú tlač, časopisy alebo knihy uvedené v § 27 ods. 3.
(4)
Ústav je povinný poučiť cudzinca a osobu bez štátnej príslušnosti o právach, povinnostiach a o podmienkach výkonu väzby v jazyku, ktorému rozumie.
(5)
Pre cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti zabezpečuje ústav neodkladnú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu.33)
TRETIA HLAVA
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
§ 51
Všeobecná zodpovednosť obvineného
Obvinený zodpovedá za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností počas výkonu väzby na majetku štátu v správe ústavu; ak škoda neprevyšuje trojnásobok minimálnej mzdy,21) o náhrade škody rozhoduje riaditeľ ústavu.
§ 52
Zodpovednosť obvineného za škodu spôsobenú pri plnení pracovných úloh
Obvinený zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil zboru zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním v rozsahu a za podmienok ustanovených v Zákonníku práce.
§ 53
Zodpovednosť za škodu spôsobenú obvinenému pri plnení pracovných úloh
(1)
Za škodu, ktorá vznikla obvinenému porušením právnych povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, zodpovedá obvinenému zbor podľa Zákonníka práce; rovnako zodpovedá obvinenému za škodu na odložených veciach,34) pri odvracaní škody35) a vzniknutú pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.36)
(2)
Práce pri upratovaní podľa § 30 ods. 1 písm. j) sa z hľadiska zodpovednosti za škodu nepovažujú za plnenie pracovných úloh, a ak došlo k poškodeniu zdravia alebo smrti úrazom, nejde o pracovný úraz; v takom prípade zbor zodpovedá za spôsobenú škodu podľa Občianskeho zákonníka.37)
ŠTVRTÁ HLAVA
TROVY VÝKONU VÄZBY
§ 54
Všeobecné ustanovenia
(1)
Ak bol obvinený právoplatným odsudzujúcim rozsudkom uznaný za vinného, je povinný nahradiť štátu trovy spojené s výkonom väzby38) za dobu prvých 180 kalendárnych dní trvania väzby; ak ich nemožno uhradiť z pracovnej odmeny, nemocenských dávok a úrazových dávok, môže ústav na ich úhradu použiť peňažné prostriedky, ktoré má obvinený evidované na konte v ústave.
(2)
Výška trov spojených s výkonom väzby podľa odseku 1 za každý začatý kalendárny deň je jedna šesťdesiatina zo sumy životného minima podľa osobitného predpisu;17) suma sa zaokrúhľuje tak, že suma nižšia ako polovica eurocenta sa zaokrúhľuje smerom nadol na najbližší eurocent a suma rovnajúca sa alebo vyššia ako polovica jedného eurocenta sa zaokrúhľuje smerom nahor na najbližší eurocent.
(3)
Od povinnosti podľa odseku 1 je obvinený oslobodený
a)
do dovŕšenia veku skončenia povinnej školskej dochádzky,29)
b)
po dobu poskytovania zdravotnej starostlivosti ústavnou formou okrem prípadov, keď sa úmyselne poškodil na zdraví, súhlasil s poškodením jeho zdravia inou osobou alebo predstieral duševnú poruchu alebo chorobu,
c)
po dobu účasti ako svedka na súdnom konaní,
d)
po dobu odovzdania obvineného na vykonanie úkonov trestného konania podľa § 9 ods. 4.
§ 55
Úhrada zvýšených trov výkonu väzby
(1)
Obvinený je povinný uhradiť zvýšené trovy na jeho stráženie, dopravu, pátranie alebo predvedenie vynaložené ústavom, ak
a)
si spôsobil úmyselne ujmu na zdraví alebo inému dovolil, aby mu ju spôsobil, bez závažných dôvodov odmietol podrobiť sa lekárskemu zákroku, na ktorý dal podnet alebo predchádzajúci súhlas, opakovane porušil liečebný režim, alebo ak inému obvinenému spôsobil ujmu na zdraví a ústavu vznikli zvýšené trovy na stráženie, dopravu a predvedenie do zdravotníckeho zariadenia,
b)
trval na predvedení pred orgán činný v trestnom konaní alebo súd ako účastník konania alebo bol na tento účel prechodne premiestnený do iného ústavu, hoci bol poučený, že jeho účasť na úkone alebo pojednávaní nie je nevyhnutná,
c)
navštívil obvineného alebo odsúdeného v inom ústave.
