154/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

154
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. marca 2006
o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje povinnosť používania zariadení obmedzujúcich rýchlosť vozidiel (ďalej len „zariadenie obmedzujúce rýchlosť“) uvedených v § 2.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na vozidlá
a)
s právom prednostnej jazdy,1)
b)
na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis1a) a ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel,1b)
c)
používané pre verejné služby v mestskej oblasti,
d)
v skúšobnej prevádzke podrobujúce sa skúšobným jazdám v cestnej premávke,1c)
e)
kategórie M2 a M3, ktorých konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 100 km · h-1,
f)
kategórie N2 a N3, ktorých konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 90 km · h-1.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa vozidlom rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N2 a N3 uvedené v osobitnom predpise,2) určené na prevádzku v cestnej premávke, s konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km · h-1.
§ 3
Zariadenie obmedzujúce rýchlosť musí spĺňať technické požiadavky ustanovené predpisom Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 89.3)
§ 4
(1)
Vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 uvedené v § 5 musia byť vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť.
(2)
Zariadenie obmedzujúce rýchlosť musí obmedziť rýchlosť vozidla tak, aby neprevýšila
a)
100 km · h-1 pri vozidlách kategórie M2 a M3,
b)
90 km · h-1 pri vozidlách kategórie N2 a N3.
(3)
Vozidlá určené na prepravu nebezpečného tovaru musia byť vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť tak, aby rýchlosť vozidla neprevýšila 90 km · h-1.
§ 5
Ustanovenia § 4 ods. 1 a 2 sa vzťahujú na vozidlá
a)
kategórie N3 a M3 s najvyššou povolenou hmotnosťou nad 10 t, ktoré boli uvedené do evidencie vozidiel od 1. januára 1988,
b)
kategórie N2, M2 a M3 s najvyššou povolenou hmotnosťou od 5 t do 10 t, ktoré boli uvedené do evidencie vozidiel od 1. januára 2005,
c)
kategórie N2, M2 a M3 s najvyššou povolenou hmotnosťou od 5 t do 10 t, prevádzkované vo vnútroštátnej doprave a medzinárodnej doprave, ktoré boli uvedené do evidencie vozidiel od 1. októbra 2001 do 1. januára 2005,
d)
kategórie N2, M2 a M3 s najvyššou povolenou hmotnosťou od 5 t do 10 t, prevádzkované výhradne vo vnútroštátnej doprave, ktoré boli uvedené do evidencie vozidiel od 1. októbra 2001 do 1. januára 2005.
§ 6
Zariadenia obmedzujúce rýchlosť môžu inštalovať len fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú udelené osvedčenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu podľa osobitného predpisu.4)
§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006 okrem § 5 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 154/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 92/6/EHS z 10. februára 1992 o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v spoločenstve (Ú. v. ES L 057, 2. 3. 1992) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/85/ES (Ú. v. ES L 327, 4. 12. 2002).
1)
§ 40 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 1 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1b)
§ 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2)
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2013 Z. z.
3)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.).