181/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

181
ÚSTAVNÝ ZÁKON
zo 16. marca 2006,
ktorým sa dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z. a ústavného zákona č. 566/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V čl. 3 ods. 3 písm. b) sa za slovo „služieb,“ vkladajú slová „výkonu zdravotnej starostlivosti,“.
2.
V čl. 5 ods. 1 sa za slová „života a zdravia osôb,“ vkladajú slová „a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie,“.
Čl. II
Účinnosť
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.