(2)
Ak obvinenému, ktorý nemá peňažné prostriedky bola poskytnutá zdravotná starostlivosť a z rozpočtu ústavu mu nebol poskytnutý nenávratný peňažný príspevok podľa § 16 ods. 2, je povinný nahradiť ju na základe rozhodnutia riaditeľa ústavu.
(3)
Obvinený, ktorý ušiel, je povinný uhradiť zvýšené trovy výkonu väzby, ktoré vynaložil ústav alebo Policajný zbor pri pátraní po ňom. Úhrada zvýšených trov výkonu väzby je príjmom ústavu.
§ 56
Spoločné ustanovenia
(1)
Ústav a generálne riaditeľstvo môže trvale upustiť od vymáhania trov spojených s výkonom väzby a zvýšených trov výkonu väzby
a)
od obvineného, ktorý bol právoplatným odsudzujúcim rozsudkom uznaný vinným a vyhostený alebo vydaný do cudziny, ak je zrejmé, že vymáhanie trov spojených s výkonom väzby a zvýšených trov výkonu väzby by bolo neúčelné a nehospodárne,
b)
ak je zrejmé, že suma, ktorá by sa vymohla, nepostačí ani na pokrytie nákladov spojených s ich vymáhaním,
c)
ak vymáhanie trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu väzby je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky,
d)
ak je zrejmé, že majetok obvineného nepostačí ani na čiastočné uspokojenie pohľadávky,
e)
ak sa v období troch rokov bezprostredne po sebe nasledujúcich až doteraz bezvýsledne vedie výkon rozhodnutia,
f)
ak nemohlo dôjsť k uspokojeniu pohľadávky ani vymáhaním od dedičov obvineného.
(2)
Ústav a generálne riaditeľstvo trvale upustí od vymáhania trov spojených s výkonom väzby a zvýšených trov výkonu väzby, ak pohľadávka spojená s trovami výkonu väzby a zvýšenými trovami výkonu väzby sa premlčala a obvinený vzniesol námietku premlčania.
(3)
Na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vyššej ako desaťnásobok minimálnej mzdy sa vyžaduje súhlas Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
(4)
Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky spojenej s trovami výkonu väzby a zvýšenými trovami výkonu väzby musí obsahovať najmä právny dôvod vzniku pohľadávky, výšku pohľadávky a dôvody upustenia od vymáhania pohľadávky. Rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom. Obvinený sa o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky neupovedomuje.
(5)
Pri trvalom upustení od vymáhania pohľadávok za náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu sa postupuje primerane podľa odsekov 1 až 4.
(6)
Ak obvinený zomrel, pri vymáhaní trov spojených s výkonom väzby, zvýšených trov výkonu väzby a sumy určenej na náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu, sa postupuje podľa Občianskeho zákonníka.40)
(7)
Právo vymáhať pohľadávky na základe rozhodnutí o trovách výkonu väzby, zvýšených trovách výkonu väzby a sume určenej na náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu sa premlčí po troch rokoch po uplynutí lehoty určenej na splnenie uloženej povinnosti.
PIATA HLAVA
PREPUSTENIE Z VÄZBY
§ 57
(1)
Ústav prepustí obvineného z väzby ihneď po doručení písomného príkazu súdu vydaného na základe rozhodnutia o prepustení z väzby alebo po doručení príkazu prokurátora; prepúšťanie sa vykonáva nepretržite.
(2)
Ak obvinený nemá pri prepustení z väzby odev alebo obuv zodpovedajúce klimatickým podmienkam a peňažné prostriedky na svojom účte na ich zakúpenie, ústav obvinenému bezplatne poskytne primeraný odev alebo obuv.
(3)
Obvinenému, ktorý nemá dostatok peňažných prostriedkov na cestovné a stravné podľa § 23 ods. 3, ústav môže zo svojho rozpočtu poskytnúť stravu alebo stravné na jeden deň, nenávratný peňažný príspevok na cestovný lístok alebo cestovný lístok na území Slovenskej republiky.
