187/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

187
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 24. februára 2006,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 prvej vete sa slová „podľa príloh č. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „podľa príloh č. 1až 4“ a v druhej vete sa slová „Prílohy č. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „Prílohy č. 1 až 4“.
2.
V § 2 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak si zdravotnícky pracovník zvyšuje získanú odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností na vyšší kvalifikačný stupeň, každý ukončený školský rok štúdia sa hodnotí pomernou čiastkou 20 % z ustanoveného celkového počtu kreditov pre príslušnú kategóriu zdravotníckych pracovníkov uvedených v odseku 7.“.
3.
V § 2 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Pri započítavaní kreditov podľa odsekov 3 a 4 sa prihliada aj na sústavné vzdelávanie v iných študijných odboroch alebo iných špecializačných odboroch, ako sú tie, v ktorých zdravotnícky pracovník získal odbornú spôsobilosť, ak súvisia s výkonom príslušných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a najmä na to, či zdravotnícky pracovník počas hodnoteného obdobia absolvoval najmenej raz za dva roky akreditovaný vzdelávací program4a) zameraný na obnovovanie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií.4b)“.
Doterajšie odseky 5 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 13.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:
„4a)
§ 40 a 42 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
4b)
Príloha č. 5 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe.“.
4.
V § 2 ods. 6 sa slová „vo viac ako v jednej“ nahrádzajú slovami „v jednej alebo vo viac ako v jednej“.
5.
V § 2 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktorý bol zaradený do špecializačného štúdia alebo do certifikačnej prípravy alebo v hodnotenom období získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností alebo na výkon certifikovaných pracovných činností, sa hodnotí 20 % z ustanoveného celkového počtu kreditov pre každú kategóriu zdravotníckych pracovníkov za jeden rok špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy podľa bodov 15 a 16 prílohy č. 1.
(9)
Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktorý odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností, alebo špecializovaných pracovných činností a certifikovaných pracovných činností získal pred začatím hodnoteného obdobia, sa hodnotí výsledkom hodnotenia “splnil„, ak oznámil priebežné obnovovanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore alebo priebežné obnovovanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti, alebo priebežné obnovovanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a na výkon certifikovaných pracovných činností v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti najmenej na úrovni
a)
250 kreditov za hodnotené obdobie v zdravotníckom povolaní lekár, v zdravotníckom povolaní zubný lekár a
b)
100 kreditov za hodnotené obdobie v inom zdravotníckom povolaní okrem povolaní uvedených v písmene a).“.
6.
V § 2 ods. 12 sa za slovom „dovolenky“ vypúšťa čiarka a slová „základnej služby6)“ vrátane poznámkypod čiarou k odkazu 6.
7.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Ak zdravotnícky pracovník počas hodnoteného obdobia získa viac kreditov, ako je ich ustanovený minimálny počet pre príslušnú kategóriu zdravotníckych pracovníkov, možno do nasledujúceho obdobia preniesť najviac 10 % z ustanoveného celkového počtu kreditov pre príslušnú kategóriu zdravotníckych pracovníkov.“.
8.
V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Sústavné vzdelávanie pracovníka záchrannej zdravotnej služby, ktorý bol zaradený do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy, sa hodnotí 20 % z ustanoveného celkového počtu kreditov pre každú kategóriu zdravotníckych pracovníkov za jeden rok štúdia alebo certifikačnej prípravy podľa prílohy č. 1.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
9.
V § 3 ods. 4 sa za slovom „dovolenky“ vypúšťa čiarka a slová „základnej služby“6).
10.
V § 4 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
za ukončenie pôsobnosti školiteľa, keď najmenej desiati školiteľom vedení zdravotnícki pracovníci ukončili certifikačný vzdelávací program certifikačnej prípravy získaním certifikátu,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
11.
V § 4 ods. 4 sa slová „vo vojenskej službe11)“ nahrádzajú slovami „v štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky11) “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
§ 2 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie v zdravotníckych zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže, sa na účely hodnotenia sústavného vzdelávania podľa § 2 zohľadnia aj špecifické vzdelávacie aktivity týkajúce sa výkonu jeho zdravotníckeho povolania podľa prílohy č. 4.“.
13.
V prílohe č. 1 časti A druhej vete sa slová „profesionálnej služby vojaka2)“ nahrádzajú slovami „štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky11)“ a slová „50 kreditov“ sa nahrádzajú slovami „20 % z ustanoveného celkového počtu kreditov “.
14.
V prílohe č. 1 časti B bode 3 písmená a) až c) znejú:
„a)
5 kreditov za prvý deň účasti,
b)
7 kreditov za druhý a každý ďalší deň účasti,
c)
3 kredity za posledný deň pri vzdelávacej aktivite trvajúcej viac ako 48 hodín.“.
15.
V prílohe č. 1 časti B sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4.
Za 60 minút účasti zdravotníckeho pracovníka na jednorazovej vzdelávacej aktivite vedenej v cudzom jazyku alebo konanej v zahraničí sa priznajú účastníkovi 2 kredity.“.
Doterajšie body 4 až 12 sa označujú ako body 5 až 13.
16.
V prílohe č. 1 časti B bod 12 znie:
„12.
Za publikačnú činnosť odborného charakteru, ktorá sa týka zdravotníckeho povolania alebo zdravotnej starostlivosti, sa prizná za túto činnosť
a)
v periodickej tlači
- odborný článok - autorovi
- spoluautorovi
= 15 kreditov,
= 10 kreditov,
- prehľadový článok v odbornom časopise - v domácom autorovi
- v domácom spoluautorovi
- v zahraničnom autorovi
- v zahraničnom spoluautorovi
= 15 kreditov,
= 10 kreditov,
= 20 kreditov,
= 15 kreditov,
- úvodník v slovenskom jazyku = 3 kredity,
- úvodník v cudzom jazyku = 7 kreditov,
- didaktický test minimálne s 10 otázkami - autorovi
- spoluautorovi
= 10 kreditov,
= 5 kreditov,
b)
v neperiodickej tlači
- monografia v slovenskom jazyku - autorovi
- spoluautorovi
= 50 kreditov,
= 20 kreditov,
- monografia v cudzom jazyku - autorovi
- spoluautorovi
= 80 kreditov,
= 30 kreditov,
- pôvodná práca v slovenskom jazyku - autorovi = 50 kreditov,
- pôvodná práca v cudzom jazyku - autorovi = 80 kreditov,
- učebnice, skriptá v slovenskom jazyku - autorovi
- spoluautorovi
= 50 kreditov,
= 20 kreditov,
- učebnice, skriptá v cudzom jazyku - autorovi
- spoluautorovi
= 80 kreditov,
= 50 kreditov,
c)
na elektronických médiách
- vedenie webovej odbornej zdravotníckej
stránky v slovenskom jazyku