ŠIESTA HLAVA
ÚMRTIE OBVINENÉHO
§ 58
(1)
Každý, kto sa dozvedel o úmrtí obvineného alebo našiel mŕtve telo obvineného v miestach, kde sa vykonáva väzba, je povinný takú skutočnosť bezodkladne oznámiť riaditeľovi ústavu alebo ním určenému príslušníkovi zboru.
(2)
Obvinený vo výkone väzby si povinnosť podľa odseku 1 splní, ak takú skutočnosť oznámi ktorémukoľvek príslušníkovi zboru.
(3)
Riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru pri úmrtí podľa odseku 1 ďalej postupuje podľa osobitných predpisov;41) vždy však vyrozumie orgán činný v trestnom konaní alebo súd, prokurátora, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave, obhajcu, blízku osobu12) zomrelého a generálne riaditeľstvo zboru.
SIEDMA HLAVA
DOZOR A KONTROLA NAD VÝKONOM VÄZBY
§ 59
Dozor
Dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave vykonáva prokurátor podľa osobitného predpisu.42)
§ 60
Kontrola
(1)
Kontrolu nad výkonom väzby v ústave vykonávajú:
a)
Národná rada Slovenskej republiky,
b)
minister spravodlivosti Slovenskej republiky a osoby ním poverené,
c)
generálny riaditeľ a osoby ním poverené,
d)
právnické osoby alebo fyzické osoby, ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná.43)
(2)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá povinnosť zboru v rozsahu svojej pôsobnosti vykonávať vlastnú kontrolnú činnosť.
ÔSMA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 61
(1)
Tam, kde sa v tomto zákone hovorí o ústave, rozumie sa tým aj nemocnica.
(2)
Ustanovenia tohto zákona sa na obvinených umiestnených v nemocnici, v zdravotníckom zariadení v ústave alebo v inom zdravotníckom zariadení uplatňujú primerane podľa zdravotného stavu obvineného, odporúčania lekára a prostredia, v ktorom sa obvinený nachádza.
(3)
Ustanovenia tohto zákona sa na obvineného, ktorý je ohrozeným svedkom alebo chráneným svedkom, uplatňujú primerane v rozsahu a spôsobom určeným v programe ochrany podľa osobitného predpisu.44)
(4)
Vykonávanie ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi nesmie byť v rozpore s účelom väzby.
§ 62
(1)
Na účely ochrany života a zdravia obvinených, príslušníkov zboru a iných osôb možno vybaviť kamerovým systémom cely, v ktorých
a)
sa vykonáva disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby podľa § 38 ods. 3 písm. d),
b)
je umiestnený obvinený, ktorý je ohrozeným svedkom alebo chráneným svedkom, alebo obvinený uvedený v § 39 ods. 2 písm. b), d) a e) Trestného zákona.
(2)
Vybavenie cely kamerovým systémom podľa odseku 1 sa oznámi obvinenému.
§ 63
Osobné údaje o obvinenom a odoberanie identifikačných znakov
(1)
Zbor je oprávnený na účely zabezpečenia činností súvisiacich s účelom výkonu väzby spracovávať osobné údaje v rozsahu identifikačných znakov a údajov podľa osobitného predpisu,45) ako aj anamnestických údajov, údajov o mene, priezvisku, rodnom priezvisku, predchádzajúcom mene a predchádzajúcom priezvisku, ak ich má obvinený zmenené, o dátume narodenia, rodnom čísle, bydlisku a pobyte obvineného, príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine a náboženskom vyznaní obvineného; osobné údaje o príslušnosti k národnostnej menšine alebo etnickej skupine a náboženskom vyznaní obvineného môže spracovávať po jeho predchádzajúcom súhlase.
(2)
Obvinený je povinný na výzvu podrobiť sa úkonom súvisiacim s odobratím fyzických, fyziognomických a biologických identifikačných znakov.
§ 64
Predbežná väzba a vydávacia väzba
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na výkon predbežnej väzby a vydávacej väzby.
(2)
Práva podľa § 19 až 21 sa u obvineného, ktorý je vo väzbe podľa odseku 1, vykonávajú len so súhlasom súdu, ktorý rozhodol o vzatí do väzby.
§ 65
Spoločné ustanovenia o konaní
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, všeobecný predpis o správnom konaní46) sa použije pri rozhodovaní o
a)
výške trov spojených s výkonom väzby,
b)
zvýšených trovách výkonu väzby,
c)
náhrade škody na majetku štátu v správe ústavu,
d)
zhabaní veci.
(2)
Rozhodnutie48) podľa odseku 1 písm. b) až d) vydáva riaditeľ ústavu.
(3)
Odvolanie49) proti rozhodnutiu podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.
(4)
Rozhodnutie podľa odseku 1 vykonáva ústav alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody, ktorý pohľadávku spravuje; generálne riaditeľstvo zboru alebo ústavu vykonáva rozhodnutie, ak taká osoba bola z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody prepustená.
(5)
Štátne orgány, obce, notári a iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti vedú evidenciu osôb a majetku, sú povinné oznámiť generálnemu riaditeľstvu zboru alebo ústavu na jeho písomnú žiadosť údaje potrebné na účely rozhodovania v správnom konaní.
(6)
Iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré majú údaje, listiny a iné veci, ktoré sú potrebné na účely rozhodovania v správnom konaní, ak to možno od nich podľa osobitného predpisu požadovať, sú povinné generálnemu riaditeľstvu zboru alebo ústavu na jeho písomnú žiadosť tieto údaje poskytnúť, listiny a veci vydať alebo vypožičať.
(7)
Poštový podnik50) je povinný oznámiť generálnemu riaditeľstvu zboru alebo ústavu na jeho písomnú žiadosť údaje potrebné na účely rozhodovania v správnom konaní, najmä totožnosť osôb, ktoré majú prenajaté poštové priečinky, údaje o počte tam došlých zásielok a o ich odosielateľoch, úhrn súm doručených povinnému poštovým podnikom alebo do jeho poštového priečinka, totožnosť prijímateľa zásielok poste restante, alebo umožniť príslušníkovi zboru alebo ústavu alebo zamestnancovi zboru alebo ústavu z generálneho riaditeľstva zboru alebo ústavu tieto údaje získať v poštovom podniku a správnosť údajov oznámených poštovým podnikom na mieste preveriť.
(8)
Poisťovne sú povinné oznámiť generálnemu riaditeľstvu zboru alebo ústavu na jeho písomnú žiadosť výplaty poistných plnení obvineným.
(9)
Banka a pobočka zahraničnej banky je povinná generálnemu riaditeľstvu zboru na jeho žiadosť poskytnúť podľa osobitného predpisu51) údaje nevyhnutné na účely výkonu rozhodnutia pri vymáhaní úhrady trov výkonu väzby, úhrady zvýšených trov výkonu väzby a náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu od obvineného, ktorý je klientom banky alebo pobočky zahraničnej banky.
§ 66
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o
a)
prijímaní, umiestňovaní, premiestňovaní a predvedení obvinených,
b)
zaobchádzaní s obvinenými,
c)
zabezpečovaní práv obvinených,
d)
nakladaní s peňažnými prostriedkami obvineného,
e)
zaraďovaní obvinených do práce,
f)
disciplinárnom konaní,
g)
diferencovanom výkone väzby,
h)
prepúšťaní obvinených,
i)
výkone väzby mladistvých, žien, cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti,
j)
účasti orgánov a organizácií na výkone väzby obvinených,
k)
nosení preukazu obvineného,
l)
zrážkach z pracovnej odmeny a poradí zrážok u obvineného,
m)
určení trov výkonu väzby,
n)
určení výšky a náhrade škody na majetku štátu v správe ústavu,
o)
určení výšky a zrážkach na úhradu zvýšených trov výkonu väzby u obvineného.
Prechodné ustanovenia
§ 67
(1)
Ak obvinený požiadal pred 1. júlom 2006 o nákup potravín a vecí osobnej potreby alebo o vykonanie iných finančných operácií a o žiadosti nebolo ešte rozhodnuté, postupuje sa podľa tohto zákona; ak o žiadosti už bolo rozhodnuté, pri nákupe potravín a vecí osobnej potreby alebo pri vykonávaní iných finančných operácií sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(2)
Ak obvinený zavinene spôsobil škodu na majetku štátu v správe ústavu pred 1. júlom 2006 a o náhrade škody na majetku štátu v správe ústavu riaditeľ ústavu ešte nerozhodol, návrh nebol podaný na súd alebo súd ešte o návrhu nerozhodol, postupuje sa podľa doterajších predpisov.