- autorovi
- spoluautorovi
= 50 kreditov,
= 20 kreditov,
- výučbový film alebo učebná pomôcka,
napríklad výučbový CD nosič

- autorovi vrátane zostavovateľa
- spoluautorovi
= 30 kreditov,
= 15 kreditov.“.
17.
V prílohe č. 1 časti B sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. Za včasné vyplnenie a zaslanie autodidaktického testu uverejneného podľa bodu 12 sa priznajú pri 80 % – 100 % úspešnosti riešenia 2 kredity a pri 60 % – 80 % úspešnosti riešenia 1 kredit; pri 0 % – 60 % úspešnosti riešenia sa neprizná žiadny kredit.“.
Doterajší bod 13 sa označuje ako bod 14.
18.
V prílohe č. 1 sa časť B dopĺňa bodmi 15 a 16, ktoré znejú:
„15. Za špecializačné štúdium
Tabuľka č. 1
CELKOVÝ POČET KREDITOV
Špeciali-
začné
štúdium
v trvaní
Lekár Zubný
lekár
Farmaceut Sestra Pôrodná
asistentka
Labo-
rant
Asis-
tent
Tech-
nik
Iný zdra-
votnícky
pracov-
ník
5 rokov 250 250 100 - - - - - 100
4 roky 200 200 80 - - - - - 80
3 roky 150 150 60 - - - - - 60
2 roky - - 40 40 40 40 40 40 40
1 rok - - 20 20 20 20 20 20 20
16. Za certifikačnú prípravu
Tabuľka č. 2
CELKOVÝ POČET KREDITOV
Certifi-
kačná
príprava
v trvaní
Lekár Zubný
lekár
Farmaceut Sestra Pôrodná
asistentka
Labo-
rant
Asis-
tent
Tech-
nik
Iný
zdravot-
nícky
pracov-
ník
4 roky - - - - - - - - 80
3 roky 150 150 60 - - - - - 60
2 roky 100 100 40 40 - 40 40 - 40
1 rok 50 50 20 20 20 20 20 20 20
1 semester 25 25 10 10 10 10 10 10 10
3 mesiace 20 20 8 8 8 8 8 8 8“.
19.
Za prílohu č. 3 sa dopĺňa príloha č. 4, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 366/2005 Z. z.
Priznávanie kreditov za špecifické vzdelávacie aktivity týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania v zdravotníckych zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže
1. Za 60 minút účasti zdravotníckeho pracovníka na jednorazovej vzdelávacej aktivite organizovanej Zborom väzenskej a justičnej stráže sa prizná účastníkovi 0,5 kreditu; pri viacdňových vzdelávacích aktivitách sa prizná účastníkovi 7 kreditov za každý deň účasti. Za 60 minút aktívnej účasti zdravotníckeho pracovníka na takejto vzdelávacej aktivite sa prizná autorovi 8 kreditov, spoluautorovi 4 kredity.
2. Za každý deň účasti zdravotníckeho pracovníka na medzinárodnej konferencii väzenských služieb sa prizná účastníkovi 14 kreditov. Za 60 minút aktívnej účasti na takejto vzdelávacej aktivite sa prizná autorovi 15 kreditov, spoluautorovi 10 kreditov.
3. Za každý deň účasti zdravotníckeho pracovníka na zahraničnej odbornej stáži v zdravotníckych zariadeniach zahraničných väzenských služieb sa účastníkovi prizná 15 kreditov, najviac do 50 % z ustanoveného minimálneho počtu kreditov pre každú kategóriu zdravotníckych pracovníkov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.
Rudolf Zajac v. r.