(3)
Ak bol obvinený vzatý do väzby pred 1. júlom 2006 a väzba trvá aj po 1. júli 2006, úhrada trov výkonu väzby sa vypočíta oddelene; úhrada trov výkonu väzby do 1. júla 2006 sa vypočíta podľa doterajších predpisov a od 1. júla 2006 najviac za prvých 180 kalendárnych dní.
(4)
Ak bol obvinený, ktorý je poberateľom dôchodku,15) vzatý do väzby pred 1. septembrom 2002 a väzba trvá aj po 1. júli 2006, trovy výkonu väzby sa mu vypočítajú len od 1. septembra 2002, pričom za dni väzby od 1. júla 2006 najviac za prvých 180 kalendárnych dní.
(5)
Ak obvinenému vznikli zvýšené trovy výkonu väzby pred 1. júlom 2006 a o ich náhrade riaditeľ ústavu ešte nerozhodol, postupuje sa podľa doterajších predpisov.
(6)
Obvinený nie je povinný zo zostatku pohľadávky zboru za trovy spojené s výkonom väzby, zvýšené trovy výkonu väzby a zo sumy určenej na náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu predpísané od 1. septembra 2002 uhradiť úroky z omeškania podľa osobitného predpisu.52)
(7)
Ustanovenia § 7 ods. 2 písm. d) a § 37 ods. 3 písm. b) sa vzťahujú aj na obvinených, ktorí sú stíhaní pre trestné činy uvedené v § 43 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
§ 68
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na výkon väzby, o ktorej bolo rozhodnuté pred 1. júlom 2006, a väzba trvá aj po 1. júli 2006, ak § 67 neustanovuje inak.
§ 69
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 171/2003 Z. z. a zákona č. 475/2005 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 114/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení vyhlášky č. 500/2002 Z. z.,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2002 Z. z. o výške pracovnej odmeny a o podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným, o výške peňažnej odmeny za výkon iných prospešných prác a o podmienkach jej poskytovania odsúdeným,
4.
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 501/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určení výšky zvýšených nákladov výkonu väzby, škode na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených, zavinených nákladov výkonu trestu odňatia slobody, zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody a ich náhrade (o určení výšky zvýšených nákladov obvinených a odsúdených),
5.
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 503/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zrážkach z pracovnej odmeny a iných príjmov obvinených a odsúdených, výške a použití vreckového a úložného a poradí zrážok u odsúdených, o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a o výške trov výkonu trestu odňatia slobody a ich náhrade (o rozúčtovaní pracovnej odmeny obvinených a odsúdených).
§ 70
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006 okrem § 12 ods. 3 a 4 a § 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
2)
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
3)
4)
§ 207 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
5)
Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení neskorších predpisov.
6)
§ 130 ods. 5 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
7)
§ 10 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 20 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z., vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
12a)
§ 24 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
13)
§ 4 ods. 6 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
13a)
13b)
14)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
15)
Napríklad § 13 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, § 29 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 30 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 507/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
21a)
§ 2 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21b)
§ 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
22a)
§ 293 až 295 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
22b)
Napríklad § 293 až 296 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
22c)
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
24)
§ 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
25)
§ 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
25a)
26)
Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28)
Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 326/2001 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami č. 250/2002 Z. z. a Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky č. 270/2005 Z. z.
29)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
30)
§ 1 ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
31)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
32)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.
33)
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36)
§ 195 až 198 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
37)
Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
39)
§ 6a ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
40)
41)
Napríklad § 41 zákona č. 576/2004 Z. z., § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
42)
§ 18 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
43)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 26/1995 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.
44)
Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
45)
§ 29 zákona č. 4/2001 Z. z.
46)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
47)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
48)
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb.
49)
50)
§ 5 zákona č. 507/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51)
§ 91 ods. 4 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
52)
§ 6a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.